موضوع: "مناسبت های ملی"

بازدید از موزه عبرت ایران

18ام اسفند, 1395

روز پنج  شنبه مورخ95/12/5  به همت واحد فرهنگی مدرسه علمیه حضرت فاطمه (سلام الله علیها) به یاد بود ایام الله دهه ی مبارک فجر ، از  موزه عبرت باز دید کردند.

در این اردوی بصیرتی ، طلاب خواهر بادیدن محل زندانی ۱۰۰۰نفر از زنان و دختران عمدتا جوان که تن به شکنجه‌ی بازجوها سپردند و نام ۱۱۸ نفر از این زنان با عکس در راهرو زندان درج شده بود ، هر چه بیشتر به وظیفه ی خویش در قبال حفظ انقلاب و آرمان های آن ارج نهادند.

از بخش هاب بازدید شده در این زندان می توان به بخش های ذیل اشاره نمود:

      اتاق نگهداری البسه(در بدو ورود به زندان لباس و کلیه لوازم زندانیان در این قسمت تحویل گرفته می‌شد)

      محوطه اصلی(فضایی دایره‌ای شکل که کلیه راهروها در هر سه طبقه بدان ختم می‌شود.)

      اتاق شکنجه(زندانیان برای بازجویی و شکنجه بدین بخش که دستگاههای مختلف شکنجه در آن قرار داشت بدان منتقل می‌شدند(.

      شکنجه گران(شکنجه گران معروف ساواک پهلوی شامل محمد علی شعبانی معروف به حسینی، بهمن نادری پور معروف به تهرانی، منوچهر وظیفه خواه معروف به دکتر منوچهری ،هوشنگ ازغندی معروف به منوچهری، فریدون توانگری معروف به آرش بودند(.

      زیر ۸ یا اتاق تمشیت(در این اتاق از شوک برقی برای شکنجه زندانیان می‌شده‌است.)

      محل ملاقات زندانیان(فضایی که در دو سوی آن تورهای حفاظتی قرار داشته و زندانی و خانواده‌اش در دو سوی آن با یکدیