موضوع: "زنانه"

فرازی بر احوالات زنی که او را سپیده شعر انقلاب نامیدند

28ام بهمن, 1395

شاعری که با اشعار زمانه خود دوران را تحت‌تأثیر خود قرار داد و بیگانه با احوالات مردمش نبود؛ چه آنجا که از پروانه‌ها‌ی شب می‌گوید که تلفیقی است از مردمان آزاده‌اندیش و آزادی‌خواهی که در دوران سخت و سرد پهلوی ادامه‌دهنده راه انسان هستند و چه آنجا که حماسه‌سرای رشادت می‌‌شود و شعر “مسلسل با مسلسل شد برابر/ به خون شویم خونت ای برادر…” را می‌سراید و در قامت شاعر انقلاب و جنگ در عرصه هنر و فرهنگ حضور جدی دارد.

زنی که از سال 1315 تا 1371 عشق و عرفان و تعهد را توأمان با هم زندگی کرد و قلمش بیگانه با درد مردم زمانه نبود. او «سرور اعظم باکوچی» بود که به سپیده کاشانی ملقب شد. یکی از اهالی شهرکاشان و سرای عطر و گلاب و ادب که به زادگاه خويش عجیب عشق مي‌ورزيد و این عشق را به زبان شعر اینچنین بازگو کرده است:

“آه ! اي خفته به دامان کوير
اي نگين تاريخ
من شکفتم در تو
در تو من روييدم
سبز شدم
و به انداره يک قرن بهار
در تو شادي کردم”

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1· 2

درباره فاطمه؛ ست‌المشایخ

19ام بهمن, 1395

نام شهید اول، نامی ماندگار در تاریخ فقه و فقاهت شیعه است. مردی از تبار علم و دین و عمل که سال‌ها زندان را به جان خرید و در نهایت نیز به شهادت رسید. مسلماً شمس‌الدین محمد بن الشیخ جمال‌الدین مکی بن احمد عاملی نبطی جزینی، نه تنها نگین خاندان که نگین جبل عامل بود اما این از ارزش و جایگاه سایرین، حتی خانواده شهید، نمی‌کاهد. یکایک افراد خاندان شهید اول، عالمانی بود فاضل و فرهیخته؛ از سه پسر ایشان گرفته تا همسر و دختر او. مسلماً فرزندانی که پدری چون شهید اول دارند و در دامان مادری فاضله چون ام‌علی رشد می‌کنند، جز این هم نمی‌توانند باشند. بانویی دانشمند، پارسا، فقیه و عابد که شهید از او تمجیدها کرده است و زنانی که مسأله و مشکلات خود را به او عرضه می‌داشتند، برای پاسخ به همسرش ارجاع می‌‌داد (1).

 در تکریم و یادبود مقام علمی و دینی و اخلاقی فاطمه، ام‌الحسن همین نکته کافی است که در تشییع او، بیش از هفتاد مجتهد مسلم از جبل عامل در قریه جزّین شركت كردند (2).

شهید مطهری در توصیف او و مادر بزرگوارش می‌نویسد: شهید سه پسر دارد که هر سه از علما و فقها بوده‌اند، همچنان‌که همسرش‏ ام علی و دخترش‏ام الحسن نیز فقیهه بوده‌اند و شهید زنان را در پاره‌ای از مسائل فقهی به این دو بانوی فاضله ارجاع می‌کرده است. در کتاب ریحانة‌الادب می‌نویسد: «بعضی از بزرگان، فاطمه دختر شهید را «شیخه» و«ست المشایخ» یعنی سیدة المشایخ لقب داده‌اند» (3).

فاطمه که عمری شاگردی استادی چون پدر را کرده بود، حال نه تنها در کنار مادر مرجع پاسخگویی به زنان بود، که اجازه روایت نیز داشت؛ در امل الآمل آمده است: آن مخدره عالمه، فاضله، فقيهه، صالحه، و عابده بوده است که من از مشايخ و اساتيد شنيدم مدح و ثناء بر او را. روايت مي‌کند به اجازه از پدرش و از ابن معيّه شيخ پدرش، و پدر بزرگوارش هميشه او را تمجيد می‌کرد و زنان را امر و سفارش مي‌فرمود که به او اقتداء کنند و در احکام خاصه خود و نماز و امثال آن بدو رجوع کنند (4).

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1· 2

زنان در متن انقلاب اما در حاشیه تاریخ /قسمت سوم

15ام بهمن, 1395

زنان مبارز و انقلابی در سال 57
مرحوم مرضیه حدیدچی (دباغ)
ﻣﺒﺎرزات و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‌هاﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ دباغ از ﺳﺎل ١٣٤٠ ﺁﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد. او دورادور ﺷﻴﻔﺘﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﻌﻨﻮﯼ اﻣﺎم (ره) ﻣﯽ‌شود و ﺑﺎ هداﻳﺖ ﺷﻬﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪﯼ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺳﻴﺎﺳﯽ وارد ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺒﺎرز داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان، داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻠﯽ(ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ)، ﺁرﻳﺎﻣﻬﺮ (ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﻳﻒ) و ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ همکارﯼ و ﺗﻌﺎﻣﻞ داﺷت. روﻧﻮﻳﺴﯽ از ﮐﺘﺎب اﻣﺎم (ره) و ﭘﺨﺶ ﺁن، ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻋﻼﻣﻴﻪ‌ها و ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ‌هاﯼ ﺁﻳﺎت ﻋﻈﺎم از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﺎم (ره) و ﺗﻮزﻳﻊ ﺁن در ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮﺳﺘان‌ها، ﺗﺸﮑﻴﻞ اردوهاﯼ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﮐﺎﻧﻮن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‌هاﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ، ﮐﻪ زنان و مردان در ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺤﺚ و ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ رﻓﻊ اﺷﮑﺎﻻت ﺳﻴﺎﺳﯽ و دﻳﻨﯽ ﻣﺒﺎدرت ﻣﯽورزﻳﺪﻧﺪ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴت‌هاﯼ اﻳﺸﺎن ﺑﻮد. ﭘﺲ از ﺷﻬﺎدت ﺁﻳﺖ‌اﷲ ﺳﻌﻴﺪﯼ در ﺳﺎل ١٣٤٩ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ و ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺧﻮد ﻋﻠﻴﻪ رژﻳﻢ ﺷﺎﻩ ﺷﺪت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و در ﺳﺎل ١٣٥٢ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

ﭘﺲ از ﺷﮑﻨﺠﻪ‌هاﯼ ﺑﺴﻴﺎر در ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺑﻪ ﻣﺪت ٤٠ روز و ﺑﺎزﯼ‌ﮐﺮدن ﻧﻘﺶ ﻳﮏ زن ﻋﺎﻣﯽ و ﺑﻴﺴﻮاد، زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯽشود. دردﻧﺎﮎ‌ﺗﺮﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮﻩ، هنگاﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺶ (رﺿﻮاﻧﻪ) را ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﯽدهند و از ﻣﺎدر ﺟﺪا ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ. در ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ﺑﻴﺶ از همیشه درد ﮐﺸﻴﺪ، ﻓﺮﻳﺎد ﮐﺸﻴﺪ، ﺧﻮد را ﺑﻪ در و دﻳﻮار ﮐﻮﺑﻴﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﻴﺪن ﺁﻳﺎت اﻟﻬﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻳﺖ‌اﷲ رﺑﺎﻧﯽ‌ﺷﻴﺮازﯼ ﮐﻪ ﻧﺰدﻳﮏ ﺳﻠﻮل او ﺑﻮد، ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺁرام شود. او به تقابل اندیشه‌های مختلف در زﻧﺪان از ﮔﺮوﻩ‌هاﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ که دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ‌اﻧﺪ، نیز اشاره می‌کند. در ﺁﻧﺠﺎ ﻧﻴﺰ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ دﺧﺘﺮان ﭼﭙﯽ (ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺘﯽ) اﻃﻼﻋﺎت درﺳﺖ دﻳﻨﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ اﻳﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻮﯼ ﮐﻨﺪ.

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1· 2

زنان در متن انقلاب اما در حاشیه تاریخ / قسمت دوم

14ام بهمن, 1395

زنان در نقش خانواده یک مبارز
پروین سلیحی یکی از همین زنان است. همسر شهید لبافی‌نژاد، از شهدای انقلاب در سال 1354 که به جرم مشاركت در ترور پنج نفر از مستشاران آمريكايي و سران ساواك محكوم به هفت بار اعدام شده بود. سلیحی پيش از انقلاب در سال 1351 وقتي كه فقط 15 سال داشت، با دکتر لبافی‌نژاد ازدواج كرد و زمانی‌که 18 ساله بود و يك فرزند داشت، به خاطر همراهي با همسرش در فعاليت‌هاي سياسي و انجام مبارزات انقلابی، دستگير و محكوم به اعدام شد.

اما محکومیت سليحي با توجه به سن كم او با نظر پزشك قانوني، از اعدام به حبس ابد، و سپس به 2 سال حبس تخفيف يافت. 2 سال را هم در زندان انفرادي به‌سر برد. او بر اثر فشارهاي صليب سرخ در سال 56 آزاد شد. با توجه به اين‌كه در زمان دستگيري دانش‌آموز بود، بعد از آزادي از زندان موفق به اخذ ديپلم شد و تحصيلات دانشگاهي را نيز پس از انقلاب ادامه داده است.

سلیحی از دوران كوتاه زندگي مشترك خود با شهید لبافی‌نژاد خاطراتي بسيار شنيدني دارد و آن دوران را به لحاظ معنوي هنوز بهترين بخش زندگي خود مي‌داند: «من در شرایطی با ایشان قبل از انقلاب ازدواج کردم که طاغوت حاکم بود و در سال‌های ابتدایی دهه 50 تنها عده اندکی آگاهی‌های سیاسی همراه با معرفت دینی برای مقابله با رژیم طاغوت را داشتند که شهید لبافی‌نژاد هم جزو همین دسته از افراد بودند. ایشان که مقلد امام خمینی(ره) بودند، با توجه به دستورات امام، مبارزه را تکلیف شرعی خود می‌دانستند و حتی در سال 1354 که به خاطر فارغ‌التحصیل نمونه بودن در رشته پزشکی دانشگاه تهران، بورس ادامه تحصیل در کشور آمریکا بهشان تعلق گرفت، با استفتا از امام(ره) ترجیح دادند در داخل کشور به مبارزات خود ادامه دهند که فعالیت‌های سیاسی‌شان هم در آن زمان اوج گرفته بود».

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1· 2

زنان در متن انقلاب اما در حاشیه تاریخ /قسمت اول

12ام بهمن, 1395

مناسبت‌هایی همچون دهه فجر انقلاب اسلامی، بهترین زمان برای ورق زدن نقش زنان در روزهای سرنوشت‌ساز و تاریخی است. تاریخ اغلب با نگاه مردانه در حال بررسی و تحلیل بوده است. گرچه حضور مردان و رشادت‌ها و فعالیت‌های انقلابی و سیاسی‌شان غیرقابل انکار و چشم‌پوشی است، اما این انتقاد همیشه بر تاریخ وارد است که تاریخ شفاهی آن‌چه در برهه‌های حساسی چون جنگ‌ها یا انقلاب‌ها بر زنان رفته است را اغلب نادیده انگاشته و گرچه نیروی بالقوه زنان در آن بزنگاه‌های تاریخی فعال شده، اما پس از اتمام حادثه، نقش فعال آنان در تاریخ ثبت نشده و مغفول مانده است. در ایران نیز در طول سالیان دراز، رویه فوق کمابیش حاکم بوده است. تنها در سال‌های اخیر و با هزار مشقت، از لابه‌لای اسناد تاریخی دسته اول و غبارگرفته یا گفت‌وگو با آنان که بازمانده‌اند یا بازماندگان آنهایی که در دوران پهلوی فعالیت‌های مبارزاتی داشته‌اند، تاریخ مکتوب و تقریباً روشنی از حضور زنان در سال‌های انقلاب اسلامی ‌به دست آمده، اما باز آنچنان ناچیز و اندک است که همچنان اکثریت مردم عادی حتی نمی‌توانند نام چند تن از این زنان مبارز و فعال در هر یک از برهه‌های تاریخی را بر زبان بیاورند. گرچه نفس انقلاب و اندیشه‌های امام خمینی (ره) در باب مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان، خود نقطه‌ای نورانی در دل این سیاهی تاریخ بود، تا شاهد حضور پررنگ‌تر زنان هم در عرصه‌های اجتماعی و هم در عرصه تاریخ شفاهی و مکتوب این سرزمین باشیم.

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1· 2

چگونگی همزمان حفظ کرامت زن در خانواده و انجام نقش های اجتماعی

23ام دی, 1395

رهبر معظم انقلاب در بیانات خود در سال 23 مهر سال 1391 در جمع دانش‌جویان و دانش‌آموزان و جوانان خراسان شمالی چندین سؤال مهم و اساسی را مطرح کردند که یکی از آن سؤالات این بود «چه کنیم تا زن هم کرامت و عزت خانوادگیش حفظ شود و هم بتواند وظایف اجتماعی خود را انجام دهد؟» ایشان در سخنرانی‌ها و بیانات قبلی و بعدی‌شان نیز به طور مکرر بر این موضوع تأکید داشتند و بارها خواستار توجه ویژه نهادهای قانون‌گذاری و خانواده‌ها به آن شدند.

باتوجه به گذشت نزدیک به چهار سال از این پرسش مقام معظم رهبری، لازم دیدیم نگاهی داشته باشیم به دیدگاه دین در این زمینه و جایگاه زن در خانه و خانواده و تعاملات صحیحی که باید با او صورت گیرد.

ادامه »

تردید برای دوباره مادر شدن!

22ام دی, 1395

مدت‌هاست یک سؤال بزرگ ذهن مرا به خود مشغول کرده؛ آیا برای آوردن فرزند دوم اقدام کنم یا نه؟

ده سالی از زندگی من و همسرم می‌گذرد و در طی این سال‌ها مشکلات زیادی را پشت سر گذاشته‌ایم. الان اوضاع خیلی هم بد نیست یعنی تقریباً خوب است. محیط آرام است و یک کودک 6 ساله داریم. همسرم بعد از مشکلات مالی زیاد، صاحب یک کار ثابت شده. توانسته‌ایم خانه‌دار شویم. البته خیلی هم آش دهن سوزی نیست اما از مستاجری بهتر است. چند ماهی است همسرم برای ادامه تحصیل هم اقدام کرده تا اوضاع کارش بهتر شود. شغلش، خدماتی است و فرزندمان از شغل پدرش راضی نیست و خجالت می‌کشد. مدتی است احساس می‌کنم بد نیست فرزند دیگری داشته باشیم اما هروقت این فکر پررنگ می‌شود، یاد مشکلات مالی‌مان می‌افتم و این‌که خانه ما خیلی کوچک است و از طرف دیگر تصور می‌کنم همسرم خیلی بی‌دست و پاست اما از سوی دیگر تک‌فرزندی را دوست ندارم و تصور می‌کنم داشتن یک فرزند دیگر بهتر از تک‌فرزندی است… به نظر شما برای آوردن فرزند دوم اقدام کنم؟

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1· 2

بررسی نقش زنان در احادیث

20ام دی, 1395

مسأله زن و علوم اسلامی را از دو سو می‌توان بررسی کرد. یکی، جایگاه زن در علوم اسلامی، بدان‌معنا که دانش‌های کلام، فقه، عرفان و… درباره زن چه می‌گویند؟ دوم، آن‌که زنان در علوم اسلامی و پیدایش، تحول و گسترش آن، چه نقشی داشته‌اند؟ آن‌چه در این نوشته بدان پرداخته می‌شود، امر دوم است.

 رشد و بالندگی زنان، پس از بعثت رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و در پرتو آیین اسلام، جای تردید ندارد. جهت‌گیری کلی آیات قرآنی و سخنان و سیره پیامبر، عامل اصلی این حرکت تکاملی به‌شمار می‌رود. آشکار است که مصدر تعلیم و تعلم و روی آوردن به دانش و معرفت، در آن عصر، قرآن و حدیث بود و بررسی تعامل زنان با این دو مصدر و دانش‌های مرتبط با آن‌ها در طول تاریخ اسلام، می‌تواند این حقیقت را بیشتر روشن سازد. در بررسی این تعامل، توجه به چند نکته، فضای بحث را بهتر روشن می‌سازد.

ادامه »

زن در الهیات مسیحی

6ام دی, 1395

و خداوند خدا گفت خوب نیست که آدم تنها باشد پس برایش معاونی موافق بسازم… و خداوند خدا خوابی گران بر آدم مستولی گردانید تا بخفت و یکی از دنده‌های بشر را گرفت و گوشت در جایش پر کرد * و خداوند خدا آن دنده را که از آدم گرفته بود زنی بنا کرد و وی را به نزد آدم آورد…
عهد عتیق، سفر پیدایش، باب دوم

و مار از همه حیوانات صحرا که خدواند خدا ساخته بود هوشیار‌تر بود و به زن گفت آیا خدا حقیقتاً گفته است از میوه همه درختان باغ مخورید * زن به مار گفت از میوه درختان می‌خوریم * لیکن از میوه درختی که در وسط باغ است خدا گفت آن را مخورید و آن را لمس مکنید مبادا بمیرید مار به زن گفت هر آینه نخواهید مرد * بلکه خدا می‌داند در روزی که از آن بخورید چشمان شما باز شود * مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود * و چون زن دید که آن درخت برای خوراک نیکوست و به نظر خوش‌نما و درختی دلپذیر و دانش‌افزاست، پس از میوه‌اش گرفته بخورد و به شوهر خود نیز داد * او بخورد * آنگاه چشمان هر دو ایشان باز شد و فهمیدند که عریانند… و خداوند خدا آدم را ندا داد و گفت کجا هستی؟ * گفت چون آواز تو را در باغ شنیدم ترسان گشتم زیرا عریانم پس خود را پنهان کردم… پس خداوند خدا به زن گفت این چه کار است که کردی؟ زن گفت مار مرا اغوا نمود که خوردم * و خداوند خدا به مار گفت چون این کار را کردی از جمیع بهایم و حیوانات صحرا ملعون‌تر هستی بر شکمت راه خواهی رفت و تمام ایام عمرت خاک خواهی خورد… و به زن گفت الم و حمل تو را بسیار افزون گردانم و با الم فرزند خواهی زائید و اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو حکمرانی خواهد کرد * و به آدم گفت… به سبب تو زمین ملعون شد و تمام ایام عمرت با رنج از آن خواهی خورد * خار و خس برایت خواهد رویانید و سبزهای صحرا را خواهی خورد * و به عرق پیشانیت نان خواهی خورد تا حینی که به خاک راجع گردی…
عهد عتیق، سفر پیدایش، باب سوم

ادامه »

مریم یگانه عصر خویش

5ام دی, 1395

قرآن کریم حضرت مریم سلام‌الله‌علیها را نمونه یک انسان صالح و مؤمن معرفی کرده؛ به‌نحوی‌که او را بر تمامی ‌زنان عصر خویش برتری داده است. زنی که عمر خویش را در طاعت خدا گذرانده و در پاکی و تقوا، سرآمد تمامی ‌پرهیزکاران و مؤمنان دوران خویش بوده است. بانویی که برترین‌ها را در تقوا و پاکدامنی به کمال رسانده تا پرورش‌دهنده مسیح باشد؛ مسیحی که هدایت‌گر است و رسولی است از رسولان الهی. حضرت عیسی علیه‌السلام باید در چنین دامانی پرورش یابد.

مریم از خاندانی برگزیده بود که خداوند در مورد آن می‌فرماید: خدا آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر جهانیان برگزید (آل‌عمران 33).

همسر عمران در زمان بارداریش به خدا گفت: خدایا آن‌چه را که در شکم دارم، به‌گونه آزاد نذر تو می‌کنم، پس از من قبول کن که تو شنوا و دانایی (آل‌عمران 35).

وقتی وضع حمل کرد گفت :رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى: پروردگارا! من دختر به دنيا آورده‌ام. اين سخن را همسر عمران از روى حسرت و اندوه اظهار داشت؛ زيرا او اميدوار بود كه پسر به دنيا می‌آورد، از‌اين‌رو نذر كرد كه او را خادم معبد قرار دهد.

خداى سبحان اين نذر را قبول کرده و می‌فرمايد:"فَتَقَبَّلَها رَبُّها بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَ أَنْبَتَها نَباتاً حَسَناً (ترجمه الميزان، ج‏3، 295 و ترجمه جوامع الجامع، ج‏1، 406).

ادامه »

عشق من بچه ام!

20ام آذر, 1395

شاید به نظر برسد که بچه بزرگ کردن در این روزگار آسان‌تر از قبل است. این حرف از بعضی لحاظ‌ها درست است، مثلاً دیگر کمتر مادری پیدا می‌شود که مثل قدیم کهنه بچه بشوید یا برای تابستان و زمستان او لباس درست کند. اما در کنار این تسهیلات جدید، پیچیدگی‌هایی هم به جریان پرورش فرزندان اضافه شده است. این پیچیدگی‌ها دلایل زیادی دارند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌شود به کاهش تعداد فرزندان و افزایش آگاهی و به دنبال آن افزایش حساسیت والدین نسبت به مسائل بهداشتی و تربیتی و تحصیلی فرزندان اشاره کرد. حساس‌شدن والدین نسبت به فرزندان به قدری دارد در بین ما جا می‌افتد که ایفای نقش‌ هلی‌کوپتر امداد از سوی والدین، به یک انتظار بدیهی، هم از سوی فرزندان و هم از سوی جامعه تبدیل شده است؛ بدون این‌که به نتایج بلندمدت آن توجه کافی شود.

عشق من، بچه ام!

اتفاقات زیادی در زندگی وجود دارند که می‌توانند حال و هوای زندگی را از بیخ و بن عوض کنند. بی‌تردید یکی از مهم‌ترین این اتفاقات، بچه‌دار شدن است. وقتی برای اولین‌بار صدای تپش قلب کوچکش را از دستگاه می‌شنوید یا جسم معلقش را با همه ظرافت‌هایش در قاب نمایشگر می‌بینید، حس دوگانه‌ای به سراغتان می‌آید. از یک طرف دلتان از این خوشی بزرگ غنج می‌رود و از طرف دیگر، ته دلتان با لرزش‌هایی شما را به هول و ولای پاسخ به این پرسش می‌اندازد که «آیا من پدر / مادر شایسته‌ای خواهم بود؟»، « آیا از عهده این مسئولیت بزرگ برخواهم آمد؟». و این سؤال برای تمام عمر در سر شما خواهید چرخید. پاسخ به این سؤال که البته در حد متعادلش نشانه مسؤلیت‌پذیری شماست، می‌تواند سرنوشت فرزندتان را تعیین کند.

ادامه »

آیا برای آوردن فرزند دوم اقدام کنم یا نه

14ام آذر, 1395

مدت‌هاست یک سؤال بزرگ ذهن مرا به خود مشغول کرده؛ آیا برای آوردن فرزند دوم اقدام کنم یا نه؟

ده سالی از زندگی من و همسرم می‌گذرد و در طی این سال‌ها مشکلات زیادی را پشت سر گذاشته‌ایم. الان اوضاع خیلی هم بد نیست یعنی تقریباً خوب است. محیط آرام است و یک کودک ۶ ساله داریم. همسرم بعد از مشکلات مالی زیاد، صاحب یک کار ثابت شده. توانسته‌ایم خانه‌دار شویم. البته خیلی هم آش دهن سوزی نیست اما از مستاجری بهتر است. چند ماهی است همسرم برای ادامه تحصیل هم اقدام کرده تا اوضاع کارش بهتر شود. شغلش، خدماتی است و فرزندمان از شغل پدرش راضی نیست و خجالت می‌کشد. مدتی است احساس می‌کنم بد نیست فرزند دیگری داشته باشیم اما هروقت این فکر پررنگ می‌شود، یاد مشکلات مالی‌مان می‌افتم و این‌که خانه ما خیلی کوچک است و از طرف دیگر تصور می‌کنم همسرم خیلی بی‌دست و پاست اما از سوی دیگر تک‌فرزندی را دوست ندارم و تصور می‌کنم داشتن یک فرزند دیگر بهتر از تک‌فرزندی است… به نظر شما برای آوردن فرزند دوم اقدام کنم؟

ادامه »

زنان در کنار پیامبر (ص)

9ام آذر, 1395

زنان، همیشه در کنار مردان‌اند؛ گاه هم‌قدم و همراه ایشان و گاه مانع و سدی در برابر حرکات آن‌ها. نقش تأثیرگذار و مهم زنان را در تمام مراحل حیات یک مرد و بازتاب آن را در اندیشه و عمل او، می‌توان دید. رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم نیز چه پیش از رسالت و چه پس از آن، با زنان همراهی داشتند؛ زنانی که گاه در قامت مادر و سرپرست، گاه همسر و گاه فرزندان بودند و زمانی مراجعان و ملازمان حضرت.

 شهیده بنت‌الهدی صدر به این مهم در حیات رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم توجه داشته و دغدغه او شناخت زنان مسلمانی بود که از جان و دل در راه اسلام فداکاری کرده‌اند. او می‌اندیشید: «واقعیت این است که من وقتی به سیره زنان اسلام می‌نگرم و فداکاری و همراهی و مواضع آنان را می‌خوانم، این سؤال برایم پیش می‌آید که آیا ما هم واقعاً زن مسلمان هستیم؟» در پاسخ به این سؤالات و بررسی آن‌ها بود که کتابی تحت عنوان «زن در زندگی پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم» نوشت. در سال‌روز رحلت ختم‌المرسلین، محمد مصطفی صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم نگاهی بر گوشه‌ای از این کتاب و آن‌چه شهیده صدر درباره همسران پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم مورد توجه و دقت قرار داده است، ما را با حیات و اندیشه حضرت بیشتر آشنا خواهد ساخت.

ادامه »

جَعده‌؛ قبل و بعد از زندگی با امام حسن مجتبی(ع)

8ام آذر, 1395

جَعده‌ دختر‌ أشعث‌، همسر امام‌حسن ‌مجتبی(‌ع) است كه‌ ایشان‌ را مسموم‌ كرد و به‌ شهادت‌ رساند. بنا بر نقل‌ ابوالفرج‌ اصفهانی‌(1) نام های‌ سكینه‌، عایشه‌ و شَعْثاء نیز برای‌ او گزارش‌ شده،‌ اما وی‌ نام‌ صحیح‌ او را جعده‌ دانسته‌ است‌.
از تاریخ‌ ولادت‌ و وفات‌ او اطلاعی‌ در منابع‌ نیامده‌ است‌. پدرش‌، أشْعَث ‌بن‌ قَیس‌ كِنْدی‌(متوفی‌ 40 یا 41)، از مشاهیر نخستین‌ دهه‌ های‌ صدر اسلام‌ و مادرش‌، اُمّ فَرْوَه‌، خواهر ابوبكر بود.(2) هنگام‌ اسیرشدن‌ أشعث‌ در واقعه رِدَّه‌ در سال‌ یازدهم‌ هجرت‌، ابوبكر او را آزاد كرد و خواهر خود را به‌ ازدواج‌ او در آورد.(3)

با توجه به اینکه در مورد شخصیت جعده اطلاعات تاریخی بسیار کم است، در اینجا به گوشه ‌ای از ویژگی‌های پدرش اشاره می‌کنیم تا از این طریق با خانواده او و تا حدی با نوع تفکر جعده آشنا شویم.
«اشعث بن قیس کندی» در زمان رسول‏خدا، موجودي فاسد بود که آزارهاي بسياري به پيامبر خدا رساند. او پيامبر را دروغگو و جادوگر خطاب کرده بود. تا زماني‏که پيامبر زنده بود، زندگي منافقانه ‏اي داشت و پس از رحلت رسول‏خدا، از دين اسلام خارج شد و پس از مدتي دوباره به آيين اسلام گرويد. او در جنگ صفين از جمله کساني بود که در توطئه‏ بر سر نيزه کردن قرآن، نقش مهمي داشت. همچنين در شهادت امام حسين(ع) در کربلا شرکت کرد.(4)
علاوه بر آنچه گفته شد، در خطبه 19 نهج البلاغه نیز مورد لعن امیرالمؤمنین علی(ع) قرار گرفته است.

ادامه »

مروری بر دو خطبه از امام موسی صدر درباره شخصیت حضرت زینب (س)

1ام آذر, 1395

در این یادداشت نگاهی داریم به کتاب «زینب سلام‌الله‌علیها، شکوه شکیبایی» که مجموعه‌ای است از دو سخنرانی از امام موسی صدر، درباره نقش حضرت زینب سلام‌الله‌علیها در واقعه عاشورا و رخدادهای پس از آن.

زینب سلام‌الله‌علیها، پاسدار عزت حسینی (خطبه اول)
«گذشت ایامی چند از واقعه کربلا، باعث فراموش کردن بزرگی مصیبت و غفلت از عبرت‌آموزی از پیامدهای آن نمی‌شود. واقعیت این است که تأثیر مصیبت پس از وقوع آن، از احساس مصیبت پیش از وقوع آن دامنه‌دارتر است. افزون بر این، معمولاً نتایج پیکار و فداکاری، پس از پایان نبرد آشکار می‌شود. …در خیمه‌ها و از اهل بیت امام حسین علیه‌السلام تنها دو مرد زنده ماندند: شخص اول علی‌بن‌الحسین، امام زین‌العابدین علیه‌السلام بود… جوان دیگری که به شکل شگفت‌انگیزی از مرگ نجات یافت، حسن مثنی، فرزند امام حسن علیه‌السلام بود… و نقش اصلی برای به سرانجام رساندن رسالت امام حسین علیه‌السلام به عهده حضرت زینب سلام‌الله‌علیها افتاد و او این وظیفه دشوار را به بهترین شکل ممکن به انجام رساند. بی‌شک او به همه مصیبت‌هایی که در روز عاشورا بر امام حسین علیه‌السلام رفت، مبتلا شد و افزون بر آن، مصیبت از دست دادن امام حسین علیه‌السلام را نیز به خود دید. اما او در ورای این مصیبت‌ها وظایفی داشت. نخستین آن‌ها پاسداری از عزت امام حسین علیه‌السلام و نمایاندن او به عنوان مظهر قدرت است، نه این‌که او را ناتوان، ترسو و ضعیف نشان دهد.

ادامه »

در مجلس اربابم با کودکم

17ام مهر, 1395

سخت است…

سخت است نوزاد چند روزه ات را پتو پیچ کنی، بغل بزنی و بروی هیات. اگر کسی همراهت باشد و کمکت کند و ساک دستی پر از لباس و پوشک نوزادت را بیاورد، باز هم سخت است چه رسد به اینکه تنها بخواهی بروی. خدا نکند در همان یکی دو ساعت، پوشکش را کثیف کند و مجبور شوی او را بشویی، هوا هم سرد باشد، دستشویی هم شلوغ … بچه را روی دست گرفته ای با پوشک کثیفی که هر لحظه دارد پای دلبندت را می سوزاند و تو مانده ای در این لحظه دقیقا باید چه کار کنی!

سخت است که فرزند هفت هشت ماهه ات را لباس بپوشانی و با کلی وسیله و بار و بنه هیات بروی. آنجا هم نتوانی دو دقیقه سر جایت بنشینی به جهت آنکه کوچولویت مدام چهار دست و پا طول حسینیه را می رود و می آید و محتویات کیف خانم ها را بیرون می ریزد و شاید وسط راه از چیزی هم ناراحت شود و صدای گریه اش مجلس را بردارد و…

 

سخت است که با کودک یک سال و نیمه ات بروی هیات و مداح، از لب های خشکیده ی علی اصغر بگوید و مستمعین، زار بزنند و تو به قطره اشکی رضایت بدهی که چه؟… دلبندت تو را از گریه کردن منع کرده است. در آن لحظات، هیچ شکنجه ای بالاتر از گریه نکردن نیست و تو این را خوب دانسته ای. صبر بر گریه نکردن هم از آن صبر هاییست که تا مادر نشده بودی چیزی از آن نمی دانستی.

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1· 2

فاطمه زهرا (س)؛ تنها مصداق «نساءنا»

5ام مهر, 1395


24 ذی‌الحجه روز حادثه عظیم مباهله و نزول آیه مباهله است: «فَمَنْ حَاجَّکَ فيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَکُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَکُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَکُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَي الْکاذِبينَ.» هرگاه بعد از علم و دانشی که (درباره مسیح) به تو رسید، (باز) کسانی با تو به محاجه و ستیز برخیزند، به آن‌ها بگو: بیایید ما فرزندان خود را دعوت کنیم، شما هم فرزندان خود را، ما زنان خویش را دعوت نماییم، شما هم زنان خود را، ما از نفوس خود دعوت کنیم، شما هم از نفوس خود، آنگاه مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم (1).

 مباهله یعنی به همدیگر لعن و نفرین فرستادن و ابتهال به معنای تضرع و زاری کردن است؛ در قول خداوند که گفته می‌شود: «ثُمَّ نبتهل» یعنی خالصانه دعا کنیم (2).

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1· 2

دخترانی بنام «ساواخی»

4ام مهر, 1395

هشت سال دفاع مقدس با رشادت و ایثار مردان این سرزمین به پایان رسید و نقش زنان در وقوع این حماسه بزرگ کمتر دیده شده است. زنانی که همپای مردان در پشت جبهه  و ستادهای پشتیبانی و مجروحین نقش پر رنگی  داشتند. بانوانی که سنگرنشینان را حمایت کردند و  حتی زیورآلات خویش را به جنگ اختصاص دادند و با برپایی جلسات روضه خوانی، برگزاری دعا و نیایش از حمایت معنوی نیز دریغ نکردند. امام خامنه‌ای(مدظله) نیز در خصوص اهمیت این موضوع در اجتماع گروهى از خواهران و برادران بسیجى در سال 65 در خصوص نقش زنان در دفاع مقدس می‌فرماید: نقش زنان در دوران محنت‌بار جنگ و دفاع مقدس نقش فوق‌العاده‌ای است و زنان سهم بسیار مؤثر و ارزنده‌‌ای در دفاع مقدس دارند. این قشر، گاه در نقش مادری و گاه همسری ایفای نقش می‌کردند همچنین در میدان دفاع در نقش نیروی کمک رسان پشت جبهه و نیروی بسیجی و حتی صحنه جنگ حضوری قهرمانانه داشته‌اند. وقتى زنى دفاع از اسلام را می پذیرد، به معناى این است که یک خانواده و مجموعه آن را پذیرفته است و مسأله‌ بسیج یک زن در واقع به معناى بسیج یک خانواده است.

 راضیه آبدهنده متولد سال 1341 یکی از آن تعداد انبوه رزمنده زن هشت سال دفاع مقدس است که در خانواده‌ای با 10 فرزند رشد کرده و از دوران نوجوانی در مسیر دفاع از انقلاب و بعد از آن حضور در جبهه‌های جنگ بوده است. در ادامه گفت‌وگو با این بانوی ایثارگر از نظر شما می‌گذرد.

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1· 2

آشپزی در خانه مصداق دلبری است!

18ام شهریور, 1395

هر روز که به خانه بر می گشتم، رایحه غذاهای خوش عطر و بوی همسرم، سرم را پر می کرد و با شور و علاقه بیشتری وارد خانه می شدم. چنان ماهرانه، اصیل ترین غذاهای ایرانی را طبخ می کرد که واقعا متعجب می شدم یک نوعروس که کمتر از یک ماه است وارد خانه شوهر شده، چطور اینقدر متبحرانه آشپزی می کند، نکته های ریز آشپزی را رعایت می کند و غذاهایش این قدر مطبوع و خوش و رنگ لعاب است.
همواره در جمع های خانوادگی از دستپخت او تعریف و تمجید می کردم و واقعا به این که چنین همسر با سلیقه و کدبانویی دارم، احساس مباهات می کردم. دو ماهی از عروسی مان گذشته بود، در محل کارم قدری دچار سرگیجه شدم و حال خوبی نداشتم. به ناچار مجبور شدم مرخصی بگیرم و زودتر به خانه باز گردم. به خانه رسیدم و سوار آسانسور شدم.
مقابل درب منزل که رسیدم، درب آسانسور باز شد و من مادر خانمم را دیدم که با یک ساک جلوی درب خانه مان ایستاده بود و در حال تحویل دادن دو قابلمه غذا به همسرم بود.
اول متوجه چیزی نشدم اما وقتی مادر همسرم مرا دید خشکش زد و بدون این که حرفی بزند دستپاچه شد و یک خدا حافظی کرد و سریع رفت. همسرم هاج و واج بود و نمی دانست چه بگوید. ناگهان دلیل آن همه کدبانوگری و سلیقه و تبحر در آشپزی را متوجه شدم. خیلی ناراحت شدم ؛ از اینکه دو ماه است واقعیت از من پنهان شده است.

به همسرتان متذكر شوید كه كار او به ویژه در خانه برای شما با ارزش است و حتی اگر احساس می کند که علی رغم تلاشهایش، هنوز نتوانسته به موفقیت لازم در زمینه آشپزی برسد اما باز هم تلاشش برای شما ارزشمند است
چند ساعتی با همسرم حرفی نزدم اما وقتی خوب فکر کردم به این نتیجه رسیدم که این یک عدم مهارت است و بالاخره می تواند یاد بگیرد.
ماهها گذشته و همسرم تلاش زیادی برای رفع این مشکل کرد. دیگر اجازه ندادم حتی یک کته ساده هم توسط مادر همسرم طبخ شود  ولی حمایتش می کردم تا برای مدتی طولانی هر روز به منزل مادرش برود  یا مادرش نزد وی بیاید تا مهارت طبخ غذاهای مختلف را بیاموزد و او را ترغیب کردم که به هر شکلی شده خودش آشپزی را بیاموزد..
“هیچ کس کامل نیست” این عبارتی آرامش بخش و تسلی دهنده است .

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1· 2

ما همانند دو کبوتر در یک آشیانه بودیم

13ام شهریور, 1395

ازدواج، نیمی از ایمان است. نیمی از ایمانی که نگاه‌داری از آن، سخت‌تر از به‌دست آوردنش است. ایمانی که لحظه به لحظه زندگی را تحت شعاع قرار می‌دهد و اگر نیمه اول را درست بنا کرده باشی، نیمه دوم مکمل آن خواهد بود و درک و همراهی‌اش آسان و گوارا خواهد شد.

مسلم است که زندگی مشترک، به‌واسطه تعامل هر روزه و هر لحظه‌ای با انسانی جدید، آن‌چنان ساده و شیرین که نشان داده می‌شود نیز نخواهد بود، اما با رعایت نکات و آموزه‌هایی، می‌توان لحظات سخت را هم به آسانی سپری کرد و حتی از وقوع و درگیر شدن در آن جلوگیری کرد. تنها کافی است بدانیم بزرگان ما چه می‌کردند و اصول رفتاری آنها چگونه بود. در این میان، الگوگیری از زندگی تنها زوج معصوم عالم هستی برترین نوع الگوگیری است؛ زن و شوهری که نفس به نفس زندگی‌شان رنگ خدایی دارد و آن به آن حیاتشان درس زندگی بر مدار رضایت الهی است. نگاهی بر آغاز و ادامه این زندگی پاک، عاشقانه و الهی، راهنما و نشان‌گر مسیر برای ما خواهد بود؛ اگر بخواهیم و به دنبال آن باشیم.

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1· 2

چگونگی رفتار با شوهر قدرت طلب

13ام شهریور, 1395

شوهر من خیلی قدرت طلبه و حتی اگر حق با من باشه باز هم او حرف خودش را می زند و کاری را که خودش دوست دارد را انجام می دهد بعنوان مثال در مهمانی رفتن فقط جاهایی می رود که خودش دوست دارد و من هر چه سعی می کنم منطقی او را متقاعد کنم، نمی توانم و در کل انتقاد پذیر نیست و حرف حرف خودش است و با کتک کاری من را به انجام کارهایی که دوست دارد متقاعد می کند لطفا من را راهنمایی کنید که چگونه با او رفتار کنم؟
مشاور: عطاریان - مرکز مشاوره تبیان

رفتارهای همسرتان بسیار غلط است اما به هر حال زندگی مشترک، یک ارتباط دو سویه است. یعنی اشتباهات هر دو طرف باعث بروز مشکلات جدی می شود. من احتمال می دهم روش انتقاد شما هر قدر هم آرام باشد، اما کوبنده است و در مقابل همسرتان هم سعی می کند به نوعی پاسخ تلافی جویانه دهد.

وقتی ما با خشم و عصبانیت همسرمان را به باد انتقاد می گیریم یا به او حمله ور می شویم، وقتی آماده سرزنش و انتقاد هستیم، نباید از اینکه دریابیم رابطه مان در میان شعله هاست، متعجب شویم. روابط نزدیک و صمیمی  خواه ناخواه متحمل صدمات شدید و طاقت فرسایی می شود.

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1· 2

زن مسلمان با داشتن حجاب هم می تواند به خوبی بدرخشد

2ام شهریور, 1395

پیروزی کیمیا علیزاده دختر هیجده ساله  ایرانی در المپیک به عنوان بانوی ایرانی  که موفق به دریافت مدال المپیک شده است؛ واکنش های مختلفی را  در  فضای رسانه های حقیقی  و مجازی برپا کرد و هر کدام با عکس و تیتری از آن یاد کردند. در واقع  آنچه بیش از همه نمود داشت  پوشیدگی و وقار این دختر نوجوان بود که نه تنها پس از کسب مدال حتی در بین مبارزاتش نیز دل خیلی  از مردم ایران را با همراه  خود نمود. او در فضایی بین المللی بدون آن که از هنجارها و ارزش های دینی خود عقب بنشیند  برای کسب مدال مبارزه  کرد پس از  پیروزی هم کار زیبایی انجام داد که از نگاه  دوربین ها و رسانه ها پنهان نماند دختر نوجوان  بعد از پیروزی در میدان مسابقه، سجده شکر به جا آورد تا  مهر تاییدی  باشد بر اعتقادات مذهبی و دینی که دارد. چنانچه  مقام معظم رهبری نیز فرمودند: «یک زن محجبه در موضع قهرمان بر روی سکوی قهرمانی می‌ایستد و همه را وادار می کند که او را تکریم و تجلیل کنند.»

این درحالی است که بارها شنیده ایم شبه روشنفکران داخلی برای همصدایی با  ضدانقلاب خارج نشین و منادیان حقوق بشر حجاب زن ایرانی را مانع  پیشرفت او می دانند که باعث محدودیت او درعرصه های مختلف شده است؛  و وجود مصادیق مسلمی چون کیمیا علیزاده  خط بطلانی بر تمام  یاوه گویی های آنهاست.  البته  کیمیا  علیزاده اولین کسی نیست که با اعتقادات مذهبی و رعایت حجاب خود به میدان آمده است. سکینه خدابنده مربی تیراندازی نیز در رژه  افتتاحیه المپیک با چادر خود این اعتقادات دینی خود را  میدان ورزش فریاد زد. در المپیک2014 لندن نیز ایران با داشتن هشت ورزشکار زن در هفت رشته مختلف یکی از کشورهای پیشتاز در این عرصه  بود که با تلاش های گسترده  موفق شده بود راه را برای حضور ورزشکاران محجبه در بسیاری از رشته‌ها باز کند.

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1· 2

دخترم فردی معتقد است و حجاب برایش اهمیت زیادی دارد

1ام شهریور, 1395

کیمیا علیزاده با برد فینال مسابقات المپیک 2016 نام خود را به عنوان اولین بانوی ایرانی که در المپیک صاحب مدال گردید، در تاریخ ثبت کرد و امروز به عنوان بانوی تاریخ ساز ایران در المپیک شناخته می شود.

عرق دخترم در زیر حجابش ارزشمند تر از تلاش دیگر ورزشکاران است
به همین مناسبت ساعتی در جمع خانواده گرم و مهربان وی حاضر شده و ماحصل گفتگوی صمیمی و خواندنی “تیتر یک” با اعضای خانواده این دختر قهرمان را می خوانید.

ساعتی گفتگوی صمیمی با خانواده دختر ایرانی تاریخ ساز المپیک در اتاق خودش/ کیمیا دختری معتقد/ هدیه تولد جالب و غذاییی که پس از برگشتن خواهند پخت.

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1· 2

زندگی با رنگ مؤمنانه !

1ام شهریور, 1395

الفاظ، بار معنایی دارند و برای انتقال مفاهیم به کار گرفته می‌شوند. هرگاه لفظی را در معنایی به کار می‌بریم، یعنی اراده همان معنا را داشتیم و بر معنای آنچه بیان کرده‌ایم، آگاهیم. “علامه"، به معنای کسی است که فراوان می‌داند؛ در تمام حوزه‌ها و خصوصاً در حوزه دین. پس اگر کسی را “علامه” نامیدیم، یعنی جایگاه و شأن ویژه‌ای برای او قائل شده‌ایم. علامه مجلسی، از زمره این علامه‌گان است؛ علامه‌ای مسلط بر دین و مشرف بر زندگی. علامه مجلسی، زندگی و جریان یافتن احکام دینی در آن را به خوبی در کتاب «حلیه‌المتقین» خود بیان کرده است؛ آموزه‌هایی به رنگ دین و با توصیه امامان معصوم علیهم‌السلام، که زندگی معمولی را رنگی دینی می‌بخشد.

نگاهی به برخی از این توصیه‌ها که برگرفته از احادیث معصومین علیهم‌السلام است، در روز بزرگداشت ایشان، نه تنها یادی از این اسطوره دین و تفقه است، که یادآوری لحظه لحظه زندگی الهی است.

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1· 2

خانم ها لطفا کارگزار خدا باشید!

28ام مرداد, 1395


«زن می‌تواند خانه را به صورت بهشت برین درآورد و هم می‌تواند به صورت جهنمی سوزان تبدیلش سازد. می‌تواند شوهرش را به اوج ترقی برساند و هم می‌تواند به خاک سیاهش بنشاند.»
قدرت خانم‌ها نه در فیزیک و جسم، بلکه در روان و جان است. شاید یک خانم قدرت بدنی کمتری نسبت به یک مرد داشته باشد اما قطعاً قدرت روانی‌اش بی‌رقیب است. به قول آیت الله امینی دام ظله: «زن می‌تواند خانه را به صورت بهشت برین درآورد و هم می‌تواند به صورت جهنمی سوزان تبدیلش سازد. می‌تواند شوهرش را به اوج ترقی برساند و هم می‌تواند به خاک سیاهش بنشاند.» (آیین همسرداری؛ ص 27)
خانم‌ها ازدواج با مرد ضعیف و بی‌اراده را نمی‌پسندند؛ آن‌ها دوست دارند شوهری داشته باشند که بتوانند در طول زندگی مشترک با خیال راحت به او تکیه کنند. هرچند برخی اقتدار مرد را در ثروت او می‌بینند؛ ولی خانم‌های فهیم و آگاه بسیاری هستند که می‌دانند اقتدار مرد در مال او نیست وگرنه بسیاری از مردان مال دار، مقتدر نیستند و در زیر بار زندگی نمی‌توان به آن‌ها دل خوش کرد.

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1· 2

حرمت و حیثیت زن، حق الله است

28ام مرداد, 1395

حجاب در اسلام از یک مسئله کلّى و اساسى ریشه گرفته است. اسلام مى خواهد انواع التذاذهاى جنسى (چه بصرى و لمسى و چه نوع دیگر) به محیط خانواده و در چهارچوب شرع و قانون اختصاص یابد و اجتماع تنها براى کار و فعالیت باشد، بر خلاف سیستم غربى که حضور در جامعه را با لذت جویى جنسى به هم مى آمیزد و تعدیل و تنظیم امور جنسى را به هم مى ریزد.

 تبیین حجاب در بینش قرآن كریم 
در مورد حجاب زنان، خداوند متعال در قرآن كریم می‌ فرماید:«یا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَ بَناتِكَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنینَ یُدْنینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلاَبِیبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنى أَنْ یُعْرَفْنَ فَلا یُؤْذَیْنَ وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحیماً؛ اى پیامبر! به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو: «جلباب‌ ها [روسرى هاى بلند] خود را بر خویش فروافكنند، این كار براى این كه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند بهتر است (و اگر تاكنون خطا و كوتاهى از آنها سر زده توبه كنند) خداوند همواره آمرزنده رحیم است.» (احزاب/59)
«وَقَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ الأولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وآتِینَ الزَّکَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیرًا: و در خانه‏ هایتان قرار گیرید و مانند روزگار جاهلیت قدیم زینت هاى خود را آشكار مكنید و نماز برپا دارید و زكات بدهید و خدا و فرستاده‏ اش را فرمان برید خدا فقط مى ‏خواهد آلودگى را از شما خاندان [پیامبر] بزداید و شما را پاك و پاكیزه گرداند.» (احزاب/33)     

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1· 2

آمنه بیگم، مادر نسلی از علمای شیعه

27ام مرداد, 1395

دختر فرد بزرگی مانند علامه محمدتقی مجلسی بودن، اتفاقی است که می‌تواند هم خوب باشد و هم بد. می‌توانی استفاده کنی و می‌توانی بی‌اهمیت از کنار آن بگذری؛ درست مانند دختران بزرگانی که ممکن است امروز در اطرافمان ببینیم، اما آمنه بیگم، نهایت استفاده را از این موهبت الهی برد؛ تا جایی که نسل‌هایی از علمای امروز شیعه، در سلسله خود، به او می‌رسند. شاید نام آمنه، به میزان نام بزرگی چون علامه مجلسی اول و حتی برادرش محمدباقر، شناخته شده نباشد؛ اما به قدر خود بزرگ است و این ما هستیم که باید این بزرگان را دقیق‌تر بشناسیم.

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1· 2

خاطرات خدیجه میرشکاری نخستین زن اسیر ایرانی

26ام مرداد, 1395

خديجه ميرشكار، اولین زن اسیر ایرانی است. او به همراه همسرش حبیب شریفی (فرمانده وقت سپاه سوسنگرد و اولین فرمانده شهید جنگ) هفتم مهرماه سال 59 به اسارت نیروهای بعثی درآمد و 2 سال در زندان‌های عراق اسیر بود. خدیجه استخبارات عراق، سلول انفرادی، زندان موصل و … را در دوران اسارت تجربه کرده است. اسارت شهید تندگویان، شکنجه‌های وحشیانه اسرا، سربازان شیعه عراقی، زنان اسیر ایرانی که به همراه خانواده‌هایشان به اسارت درآمده بودند و …. بخشی از خاطرات او از آن دوران است.

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1· 2

این سهل انگاری تنبیه می خواهد !

20ام مرداد, 1395

قبل نوشت: بعد از مدتها امروز مجالی شد برای وبگردی،

لیست نسبتا بلندی دارم از وبلاگ هایی که بروز می شوند و قلم نویسنده را دوست دارم. قبل از مادر شدنم هفته ای یکبار بهش سر می زدم و از خواندن قلم نویسنده حظ می بردم.

امروز لیوان نسکافه به دست و با آرامشی که از خواب بودن زهرای عزیزم در خانه حاکم شده بود سری زدم به لیستم و وبلاگ «طفل معصوم» را باز کردم.

مطلبی راجب به نماز خواندن درش بود که مرا سخت در خود فرو برد.

یاد زهرا افتادم که تا صدای اذان را می شنود از کشوی میز تلویزیون جانماز را بر می دارد و روی مهر خم و راست می شود. دخترم نماز خواندن را از من یاد گرفته اما خب تابحال مسجد نرفته یعنی در این بیست ماهی که از زندگیش می گذرد هنوز مسجد نبردمش!!

یادم باشد سر فرصت خودم را برای این سهل انگاری تنبیه کنم و جریمه 500 صلوات در روز را تجویز!

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1· 2

خانوم ها-آقایان با ظرف شستن به آرامش برسید

20ام مرداد, 1395

شستن ظرفها می‌تواند به افزایش آرامش در افراد کمک کند. نتایج تحقیقات دانشگاه فلوریدا که در مجله علمی پژوهشی «آگاهی» (Mindfulness) منتشر شده است نشان می‌دهد کسانی که با توجه و آگاهانه ظرف می‌شویند (یعنی به عنوان مثال به رایحه مایع ظرفشویی یا دمای آب توجه دارند) انگیزه بیشتری احساس می‌کنند و کمتر عصبی می‌شوند.

علاوه بر این، شرکت کنندگان در این پژوهش که بدون توجه و آگاهی ظرف شستند، چنین مزایایی احساس نکردند. به عنوان نتیجه این پژوهش، دانشگاه فلوریدا معتقد است «به نظر می‌رسد یک فعالیت روزمره اگر با آگاهی، هوشیاری و توجه انجام شود، به بهبود و رشد وضعیت آگاهی فرد کمک کند.»

برای انجام این آزمایش، از ۵۱ دانشجو خواسته شد تا ظرف بشویند و به نیمی از آنها یک راهنمای مختصر برای ظرف شستن آگاهانه ارائه شد تا مطالعه کنند و به گروه دوم نیز متن کوتاهی درباره ظرف شستن ارائه شد.

بخشی از راهنمای ظرف شستن آگاهانه شال چنین محتوایی می‌باشد: «این واقعیت که من اینجا ایستاده‌ام و در حال ظرف شستن هستم، یک واقعیت جالب است. من کاملا خودم هستم، دم و بزدم تنفسم را دنبال می‌کنم، نسبت به حضور خودم در این لحظه و مکان آگاهم و نسبت به افکار و رفتارم هوشیار و آگاه هستم. به هیچ وجه ممکن نیست حواسم به اطراف پرت شود و مانند یک بطری شناور با امواج این سو و آن سو بروم.»

اگر چه جامعه آماری این پژوهش بزرگ نبوده است، اما این مطالعه نشان می‌دهد که توجه و آگاهی می‌تواند از طریق معمولی‌ترین کارهای روزمره هم به دست آید و کارهای خانه را به فرصتی برای کاهش اضطراب و استرس تبدیل نمود.

خوب یا بد، محققان به این نتیجه رسیده‌اند که کسانی که با آگاهی ظرف می‌شستند، مدت زمان شستن ظرف را طولانی‌تر از زمان واقعی تخمین زده بودند و احساس کرده بودند.

لازم به ذکر است پژوهش دیگری در همین دانشگاه که در اوایل سال جاری میلادی منتشر شده بود، نشان می‌داد شستن ظرف با دست، به جای استفاده از ماشین ظرفشویی، احتمال ابتلای کودکان به آلرژی و حساسیت را تا ۴۰ درصد کاهش می‌دهد.

اشتراک گذاری این مطلب!

امروز روز چطور باید «زنیت» داشته باشیم؟

20ام مرداد, 1395

قدیمی‌ها در مورد بعضی از خانم‌ها می‌گفتند: «فلانی زنیت دارد»؛ این زنیتی که مادران و مادربزرگ‌ها می‌گفتند برای خودش چیزی بود درحد استانداردهای تیم ملی.


فکر نکنید به همین سادگی به هر کسی می‌گفتند «زنیت» دارد. کسی که زنیت داشت، باید در حد اعلا فرزندان باشعور و با شخصیتی تربیت می‌کرد و از آب، کره می‌گرفت، یعنی با حقوق کم همسرش هم می‌توانست سفره شاه‌عباسی پهن کند!

چنین زنی در عین زیبایی پر اولاد بود و در عین با سلیقگی کم خرج. سیاست‌مداری او در امر خانه‌داری به چرچیل پهلو می‌زد و ظرافت او در رتق و فتق امور و نگهداری شوهر و مادرشوهر داری باید زبان زد خاص و عام می‌بود.

معمولا زنانی که زنیت داشتند، قادر بودند تمام نگاه همسر خود را به خانواده و چهره بی‌مثال خودشان جلب کنند و هر طوری که می‌خواهند شوهر را مدیریت کنند!

تمام ابزار آنها هم یک سرمه و سرخاب و سفید آب و کمی عطر و یک زبان چرب و نرم بود و یک چتر زلف سیاه کرده و گیسوی خم اندر خم جانان.

حالا امروزه روز ما چطور باید زنیت داشته باشیم؟ حالا که دلبران و لولیان شوخ شیرین کار شهر آشوب بسیارند، چطور با یک دست چند هندوانه برداریم و در عین حال به اقتصاد خانواده هم لطمه نزنیم و زیبا هم بمانیم و نظر مساعد همسر را هم جلب کنیم، بی اینکه جیبش را خالی کنیم. آخر می‌گویند همسرها بعد از اینکه جیبشان خوب خالی شد، دیگر زشت و زیبا را از هم تشخیص نمی‌دهند و ممکن است زیبایی همسرشان که بینی عمل کرده و شکم چربی زدوده و چهره نقاشی شده دائمی و زلفان سیم تلفنی پیدا کرده، دیگر به چشمشان نیاید. پس تکلیف چیست؟

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1· 2

شما هم به خنده های حرام خندوانه امتیاز می دهید؟

20ام مرداد, 1395

لطفاً به آیات زیر دقت کنید و متن بعد از آیات را با دقت بخونید:

آیه ی 30 سوره ی نور می فرماید: بگو: مومنین چشمهایتان را از نگاه ناروا بپوشانند و از فروج و اندامشان را محفوظ دارند که این بر پاکیزگی شما بهتر است و البته خداوند به هر چه انجام دهید کاملا آگاه است.
آیه ی 31 سوره ی نور می فرماید:
و بگو به زنان مومن تا چشمها را از نگاه ناروا بپوشانند و فروج و اندامشان را محفوظ دارند و زینت و آرایش خود را جز آنچه قهراً ظاهر می شود آشکار نسازند و باید خود را بپوشانند و جمال خود را آشکار نسازند جز برای شوهران خود و پدران شوهر و پسران و پسران شوهر و برادران خود و پسران برادر و پسران خواهر خود و زنان و کنیزان ملکی و اتباع و اطفالی که هنوز بر مسائل زنان آگاه نیستند و آن طور پای به زمین نزنند که خلخال و زیور پنهان پاهایشان معلوم شود و…
آیه ی 59 سوره ی الاحزاب می فرماید:
ای پیامبر به زنان و دختران خود و به زنان مومن بگو که خویشتن را (به چادر) بپوشانند که این کار برای اینکه شناخته شوند (به ایمان دار بودن) و اذیت و آزار نکشند (از تعرض و جسارت آزار نکشند) بر آنان بهتر است و…
آیه ی 53 سوره ی الاحزاب می فرماید:
…و هرگاه از زنان متاعی می طلبید از پس پرده طلب نمایید که حجاب برای آنکه دلهای شما و آنها پاک و پاکیزه بماند بهتر است و…
آیه ی 33 سوره ی الاحزاب خطاب به زنان مسلمان می فرماید:
و در خانه هایتان بنشینید و آرام گیرید (بی حاجب و ضرورت از منزل بیرون نروید) و مانند دوره ی جاهلیت پیشین آرایش و خودآرایی نکنید و نماز به پا دارید و…
آیه ی 32 سوره ی الاحزاب خطاب به زنان مسلمان می فرماید:
ای زنان پیامبر شما مانند زنان دیگر نیستید، اگر خداترس و پرهیزکار باشید پس زنهار نازک و نرم با مردان سخن نگویید مبادا آنکه دلش بیمار (هوا و هوس) باشد به طمع افتد، بلکه متین و درست سخن گویید.

توضیح :
باتوجه به آیات صریح قرآن که در بالا ذکر گردید ، متاسفانه و با شرم‌ساری تمام باید عرض شود که در کشور شیعه ی جمهوری اسلامی ایران همان شبیخون فرهنگی که رهبری عزیز در سالهای دهه ی هفتاد هشدار میدادند ، این شبیخون چنان علنی شده که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برنامه ای در حال پخش است که با پوشش و توجیه طنز به صورت بی شرمانه این آیات را صریحا زیر پا گذاشته و به مخالفت علنی با این آیات بویژه آیات 30 و 31 سوره ی نور بپا خواسته است. به نحوی که در این برنامه ی طنز که مختلط است علنی به مهمان نامحرم که یا زن است و یا مرد میگویند بخند و لبخند بزن و به تماشاچیان حاضر در استدیو که مختلط هستند میگویند به صورت این مهمان نگاه کنید و به خنده ی او امتیاز دهید.
این در صورتی است که دو آیه 30 و 31 سوره نور صریح و شفاف به زنان و مردان مومن و مسلمان علنی میگوید چشم خود را بر روی نامحرم ببندید و این مسئله انقدر مهم است که زنان و مردان را از هم تفکیک کرده و برای هرکدام آیه جداگانه مطرح میفرماید.
دشمنی علنی با آیات صریح قرآن تا کی ؟؟؟
فاین تذهبون ؟؟؟

 

منبع: عماریون

اشتراک گذاری این مطلب!

نقش مشترک پدر و مادر در تربیت دختر

20ام مرداد, 1395

پدر اولین مردی است که دختر در زندگی خود با او آشنا می‌شود و کیفیت ارتباط او با پدرش می‌تواند در شکل‌گیری ذهنیت او نسبت به مردان و ارتباط‌هایی که در آینده با مردان خواهد داشت موثر باشد. دختران نیاز به دیده شدن و تأیید شدن دارند و بخشی از این نیاز می‌تواند و باید توسط پدر تأمین شود.

قدیمی‌ها می‌گفتند دختر داشتن و دختر بزرگ‌کردن سخت است. شاید حرفشان بیشتر به شرایط اجتماعی ربط داشت که دختر را به فردی تبدیل می‌کرد که نیازمند مراقبت دائم است و مراقبت دائم از یک نفر هم طبعاً کار سختی است. اما پدر و مادرهایی هم هستند که راه دیگری را انتخاب می‌کنند و با توجه به نقش مهم خودشان، دختری تربیت می‌کنند که بتواند به‌عنوان یک انسان و یک دختر ارتباط و تعامل سازنده‌ای با خود آن‌ها و با جهان اطرافش برقرار کند و نه تنها جامعه برای او یک خطر نباشد، بلکه بتواند عضو مؤثری در جامعه باشد.

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1· 2

بررسی و تحلیل جایگاه امام‌زادگان زن در ایران

20ام مرداد, 1395

بر مبنای آمار ارایه‌شده از مدیرکل هیئت‌های امناء بقاع متبرکه و مؤسسات خیریه سازمان اوقاف، در کل کشور هزار و ۳۲۳ بقعه متعلق به امام‌زادگان زن است (1). در همین راستا به سراغ مقاله‌ای در مورد جایگاه امام‌زادگان زن در ایران رفتیم؛ مقاله‌ای با عنوان «جایگاه امام‌زادگان زن در فرهنگ شیعی ایران» (2)، به قلم آرمان فروهی و در همین زمینه، گفتگویی با پژوهشگر این مقاله که اکنون دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه اصفهان است، نیز داشتیم.

امام‌زادگان پرارج
در فرهنگ شیعی، امامان معصوم علیهم‌السلام از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند و این احترام به امامان، نسبت به اولاد بلافصل غیرمعصوم و حتی فرزندان و فرزندزادگان و مُنتسبین به این خاندان نیز دیده می‌شود. ایرانیان، به فرزندان یا فرزندزادگان ائمه اطهار علیهم‌السلام، امام‌زاده می‌گویند. این تعریف نشان می‌دهد که در فرهنگ شیعی ایرانی، الزاماً امام‌زاده نباید اولاد ذکور ائمه اطهار باشند. ازاین‌رو، زنان، مادران، خواهران و فرزندان اناث منتسب به اهل بیت علیهم‌السلام نیز در فرهنگ شیعی ایرانی، حکم امام‌زاده پیدا می‌کنند و اصولاً یکی از دلایل آمار بالای امام‌زادگان در ایران، همین وسعت نگاه است. از طرفی چنان‌چه آرمان فروهی به خبرنگار می‌گوید: لزوماً قرار نیست امام‌زادگان، در رتبه اول انتساب به امامان باشند، بلکه ممکن است در مراتب بالایی مثل درجه ششم و هفتم نیز قرار داشته باشند.

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1· 2

میلاد بانویی که زیارت تربتش بهشت را واجب می‌کند

14ام مرداد, 1395

حضرت معصومه (س)، در روز اول ماه ذی‌القعده، سال 173 هجری قمری، از دامان مادری عفیفه و پاکدامن، حضرت نجمه (س)، در مدینه چشم به جهان گشود (2).

او در مکتب تربیتی پدر بزرگوارش موسی بن جعفر (ع) و آغوش سرشار از محبت مادری به نام «نجمه» که از زنان بافضیلت و از اسوه‌های تقوا و شرافت است، تربیت یافت. شیخ صدوق روایت کرده است که نجمه خاتون در عقل و درایت، عبادت و رعایت ادب، به‌ویژه نسبت به حمیده خاتون از بهترین زنان جهان بود (3).

حضرت معصومه (س) علاوه بر کسب مکارم اخلاقی، به کسب فیض از دریای معرفت و علم و معنویت نیز پرداخت. او در دوران فقدان حضور پدر بزرگوار، و هجرت امام رضا (ع)، همانند عالمه‌ایی غیرمعلمه، به هدایت و پاسخ‌گویی سؤالات و امور شیعیان مشغول بودند. (4) از این‌رو، او در پرتو برخورداری از کمالات نفسانی و فضائل اخلاقی بعد از امام رضا (ع) در میان فرزندان موسی بن جعفر (ع) و حتی دیگر امام‌زادگان، شخصیتی برجسته دارد.

محدث قمی‌ در این‌باره می‌نویسد: «برحسب آن‌چه به ما رسیده، افضل دختران امام کاظم (ع)، سیده جلیله‏ معظمه، فاطمه بنت امام موسی (ع) معروف به حضرت معصومه (س) است» (5).

او در میان امام‌زادگان، تنها كسى است كه به پاداش زیارت تربتش، بهشت را واجب شمرده‌اند.

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1· 2

ما خادمان خواهر خورشید هشتم‌ایم

13ام مرداد, 1395

میلاد حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها به عنوان روز دختر در تقویم ما ثبت شده است. نگاهی به حرم این بانوی بزرگوار، به عنوان بانویی از تبار ائمه علیه‌السلام، دیدگاه مردم به ایشان و نوع تعاملات زوار و خدام ایشان به این بزرگوار، موضوع صحبت ما با دو نفر از زنان خادم حرم مطهر حضرت معصومه سلام‌الله‌علیهاست.

خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید چه کار می‌کنید؟
نسیم: نسیم فاطمی هستم، متولد 58، تقریباً 37ساله؛ دانشجوی دکترای برق الکترونیک و عضو هیأت علمی دانشگاه هستم. متأهل‌ام و یک پسر شش ساله دارم.

طاهره: طاهره برازنده هستم، 34ساله و مجرد. در حال حاضر مشغول انجام پایان‌نامه کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم‌شناسی هستم.

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1· 2

پشت پرده لباسهای جدید بازار چیست؟

12ام مرداد, 1395

لباس یک مسئله فرهنگی، هویتی و تاریخی است. در واقع لباس هر جامعه بخشی از فرهنگ، تاریخ و باورهای آن جامعه را نشان می‌دهد. تمایل مردم به پوشیدن لباس‌های زیبا، شیک و همه‌پسند در جوامع و ادوار مختلف از جمله در جامعه و عصر ما حقیقتی غیرقابل انکار است. این تمایل مردم را به سمت پوشش‌های مد روز سوق می‌دهد. مدهایی که گاهی هیچ سنخیتی با ارزش‌های اسلامی - ایرانی نداشته و تنها با تورق ژورنالهای تاریخ مصرف گذشته غربی در سطح وسیع تولید و پخش شده‌اند.

مُدهایی به قدمت جنگ جهانی دوم
برخی از مدها آنقدر تاریخ مصرف گذشته است که برای ریشه‌یابی آن باید در وقایع جنگ جهانی دوم به دنبال آن بگردیم و آنقدر بی‌ربط است که پیام صلح پادشاه انگلیس در جنگ جهانی دوم برای روحیه دادن به مردم و سربازان در حال جنگ، مورد استقبال جوانان عصر حاضر در کوچه و خیابان قرار می‌گیرد. یعنی ما اینقدر دچار فقر فرهنگی، تاریخی و ارزشی هستیم که دختران و پسران ناآگاه ما باید به هر قیمتی شده «آرام باشند» و با عبارت‌های ناملموس و مختلفی که پشت مانتوها و بلوزهایشان چاپ شده،‌ با امید به ملکه یا پادشاه شدن در سطح خیابان‌های پایتخت و سایر شهرستان‌ها رژه بروند و نگاه‌ها را به سمت خود و محتوای نامناسبی که خودآگاه یا ناخودآگاه حامل آن هستند، جلب کنند!؟

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1· 2

دلیل تجرد دختران امام کاظم علیه السلام

11ام مرداد, 1395

پرسشی که در مورد زندگانی حضرت معصومه (س) مطرح می‌شود، این است که با اینکه سنت ازدواج از مستحبات مؤکد اسلامی ‌است، چرا آن حضرت ازدواج نکرد؟ لازم به ذکر است که نه تنها حضرت معصومه(س) ازدواج نکرد، بلکه طبق گواهی برخی منابع، دختران امام کاظم (ع) هیچ‌کدام ازدواج نکرده‌اند (1). این موضوع در میان ایشان عادت شده بود. ازاین‌رو، حضرت امام محمد تقی (ع) در مدینه ده روستا برای دختران و خواهران خود که شوهر نکرده بودند، وقف کرده بود (2).

احتمالات و نظریات مختلفی برای ازدواج نکردن آن حضرت بیان شده است که به بررسی هر یک می‌پردازیم.

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1· 2

معرفی زنان ایرانی در المپیک 2016+ جدول مسابقات

10ام مرداد, 1395

سی‌ویکمین دوره بازی‌های المپیک از روز پانزدهم مردادماه در شهر ریودوژانیرو برزیل افتتاح خواهد شد و ایران در این دوره از رقابت‌ها با 63 ورزشکار در 14 رشته کشتی (آزاد و فرنگی)، وزنه‌برداری، دوومیدانی، تکواندو، تیراندازی، تیروکمان، بوکس، جودو، شنا، والیبال، دوچرخه‌سواری، تنیس روی میز، قایقرانی و شمشیربازی حضور خواهد داشت.

المپیک ریو؛ رکورددار بیشترین تعداد حضور زنان در مسابقات المپیک
در این دوره از رقابت‌ها زنان ورزشکار ایران با کسب 9 سهمیه المپیک رکورد بیشترین حضور زنان کشورمان در این رقابت‌ها از المپیک آتلانتا از 1996 تاکنون را زده‌اند. کیمیا علیزاده، لیلا رجبی، نجمه خدمتی، مه‌لقا جام‌بزرگ، گلنوش سبقت‌الهی، زهرا نعمتی، ندا شهسواری، مهسا جاور و الهه احمدی، ملی‌پوشان زن کشورمان در این رقابت‌ها هستند که در رشته‌های تیراندازی، دو و میدانی، پینگ‌پنگ، قایق‌رانی و تکواندو به رقابت می‌پردازند.

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1· 2

چشمها را باید شست، کودکان را جور دیگر بایددید

11ام تیر, 1395


بچه ها همیشه با سخاوتمندی تمام و از روی عشق و علاقه ، مادر را به شادی خودشان دعوت میکنند.
دلشان نمی آید تنهایی روی تخت بپر بپر کنند و بخندند…میخواهند این شادی را با مادر تقسیم کنند….مادر را هم دعوت به بازی و خنده و شادی میکنند.
بچه ها دلشان نمی آید تنهایی بازی کنند و تنهایی لذت ببرند… دوست دارند مادر را در این لذت سهیم کنند.
بچه ها نمیخواهند تنهایی خوش باشند ، تنهایی بدو بدو کنند ، تنهایی بخندند…
بچه ها با قلب بزرگی که دارند ، میخواهند ما را در شادی خود سهیم کنند. میخواهند لحظه هایی که دارد بهشان خوش میگذرد را با ما تقسیم کنند

اما

اما ، من مادر ، اینقدر در خودم و دنیای کوچک و حقیر خودم غرقم ، اینقدر خودم را درگیر روزمره های گذرای زندگی کرده ام …. آنقدر به این دنیای بی ارزش دلبسته ام ؛

که کودکم را نمیبینم. دعوت های او را برای بیشتر خندیدن ، با تندی رد میکنم.
دعوت هایش را برای حضور در دنیای شیرین و دوست داشتنی بازی هایش رد میکنم.

اینقدر در بد اخلاقی های خودم غرقم که حتی چشم دیدن شادی ها و قهقهه های فرزندم را هم ندارم. نمیتوانم بفهمم چرا از پاره کردن کاغذ میخندد یا چرا از خوردن هندوانه با دست لذت میبرد .

اینقدر درگیر چرتکه اندازی های خودم برای زندگی هستم که نمیتوانم بفهمم چرا فرزندم از کثیف شدن لباس گران قیمتش ناراحت نیست؟

اصلا چقدر این بچه نفهم است که بازی در باغچه و لابلای گل ها را به لباس گرانقیمتش ترجیح داده است.

او را از خودم دور میکنم. به او میگویم برو و خودت تنها بازی کن …
بگذار برای خودم باشم. میخواهم برنامه های دلخواه خودم را اجرا کنم….

بعد ، من مادر ، ۱۵ سال بعد ، تعجب میکنم که چرا نوجوانم مرا از خود میراند !

چرا مرا با حس و حال خودش غریبه میداند!

چرا بدون من خوش است؟!

چرا خوشحالی هایش را از من پنهان میکند؟

چرا با من راحت نیست، چرا میخواهد تنها باشد؟

چرا به برنامه های ما توجه نمیکند؟ چرا فقط به دلخواسته های خودش اهمیت میدهد؟؟
چرا اینقدر به وسایل و رخت و لباس ش دلبسته و حساس است؟

چرا
چرا
چرا

چشمها را باید شست، کودکان را جور دیگر بایددید…

 

 نویسنده : زهرا نجات

اشتراک گذاری این مطلب!

خانه ام‌هانی، سکوی پرواز پیامبر اکرم (ص)

2ام تیر, 1395

معراج یا إسرا، سیر شبانه رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم است از مکه به مسجدالاقصی و از آن‌جا به آسمان‌ها: «سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَ‌ی بِعَبْدِهِ لَيلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَ‌امِ إِلَی الْمَسْجِدِ الْأَقْصَی» (1). واقعه‌ای که در سال‌های آخر اقامت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم در مکه اتفاق افتاد و در طی آن، برخی نشانه‌های بزرگ پروردگار به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم نشان داده شد (2). دربارة تاريخ معراج پيامبرصلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم اقوال مختلفي وجود دارد، بعضي گفته‌اند در شب هفدهم يا بيست و يكم ماه مبارك رمضان شش ماه پيش از هجرت واقع شده‌، برخي گفته‌اند كه در ماه ربيع‌الاول دو سال بعد از بعثت بوده است‌، بعضي هم بيست و هفتم ماه رجب سال دوم هجرت ذكر كرده‌اند.

اتفاقات معراج و مشاهدات آن، خود مجالی واسع و بررسی جدایی می‌طلبد، اما آن‌چه در این یادداشت و به بهانه سالروز معراج قصد پرداختن به آن را داریم، آشنایی با کسی است که افتخار آن را داشت که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم از خانه او به آسمان‌ها برود و کاشانه‌اش محل عروج رسول خاتم باشد (3).

ادامه »

چند نکته کاربردی در مسیر پر پیچ‌و‌خم فرزند‌پروری

13ام خرداد, 1395

صحنه زیر را تصور کنید:

نسرین خانم: مهوش جان خیلی کار خوبی کردی که امروز به من سر زدی. یک هفته است که درگیر بیماری سحر هستم و واقعاً خسته شده‌بودم.

مهوش خانم: می‌دانم نسرین جان، گرفتاری بچه‌ها تمام‌شدنی نیست.

سحر: مامان! بروم پیش پوپک؟

نسرین خانم: خودت می‌دونی که هنوز مریض هستی و باید استراحت کنی. برگرد به رختخوابت.

سحر: اه. حالم خوب شده. از رختخواب خسته‌شدم. کمی می‌روم پیش پوپک و برمی‌گردم.

نسرین خانم: گفتم نه. برگرد به اتاقت (با حالتی خشمگین).

سحر: (در حالی‌که فریاد می‌زند) من دیگه نمی‌خوابم. حالم خوبه. می‌خواهم از خانه بیرون بروم. خسته شدم.

نسرین خانم: می‌فهمی چی می‌گم یا بیام بهت بفهمونم؟

سحر:(توأم با گریه) همیشه میگی نه. هیچ‌وقت به حرف من گوش نمی‌دی.

نسرین خانم: (با ناراحتی) معذرت می‌خوام مهوش جان.

مهوش خانم: (با لبخند) نیازی به عذرخواهی نیست. این سناریو در خانه ما هم زیاد اتفاق می‌افتد.

نسرین خانم: نمی‌دونم چی به سر این نسل آمده. وقتی من بچه بودم، جرأت جر‌و‌بحث با مادرم را نداشتم.

ادامه »

نقش زنان بر مصرف و مدیریت مصرف خانوار

12ام خرداد, 1395

در کشور ما کالاها و خدماتی که در خانه و توسط اعضای خانواده مصرف می‌شود تا حد زیادی تحت‌تأثیر تصمیم، عملکرد و شیوه مدیریت زنان قرار دارد؛ هرچند ممکن است این تأثیرگذاری در گروه‌های مصرفی مختلف شامل غذا و آشامیدنی‌ها، پوشاک و کفش، مسکن و انرژی، لوازم منزل، بهداشت، حمل و نقل، ارتباطات، تفریحات، آموزش، رستوران و هتل و مصارف متفرقه با هم متفاوت باشد، با این‌حال مدیریت زنان و تصمیماتی که آنان در حوزه مصرف اتخاذ می‌کنند، بسیار مهم و تأثیرگذار است. به‌ویژه این‌که عموماً کارکردهای روحی، عاطفی و حمایتی خانواده از طریق زنان در خانواده تأمین می‌شود. فرزندان نیز به‌خصوص در سال‌های اولیه زندگی، مستقیماً تحت‌تأثیر الگوهای مصرفی مادر قرار دارند و در سال‌های بعد همچنین به دلیل تربیت و جامعه‌پذیری خانوادگی، این روند را ادامه می‌دهند.

افراد عموماً تحت‌تأثیر آن‌چه در خانواده می‌آموزند، در مورد آن‌چه می‌خرند، ترکیب خریدها، کیفیت مناسب محصولات و خدمات مصرفی، محل مصرف، نوع مصرف و حتی برند خریدشان، تصمیم گرفته و از این طریق بر بودجه‌بندی هزینه‌های خانواده و در سطح کلان بر هزینه‌های مصرفی کل جامعه تأثیر می‌گذارند.

ادامه »

حالا زنی سی و چند ساله ام

6ام خرداد, 1395

قبل نوشت: این روزها سی و چند ساله شده ام و به خود که می نگرکمی پختگی کمی فکر کمی صبوری در خود می بینم انگار از سی سالگی که بگذری زنی دیگر در تو متولد می شود

ادامه »

معرفی زنان فعال در عرصه قرآن

6ام خرداد, 1395

سازمان اوقاف و امور خیریه یکی از وظایف و رسالت‌های فرهنگی خود را شناسایی، معرفی، تجلیل و تکریم از فعالان قرآنی زن در رشته و سطح‌های گوناگون عنوان کرده است و در همین راستا، از سال 1388 و در حاشیه مسابقات بین‌المللی قرآن کریم، همایشی تحت عنوان تجلیل از بانوان فعال عرصه قرآنی را برگزار کرده و ضمن آن به معرفی چهره‌های شاخص قرآنی در زمینه‌های مختلف می‌پردازد. این همایش از سال گذشته، وجهه بین‌المللی نیز یافته و در کنار بانوان فعال کشورمان، چهره‌های بین‌المللی نیز مورد معرفی و تقدیر قرار می‌گیرند.

برای آشنایی بیشتر با این زنان قرآنی، معرفی مختصری از برگزیدگان هفتمین همایش بین‌المللی تجلیل از بانوان قرآن‌پژوه خواهیم داشت:

1.    فریبا علاسوند: متولد 1346؛ پژوهشگر؛ مدرس حوزه و دانشگاه؛ مبلغ و مروج ملی و بین‌المللی قرآنی؛ عضو شورای فرهنگی و اجتماعی زنان؛ عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده و عضو شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه خواهران.

ادامه »

ثواب‌های ساده و رایگان در منزل !

26ام اسفند, 1394

ثواب‌هایی که آدم در خانه می‌برد با بیرون خانه قابل مقایسه نیست! مثلاً در روایت می‌فرماید که وقتی یک آقایی با خانمش گپ بزنند و صحبت کنند-مثلاً بگوید: خُب خانم چه خبر؟ حرف‌های خانم را بشنود و خودش حرف بزند، بنشینند با همدیگر همین‌طوری صحبت کنند- می‌فرماید: همین حرف زدن و کنار هم نشستن ثوابش از اعتکاف کنار خانۀ کعبه بالاتر است.

امام رضا(ع) می‌فرماید: اگر کسی دختر، همسر، خواهر، مادر، عمه یا خالۀ خودش را خوشحال کند، خداوند متعال برای او درجاتی بی‌نظیر در نزد خودش در نظر خواهد گرفت.

حالا شما هِی بخواهی همه را خوشحال کنی؛ خب بابا خونه و همسر که دمِ دستت است! اگر می‌خواهی اعتکاف کنار بیت‌الله الحرام بروی، بنشین با خانمت گپ بزن. اگر می‌خواهی درجات بهشت و رضوان الهی را بگیری، خواهر و مادر و دختر خودت را خوشحال کن، همسرت را خوشحال کن.

یا مثلاً می‌فرماید: هرکسی بچۀ خودش را ببوسد، بابت هر یک بوسه خدا یک درجه در بهشت به او می‌دهد. یعنی بچه ی خودت رو هی ماچ کن و درجه ی خودت رو پیش خدا بالا ببر…

اصلا می‌دانید که زیاد لباس خریدن برای خانم‌ها، مستحب است، و این به آقایان خیلی توصیه شده است؟ حالا لباس ارزان(نه لزوما خیلی گران‌قیمت) با این‌کار، می‌توانید همسر خود را مدام خوشحال کنید. آدم به اینجا که می‌رسد نباید یک‌دفعه‌ای بگوید: «نه خانم! مگر شما چند دست لباس می‌خواهی؟!» اینها چیزهای خیلی ساده‌ای است.

 ثواب‌هایی که آدم توی خانه می‌برد با بیرون خانه قابل مقایسه نیست…

 

منبع:کلید راز دات آی آر

 

اشتراک گذاری این مطلب!

روایت امیرالمومنین علیه السلام بر مزار نابغه آلمانی

20ام اسفند, 1394

خانم پروفسور «آنه ماری شیمل» محقق و نویسنده توانای آلمانی را سالها است که در سراسر جهان و بخصوص جهان اسلام به عنوان یک اسلام شناس و ایران شناس برجسته می شناسند.

دهها کتاب و صدها مقاله، ثمره تلاشهای این بانوی شرق شناس است. به موازات قلم توانای او، بیان شیوا و جذاب وی نیز موجب دعوت پی در پی و سفرهای فراوان خانم «شیمل» به نقاط مختلف جهان برای ایراد سخنرانی در محافل علمی و دانشگاهی بوده است.

آنچه بر شخصیت علمی و ادبی و فکری پروفسور شیمل افزوده است، شهامت و شجاعت توأم با وارستگی اوست که در جریان دفاع از فتوای امام خمینی(ره) در باره سلمان رشدی آشکار گشت و وی را آماج حملات بی امان صهیونیست ها و عوامل آنها نمود.

پایداری مظلومانه ولی باصلابت وی در برابر این هجوم همه جانبه موجب محبوبیت بیشتر او گردید تا همان طور که ذکر شد به انتخاب وی به عنوان نویسنده برتر آلمان در سال 1995 در جریان نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت انجامید.
او میگوید:من خود همواره دعاها، احادیث و اخبار اسلامی را از اصل عربی آن می خوانم و به ترجمه ای مراجعه نمی کنم. من خودم بخشی کوچک از کتاب مبارک صحیفه سجادیه را به آلمانی ترجمه و منتشر کرده ام همچنین دعای رؤیت هلال ماه مبارک رمضان و دعای وداع با آن ماه را.، قریب هفت سال پیش.

وقتی مشغول ترجمه این دعاها بودم، مادرم در بیمارستان بستری بود و من که به او سر می زدم پس از آنکه او به خواب می رفت در گوشه ای از آن اتاق به کار پاکنویس کردن ترجمه ها مشغول می شدم. اتاق مادرم دو تختی بود. در تخت دیگر خانمی بسیار فاضله بستری بود که کاتولیکی مؤمن و راسخ العقیده و حتی متعصب بود.

وقتی فهمید که من دعاهای اسلامی را ترجمه می کنم، دلگیر شد که مگر در مسیحیت و در کتب مقدسه خودمان کمبودی داریم که تو به ادعیه اسلامی روی آوردی!؟ وقتی کتابم چاپ شد یک نسخه برای او فرستادم. یک ماه بعد او به من تلفن زد و گفت: صمیمانه از هدیه این کتاب متشکرم، زیرا هر روز به جای دعا آن را می خوانم.

بله واقعا ترجمه ادعیه امامان معصوم(ع) مخصوصا صحیفه حضرت زین العابدین(ع) برای بسیاری از مردم جهان غرب کارساز است. وی در یکی از مصاحبه هایش در مورد مسلمانان ترک می گوید:وقتی من جلوی یک مسجد آیه های قرآن را می خوانم، ترکها شگفت زده از من می پرسند، شما می توانید این را بخوانید، خدای من این چقدر مایه تأسف است.
این دانشمند نابغه آلمانی وصیت کرد روی قبرش روایت امیر المومنین(ع)را بنویسند که«مردم خوابند وقتی بمیرند بیدار می شوند»

 

منبع: پیام زن - فروردین 1381، شماره 121 

اشتراک گذاری این مطلب!

توصیف حضرت فاطمه(س) در سخن امام علی(ع)

18ام اسفند, 1394

 شناخت کامل و همه‌جانبه حضرت فاطمه(س) سخت و دشوار و در عین حال ضروری است. تلاش برای شناخت آن حضرت (س) از آن رو با همه دشواری‌ها لازم است که خداوند ایشان و معصومان دیگر(ع) را به عنوان اسوه مردان و زنان معرفی کرده است.

شناخت کامل و همه‌جانبه حضرت فاطمه(س) سخت و دشوار و در عین حال ضروری است. تلاش برای شناخت آن حضرت (س) از آن رو با همه دشواری‌ها لازم است که خداوند ایشان و معصومان دیگر(ع) را به عنوان اسوه مردان و زنان معرفی کرده است. از این رو، نویسنده بر آن است تا از طریق یکی از راه‌های شدنی شناخت، به معرفی آن حضرت(س) بپردازد تا بستری برای الگوبرداری در سبک زندگی اسلامی فراهم آید.

راه‌های شناخت حضرت فاطمه(س)

برای شناخت هر چیزی از جمله حضرت فاطمه(س) می‌توان راه‌هایی را بیان کرد که برخی برای انسان‌های معمولی ناشدنی و برخی امکان‌پذیر ولی سخت و دشوار است. البته این شناخت‌ها هرگز به شکل شناخت کامل شهودی و حضوری در نخواهد آمد و تنها یک شناخت حصولی و محدود  است؛ مگر اینکه انسان خود را به مرتبه ایشان برساند تا نسبت به ایشان شناخت حضوری یابد. با این همه چنین شناخت حضوری و شهودی نیز به دلایلی که بیان می‌شود کامل نخواهد بود و در حد شناخت شهودی آثار خواهد بود. حال اگر نتوان دریای حقیقت فاطمی را کشید ولی تصور تشنگی باید از آن حقیقت چشید و خود را به ایشان نزدیک کرد و با شناختی هرچند محدود و اجمالی، محبت ایشان را در دل‌ها زنده کرد و از این محبت زنده در دل، بهره برد و نوری اخروی برای ابدیت فراهم آورد.

ادامه »

چقدر خوب شد زن شدیم!

11ام اسفند, 1394

کمد و اتاقمان را به هم می‌ریزیم و همه چیز را از اول سرجایش مرتب می‌گداریم

آن وقت فکر می‌کنیم آماده‌ایم برای گرفتن تصمیمات بزرگ!
وسط غم‌بادهای روزانه شروع می‌کنیم به شستن ظرف‌ها و بازی کردن با کف روی سینک ظرفشویی،
تمام غم‌هایمان را همراه سرامیک‌ها آشپزخانه می‌ساییم و می‌ساییم و با قدرت‌تر می‌سایم،
جارو رامحکمتر روی فرش می‌کشیم و فکر می‌کنیم تمام خوره های فکریمان از لوله جارو بالا میرود،
دست به ساختن می‌زنیم،
شیرینی و کیک و غذاهای عجیب عجیب میپزیم و از خلق کردن‌هایمان حس بهتری می‌گیریم،
می‌نشینم برای مرتب کردن فکرهایمان رج به رج کامواها را همراه فکرها می‌بافیم!
دکور خانه را عوض می‌کنیم و تنهایی با کشیدن مبل‌ها خودمان را ازنفس می‌اندازیم و فکر می‌کنیم چه انتقامی!
بعد به جان خودمان و صورتمان و دستهای‌مان می افتیم.
داشتم فکر می‌کردم چه خوب است به جز پیاده رفتن و سیگار کشیدن‌های معمول مردها ما کارهای متنوع‌تری داریم برای مقابله با مشکلات.
چقدر خوب شد که زن شدیم.
واقعا چقدر خوب شد!

اشتراک گذاری این مطلب!

چگونه با شوهر کم حرف کنار بیاییم ؟/ قسمت دوم

2ام اسفند, 1394

اگر با یک مرد در مورد همان مهمانی بخواهید حرف بزنید، او با بی علاقگی به شما گوش خواهد دارد و نمی تواند با شما همراهی کند؛ چون برای همسرتان صحبت در مورد بحث های تکلیف محور مهم است. مردها دوست دارند در مورد مسایلی حرف بزنند و با هم گفت و گو کنند که می توانند بر آن ها تاثیر بگذارند.

پذیرش تفاوت ها

سعی کنید تفاوت های دنیای مردانه و زنانه را درک کنید و این موضوع را بپذیرید. او کمتر از شما به حرف زدن و برقراری ارتباط کلامی علاقه مند است. بنابراین نمی توانید توقع داشته باشید کاملا پا به پای شما حرف بزند و صحبت کند و همه چیزها را مو به مو و با جزییات تعریف کند. همان قدر که حرف زدن در مورد سیاست و فوتبال برای شما خسته کننده است، این حرف ها هم برای همسرتان خسته کننده خواهد بود.

مقایسه نکنید

اگر همسرتان فردی درونگراست و خود شما یک آدم برونگرا، شما با هم متفاوت هستید و باید سعی کنید انتظارتان متناسب با روحیه، شخصیت و توانایی های او باشد. دست از مقایسه بردارید و مدام نگویید شوهر دوستم با او زیاد حرف می زند. او خیلی بهتر از توست. او خوش صحبت است و… گاهی لازم است او را درک کنید و شما نیز از سطح انتظاراتتان بکاهید. همان قدر که شما نمی توانید کم حرف باشید، او نیز نمی تواند پرحرف باشد. بی انصافی را کنار بگذارید. آیا ویژگی های مثبت دیگر او را می توانید نادیده بگیرید؟!

کم حرفی او را به حساب بی توجهی نگذارید

یک زن دوست دارد شوهرش همه چیزهای ریز و درشت را برایش تعریف کند و او را در جریان تمام مشکلات قرار دهد و او نیز سنگ صبور همسرش باشد. گاهی حتی وقتی همسرشان به خاطر مشکلات مالی و کاری و… کمتر حرف می زنند، به این فکر می کنند که او حتما کس دیگری غیر از من را پیدا کرده تا پای حرف ها و درد دل هایش بنشیند. به  جای این حرف ها و خیالپردازی ها، این واقعیت را قبول کنید که اکثر مردها مایل نیستند مشغله های فکری شان را با همسر خود درمیان بگذارند؛ چون می ترسند او را دچار نگرانی و اضطراب کنند.

فضای صحبت فراهم کنید

وقتی سکوت می کند، برای به حرف آوردنش عجله نکنید. به او فرصت دهید به جای غر زدن برای سکوتش و پرسش های مداوم و پی در پی سعی کنید یک فضای آرام و حمایتگر در خانه فراهم کنید. با محبت و آرامش با او صحبت کنید تا آرام آرام خودش بخواهد صحبت کند و موضوع را با شما در میان بگذارد و وقتی با شما صحبت می کند، سعی کنید به خوبی گوش کنید و با او همدلی کنید. وسط حرف هایش نپرید و تلاش کنید صحبت ها را به جر و بحث نکشانید

 

در همین زمینه بخوانید:

چگونه با شوهر کم حرف کنار بیاییم ؟/ قسمت اول

اشتراک گذاری این مطلب!

ولیمه حذاق چیست؟

28ام بهمن, 1394

 

 

طبق روال روزانه این ایام، زهرا را برده بودم پارک.

یکی از مادران که چند وقتی بود به واسطه همین پارک رفتن های اجباری زهرا باهم آشنا شده بودیم به همراه دخترهای چهار ساله و هشت ساله اش آمده بودند.

حلمای هشت ساله دختر شیرین زبانی است که همیشه با من حرف می زند از مدرسه و دوستانش، اسباب بازی ها و کارتون های مورد علاقه اش و البته گاهی هم از اتفاق هایی که در خانه اشان می افتد!

امروز از جشنی که برایش هفته قبل گرفته بودند تعریف کرد، از قلم قرآنی که متعلق به مادرش بوده و کادو گرفته و حالا مال خودش است و برای استفاده از آن نیاز به اجازه گرفتن ندارد. لباس هایی که خاله ها و عمه ها برایش کادو آورده اند. مداد رنگی ها و بقیه چیزها…

وقتی دلیل جشن را جویا شدم با شیرین زبانی گفت : بخاطر قرآن خوندنم دیگه چون دیگه غلط نمی خونم!

کلی در ذهنم گشتم که این چه جشنی است که برای قرآن خواندن می گیرند !

از آنجایی که نه جوابی برای این پرسش داشتم و نه جسارتی که از مادر حلما سوال کنم  شب به دایره المعارف گوگل پناه آوردم و با کلی گشت و گذار فهمیدم

  مستحب است وقتی فرزند در خواندن قرآن حاذق و ماهر شد، ولیمه ای داده شود به این ولیمه «ولیمه حذاق» می گویند.

 به نظرم خیلی سنت پسندیده ای ست و جا دارد حداقل کنار جشن های دیگر، مثل دندونی (!) این ولیمه را هم به اقوام و دوستان بدهیم. حتما این کار ما در ترغیب بچه ها به انس با قرآن اثرگذار خواهد بود.

 

 

اشتراک گذاری این مطلب!

آن راکه تویی چاره،بیچاره نخواهد شد

26ام بهمن, 1394

میخواستم بهترین همسردنیا باشم،همیشه غذاها ودسرهای خاص درست میکردم،آرایشهای خاص،لباسهای خاص ومحبت های خاص و…
اما چون همسرم اهل ابراز احساسات نبود، حال من هم بااین کارها خوب نبود واحساس میکردم درمقابل چیزی دریافت نمیکنم نه تاییدی نه ابراز محبتی ونه شاخه گلی…

حالم خیلی بد میشد وروزبه روز متوقع تر،افکاری ازاین دست که من اینهمه زحمت میکشم برای این رابطه چرانتیجه ایی که من میخوام نداره،چرا همسرم ازصبح تاشب که میره سرکار یه تلفن نمیزنه حال منو بپرسه یعنی من براش مهم نیستم؟!چرا من اینهمه به علایق وخواسته های اون توجه میکنم اون به علایق من توجه نمیکنه؟! و مسائل حادتر وپیچیده تر…..
من عاشق گل بودم وهمسرم به گل علاقه ایی نداشت ومن برای اینکه مطلوب تربشم روزبه روز بیشتربه ایشون شبیه شدم واز خود واقعی دورتر شدم وروزبه روز حالم بدتر میشد تا جاییکه دلسرد شدم و تصمیم گرفتم دیگه هیچکدوم ازاین کارها رانکنم،اما بازاوضاع همون بود وحال من بدتر. به دنبال راه صحیح توکتابا وکلاسها میگشتم خداروشکر استادان معنوی خوبی درمسیرم قرار گرفتند ومن تونستم کم کم خودمو پیدا کنم خودمو باور کن،حالم به حال همسرم گره نخورده باشه و بتونم خودم باشم. ومهمترازهمه متوجه شدم معشوقم را اشتباهی انتخاب کردم، شعر گفتگوی مجنون باخدا اینو به من آموخت اونجایی که خدابه مجنون میگه:

«ای دیوانه لیلایت منم.»

یاد گرفتم خودم برای خودم گل بخرم،نه اینکه هرروز که همسرم میاد به خودم وعده بدم امروز حتما گل خریده وبعد بیاد وببینم دست خالیه، چون گل واقعا حال منو خوب میکنه عطرنرگس منو میبره بهشت،یادگرفتم اگر رفتاری میکنم ومحبتی میکنم به خاطر ارزشهام ومفهوم انسانیت انتخابش کنم نه صرفا برای خوشحال کردن دیگری که پیام پنهانش اینه که منو تایید کن،منو دوست داشته باش.
یادگرفتم هیجاناتم رابنویسم قبل ازاینکه به زبون بیارم،یادگرفتم حال خودمو خوب کنم چون او بلد نبود حال منو خوب کنه ومن وقتی ناراحت میشدم او فرسنگها ازمن فاصله میگرفت ومن میماندم غم تنهایی .اما پیداکردم اون منبعی را که حال منو خوب میکنه به من حس خوب میده.

یادگرفتم عشق بورزم به خاطر شخصیت خودم بدون توقع وبدون انتظار .اون زمان بود که حالم خوب شد،ودرست زمانی که دست ازتغییردادن همسرم برداشتم وانتظار نداشتم اوهم متقابلا در قایق آرزوهای من پارو بزنه،ایشون هم شروع کرد به تغییر کردن،
بنابراین حالا که این تمرینها را انجام میدید تمرین کنید که اول ازهمه خودتون از کارخودتون رضایت داشته باشید،خودتون ازخودتون تشکرکنید به خاطر انرژی که درخانه جاری میکنید،ازخودتون تشکر کنید وقدردان انرژی درونی تاثیرگذار خودتون باشید قدردان «زن بودن ». خودتون برای خودتون گل بخرید،خودتون را به یک چای عصرانه خوش عطر کنار گلدون گل نرگس با یک موسیقی ملایم دعوت کنید.
همسرتون همسفر زندگی شماست،مسول خوشحال کردن وحس خوب دادن به شمانیست،او درکنار شماست تا شما رشد کنید ظرفیتهای وجودی خودتون را بپرورید، عشق خالصانه را تجربه کنید،منیتها راکنار بگذارید،خودخواه نباشید،مهربانتر،بزرگوارتر ورشدیافته تربشید وبه تعالی برسید.ازهمسفرتون به خاطر همراهیش درمسیر زندگی سپاسگزار باشید.
وهمه اینها مستلزم اینست که شما به یک منبع بیکران وصل باشید منبعی که همیشه هست،همیشه عاشقه همیشه رحمانه وهمیشه رحیمه.

«آن راکه تویی چاره،بیچاره نخواهد شد»
مولانا ؛

اشتراک گذاری این مطلب!

به مناسبت میلاد حضرت زینب (س)

25ام بهمن, 1394

ظاهرش این است که ارباب خواهر دار شد
باطنش این است که آقا برادر دار شد

ظاهر و باطن همین یک جمله ی طوفانی است
فاطمه از حیدر کرار ، حیدر دار شد

چشم های آمنه از اشک لبریز است چون
بعد عمری فاطمه امروز مادر دار شد

آیه های سوره ی کوثر پسر معنا شدند
العجب زهرا سرِ این آیه دختر دار شد

یک نفر امشب برادر شد یکی بابا ولی
حضرت کوثر بدین ترتیب کوثر دار شد

غصه را بردار با یا زینبی از دل اگر
میثم تمار با یا زینبی بر دار شد

هرکسی یک جور شاگردش شده عمری رباب
در وفا چون محو زینب گشت اصغر دار شد

تحت فرمان علی ، عباس شد ساقی ولی
تحت فرمان تو عباسِ علی سردار شد

شیــــــرهای کــــربلا رفتــــند در اوج بلا
جان به قربان کسی که ماند و سنگر دار شد

اشتراک گذاری این مطلب!

شهادت هم قسمت ما شد

6ام بهمن, 1394

ششم بهمن ماه  سالروز شهادت شهید سیده طاهره هاشمی دختر نوجوان 14 ای است که شوق به شهادت چنان در وجودش بود که د همواره مطرح مي کرد باز عقب مانديم. برادران رفتند و شهادت قسمت ما نشد باز قرعه به نام ما نيافتاد.چرا شهادت نصيب برادران مي شود اما خواهران بي نصيبند! با آسماني شدن طاهره زنان فهميدند شهادت هم قسمت آنها مي شود، آن هم شهادت نوجواني 14 ساله!

گمنامي در فرهنگ

شهيد طاهره هاشمي در سنين نوجواني و اوج شكفتگي و رشد يك نوجوان، در راهپيمايي هاي انقلابي و در اوايل جنگ با صبر وشكيبايي تلاش همه جانبه خودش را در عرصه فرهنگي بدون كوچكترين توقع و چشم داشتي به انجام رساند و اجراي برنامه هاي فرهنگي را در سطح جامعه در اولويت خود مي دانست.

اخلاص صفت برجسته شهيد سيده طاهره هاشمي

هركاري براي رضاي خدا در گمنامي، تأثير شگفت انگيز خود را بسيار سريع در موقعيت خود گذاشته و نمونه بارز آن شهيد طاهره هاشمي مي باشد وقتي از ايشان خواسته مي شد كه وسيله اي تهيه نمايد كه در نظر ديگران مي آمده است يا طرح هايي را اجرا مي كرده است كه نامي از او مطرح نمي شده است و به ايشان مي گفتند اين شهيد بزرگوار عنوان مي كردند” برام مطرح نيست” اين همان همت والاو انجام كار براي رضاي خداوند است.

ادامه »

تنها بانویی که در قرآن از او نام برده شده است

15ام دی, 1394

«وَ اذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيمَ…» (1)؛ و در اين کتاب (آسماني)، مريم را ياد کن!

مریم، بنت عمران، مادر عیسی مسیح، زنی از زنان بهشتی است. سرگذشت مریم سلام‌الله‌علیها به عنوانی زنی که برگزیده خداوند است و از او به عنوان یکی از چهارزن بهشتی نام برده است، به جایگاه والا و عظیم و خاص این بانو اشاره دارد.

شخصیت مریم سلام‌الله‌علیها تنها در مادری او خلاصه نمی‌شود که بسیار پیش از آن، از زمان کودکی، یا نه، از زمانی که در رحم مادر بود، مورد عنایت خداوند بود. مریم سلام‌الله‌علیها شخصیت مستقل، شکل‌گرفته و کاملی بود که توانست مادر روح خدا شود.

ازاین‌رو و در سالروز میلاد حضرت عیسی مسیح علیه‌السلام، نگاهی بر آن‌چه قرآن در مورد مادر او روایت کرده است، خالی از لطف نخواهد بود. قرآنی که عیسی را به نام مادرش می‌خواند و او را عیسی بن مریم می‌نامد؛ تنها زنی که در قرآن از او نام برده شده و سوره‌ای به نام اوست که داستان نسبتاً کاملی هم از سرگذشت او روایت شده است.

ادامه »

خانم ها به خودتان احترام بگذارید

13ام دی, 1394

بر کسی پوشیده نیست که روحیات زنانه بسیار آسیب‌پذیر و لطیف است. به‌همین‌دلیل است که خانم‌ها بسیار سریع‌تر از مردها می‌رنجند و گاهی زخم‌های عمیقی بر پیکره احساساتشان وارد می‌آید که تا مدت‌ها ترمیم نمی‌شود. حتی گاهی از خانم‌ها شکایت از این دارند که همسرشان ساختار جسمی ‌آن‌ها را نمی‌پسندد و این موضوع مثل کابوسی در طول شبانه‌روز آرامش را از آن‌ها می‌گیرد و مدام به فکر لاغرشدن یا چاقی یا قدبلندی یا قدکوتاهی و…  هستند.

آن‌چه درصدد بیان آن هستیم مهارتی است که شاید بسیاری از زنان در تعاملات با همسر خود آن‌را رعایت نکنند و حتی شاید راجع به آن اطلاعاتی نداشته باشند.

گاهی ممکن است خانمی ‌فکر کند که همسرش به او وابستگی ندارد و یا بالاتر از آن این‌که همسرش از او خوشش نمی‌آید. شاید باورتان نشود اگر بگوییم بخش زیادی از این احساسی که ممکن است مردها دچار آن شوند، به دلیل رفتار غلط خود خانم است. اگر خانمی‌آسیب‌پذیر نباشد و احترام خود را حفظ کند، بی‌شک مرد به او وابسته خواهد شد.

ادامه »

پیامبر اعظم (ص) چگونه با همسرانشان رفتار می‌کردند؟

10ام دی, 1394

ازدواج، سنت رسول خداست (کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج5، ص496.) و رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم اسوه و الگویی نمونه (سوره احزاب، آیه22.) برای تمام اعصار و افراد بشر. ازاین‌روست که ملاک‌های یک زندگی سالم و اسلامی و الهی را باید از ایشان آموخت. زندگی‌ای سراسر مهر و محبت بر مبنای تعالیم الهی که هم هر یک از زوجین را بسازد و هم آن‌ها را در کنار هم تکمیل کند. به بهانه سالروز میلاد خاتم انبیاء، پدر بشریت و اسوه بی‌همتای انسانیت، نگاهی داریم بر آموزه‌های رسول گرامی اسلام در زندگی خانوادگی.

الف- مهربانی و محبت
1.    عاشقانه برخوردکردن
1.1.    برخورد مناسب
همسرداری، اصلی دوطرفه است؛ زن و شوهر هر دو باید درست رفتار کنند و جایگاه خود را بشناسند. احترام و خوش‌رفتاری، حق‌شناسی، محبت و وفاداری در حق همسر و شریک‌بودن در غم‌ها و مشکلات او، از نشانه‌های همسرداری نیکو است. چنان‌چه ختم‌الرسل صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم می‌فرمایند: «آگاه باشید، بهترین شما کسی است که نسبت به همسرانش بهتر باشد و من بهترین شما نسبت به همسرانم هستم.» (سنن النبی، ص 150.)

ادامه »

تدابیر ماه اول تا ششم بارداری از نگاه طب سنتی

9ام آذر, 1394

 

اکبری محقق طب اسلامی درباره تدابیر ماه اول تا ششم بارداری اظهار داشت: بارداری یکی از دوران‌های حساس زندگان زنان محسوب می‌شود و با رعایت تدابیری به پیشگیری از مشکلات دوران بارداری منجر می‌شود و تولد بچه‌ای سالم و صالح می‌انجامد.

توصیه‌های ماه اول بارداری
به گفته وی مادر باردار در روزهای پنجشنبه و جمعه سوره یس و الصافات قرائت شود همچنین صبح‌ها کمی سیب شیرین میل شود. روزهای جمعه قبل از طلوع آفتاب کمی تربت سیدالشهدا میل شود.

این محقق طب اسلامی ادامه داد: روزهای جمعه قبل از صبحانه انار میل شود. نماز در اول وقت اقامه شود و قبل از نماز اذان و اقامه بگوید و موقع اذان و اقامه دست روی شکم بکشد. هر روز بر دو عدد خرما سوره قدر بخواند و آن را ناشتا میل کند.

توصیه‌های ماه دوم بارداری
اکبری عنوان کرد: روزهای پنجشنبه و جمعه سوره مُلک تلاوت شود و به ترتیب 140 و 100 مرتبه صلوات بفرستد. هر هفته گوشت گوسفند با کمی شیر گاو طبیعی و سیب شیرین میل شود.

خلاصه ماه سوم بارداری
وی بیان داشت: روزهای پنجشنبه و جمعه سوره آل عمران قرائت شود و 140 مرتبه صلوات بفرستد. صبح ها یک قاشق مربا خوری عسل میل شود. هر روز بر یک عدد سیب آیه الکرسی قرائت شده و ناشتا میل شود. به مدت یک هفته روزانه یک عدس کُندر میل شود. هر روز بر دو عدد عناب سوره توحید قرائت شود و ناشتا میل گردد.

توصیه‌های ماه چهارم بارداری
این محقق طب اسلامی ادامه داد: روزهای پنجشنبه و جمعه سوره دَهر قرائت شود. در تمام نمازها در یک رکعت، سوره قدر تلاوت شود. بعد از نمازها روی شکم دست بگذارد و سوره ی قدر و کوثر بخواند و صلوات بفرستد. سیب شیرین، عسل و انار هر روز میل شود. از اول ماه چهارم نماز شب بخواند.هر روز بر دو عدد انجیر سوره والتین بخواند و ناشتا میل کند. نام کودک قبل از چهار ماه و ده روز انتخاب شود (اسامی نیکو و با معنا به خصوص اسامی اسلامی).

توصیه‌های ماه پنجم بارداری
اکبری گفت: روزهای پنجشنبه و جمعه سوره فتح تلاوت شود. در یک رکعت نمازها سوره نصر خوانده شود. بعد از نمازها روی تربت کربلا دست کشیده و بر شکم بمالد. هر روز صبح مقداری خرما میل کنند.

توصیه‌های ماه ششم بارداری
وی افزود: روزهای پنجشنبه و جمعه سوره واقعه را تلاوت کند. شب‌ها در یک رکعت نماز سوره والتین بخواند. بعد از نمازها دست روی تربت کربلا بکشد و بر شکم بمالد. پس از صبحانه انجیر و زیتون میل شود. هر روز یک عدد انار پس از سوره فتح ناشتا میل شود.


منبع: تسنیم

اشتراک گذاری این مطلب!

فرمول زندگی های خوشبخت

18ام آبان, 1394

حتماً در اطراف خود زوج‌های جوانی را دیده‌اید که کمی ‌پس از ازدواج دچار ناسازگاری و به‌اصطلاح عدم تفاهم شده و ساز طلاق و جدایی می‌زنند. آیا تابه‌حال فکر کرده‌اید که چگونه یک زوج دچار عدم تفاهم شده و زوجی دیگر به‌خوبی با هم تفاهم دارند؟

گذشته از این‌که در هنگام انتخاب همسر باید به معیارهای درست و دقیق و اصول اخلاقی طرف مقابل توجه کرد، اما شناخت روحیات زنانه و مردانه و رعایت نکات ریزی که شاید به چشم نیایند، می‌توانند در زندگی برای شما تفاهم بسازند.

اگر در زندگی یک زوجی که به گفته خود دچار عدم تفاهم شده‌اند نگاه کنید متوجه خواهید شد که علایمی‌که باعث می‌شوند آن‌ها به عدم تفاهم رأی داده و درخواست طلاق کنند چنین است:

شروع یک مشاجره با شدت زیاد؛

انتقاد از همسر و گلایه‌کردن؛

نشان‌دادن تنفر و انزجار به همسر؛

حالت تدافعی در برابر همسر؛

فقدان تأیید همسر (طرف مقابل) در روابط؛

زبان بدنی منفی.

عواملی که بیان شد گاهی به‌طورکلی در زندگی زوج‌های جوان دیده می‌شود و برخی از زوج‌ها صرفاً درگیر چند پارامتر آن خواهند شد، اما به‌طورکلی وجود چنین علایمی ‌زندگی را به سمت جدایی خواهد کشاند. این درحالی است که آن دسته از زوج‌هایی که احساس خوشبختی می‌کنند، صرفاً توانسته‌اند این علایم را شناسایی کرده و راه مقابله با آن‌ها را بیابند.

به‌نظر شما زوج‌هایی که احساس خوشبختی می‌کنند، چگونه‌اند؟

ادامه »

درباره شهربانو مادر امام سجاد (ع)

17ام آبان, 1394

حجت‌الاسلام حمید احمدی‌جلفایی به نقش زنان حاضر در نهضت عاشورا به خصوص، مادر امام زین العابدین علیه‌السلام اشاره کرد و گفت: مادر امام سجاد علیه‌السلام یکی زنان بانوان فداکار در تاریخ اسلام است که در نهضت عاشورا از ایشان نیز یاد می‌شود. مطابق قوی‌ترین نقل‌ها، اسم ایشان شهربانو بود. البته این نام به صورت‌های دیگری نیز ثبت شده است؛ مانند شهربانوا، شهربان، شاه‌زنان، شه‌زنان، جهان‌شاه، ریحان‌شاه؛ در برخی منابع نیز نام‌های دیگری مانند غزاله، سلامه، ام سلمه، خوله، بره، سلافه، ساره و حتی فاطمه و مریم و مانند آن برای مادر امام سجاد علیه‌السلام ذکر شده است، اما به نظر می‌رسد که نام اصلی این بانوی بزرگوار همان شهربانو بود که به عنوان لقب زنان اشراف در ایران به کار می‌رفته است و احتمال می‌رود سایر عناوین که مشتق از نام شهربانو نیستند، کنیه‌های ایشان باشد.

شهربانو که بود؟
او با بیان این‌که شهربانو دختر یزدگرد، پادشاه ایران بود و مطابق نقل‌های تاریخی پس از شکست لشکر ایران از اعراب در زمان خلفای دوم یا سوم، این خانواده اسیر شده و بعد از اسارت طی ماجراهایی به همسری امام حسین علیه‌السلام در می‌آید، اظهار داشت: در برخی نقل‌ها مانند کتاب کافی، بر این قضیه تصریح شده است که با اسارت این خاندان، خلیفه دوم قصد داشت آن‌ها را به عنوان کنیز یا برده بفروشد، اما امام علی علیه‌السلام که در آن‌جا حاضر بودند، گویا اعتراض کردند و عرضه داشتند که آنان از طایفه اشراف هستند و اشراف را باید محترم داشت، در نتیجه باید آنان را مختار گذاشت تا خودشان هر کسی را که می‌خواهند انتخاب کنند تا زن او یا کنیز او شوند؛ طی این اتفاق شهربانو امام حسین علیه‌السلام را برگزید و امام علی علیه‌السلام نیز ایشان را تقدیر کردند و خطاب به امام حسین علیه‌السلام فرمودند: این بانو، بهترین زمینیان را برای تو به دنیا خواهد آورد. البته در برخی از منابع او را دختر خسروپرویز پادشاه ایران یا نوشجان از والیان ایرانی دانسته‌اند و در برخی دیگر از منابع ایشان را دختر صنجان، برادرزاده ماهوَیه؛ مرزبان مرو دانسته‌اند، اما قول مشهور همان است که بیان شد.

ادامه »

سوگواری ممتد رباب (س) پس از عاشورا

4ام آبان, 1394

حجت‌الاسلام حمید احمدی‌جلفایی به تشریح جایگاه، موقعیت و شخصیت حضرت رباب سلام‌الله‌علیها به عنوان یکی از زنان معروف و پرنقش کربلا پرداخت و با بیان این‌که او از محبوب‌ترین و مقرب‌ترین همسران امام حسین علیه‌السلام بود، گفت: رباب، دختر امریءالقیس، از مسیحیان شام بود که در زمان خلیفه دوم اسلام می‌آورد. مادر او نیز هند دختر ربیع بن مسعود بود؛ بعدها که این خانواده مسلمان شدند، امام حسین علیه‌السلام با دختر ایشان، رباب ازدواج می‌کند.

اشعار امام حسین علیه‌السلام برای حضرت رباب سلام‌الله‌علیها
او با اشاره به آن‌چه از صحبت‌های امام حسین علیه‌السلام نقل شده و در تاریخ آمده است، گفت: از این سخنان به خوبی فهمیده می‌شود که امام حسین علیه‌السلام، رباب را به عنوان محرم دل و رفیق خود در کربلا به همراه داشتند. بر اساس آن‌چه در مصادری مانند طبقات الکبری، نسب قریش، تاریخ دمشق، مقاتل الطالبیین، الأغانی و بحارالانوار آمده است، امام علیه‌السلام در وصف حضرت رباب و دخترشان سکینه سلام‌الله‌علیهما جملات و اشعاری می‌فرمایند که نشان‌دهده علاقه فراوانشان به این دو بزرگوار است: «من دنیایی را دوست دارم که مهمان آن سکینه و رباب باشند. من سکینه و رباب را دوست دارم و از مالم می‌گذرم و هیچ سرزنش‌کننده‌ای در این مسیر مرا سرزنش نمی‌کند و…»

ادامه »

"به خدا سوگند زنی را ناطق‌تر و خطیب‌تر از او ندیده بودم"

3ام آبان, 1394

حجت‌الاسلام حمید احمدی‌جلفایی به حادثه عاشورا و تحریفاتی که در مورد آن رخ داده و به نحوه حضور زنانی مانند ام کلثوم سلام‌الله‌علیها، خواهر امام حسین علیه‌السلام اشاره کرد و گفت: در بسیاری از نقل‌ها بر حضور ام کلثوم سلام‌الله‌علیها در کربلا تصریح شده است؛ به عنوان نمونه وقتی در شب عاشورا امام حسین علیه‌السلام برخی زنان و خواهران خود را خطاب قرار می‌دهند، اولین کسی که مخاطب قرار می‌دهند، ام کلثوم سلام‌الله‌علیها است. ایشان می‌فرمایند: «یا اختاه! یا ام کلثوم، و انت یا زینب، و انت یا رقیه و…»؛ این خطاب امام حسین علیه‌السلام می‌تواند شاهدی قرار بگیرد برای کسانی که معتقدند ام کلثوم؛ بزرگ‌ترین دختر امام علی علیه‌السلام، در کربلا حضور داشت.

او با اشاره به مرثیه‌ها و خطابه‌هایی که از ام کلثوم سلام‌الله‌علیها به جای مانده است، گفت: بیشتر منابع شیعه و اهل سنت این خطابه‌ها را که هم در فصاحت و بلاغت و هم در عمق و محتوای کلام زبان‌زد است، نقل کرده‌اند. خطابه‌هایی که در آن‌ها به بسیاری از اهداف قیام عاشورا اشاره شده است. البته در برخی نقل‌ها اشتباهاتی نیز صورت گرفته است و کلامی ‌را که به ام کلثوم دختر امام حسین علیه‌السلام بیشتر می‌خورد را به ایشان نسبت داده‌اند و یا برعکس. مانند ماجرایی که به بازگشت اسب امام حسین علیه‌السلام اشاره دارد و این‌که ام کلثوم سلام‌الله‌علیها به کنار اسب آمده و شروع به نوحه‌سرایی و مرثیه‌خوانی می‌کند؛ با ام کلثوم، خواهر امام حسین علیه‌السلام مطابقت دارد؛ هرچند برخی منابع مانند امالی صدوق، این مطلب را به دختر امام حسین علیه‌السلام نسبت داده‌اند.

ادامه »

بانویی که در رثای حسین علیه‌السلام چشمان خود را از دست داد

2ام آبان, 1394

حجت‌الاسلام حمید احمدی‌جلفایی به بیان ابعاد شخصیتی حضرت ام‌البنین سلام‌الله‌علیها و جایگاه تربیتی و اجتماعی ایشان پرداخت و با بیان این‌که ام‌البنین از معروف‌ترین زنانی است که با وجود حضور نداشتن در واقعه عاشورا، اما از ایشان به نیکی یاد می‌شود، چرایی این عدم حضور را چنین شرح داد: ام‌البنین سلام‌الله‌علیها چهار پسر خود را همراه امام حسین علیه‌السلام فرستاده و هر چهار نفر نیز در کربلا به شهادت رسیدند. این‌که خود ایشان در کربلا حضور نداشتند قطعی است، اما در توضیح عدم حضور ایشان در هیچ نقلی اشاره‌ای نرفته است، ولی از مدارک موجود چنین استنباط می‌شود که همسر و فرزندان اباالفضل العباس علیه‌السلام نیز در کربلا نبودند و سرپرستی این زنان و فرزندان پسرانی که به یاری امام حسین علیه‌السلام رفته بودند، با حضرت ام‌البنین بود؛ علاوه بر این کهولت سن ام‌البنین نیز مانع همراهی با کاروان می‌شد.

ادامه »

به خدا سوگند زنی را ناطق‌تر و خطیب‌تر از او ندیده بودم

1ام آبان, 1394

حجت‌الاسلام حمید احمدی‌جلفاییبه حادثه عاشورا و تحریفاتی که در مورد آن رخ داده و به نحوه حضور زنانی مانند ام کلثوم سلام‌الله‌علیها، خواهر امام حسین علیه‌السلام اشاره کرد و گفت: در بسیاری از نقل‌ها بر حضور ام کلثوم سلام‌الله‌علیها در کربلا تصریح شده است؛ به عنوان نمونه وقتی در شب عاشورا امام حسین علیه‌السلام برخی زنان و خواهران خود را خطاب قرار می‌دهند، اولین کسی که مخاطب قرار می‌دهند، ام کلثوم سلام‌الله‌علیها است. ایشان می‌فرمایند: «یا اختاه! یا ام کلثوم، و انت یا زینب، و انت یا رقیه و…»؛ این خطاب امام حسین علیه‌السلام می‌تواند شاهدی قرار بگیرد برای کسانی که معتقدند ام کلثوم؛ بزرگ‌ترین دختر امام علی علیه‌السلام، در کربلا حضور داشت.

او با اشاره به مرثیه‌ها و خطابه‌هایی که از ام کلثوم سلام‌الله‌علیها به جای مانده است، گفت: بیشتر منابع شیعه و اهل سنت این خطابه‌ها را که هم در فصاحت و بلاغت و هم در عمق و محتوای کلام زبان‌زد است، نقل کرده‌اند. خطابه‌هایی که در آن‌ها به بسیاری از اهداف قیام عاشورا اشاره شده است. البته در برخی نقل‌ها اشتباهاتی نیز صورت گرفته است و کلامی ‌را که به ام کلثوم دختر امام حسین علیه‌السلام بیشتر می‌خورد را به ایشان نسبت داده‌اند و یا برعکس. مانند ماجرایی که به بازگشت اسب امام حسین علیه‌السلام اشاره دارد و این‌که ام کلثوم سلام‌الله‌علیها به کنار اسب آمده و شروع به نوحه‌سرایی و مرثیه‌خوانی می‌کند؛ با ام کلثوم، خواهر امام حسین علیه‌السلام مطابقت دارد؛ هرچند برخی منابع مانند امالی صدوق، این مطلب را به دختر امام حسین علیه‌السلام نسبت داده‌اند.

ادامه »

مادر و دختری که امام حسین علیه‌السلام برایشان شعر سرودند

30ام مهر, 1394

حجت‌الاسلام حمید احمدی‌جلفایی  در خصوص حضور دختران امام حسین علیه‌السلام در کربلا، به‌ویژه فاطمه و سکینه سلام‌الله‌علیهما، گفت: در کتب تاریخی به طور متقن به دو دختر بزرگ برای امام حسین علیه‌السلام اشاره شده است؛ فاطمه بنت الحسین و سکینه بنت الحسین. در تمام منابع بر این دو دختر امام حسین علیه‌السلام تصریح شده است، اما برخی از این منابع، دختران امام علیه‌السلام را در همین دو نفر خلاصه کرده‌اند و برخی منابع یک دختر دیگر 4- 3 ساله را نیز افزودند که می‌تواند متناظر با حضرت رقیه سلام‌الله‌علیها باشد که بحث آن به تفصیل گذشت و برخی دیگر از منابع علاوه بر این سه، دختر دیگری را هم به نام زینب سلام‌الله‌علیها را برای امام حسین علیه‌السلام نام برده‌اند که در کودکی از دنیا رفته است.

ادامه »

زینب کبری سلام‌الله‌علیها که بود؟

24ام مهر, 1394

این بانو معدن عاطفه در کربلا بوده است و مي‌توان گفت مدیریت داخلی حرم امام حسین علیه‌السلام در كربلا با ايشان بوده است. حضرت زينب سلام‌الله‌علیها پرستار امام سجاد علیه‌السلام بودند و حفظ جان امام سجاد علیه‌السلام به عنوان ادامه امامت، به ايشان بستگي داشته است.

همسران عبدالله بن جعفر طیار
این پژوهشگر تاریخ در ادامه گفت: در تاریخ موجود در مقاتل، چند فرزند برای عبدالله بن جعفر طیار ذکر شده است که برخی از آنان، فرزندان حضرت زینب سلام‌الله‌علیها بوده و برخی دیگر محتمل است که مادرشان ایشان بوده باشد؛ چراکه عبدالله غیر از حضرت زینب سلام‌الله‌علیها حداقل 2 زن دیگر نیز داشت؛ یکی جُمانه دختر مسیب و دیگری حوصاء دختر حفصه؛ که این دو مسلماً فرزندانی نیز داشتند.

فرزندان قطعی حضرت زینب سلام‌الله‌علیها
او درخصوص فرزندان حضرت زینب سلام‌الله‌علیها اظهار داشت: فرزندان مسلم ایشان، یکی ام‌کلثوم بود؛ بانویی که در کربلا نیز حاضر بود و دیگری عون.

این استاد حوزه با بیان این‌که نقل مشهوری در کتب تاریخی در مورد خواستگاری معاویه از ام‌کلثوم برای یزید آمده است، گفت: وقتی مروان، به عنوان فرستاده معاویه، این قضیه را با عبدالله مطرح می‌کند، او عبارتی را به زبان می‌آورد که ما را به یقین می‌رساند که مادر ام‌کلثوم حضرت زینب سلام‌الله‌علیها است. او گفت: “امر این دختر با دایی او حسین علیه‌السلام است."

ادامه »

سه ویژگی دختران مومن

22ام شهریور, 1394

دختران مومن سه ویژگی دارند:
متکبر،بخیل و ترسو هستند! ﺍمیرالمؤمنین ﻋﻠﯽ (علیه السلام) ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:
ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻣﻮﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﺳﻪ ﺻﻔﺖ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﺪ ﺍﺳﺖ،ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. .
اﻭﻝ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﮑﺒﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺩﯾﮕﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﺮﺳﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻭ ﺳﻮﻡ ﻫﻢ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﯿﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ. .
ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﮑﺒﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎﻣﺤﺮﻡ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﻭ ﺗﺮﺷﺮﻭﯾﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﺑﺎ ﻋﺸﻮﻩ ﻭ ﺗﺒﺴﻢ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﻧﺪ. .
ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﻫﻢ ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺎﻣﺤﺮﻡ ﺩﺍﺭﺩ. .
ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺩﺭ ﺣﻔﻆ ﻣﺎل ﺧﻮﺩ ﻭ ﺷﻮﻫﺮ،ﮐﻤﺎﻝ ﺩﻗﺖ ﻭ ﻭﺳﻮﺍﺱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺮﺝ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺩﺍﺭ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﺪ. .

 

منبع: ﻧﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼ‌ﻏﻪ ﻓﯿﺾ ﺍﻻ‌ﺳﻼ‌ﻡ-ﺣﮑﻤﺖ266،ﺹ1191 .

اشتراک گذاری این مطلب!

شرف‌الاشرف و فاطمه؛ دو حافظه و کاتبه

30ام مرداد, 1394

سید رضی الدین، علی بن موسی بن جعفر بن طاووس؛ از بزرگان فقه و کلام و روایت و اخلاق بود. تعبد و تهجد و دین‌داری او به حدی بود که کتب اخلاقی بسیاری به نگارش او درآمده، که در مسیر کمال، راهنما و راه‌گشای دین‌داران و کمال‌طلبان است.

 سید، در مسیر اخلاق، از خود و خانواده‌‌‌‌اش شروع کرد و گام‌های آغازین را از دوران کودکی برای خود برداشت و این شیوه را در مورد فرزندانش نیز اجرایی ساخت. نگاهی به خانواده و فرزندان ایشان، این نکته را روشن‌تر خواهد ساخت.

سيد بن طاووس دو پسر و چهار دختر داشت (1)؛ در ميان دختران آن عارف وارسته، نام شرف‌الاشراف و فاطمه در تاريخ باقى مانده است.

در میان مراحل زندگی، بلوغ، از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین این مراحل است. سید بن طاووس نه تنها برای خود، که برای فرزندانش هم این مرحله را بزرگ و بااهمیت جلوه می‌داد.

او در کتاب كشف‌المحجه، خطاب به پسرش محمد چنين مي‏گويد: «بدان كه من خواهرت شرف‌الأشراف را كمي قبل از بلوغش نزد خود خواندم و به آن توان و آمادگى‌اش، دستورات دينى را برايش شرح دادم و به او توضیح دادم كه خداوند به‌واسطه بلوغ، چه منت و شرافتي به بنده‌اش داده است تا در خدمت خداوند باشد؛ و این افتخار نصيب تو نيز شده است.» (2)

سید به قدری بر تربیت و پرورش روحی و روانی کودکانش اهمیت می‌داد که ایشان، در سنین کودکی حافظ قرآن شدند. او در کتاب سعد‌السعود، درباره پاداش این موفقیت می‌نویسد: «مصحف مباركي را برای دخترم شرف‌الأشراف كه قرآن را در دوازده سالگي حفظ نمود، وقف کردم. هم‌چنين قرآن ديگري را بر دختر ديگر خود فاطمه، که خداوند او را سلامت بدارد، وقف نمودم؛ او قرآن را قبل از 9 سالگي حفظ کرده است.» (3)

و شاید به همین علت و علل فراوان دیگری است که در این کتاب با تجلیل فراوان از دخترانش یاد کرده و با عناونی چون فاضله، عالمه، كاتبه و صالحه از ایشان نام می‌برد (4)؛ دخترانی که به یمن حضور و تدریس و ممارست و تربیت پدر، اجازه روایت را در کتاب امالی یافتند (5)؛ اتفاقی که نیازمند طی مراحل دانشی و بینشی خاصی است. آن هم در شرایطی که زنان، هنوز جایگاه خاص و ثابت علمی، دینی، فقاهتی و حتی خانوادگی، در میان عوام جامعه، نداشتند.

منابع

1.کتابخانه ابن طاووس و احوال و آثار او، اتان كلبرگ، سيدعلى قرائى و رسول جعفريان، ص38، 23، 28.

2.کشف المحجه، ص۸۶.

3.سعد السعود، ص 26.

4.رياض العلماء، ج 5، ص 408.

5.ریاض العلما، ج۵، ص۴۰۸.

 

منبع: مهرخانه

اشتراک گذاری این مطلب!

جایگاه حضرت معصومه سلام الله علیها

25ام مرداد, 1394

لقب «معصومه» را امام رضا علیه السلام به خواهر خود عطا فرمود.
آن حضرت در روایتى فرمود:

«مَنْ زَارَ الْمَعصُومَةَ بِقُمْ كَمَنْ زَارَنى»(1) ؛ «هر كس معصومه را در قم زیارت كند، مانند كسى است كه مرا زیارت كرده است.»

این لقب، كه از سوى امام معصوم به این بانوى بزرگوار داده شده، گویاى جایگاه والاى ایشان است.

امام رضا علیه السلام در روایتى دیگر مى‌فرماید:

هر كس نتواند به زیارت من بیاید، برادرم را در رى یا خواهرم را در «قم» زیارت كند كه ثواب زیارت مرا در مى‌یابد.(2)

حضرت معصومه سلام الله علیها «كریمه اهل بیت» است.این لقب نیز بر اساس رؤیاى صادقانه یكى از بزرگان، از سوى اهل ‌بیت علیهم السلام به این بانوى گرانقدر داده شده است. ماجراى این رؤیاى صادقانه بدین شرح است :

مرحوم آیة اللّه سیّدمحمود مرعشى نجفى، پدر بزرگوار آیة اللّه سید شهاب الدین مرعشى (ره) بسیار علاقه‌مند بود كه محل قبر شریف حضرت صدّیقه طاهره سلام الله علیها را به دست آورد. ختم مجرّبى انتخاب كرد و چهل شب به آن پرداخت. شب چهلم پس از به پایان رساندن ختم و توسّل بسیار، استراحت كرد. در عالم رؤیا به محضر مقدّس حضرت باقر علیه السلام و یا امام صادق علیه السلام مشرّف شد.

امام به ایشان فرمودند:

«عَلَیْكَ بِكَرِیمَةِ اَهْل ِ الْبَْیت ِ»؛ یعنى به دامان كریمه اهل بیت چنگ بزن.

ایشان به گمان این كه منظور امام علیه السلام حضرت زهرا سلام الله علیها است، عرض كرد: «قربانت گردم، من این ختم قرآن را براى دانستن محل دقیق قبر شریف آن حضرت گرفتم تا بهتر به زیارتش مشرّف شوم.» امام فرمود: «منظور من، قبر شریف حضرت معصومه در قم است.» سپس افزود:«به دلیل مصالحى، خداوند مى‌خواهد محل قبر شریف حضرت زهرا سلام الله علیها پنهان بماند؛ از این رو قبر حضرت معصومه سلام الله علیها را تجلّى‌گاه قبر شریف حضرت زهرا سلام الله علیهاقرار داده است. اگر قرار بود قبر آن حضرت ظاهر باشد و جلال و جبروتى براى آن مقدّر بود، خداوند همان جلال و جبروت را به قبر مطهّر حضرت معصومه سلام الله علیها داده است.» مرحوم مرعشى نجفى هنگامى كه از خواب برخاست، تصمیم گرفت رخت سفر بربندد و به قصد زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها رهسپار ایران شود. وى بى‌درنگ آماده سفر شد و همراه خانواده‌اش نجف اشرف را به قصد زیارت كریمه اهل‌بیت ترك كرد.(3)

پی‌نوشت‌ها:
1- ناسخ التواریخ، ج 3، ص 68، به نقل از كریمه اهل‌بیت، ص 32.

2- زبدة التصانیف، ج 6، ص 159، به نقل از كریمه اهل بیت، ص 3.

3-کریمه اهل‌بیت،ص 43

 

یا حضرت معصومه سلام الله علیها…

امشب گره گشاست دَمِ يا رضا رضا

در دستِ توست تذکرهٔ کربلاي ما

اشتراک گذاری این مطلب!

جهاد ریحانه ها

23ام مرداد, 1394

 

1.هرگاه زنی برای مرتب کردن خانه چیزی را از جایی به جای دیگر ببرد خداوند به او نظر رحمت میکند.پیامبر اکرم (صل الله علیه و اله وسلم)
٭************
2.در هربار شیر مکیدن نوزاد خداوند ثواب آزاد کردن یک بنده را به زن میدهد.پیامبر اکرم ( صل الله علیه و اله وسلم )
٭************
3.جهاد زن خوب شوهرداری کردن است.امام علی (علیه السلام)
٭************
4.بهترین زنان زنی است که برای شوهرش خوشبو باشد.امام صادق ( علیه السلام)
٭************
5.چند گروه از زنان با حضرت زهرا در قیامت محشور میشوند.یکی از انان زنانی هستند که بر بداخلاقی شوهر خود صبر میکنند.امام صادق (علیه السلام)
٭************
6.هیچ چیز برای زن در شب اول قبر بهتر از رضایت شوهرش نیست.امام محمد باقر (علیه السلام)
٭************
7.یک لیوان آب دست شوهر دادن بهتر از یک سال نماز شب خواندن و روزه گرفتن است.پیامبر اکرم (صل الله علیه و اله وسلم)
٭************
8.چون زنی به شوهر خود آب گوارایی دهد خداوند 60 گناه او را میبخشد.پیامر اکرم (صل الله علیه و اله وسلم)
٭************
سفارشات حضرت رسول(ص) به حضرت فاطمه(سلام الله علیها)
یا فاطمه(سلام الله علیها) ؛
هیچ زنی نیست که دیگ غذایش را بشوید مگر آنکه خدواند او را از گناهان وخطا ها می شوید.
٭************
یا فاطمه(سلام الله علیها) ؛
هیچ زنی نیست که هنگام نان پختن عرق کند مگر آنکه خداوند بین او و جهنم هفت خندق قرار دهد.
٭************
یا فاطمه(سلام الله علیها) ؛
هیچ زنی نیست که لباس ببافد (بدوزد) مگر آنکه خداوند برای هر نخی صد حسنه می نویسد وصد گناه محو می کند.
٭************
یا فاطمه(سلام الله علیها) ؛
هیچ زنی نیست موی فرزندان خود شانه بزند ولباس آنان را بشوید ، مگر آنکه خداوند برای هر مویی حسنه ای بنویسد و برای هر موی گناهی را پاک کند واو رادر چشم مردم زینت دهد.
٭************
یا فاطمه(سلام الله علیها) ؛
بهتر وبرتر از همه اینها رضای خدا ورضای مرد از همسرش است .رضای همسر رضای خدا وغضب همسر غضب خدا می باشد.
٭************

اشتراک گذاری این مطلب!

نیاز به آرامش

19ام تیر, 1394

 

مقام معظم رهبری: مرد در کشاکش زندگی مردانه خود احتیاج به یک لحظه آرامش دارد تا بتواند راه را ادامه دهد. آن لحظه آرامش، کی هست؟ همان وقتی است که او در محیط سرشار از محبت و عطوفت خانوادگی خودش قرار می گیرد.

اشتراک گذاری این مطلب!

بانويي كه شش هزار ختم قرآن كرد!

3ام تیر, 1394

حضرت نفيسه خاتون سلام الله علیها  به زهد و عبادت و صيام روز‌ها و قيام شب‌ها مشهور روزگار خود بود.  او صاحب مال زياد بود، لذا به درماندگان، مريضان و عموم مردم احسان مى‌كرد.

سى مرتبه به حج مشرف شد كه بيشتر آن پياده بود. در مسجدالحرام در حالى كه پرده‌هاى خانه خدا (كعبه) را مى‌گرفت، اشك مى‌ريخت و ناله و فرياد مى‌كرد، و اين جملات را مى‌گفت: الهى و سيّدى و مولاى متّعنى و فرّحنى برضاك عنّى…

حضرت نفيسه خاتون سلام الله علیها دختر جناب حسن بن زيد بن امام حسن مجتبى عليه‌السلام و عمه حضرت عبدالعظيم حسنى عليه‌السلام، در سنه ۱۴۵ ه. ق. در مكه معظمه متولد شد و در مدينه منوره با زهد و عبادت به سر برد.

ايشان با اسحاق الموتمن، پسر حضرت امام جعفر صادق عليه‌السلام ازدواج كرد و از آن صلب پاك، يك پسر و يك دختر به نام‌هاى قاسم و ‌ام‌كلثوم به دنيا آورد. (شيخ عباس قمي، منتهي الامال، ج۲، ص ۲۹۹؛ عالمه مجلسي، سفينه البحار، ج۲، ص۶۰۴)

ادامه »

عرض تسلیت با دو روز تاخیر

25ام خرداد, 1394

قبل نوشت:

عرض تسلیت به همه بانوان محترم با دو روز تاخیر البته

وفات بانو امین را می گویم

بانویی مجتهده که معتقد بود رشه خوشبختی را باید در باطن خویش پیدا کرد.

****

بانو، نصرت‌بیگم امین، بانوی فرهیخته و عالمه‌ای عارف بود که توانست لقب اولین بانوی مجتهد را دریافت کند.

بانوامین، زنی از تبار فقهاست.، او اجازه اجتهاد خود را در نجف اشرف از آیت‌الله حاج میرزا محمدکاظم شیرازی، و در ایران از مؤسس حوزه علمیه؛ آیت‌الله حاج شیخ عبدالکریم عارف‌یزدی دریافت کرد و با این‌همه خانه و خانواده را در کنار علم‌آموزی و تهذیب با یکدیگر داشت؛ به‌طوری‌که به شاگردانش توصیه می‌کرد: “اگر می‌خواهید در مسایل علمی‌تان موفق باشید، باید روی خانواده مراقبت داشته باشید.” و در کنار این توصیه‌ها، به چنان مرتبه علمی‌ای رسیده بود که آیت‌الله العظمی سید شهاب‌‌الدین مرعشی‌نجفی، از ایشان، درخواست اجازه روایت کرده‌ است.

آن‌چه برشمردیم تنها بیان ذره‌ای از دریای بی‌کران معرفت و علم و اندیشه این بانوی بزرگ است. بانویی که سرآمد بانوان زمان خود  بود. در همین راستا و به مناسب سالروز وفات این بانوی عالمه، برآن شدیم تا نگاهی داشته باشیم به مکتوبات او که به قول آیت‌الله مظاهری « کتاب‌های ایشان کتاب‌های موسمی نیست، بلکه به‌روز است.»

ادامه »

میر هادی ، بانوی تعلیم و تربیت کودکان ایران است

20ام خرداد, 1394

قبل نوشت:

کمی سرم شلوغ است

اما اگر فرصتی باشد قصد دارم زنان موفق و تاثیر گذار ایرانی را معرفی کنم

زنانی که گام های استوار و مردانه ای را برای پیشرفت علی الخصوص برای زنان برداشته اند

زنانی که نامشان درخشیده شاید در حوزه فعالیت های بانو امین نباشند اما خوب درخشیده اند و محفل هایی را روشن کرده اند

****

سال‌ها است که دنیای کودک و نوجوان در ایران با نام توران میرهادی آشنا است؛ آموزگاری که بیش از شش دهه از عمر خود را صرف کار و اندیشه برای کودکان و نوجوان و تعلیم و تربیت آن‌ها کرده است. پیشگامی در بنیان‌گذاری مدرسه‌ای با روش تربیتی نوین و آموزگاری با روش‌های خلاق در مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها، تلاش برای افزایش کیفیت کتاب‌های کودکان و نوجوانان در سطح ملی، تلاش برای تدوین نخستین فرهنگ‌نامه ایرانی برای کودکان و نوجوانان، تأسیس شورای کتاب و فراهم‌آوردن زمینه برای آمادگی پذیرش ادبیات کودک و نوجوان ایران از سوی محافل جهانی و… همه ‌و ‌همه بخشی از فعالیت‌های او در راستای اعتلای تعلیم و تربیت کودکان است.

ادامه »

لطفا ما را به فرزندان‌مان امتحان نکن

6ام خرداد, 1394

پیش‌تر ها فکر می‌کردم وقتی دعا می‌کنیم : “خدایا ما را با فرزندان‌مان امتحان نکن"، منظورمان این است که خدای نکرده به دیدن بیماری سخت یا از دست رفتن فرزندان‌مان مبتلا نشویم. حالا این دعا برایم معانی دیگر و البته شاید سخت‌تری پیدا کرده. حالا که به واسطه مادر بودن کمی روی احوالات مادران دور وبرم و البته احساسات مادری خودم دقیق می‌شوم، موقع خوانده این دعا منظورم این است که:

ادامه »

دختری که تیرباران شد، اما زنده ماند!

3ام خرداد, 1394

دختری جوان در شهری مرزی به نام خرمشهر که روزی عروس بنادر ایران بود. روزهایش را به آرامی می‌گذراند. به مدرسه می‌رود، با دوستان رفت‌وآمد می‌کند و از زندگی در کنار خانواده خرسند است. این‌ها مواردی است که شاید اکنون برای ما امری عادی به نظر بیاید، اما وقتی به یک‌باره همه چیز به هم بریزد، خمپاره و بمباران و توپ و تانک همه جا را ویران و تو را برای همیشه داغدار عزیزانت کند، همین ساده‌ترین‌ها برایت تبدیل به دست‌نیافتنی‌ترین رؤیاها می‌شود و این بخشی از سرگذشت مژده امباشی است.

او را امروزه به عنوان یکی از زنان مدافع خرمشهر می‌شناسیم. زنی که آن روزها در کسوت نیروهای شهید جهان‌آرا؛ فرمانده سپاه خرمشهر، فعالیت می‌کرد. او در 24 مهر 1359 یعنی روزی که خرمشهر، خونین‌شهر نامیده شد، توسط عراقی‌ها تیرباران شد و به‌طرز معجزه‌آسایی زنده ماند.

ادامه »

زن از منظر آیت الله جوادی آملی(حفظه الله)

30ام فروردین, 1394

در آموزه‏هاي اسلامي ارزشهاي انساني كه ملاك سنجش انسانهاست براي زن و مرد به طور يكسان ترسيم شده است. چون خاستگاه ارزشها و فضائل، نفس و روح انسان است نه جسم او، و زن و مرد در نفس و روح تفاوت ندارند.

آياتي كه علم و جهل، ايمان و كفر، عزّت و ذلت، سعادت و شقاوت، فضيلت و رذيلت، حق و باطل، صدق و كذب، تقوا و فجور، اطاعت و عصيان، انقياد و تمرّد، غيبت و عدم غيبت، امانت و خيانت و مانند آن را مسائل ارزشي و ضد ارزشي مي‏داند و هيچ يك از اوصاف نيز نه مذكر است و نه مؤنث، به اين معنا كه بدن انسان مسلمان يا كافر، عالم يا جاهل، متقي يا فاجر، صادق ياكاذب نيست. و به عبارت ديگر اگر در مسائل علمي و مسائل عملي كه ملاك و معيار ارزش است هيچ سخني از مذكر و مؤنث نبود، يقيناً موصوف آنها يعني روح نيز مذكر و مؤنث نخواهد بود.

مرحوم علامه طباطبايي در اين رابطه مي‏فرمايد: مشاهده و تجربه حكم مي‏كند كه زن و مرد دو فرد از نوع واحد هستند يعني دو فرد انساني، زيرا تمام آنچه در مردان آشكار است در زنان نيز پيداست. بروز آثار يك نوع نشان دهنده تحقق خارجي آن نوع است بلي در ميان اين دو صنف آثار مشترك، شدت و ضعف وجود دارد ولي اين تفاوت سبب بطلان حقيقت نوع دو قوّه نيست. از اين جا روشن مي‏شود كه كمالات نوعي كه براي يك صنف ميسور است براي صنف ديگر نيز دست يافتني است.

مانند كمالاتي كه با ايمان و اطاعت الهي براي هر دو صنف قابل تحصيل است يكي از جامع‏ترين سخنان كه آن را بيان مي‏كند اين آيه است: «انّي لااضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثي بعضكم من بعض؛(1) من عمل هيچ عمل كننده‏اي را چه زن و چه مرد تضييع نمي‏كنم».(2)

علاوه بر اين در سوره مباركه احزاب نيز اين حقيقت به صورت تفصيلي تبيين مي‏شود و ويژگيهاي اساسي زن و مرد را از جهت معنوي در كنار يكديگر و همچون دو كفه يك ترازو قرار مي‏دهد و براي هر دو پاداشي يكسان بدون كمترين تفاوت در نظر مي‏گيرد و از نظر روح انساني آنها را از هم جدا نمي‏سازد و به عبارت ديگر: در اين سوره سخني جامع و پرمحتوا درباره همه زنان و مردان و صفات برجسته آنها بيان شده است و اوصاف اعتقادي و اخلاقي وعملي و همچنين پاداش عظيم آنها را يكسان تبيين كرده است.

ادامه »

حضرت زهرا باید الگوی زنان ایرانی باشد

5ام فروردین, 1394

حضرت فاطمه (س) نزد مسلمانان بر‌ترین و والامقام‌ترین بانوی جهان و برگزیده زنان عصر خویش بوده است. ولی علو مقام حضرت زهرا(ع) تنها محدود به عصر حیات آن بزرگوار نبوده و در تمامی اعصار جریان دارد.

 
ایشان نزد مسلمانان دارای مقامی بلند و عفت و پاک‌دامنی مثال‌ زدنی هستند و از زنان بر‌تر جهان معرفی‌شده‌اند.
 
با توجه به اینکه حضرت فاطمه(س) بر‌ترین بانوی جهانیان است و در بین زنان از هر جهت، کسی دارای مقامی والا‌تر از او نیست، پس شناخت سراسر زندگانی و تمامی لحظات حیات او، از ارزش فوق‌العاده‌ای برخوردار است، زیرا انسان با دقت و تأمل در آن می‌تواند به عالی‌ترین رتبه‌های روحانی نائل شود.
 
باید شهامت آن حضرت و شهادتش را به خوبی دریابیم و بزرگ بداریم و با الگوگیری از الگوی بی‌نظیر بشریت، بتوانیم به سیره آن حضرت‌(س) عمل کنیم.

ادامه »

حسن رحیم‌پور ازغدی: کار منزل وظیفه فقهی زن نیست بلکه وظیفه اخلاقی است

20ام اسفند, 1393

برخلاف تاریخی که بر زنان در شرق و غرب عالم رفته است، زن مسلمان از ابتدای آغاز اسلام علاوه بر وظایفی که به عنوان زن در برابر خانواده اش دارد، -چنانکه مرد هم دارد-یک وظیفه اجتماعی - اقتصادی نسبت به جامعه اسلامی به نحو خاص و جامعه جهانی به نحو عام دارد.

پیامبر اکرم(ص) یک نگاه توحیدی و دینی به مالکیت داشتند ضمن اینکه برای مالکیت زن یک حریمی را قائل شدند یعنی برخلاف دیگر فرهنگها که زن مملوک بود، در فرهنگ اسلام زن مالک شد و مالکی مستقل از دیگران که بر دسترنج خودش مالکیت دارد.

در آیه 32 سوره نساء به دو مسئله، یکی نفی اصالت دنیا و دیگری نفی مسابقه در کسب ثروت و قدرت تأکید شده است، در این آیات به روشنی بیان شده است که در جامعه اسلامی نباید رقابت در ثروت و قدرت باشد بلکه بر تعاون و همکاری اقتصادی توصیه شده است.

مالکیت زن یک مفهوم قرآنی است. با اینکه زن مسئولیت اقتصادی ندارد اما حقوق اقتصادی دارد یعنی تا وقتی که ازدواج نکرده است باید تحت حمایت مالی پدر یا برادر قرار گیرد و بعد از ازدواج این مسئولیت روی دوش شوهر است و اگر هیچکدام از این حامیان مالی نبودند بر حکومت اسلامی و بیت المال است که زنان جامعه را به لحاظ اقتصادی تأمین نماید و نباید زن به بیگاری و استثمار کشیده شود.

بر اساس آیات قرآن، تفاوتهای حقوقی و حقیقی بین زن و مرد به مفهوم افضلیت ارزشی نیست بلکه این مسائل مانع از مالکیت زن از دستاوردهای خودش نمی شود . اگر زن امکان فعالیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی با حفظ عفت و حدود شرعی را نداشته باشد، خداوند نمی تواند به او امر و نهی کند در حالیکه آیات قرآن ناظر به این اوامر و نواهی است که به زن و مرد کرده است.

 خداوند در قرآن برای مالکیت اقتصادی زن ارزش قائل شده است اما متأسفانه در جهان و در بخشی از کشور ما این نگاه محمدی و الهی به زن وجود ندارد.

 کار خانه وظیفه فقهی زن نیست بلکه وظیفه اخلاقی زن برای حفظ خانواده است و خداوند به پیامبر(ص) ابلاغ فرمود که خدا برای زنان حقوقی قرار داده است چون تولید مثل بر دوش زنان است و با توجه به همه مسائلی که به قوای بدنی زن آسیب می زند، مردان مسئول حمایت و تأمین عزتمندانه زن شدند و این امر جدا از سهم زن از ارث است.

 حضرت امام کاظم (ع) می فرمایند که همه عالم وقف است و واقف« الله» است برای تمام بشر. در واقع کسی که وقف می کند در توزیع رزق الهی مشارکت می کند و کسانی که انفاق می کنند عملا نماینده و دست خداوند می شوند و وقف یعنی ملک خصوصی را عمومی کردن، است.

پیامبر اکرم (ص)  می فرمایند: هرکس انفاقی می کند در واقع برای تکامل و تعالی خود اقدام می کند. انفاق همراه توهین و تحقیر نباید باشد. یعنی کرامت انسانها از شکمشان مهمتر است. پیامبر فرمود که به خاطر مسکل مالی پیش کسانی که شما را تحقیر می کنند، نروید و از طرفی به کسانی که انفاق می کنند نیز از تویهین و تحقیر در امر انفاق برحذر داشتند. حضرت فرمودند کسانی که انفاقی می کنند که توأم با تحقیر است، خداوند در قیامت با آنان سخن نخواهد گفت و به آنها نظر نمی کند و آنها پاکیزه نخواهند شد بلکه عذاب می بینند.

حسن رحیم‌پور ازغدی طی سخنانی در سومین همایش «نقش زنان در توسعه و ترویج فرهنگ وقف»

اشتراک گذاری این مطلب!

توصیه های دینی به مردان برای مشارکت در کار خانه

18ام اسفند, 1393

 

نهاد خانواده، نهادی کوچک است اما به‌عنوان اصلى‏ ترين ركن جامعه و زمينه‏ساز شكوفايى استعدادهاى بالقوه اعضا و بستر‏ساز خوشبختى و يا ناکامی انسان‏ها و اعضاى خود به‌شمار می‌رود.

دین بر اساس شناختی که از روحیات، توانایی‌ها و ظرفیت‌های افراد خانواده دارد به تقسیم وظایف پرداخته و بر انجام گرفتن وظایف در چارچوب‌های موردنظر خود اصرار دارد؛ چراکه دین‌داران معتقدند: «تشکیل خانواده اگر به شکل سالمی صورت بگیرد و اخلاق حاکم بر زوجین، صحیح و منطقی و منطبق با اصول شرع، با آن‌چه خداوند معین فرموده باشد، این پایه‌ اصلاح جامعه است و پایه‌ سعادت همه افراد جامعه است.» (1)


بر این اساس در بحث پیش رو به‌دنبال آنیم که ببینیم مرد در خانواده چه جایگاهی دارد و وظیفه حمایت‌گری او در خانواده و به‌طور خاص در قبال همسر، چگونه است؛ بحثی فراتر و اخلاقی‌تر و انسانی‌تر از قوامیت ثابت‌شده برای مرد در خانواده.

ادامه »

چرا دانشنامه فاطمی باید منتشر شود

17ام اسفند, 1393

یکی از مؤثرترین شیوه‌های تربیت، ارائه الگوهای شایسته و تأکید بر پیروی از ایشان است. به فرموده قرآن، پیامبر اعظم(ص) اسوه حسنه همه خداباوران است (احزاب، ۲۱ )؛ و فاطمه(س) استمرار اسوه حسنه است.

 
با توجه به لزوم اسوه‌پذیری از حضرت زهرا(س) و همچنین نبود کتاب مرجعی که بتواند در بحران فکری و فرهنگی عصر حاضر، در حوزه مطالعات زنان، به تبیین مبانی حقوق و حرمت زن در اسلام با ارائه الگوی عینی زن مسلمان بپردازد، تدوین دانشنامه فاطمی(س) در دستور کار قرار گرفت.
 
اهداف دانشنامه‌ فاطمی(س)
در تألیف این دانشنامه، هدف های ذیل در نظر بوده است:
 
۱.تبیین جامع و علمی تاریخ زندگانی و جایگاه الهی حضرت فاطمه(س)، به منظور رفع ابهامات و پاسخ‌گویی به شبهات كلامی و تاریخی و نیز روشنگری و تحلیل تحریفات و انحرافات؛
 
۲. توصیف و تحلیل بینش، شخصیت و كنش (تعالیم، اخلاق و سیره) آن بزرگوار، به‌مثابه نمونه انسان كامل، به‌منظور ارائه الگوی عینی زن مسلمان؛
 
۳.تبیین ماهیت، مرتبت و حرمت حقوق زن، مبانی و منزلت نهاد خانواده و حقوق و تكالیف زنان از منظر اسلام، به‌منظور روشنگری، رفع شبهات، و تحریف‌زدایی از این موضوعات؛
 
۴.گزارش نظریه‌های معارض با اندیشه دینی و نگرشهای متحجرانه و متجددانه درباره زن و نهاد خانواده و نقد آنها.

ادامه »

"به خدا سوگند! شب را به صبح رساندم درحالی‌که از دنیای شما کراهت دارم و بیزارم"

16ام اسفند, 1393
پیکر پاک پیامبر خدا (ص) هنوز بر زمین است که مهاجرین و انصار در سقیفه گرد هم آمده‌اند. غسل پیامبر (ص) هنوز پایان نیافته که اولین بیعت‌ها آغاز می‌شود. امیرمؤمنان علی (ع)، عزادار رسول خداست، که بیعت‌گیران برای بیعت گرفتن از او که جانشین بلافصل نبی خداست،‌ می‌آیند. مدینه، رنگ غم دارد و نافرمانی؛ رنگ یتیمی دارد و فراموشی؛ رنگ فقدان نبی دارد و گم‌کردن ولی!
 
 «آنگاه‌که خداوند براى پیامبرش خانه انبیاء و آرامگاه اصفیاء را برگزید، علایم نفاق در شما ظاهر گشت، جامه دین كهنه و فرسوده، سكوت گمراهان شكسته و پستان فرومایه با قدر و منزلت گردیدند؛ شتر نازپرورده اهل باطل به صدا درآمد، شیطان سر خویش را از مخفیگاه خود بیرون آورد، و شمارا فراخواند و دید که چه زود دعوتش را پاسخ گفتید و برای فریب‌خوردن آماده‌اید. از شما خواست كه قیام كنید و مشاهده كرد كه به‌آسانی این كار را انجام مى‏دهید، شمارا به غضب واداشت و غضب‌ناک دیدتان. پس شتری را داغ و نشان زدید که از آن شما نبود (خلافت را غصب کردید). این در حالى بود كه هنوز از عهد و قرار (غدیرخم) چیزی نگذشته و زخم ما بهبود نیافته بود؛ هنوز پیکر پاک پیامبر به قبر سپرده نشده بود که به بهانه ترس از فتنه، پیش‌دستی کردید» (1)

ادامه »

نظر اسلام درباره کارکردن زن در خانه

14ام اسفند, 1393
همه می‌دانیم کار خانه وظیفه زن نیست، قدر مسلم خانه‌تکانی که کاری سخت‌‌تر است نیز وظیفه بانوان در جامعه اسلامی نیست، اما این کار عرفی است برخاسته از محبت خانم‌ها به اهل خانه‌هایشان که کمک مردان به این کار ثوابی در حد شهادت و حج و عمره مقبول برای آنها در پی‌دارد. 
 
از نظر اسلام، انجام کار خانه جزو وظایف زنان محسوب نمی‌شود. در این خصوص دیدگاه امام خمینی(ره) و سایر فقها نیز بر همین اصل استوار است. نظر فقهی امام خمینی(ره) در این خصوص بدین شرح است: مسئله ۲۴۱۴: زن وظیفه ندارد خدمت خانه را انجام دهد و غذا تهیّه کند و نظافت و مانند آن را انجام دهد مگر به میل خود و اگر مرد او را مجبور بر این کارها نماید زن مى‏تواند حقّ الزحمه خود را در برابر این کارها از او بگیرد. (توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏۲، ص: ۴۷۸). 
 
اما بانوان ایرانی نه تنها در طول سال بلکه به صورت خاص و ویژه (یعنی با سنگینی و مشقت بیشتر) کارهای مربوط به نظافت خانه را علی رغم اینکه وظیفه آنها نیست چند هفته مانده به عید نوروز و تحت عنوان خانه‌تکانی انجام می‌دهند. وقتی کسی علی‌رغم اینکه وظیفه‌ای در خصوص کاری ندارد، با عشق و محبت به انجام آن کار مبادرت می‌کند، یعنی شایسته تقدیر است. تقدیری که می‌تواند با همکاری، نمودی عینی به خود گرفته نه تنها زندگی دنیوی بلکه زندگی اخروی زوجین را نیز زیبا کند. 
 
در مورد اهمیت کار کردن مرد در خانه و کمک به همسر روایاتی وجود دارد که در رساله حقوق امام زین العابدین(ع) و همچنین در جلد 13 کتاب «بحارالانور» و «جامع الاخبار» نوشته شده است. 
 
در این روایت، حضرت امیرالمومنین(ع) تعریف کرده‌اند: «یک روز پیامبر اسلام وارد منزل ما شد. در آن موقع فاطمه در حال پخت غذا کنار ظرفی بود و من برای او عدس‌ها را تمیز می‌کردم. پیامبر فرمود بشنو از من آن چیزی را که به امر پروردگار می‌گویم. هیچ مردی نیست که در کارهای منزل به همسرش کمک کند مگر اینکه ثواب این کار او به اندازه هر تار مویی که بر بدنش روییده باشد و به اندازه یک سال عبادتی است که همه روزهایش را روزه گرفته و همه شب‌هایش را برای عبادت، شب زنده‌داری کرده باشد. 
 
مردان با کار خانه شهید می‌شوند 
خداوند به چنین کسی پاداشی می‌دهد که به پیامبران صابر خود مانند حضرت داود، یعقوب و عیسی(ع) عطا کرده است. اباالحسن! کسی که در کارهای منزل بدون هیچگونه تکبر و سرکشی و دلتنگی به همسر خود کمک کند، خداوند متعال اسمش را در زمره شهیدان ثبت می‌کند و برای او به ازای هر روز و شبی در این کار پاداش هزار شهید و به هر قدمی که در این کار بر می‌دارد پاداش حج و عمره می‌دهد و به ازای هر قطره عرقی که از بدنش جاری شود یک خانه در بهشت برایش منظور می‌کند. 
 
اباالحسن! یک ساعت خدمت کردن به همسر در کارهای خانه بهتر از هزار سال عبادت و هزار حج و هزار عمره و بهتر از آزادی هزار بنده در راه خدا و هزار جنگ در راه دین و عبادت از هزار بیمار و هزار نماز جمعه و هزار تشییع جنازه و سیر کردن هزار گرسنه و پوشاندن هزار برهنه و هزار اسب در راه خدا دادن و بهتر از هزار دینار به مستمندان صدقه دادن و بهتر از تلاوت تورات و انجیل و زیور و قرآن و بهتر از آزاد کردن هزار اسیر و بخشیدن هزار شتر به فقیران است. 
 
مرد خدمتکار به همسر از دنیا بیرون نمی‌رود مگر اینکه جایگاه خوب خود را در بهشت ببیند. اباالحسن! کسی که رویگردانی و تکبر نکند در خدمت به همسرش، بدون حساب وارد بهشت می‌شود. 
 
اباالحسن! خدمت به همسر کفاره گناهان کبیره است و آتش خشم پروردگار جبار را خاموش می‌کند و صدای ازدواج با حورالعین است و این خدمت موجب زیادی خوبی‌ها و بالا رفتن مقام است. اباالحسن! خدمتکار همسر نمی‌شود مگر انسان صدیق و درستکار یا شهید یا مردی که خداوند متعال خیر دنیا و آخرت را برایش خواسته باشد». 
 
برای کسب ثواب نیاز نیست راه‌دوری برویم ثواب در مقابل چشمانمان است اگر قدرت تشخیص و کسب آن را داشته باشیم.
اشتراک گذاری این مطلب!

آشپزخانه می تواند مامن یک زن باشد

15ام دی, 1393

چند وقت قبل می‌خواستم یادداشتی بنویسم با عنوانِ «آشپزخانه‌م کو؟» ننوشتم. شاید به خاطر پیشگیری از قضاوت‌های بعدش. به خاطر کامنت‌هایی که می‌دانستم دیگر قرار نیست با لبخند و روی خوش جواب‌شان را بدهم.

حالا در این کتاب جدیدی که دارم می‌خوانم آنقدر نویسنده روی آشپزخانه تمرکز کرده که یکی دو روز است پاک هوایی‌ام کرده. هیچ وقت به نسبت زن با آشپزخانه فکر نکرده بودم. حواسم به این نبود که آشپزخانه مأمن زن است. توجه نداشتم که از آشپزخانۀ یک زن می‌شود فهمید که چقدر خوشبخت و راضی و آرام است. می‌شود فهمید چقدر دل‌اش به زندگی‌اش گرم است. می‌شود فهمید چقدر مردش را دوست دارد.

در آن یادداشتی که قرار بود بنویسم و ننوشتم، می‌خواستم از این بنویسم که چه کسی می‌داند زنی که تمام یک بعد از ظهرش را در آشپزخانه‌اش می‌پلکد و سه چهار ساعت بالا سر قورمه‌سبزی‌اش می‌ایستد و هزار بار در قابلمه‌اش را باز و بسته می‌کند و از غذایش می‌چشد آرام‌تر است یا زنی که در همان بعد از ظهر دائم از این سر شهر می‌دود به آن سر شهر تا به سه تا قرار کاری‌اش برسد؟

زنی که تمام بعد از ظهر در حال دویدن بود و شب قبلش از هولِ کارهاش بد خوابیده بود، من بودم. و زنی که تمام بعد از ظهر ایستاده بود بالا سر قورمه‌سبزی‌اش، آرام آرام ظرف شسته بود، ظرف‌های شسته را جا به جا کرده بود و کف آشپزخانه را جارو زده بود، فانتزیِ من.

امروز رفتم چپیدم توی آشپزخانه‌ای که مال من نبود. رفتم چپیدم توی آشپزخانۀ مامان. لباس شستم. ظرف شستم. عدس‌پلو بار گذاشتم. پیاز سرخ کردم. وسط کارهام برای خودم دم‌نوش بهارنارنج و به درست کردم. نشستم پشت میز ناهارخوری. پاهام را از زیر میز دراز کردم تا برسند به صندلی آن ورِ میز. تنهایی در سکوتی که فقط صدای فیس فیسِ سماور به هم‌اش می‌زد، دم‌نوش و بیسکوئیت خوردم. باز بلند شدم به غذام سر زدم. قوری دم‌نوش‌ام را گذاشتم سر سماور که گرم بماند. حتی هود روشن نکردم. پنجره باز نکردم. گذاشتم بوی پیازها بنشیند به لباسم. گذاشتم دست‌هام بوی صابون و پیاز و آویشن بگیرند. دلم خواست حتی مابقی کتابم را بیاورم پشت همین میز و در پناه آشپزخانه بخوانم.

دیدم نه انگار هر زنی آشپزخانه‌ای می‌خواهد، با چهار تا ظرف و قابلمه و کاسه-بشقاب. با سماور یا کتری‌ای که بشود باهاش نوشیدنی گرمی درست کرد. انگار هر زنی نیاز دارد برای ساعاتی هم که شده فکر کند به جز درست کردن این غذا، دیگر هیچ کاری توی این دنیا برای انجام دادن نیست. فکر کند به جز شستن ظرف‌های روی هم جمع شده، دیگر هیچ مشکلی توی دنیا نیست. فکر کند تنها کثیفی‌ای که توی دنیا هست، همینی است که کف آشپزخانۀ او نشسته. اینطوری برای چند ساعت هم که شده جای‌اش در آشپزخانه‌اش امن است. اینطوری چند ساعتی آرام است.

دیدم نه انگار آشپزخانه و همین چند ساعت ِ بودنِ زن در آشپزخانه و پلکیدنش در آن، کلی زن را آرام می‌کند. حتی اگر آن زن دلش نخواهد یا به اقتضای شریط نتواند بین دوگانۀ قورمه‌سبزی یا دویدن بین کارها، یکی را انتخاب کند.

دیدم نه انگار باید هر چند وقت یک بار آشپزخانۀ مامان را ازش قرض بگیرم. حالا که خودم آشپزخانه‌ای ندارم.


اشتراک گذاری این مطلب!

آن ماه که دختر حسن بود معصومه و زُبده زَمن بود*

5ام آذر, 1393

تاریخ پر فراز و نشیب اسلام، بزرگان بسیاری را به عالم انسانیّت شناسانده است. این بزرگان که در منظر اهل معرفت، قدر و منزلتشان روشن است؛ فرزانگان و پرچمداران هدایت و راستی اند؛ کسانی که از سرچشمه جوشان معرفت اهل بیت(ع) سیراب شده اند.

آنان که در سپیده های سحر، زمزمه معرفتشان عرشیان را شیفته خلوص و صفایشان می نمود و در خلوت شبهای تارِ زندگی، اوج رضا و معنویتشان ملائکه را به تحسین وا می داشت و شبانگاهان مزرعه خلوصشان را با اشک آبیاری می کردند. آنان که گرد مکروهی نگشته و در چشمه زمزم معرفتشان صدها کرامت جوشیده است.

از جمع زنان، شخصیتهایی وجود دارد که درخشش معنویتشان در سراسر تاریخ اسلام پرتو افکنده است.

یکی از این فرزانگان دختر امام مجتبی(ع) همسر امام سجاد(ع) و مادر امام باقر(ع) است.

این بانوی کریمه، که تلألؤ معنویت او در طول تاریخِ اسلام نورافشانی کرده است، از خاندان پاک رسالت و عصمت است. و در شرافت و حیاء و عفت سرآمد زنان عصر خود بوده است. برای او اوصافی همچون: فاضله، عالمه، صالحه، صدیقه، پارسا و پرهیزگار شمرده اند.

ادامه »

زنان عاشورایی 6/کبشه، فکهیه، حسنیه

30ام آبان, 1393

هر یک از این زنان که غیر از نسل زنان هاشمی‌ بودند و در کربلا حضور داشتند، توانستند با استقامت در راه دین خدا و دفاع از امام خود، همسران و فرزندان خود را در زمره یاران حسین قرار داده و تا ابد مهر یاران عاشورایی حسین را بر پیشانی خود بزنند.

این زنان اگرچه خدمتگزاران اهل بیت پیامبر بودند، اما توانستد در سلک بهترین افراد تاریخ قرار بگیرند و با دفاع از راه حق در تاریخ جاودان کربلا سهمی ‌داشته باشند.

آنها اگرچه آزادشده به دست حسین بن علی بودند، اما آزادگی حقیقی را در کنار عاشوراییان و با همجواری اهل بیت در مسیر کربلا تا شام، آزادگی تاریخی خود را در کنار خاندان حسین بن علی یافتند.

ادامه »

زنان عاشورایی5/ رویحه

26ام آبان, 1393

و حسین مسلم بن عقیل را به کوفه می‌فرستد تا پیکی باشد از سوی پسر پیامبر به آنان که راه گم کرده‌اند و در پیچ و خم‌های گمراهی و نفاق روزگار می‌گذرانند.

بعد از آنکه مسلم به کوفه رسید و با عهدشکنی کوفیان مواجه شد، به منزل ‌هانی بن عروه رفت. رویحه همسر ‌هانی بن عروه از میهمانشان به خوبی پذیرایی کرد. او می‌دانست که مسلم پیک حسین است و از همین روی به او احترام ویژه‌ای می‌گذاشت.
بعد از اینکه مأموران ابن زیاد، مسلم بن عقیل را یافتند و دستگیر کردند، ‌هانی بن عروه هم به جرم پناه دادن به پیک حسین بن علی دستگیر شد. مسلم بن عقیل و ‌هانی هر دو از جانب ابن زیاد به مرگ محکوم شدند.

بعد از شهادت ‌هانی بن عروه، رویحه به همراه فرزندش یحیی در کوفه مخفی شد و چند صباحی را در اختفا سپری کرد تا گرفتار مأموران ابن زیاد نشود. او پس از اطلاع از ورود کاروان حسین بن علی به کربلا، به همراه پسرش، مخفیانه از کوفه به سمت کربلا رفت.

رویحه که خون همسرش را قبل از رسیدن کاروان کربلاییان در راه امام خویش نثار کرده بود، در کنار اهل بیت امام و کاروان عاشوراییان آرام جان گرفت. او پسرش یحیی آماده کرد تا در رکاب امام خویش بجنگد و او نیز مانند پدر خود، مادرش را در مقابل اهل بیت پیامبر روسفید کند.

ادامه »

زنان عاشورایی4/ حریه بنت مسعود الخزرجی

21ام آبان, 1393

به شهادت تاریخ، نامش بحریه بنت مسعود الخزرجی است؛ همسر جناده بن کعب انصاری، از شهدای دشت کربلا. نامش را جناده بن حرث هم نوشته‌اند که از طایفه خزرج بود و چون پسر نوجوانی به نام عمرو داشت او را ام عمرو می‌گفتند.

ام عمرو به همراه همسرش جناده بن کعب و پسر نوجوانش عمرو از همان منزل آغازین در مکه به کاروان حسین بن علی «علیه السلام» پیوست. او همسر و فرزندش را در کربلا فدایی امام زمانش کرد.

پس از آنکه جناده در روز عاشورا به شهادت رسید، او پسر نوجوانش را آماده میدان کرد و برای دفاع از حسین بن علی به سمت دشمن فرستاد.

زمانی که عمرو بن جناده خواست به میدان رود، امام حسین (ع) فرمود: پدر این جوان کشته شده. شاید مادرش راضی نباشد که به میدان رود. در این هنگام عمرو به امام چنین پاسخ داد: مادرم دستور داده که به میدان بروم و لباس جنگ بر من پوشانده است و او به شهادت من در راه امام زمانم راضی و خشنود است. سپس به میدان رفت و با آنکه در سنی حدود 11 سالگی بود، در دفاع از حسین بن علی به شهادت رسید.

ادامه »

برای الهام چرخنده چه اتفاقی افتاد؟

18ام آبان, 1393

بعد از مدتها سری زدم به سایت فرهنگ نیوز

مطلبی بود راجع به الهام چرخنده بازیگر

بازیگر زنی که چند وقت قبل کلیپی از او در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه پوشش چادر را برای همیشه انتخاب کرده …

امروز خواندم سکته قلبی داشته و در بیمارستان بستری شده.

عکسی از او منتشر شده بود که در بیمارستان هم چادر رنگی به سر داشت و حجاب کاملی را رعایت کرده بود

داشتم فکر می کردم برای این الهام چرخنده چه اتفاقی افتاد که این تصمیم را گرفت …

چون بازیگری حرفه ای نیست که بتوانی پوششت را خودت انتخاب کنی وقتی در یک نقش خاص قرار بگیری باید پوشش همان نقش را هم داشته باشی و مسلما مخاطب نمی پسندد که یک بازیگر همیشه یک نوع خاص نقش را قبول کند چون یک جورهایی تکراری می شود.

پس یعنی چرخنده بازیگری را بوسید و کنار گذاشت خوب شاید این طور باشد…

حالا سوال پیش می آید که چه اتفاقی افتاد که دیگر بازیگری که همه برای داشتن یک نقش کوتاه و به قولی سیاه لشکری در یک فیلم دسته چندم سر و دست می شکنند برای او جذابیت نداشت…

حرف برای زدن زیاد دارم در باره این مقوله بازیگری و بازیگران اما بماند ….

فکر می کنم باید کمی فکر کنیم…


اشتراک گذاری این مطلب!

در روضه های زنانه چه می گذرد؟

18ام آبان, 1393

برای آن ها که از کودکی با اسم امام حسین (ع) بزرگ شده اند و از آن موقع که خودشان را شناخته اند، در ایام سوگواری سیاه پوش ائمه علی الخصوص سرور و سالار شهیدان بوده اند، روضه و روضه خوانی غریبه نیست.

در این بین، محافل و مجالس روضه زنانه، که نه فقط در ایام محرم و صفر و روزهای شهادت، که مستمرا در طول سال در خانه ها و حسینیه های کوچک خانگی برگزار می شد و می شود، یکی از جدی ترین عرصه های حضور در این فضا به شمار می رود.

برای خیلی ها که امروز به قول خودشان به یک عزادار حرفه ای تبدیل شده اند و عشق امام حسین در وجودشان شعله ور است، یادآوری مجالس کوچک و بی ریایی که هر از گاهی در خانه یکی از همسایه ها یا اقوام برگزار می شد، کار سختی نیست. زمانی که لباس مشکی تن می کردند و دست مادر را می گرفتند و راهی مجلس اباعبدالله می شدند. مجلسی که غالبا در خانه کوچکی برگزار می شد که اتاق اصلی اش با پرچم ها و پارچه های سیاه پوشانده شده بود و دورتادورش را پشتی چیده بودند و برای راحتی مهمان ها، کنار دیوار و پشتی ها پتوی ملافه شده پهن می کردند.

مجلس ساده روضه، با پذیرایی کوچک چای شروع می شد و وقتی تعدادی دور هم جمع می شدند، دعا یا سوره ای از قرآن و یا زیارت عاشورا را نوبتی یا دسته جمعی می خواندند و منتظر می شدند تا خانم جلسه ای بیاید و برنامه روضه ادامه پیدا کند.

ادامه »

زنان عاشورایی3/ ام وهب و هانیه همسر وهب

15ام آبان, 1393

امام حسین و یارانش به سوی کربلا می‌رفتند. آنها به منزل ثعلبیه رسیده بودند که خیمه سیاه و معمولی‌ای را در میان بیابان دیدند. امام به خیمه نزدیک شد و اذن ورود خواست. پیرزنی فقیر در آنجا زندگی می‌کرد. امام حسین حال و روزگار او را جویا شد، پیرزن عرض کرد که مسیحی هستند و به همراه پسرش وهب و عروسش ‌هانیه در ثعلبیه زندگی می‌کنند.

ام‌وهب گویی قبل از عاشورا تشنگی را چشیده بود… او از قحط آب در بیابان ثعلبیه گفت و نگاه‌های حسین بن علی بیشتر و بیشتر او را شیفته اسلام کرد… شیفته راه امامی‌ که راهی کربلا بود…

امام حسین بیرون از خیمه رفت و سنگی را از روی زمین با نیزه خود جدا کرد. آب گوارایی از زیر سنگ جوشیدن گرفت؛ ام‌وهب شادمان گشت و از امام تشکر کرد؛ ولی منش هدایت‌گر حسین بن علی، ام‌وهب و پسر و عروسش را نیز در بر گرفته بود و امام جریان قیامش را به او گفت و خواست که پسرش را برای یاری پسر پیامبر آماده سازد.

وهب و‌ هانیه آمدند و ام‌وهب جریان لطف امام در برکت چشمه و جنگی را که در پیش دارند برای آنها گفت. آن سه نفر شیفته اسلام و شخصیت حسین بن علی شدند و به سوی کاروان امام حرکت کردند.

آنها در چند منزل آنطرف‌تر به امام رسیدند و همانجا با نوای شهادتین حسین بن علی به اسلام مشرف شده و همراه کاروان امام حسین روانه شدند تا نینوا…؛ تا همانجایی که وعده پیامبر بود در شهادت حسین…

ادامه »

زنان عاشورایی 2/ همسر حبیب بن مظاهر

10ام آبان, 1393

 

کاروان اباعبدلله‌الحسین علیه‌السلام از مکه تا کربلا، هر روز با ماجرایی روبرو می‌شد. آن روزی که حسین‌بن‌علی یازده پرچم را به دست هر یک از فرماندهانش داد و دوازدهمین آنها بی‌هیچ صاحبی بر زمین ماند. چند نفر از اصحاب و یاران حضرت، تقاضای برداشتن آن را کردند. حضرت با ملاطفت و مهربانی تقاضای آنها را نپذیرفت و فرمود: «یاتی ایها صاحبتها؛ صاحب این پرچم خواهد آمد» و بدنبال آن نامه‌ای برای حبیب‌بن‌مظاهر نوشتند که چنین بود:

“از حسین پسر علی‌بن‌ابیطالب به حبیب‌ابن‌مظاهر، مردی فقیه و دانشمند
ای حبیب تو خویشاوندی ما را با رسول خدا خوب میدانی و ما را بهتر از دیگران می‌شناسی. تو انسانی آزاده و غیرتمندی. پس جان خود را از ما دریغ مکن که روز قیامت، رسول خدا پاداش تو را خواهد داد.”

این نامه در آن دوران خفقان و وحشت کوفه، به دست حبیب‌بن‌مظاهر 75 ساله رسید در حالی که او همراه همسر سالخورده‌اش در خانه‌ای نامعلوم که متعلق به یکی از بستگانشان بود، به سر می‌بردند.

آن روز درب خانه زده شد، حبیب و همسرش بر سر سفره طعام نشسته بودند‌. حبیب خود را به پشت در رساند و از شکاف در یکی از یاران حضرت را دید. در را باز کرد و پیک ‌نامه‌ای به حبیب داد و با سرعت از آنجا رفت. حبیب به کنار سفره برگشت، از دیدن دست خط امام و نام امام چندین بار گریه کرد و نامه را بر روی چشمانش گذاشت.

ادامه »

سخت است اما...

9ام آبان, 1393

سخت است…

سخت است نوزاد چند روزه ات را پتو پیچ کنی، بغل بزنی و بروی هیات. اگر کسی همراهت باشد و کمکت کند و ساک دستی پر از لباس و پوشک نوزادت را بیاورد، باز هم سخت است چه رسد به اینکه تنها بخواهی بروی. خدا نکند در همان یکی دو ساعت، پوشکش را کثیف کند و مجبور شوی او را بشویی، هوا هم سرد باشد، دستشویی هم شلوغ … بچه را روی دست گرفته ای با پوشک کثیفی که هر لحظه دارد پای دلبندت را می سوزاند و تو مانده ای در این لحظه دقیقا باید چه کار کنی!

سخت است که فرزند هفت هشت ماهه ات را لباس بپوشانی و با کلی وسیله و بار و بنه هیات بروی. آنجا هم نتوانی دو دقیقه سر جایت بنشینی به جهت آنکه کوچولویت مدام چهار دست و پا طول حسینیه را می رود و می آید و محتویات کیف خانم ها را بیرون می ریزد و شاید وسط راه از چیزی هم ناراحت شود و صدای گریه اش مجلس را بردارد و…

سخت است که با کودک یک سال و نیمه ات بروی هیات و مداح، از لب های خشکیده ی علی اصغر بگوید و مستمعین، زار بزنند و تو به قطره اشکی رضایت بدهی که چه؟… دلبندت تو را از گریه کردن منع کرده است. در آن لحظات، هیچ شکنجه ای بالاتر از گریه نکردن نیست و تو این را خوب دانسته ای. صبر بر گریه نکردن هم از آن صبر هاییست که تا مادر نشده بودی چیزی از آن نمی دانستی.

قبل تر ها فکر می کردی وقتی کودکت کمی بزرگ تر شود، حتما هیات رفتن راحت تر می شود. دیگر نباید یک ساک پر از پوشک و لباس و غذای کمکی همراهت باشد و مدام دور مجلس به دنبالش هروله کنی. اما حالا وقتی سه ساله شده، هنوز هم باید یک کیف به چه بزرگی پر کنی برایش تا دو سه ساعت عزاداری را تاب بیاورد. از خوراکی های متنوع و جذاب گرفته تا چند اسباب بازی و یک دست لباس اضافه و پتو، چون می دانی داخل حسینیه جا گیرت نمی آید و زمین و هوا سرد است. آن قدر هم زود نمی توانی بروی که داخل جا گیر بیاوری. چون بچه این همه زمان را تاب نمی آورد.

از سخنرانی که چیز زیادی نصیبت نمی شود به جز تک جمله هایی که سعی می کنی با هوش خودت، به هم وصل شان کنی و حرف اصلی را بگیری. این قدر که باید حواست باشد کودکت در حین بازی با بچه های دیگر، اسباب بازی شان را خراب نکند. خوراکی اش را به آن ها هم بدهد. پای کسی را لگد نکند…

روضه هم که شروع می شود هنوز نتوانسته ای تمرکز کنی و دو قطره اشک بریزی که دستشویی اش می گیرد. جمعیت آن قدر تنگ هم نشسته اند و مجلس آن قدر شلوغ است که وقتی بلند می شوی و او را بغل می گیری، خوف برت می دارد. اما چاره ای نیست. باید این هفت خوان را یک بار بروی و یک بار هم برگردی. دیگر چون بچه بغل داری و کفش هایت را با یک دست گرفته ای، نمی توانی خم شوی و از هر کسی که ناخواسته پایش را له کرده ای با اصرار عذرخواهی کنی و در دلت می گویی خدا راضی اش می کند انشاالله.

وقتی باز می گردی، روضه تمام شده و سینه زنی و…

و عزاداری که تمام می شود، و همه که به طرف در هجوم می برند و تو با ساک بزرگی در دست و بچه ای که در این جمعیت حتما باید بغلش کنی…

سخت است. مخصوصا اینکه با تمام این شرایط یادت باشد خاطره ای خوب برای کودکت رقم بخورد تا شب بعد هم حاضر باشد همراه تو بیاید و سال بعد هم و سال های بعد… و اصلا این روزها تمام این سختی ها را به جان می خری تا کودکت در مجلس عزای مولایش حسین بازی کند و بزرگ شود و با گریه بر اربابش بیگانه نباشد و از حضور در یک مجلس شلوغ عزاداری فراری نشود.

سخت است، مخصوصا اگر دست تنها باشی و عمه و خاله ای هم همراهت نباشند که تو را کمک کنند. سخت است، مخصوصا اگر بارها بشنوی که به تو بگویند با این سختی در خانه بمان و نرو. از خانه هم می توانی برای امامت اشک بریزی و معرفت کسب کنی. و البته که می شود. اما در میان جمع بودن و کسب فیض کردن چیز دیگریست.

سخت است اما تو همچنان مصمم و با اراده دست کودکت را می گیری و به مجلس عزاداری ارباب می روی چرا که از آقایت شنیده ای «این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است» و قرار است همین فرزندان ما، با مدد گرفتن از ارباب در همین مجالس عزاداری، اسلام را زنده نگه دارند.

 

منبع: مادربانو

اشتراک گذاری این مطلب!

زنان عاشورایی 1/ دلهم

7ام آبان, 1393

رسم بود اعراب دخترانی را به همسری پسرانشان در می‌آوردند که دلیر و شجاع بوده و مطیع شوهرانشان باشند. همسرانی که خوبی‌های وجودی‌شان را در نهاد بچه‌هایشان به ودیعه بگذارند و نسلی دلیر از آنها بر جای بماند.

نامش دلهم بود. نشسته بود در خیمه و کنار همسرش. خوب و خوش بودند. همسرش را دوست داشت و همسرش هم در کنار او آرامش.

پرده خیمه کنار بود. کاروان زهیر از حج بازمی‌گشت و در بیابانی برای استراحت خیمه زدند.

پیکی بر آستانه خیمه وارد شد و اذن ورود خواست. زهیر دعوتش کرد به درون. نامه‌ای در دستان پیک بود که از همان آغاز دل دلهم را ربود. نمی‌دانم دلهم نور نامه را دیده بود یا نورانیت فرستاده نامه را… اما هر چه بود دل دریایی داشت که توانست این حجم نور را در خود حل کند…

زهیر نامه را باز کرد و خواند. نگاهی به چشم‌های دلهم انداخت که آماده بود بپرسد نامه از کیست؟

تردیدی که در دل زهیر بود به چشمانش ریخته شد. دلهم سراسیمه پرسید: نامه از کیست؟، چه نوشته؟

زهیر گفت: نامه از حسین بن علی است. مرا فراخوانده که به دیدارش بروم.

ادامه »

کمک مالی به شوهر بله یا خیر؟

3ام مهر, 1393

حتما اگر شاغل هستید و دستتان در جیب خودتان است، خاله خان‌باجی‌های زیادی در اطرافیان خود دیده‌اید که به زعم دلسوزی برای زندگی مشترک شما، برایتان نسخه پیچیده‌اند که : پول‌هایت را برای آینده‌ات پس انداز کن و به همسرت نده وگرنه نمی‌تواند روی پای خودش بایستد و متکی به تو خواهد شد.

یا شاید گفته‌باشند وظیفه‌ی مرد است کار کند و خرجت را بدهد و تو نباید میزان درآمدت را بگویی که بخواهد روی جیب تو هم حساب کند.
جملاتی مشابه جملات بالا می‌تواند سرطان یک زندگی زناشویی باشد! سرطانی که به سرعت حالش وخیم می‌شود و به این سادگی ها نمی‌توانید درمانش کنید. اما اگر بدانید و باور داشته‌باشید که شما در یک زندگی مشترک قدم نهاده‌اید آن وقت شاید بتوانید از بروز یک همچین غده‌ی لاعلاجی جلوگیری کنید.

ادامه »

آهای! با تو هستم ! جیغ الکی نکش!

1ام مهر, 1393

مهمترین شرط به کمال رسیدن قطع دلبستگی هاست؛ بارها و بارها این کلام را شنیده ای. اما هروقت پای کار می رسد داد و هوار می کنی که آآآآی خدااااا چرااااا؟؟ این چه وضعیست؟؟؟ و … . مثل کودکی که چیز تیز و خطرناکی را ازش می گیرند آن ها را محکم چسبیده ای . هربار که ولی الله پدرانه و آرام حواست را ازش پرت کرده تا ازتو بگیردش و خطر از سرت دفع شود جیغ بلندی کشیده ای و آشوب مفصلی کرده ای که الا و لله من همان را می خواهم و بس!

بعدش سعی کرده با دادن یک چیز دیگر حواست را پرت کند و تیزی را ازت دور کند . مثلا یک بچه ی سالم ولی بدقلق بهت داده؛ (مثل تو که وقتی چاقو را از بچه می گیری شکلات می دهی دستش تا حواسش پرت شود!) یک موجود سرشار از بی منطقی و برنامه ناپذیر، اما عاشقش شده ای! به خودت که می آیی می بینی خیلی چیزها را به ازایش ازت گرفته اند؛ برنامه ریزی هایی که در زندگی داشتی همه از بین رفته، مدیریت کارهای خودت و حتی دیگران از دستت در رفته، خبری از آن آدم آرام و منطقی گذشته که بزرگترین شاخصه ات بود نیست، خیلی زود به جوش می آیی، دوره ها و کلاس ها و جلسه ها و … همه تعطیل شده و … . جیغ می کشی گریه می کنی پا به زمین می کوبی که من همان ها را می خواهم ، اما به شکلاتی که در دستت هست عجیب دل بسته ای و این ها باهم قابل جمع نیست! و این جاست که می فهمی هنوز هفت سالت نشده. هنوز می خواهی « سید » باشی ، هنوز مطیع تربیتش نشده ای. خوش به حال بزرگترها که هفت سال را رد کرده اند و شده اند بنده خوب های خدا! عبد سبع سنین… *

آهای! با تو هستم ! حواست هست؟؟ جیغ الکی نکش! اگر حسرت یک دعای ابوجمزه در ماه رمضان ، یک هم صحبتی شیرین با دوستان عزیزت، یک مهمانی با خیال راحت، یک خواب شیرین چندساعته، یک خیال آسوده ، یک زندگی با برنامه و … به دلت مانده ، مهمترین شرط کمال را می خواهد بهت بدهد، داد و هوار نکن که چرا اسباب بازی هایت را ازت گرفته… حیف که هنوز هفت سالت نشده…

 

منبع: آب حیات

*اشاره به حدیث: الولد سید سبع سنین و عبد سبع سنین و وزیر سبع سنین. کودک هفت سال آقایی می کند هفت سال مطیع است و هفت سال وزیر.

اشتراک گذاری این مطلب!

چیزی به اسم صبوری...

9ام شهریور, 1393

یادم هست یک بار مادری از سختی ها و دغدغه ها و هوس های روزهای بارداری ش نوشته بود و در کامنت ها بحث خیلی مفصلی در گرفته بود در باب اینکه حتی در شرایط سخت بارداری هم خوب است خویشتن دار باشیم و عده ای در پاسخ می گفتند از یک مادر باردار در این شرایط خاص نمی شود توقع داشت عارف باشد و لب به گله و شکایت نگشاید و خلاصه بحثی بود چالشی…

مطمئنا هر کسی مختار است در هر شرایطی، هر نوع رفتار یا واکنشی داشته باشد. بحثی نیست.

اما بزرگان ما، شرایط سخت را فرصتی برای عشق بازی می دیدند و از آن بهره های معنوی ای می بردند که شاید در شرایط معمول، به آن دست نمی یافتند.

کشیدند در کوی دلدادگان                  میان دل و کام، دیوار ها

احادیث و روایاتی هم داریم مبنی بر مخفی نگه داشتن بیماری، یا نگفتن از سختی ها… که مطمئنا بی حکمت نیستند. شاید یکی از حکمت های قابل فهمش برای امثال من این باشد که وقتی مشکلات را با دیگران به اشتراک می گذاریم، فرصت عشق بازی با پروردگار را از دست می دهیم. چون سبک می شویم. چون حرف هایمان را به بقیه گفته ایم و حرفی نمی ماند. در حقیقت، خودمان را از هم صحبتی با او محروم کرده ایم. می توانستیم خودمان را برای خالق هستی «لوس» کنیم و با او «درد دل» کنیم. اما تمام لوس کردن ها و درد دل هایمان را با «دیگران» سهیم شدیم.

می دانم…

شرایط سخت، شرایط سخت است. کسی از کسی انتظار ندارد در شرایط سخت، عارف باشد.

حتما دیده اید مادری را که در اوج بیماری فرزندش، مثل اسفند روی آتش بال بال می زند. بی تابی می کند. گریه می کند. طبیعی است. حتی اگر لب به گله و شکایت هم باز کند کسی خرده ای نمی گیرد. همه می گویند مادر است. برایش سخت است. جگر گوشه اش دارد از دست می رود.

اما آن مادری که در همین شرایط طوفانی، با قلبی طوفانی، آرام می ماند و شکرگزار است… اوست که بالا می رود. بالاتر… نمی دانیم چند پله. چقدر… اما پروازها، در گرو همین سکوت ها و رضایت هاست. رضایت، در شرایط سخت. وگرنه رضایت از آسانی و راحتی که کاری ندارد.

اگر مرادِ تو این است، بی مرادیِ من        تفاوتی نکند، چون مراد یار من است

 

منبع: مادر بانو

اشتراک گذاری این مطلب!

مراقب باشم پشيمان نشوم...

15ام مرداد, 1393

مي گفت: اين حق من نيست كه از همه دل بستگي ها و دوست داشتن هايم برايشان گذشتم و حالا يادشان رفته مثل مني هم وجود دارد…

مي گفت: كار مي كردم اما به خاطر اين دو تا از خير هشت سال سابقه بيمه گذشتم تا مجبور نشوند زير دست مربيان رنگ و وارنگ مهدها بزرگ شوند…

مي گفت: هر چند وقت يكبار با دوستانم قرار مي گذاشتم و مجلس هاي دور همي داشتيم وقتي كوچكتر بودند همين تنها ارتباط با دوستان دوران دانشگاهم را هم كنار گذاشتم و رسيدگي به آنها را كه به خاطر دوقلو بودنشان خيلي وقت مي گرفت ترجيح دادم…

مي گفت پشيمانم…

مي گفت: الان بيست و يك سالشان است هر كاري دوست دارند مي كنند و انگار نه انگار كه مادري هم دارند…

خواستم بگويم … مقصر خودت بودي و نبايد همه چيزت را فداي بچه هايت مي كردي كه حال و روزش نگذاشت…

امروز چيز جالبي خواندم:

الهه احمدی بانوی نفر ششم المپیک لندن كه سال گذشته مادر شد خیلی زودتر از حد تصور به تمرینات برگشته و طبق گفته خودش که فقط برای مدال طلای المپیک 2016 برنامه ریزی كرده همراه با پسر كوچكش باور در سالن تیراندازی تمرین می کند

او حالا این روزها در او هم بچه داری می کند و هم تمرین


اشتراک گذاری این مطلب!

اینفوگرافی /همه چیز درباره تغذیه نوزاد با شیر مادر

14ام مرداد, 1393

به مناسبت هفته جهاني تغذيه با شير مادر…


در اين اینفوگرافی علاوه بر ذکر فواید تغذیه با شیر مادر برای مادر و نوزاد، نحوه در آغوش گرفتن نوزاد هنگام شیر دادن، نوع تغذیه مادر در دوران شیردهی برای بهبود کیفیت شیر خود، مشکلاتی که نوزاد هنگام مکیدن شیر مادر از پستان می‌تواند با آن مواجه شود و روش‌های حل آنها، آمار تغذیه با شیر مادر در ایران و جهان و… آمده است.

اشتراک گذاری این مطلب!

گيلانه را «نشان شرمساری بشریت به مادران فلسطینی» خواند

13ام مرداد, 1393

كار رخشان بني اعتماد را كه ديدم خيلي لذت بردم…

مایش «گیلانه» در هیروشیما را با اعلام یک دقیقه سکوت به یاد بیش از هزار قربانی بی‌گناه غزه به «نشان شرمساری بشریت به مادران فلسطینی» تقدیم کرد.

بعد هم پيام داده و کشتار بی‌رحمانه غزه مایه شرم بشریت دانسته…

متن پيام را بخوانيد…


«دوستان

سفر به سرزمین زیبا و با فرهنگ ژاپن همیشه برایم لذت بخش و سرشار از خاطرات فراموش نشدنی بوده و حضور در مراسم صلح هیروشیما باعث افتخارم که متاسفانه شانس حضور پیدا نکردم.

غم بار است که در قرن بیست و یکم و دراوج دستیابی بشر به تکنولوژی و دانش و فناوری‌های مدرن ، هر روز آتش خانمان سوز جنگ گوشه‌ای از دنیا را به نابودی می‌کشاند. در همین دوران ، کشتار بی‌رحمانه غزه مایه شرم بشریت است و بی‌شک تاریخ ، حیرت خود را از بی‌عملی جهان در مقابله با این قساوت غیر إنسانی ثبت خواهد کرد.

کشور من ایران، داغ جنگی هشت ساله را بر سینه دارد که بعداز بیشتر از دو دهه از پایان آن ، تاوانی سخت را پس می‌دهد.

دل‌های سوخته از حسرت شهدا ، رنج بی‌انتهای جانبازان ، میراث شوم آلودگی محیط زیست در نواحی مرزی نهفته در تومورهای مرگ بار سرطانی در مغز نوزادان بی‌گناه ، بخشی از این بهای سنگین است و دلاورجانبازان شیمیایی حاضر در این جلسه ، سند زنده دوران این جنگ تحمیلی.

«گیلانه» گرچه فیلمی درباره جنگ ، اما ستایشی در پیشگاه صلح است. این نمایش را به نشان شرمساری بشریت به مادران فلسطینی تقدیم می‌کنم و یک دقیقه سکوت به یاد بیش از هزار قربانی بی‌گناه غزه …»

اشتراک گذاری این مطلب!

 
فراخوان چی شد طلبه شدم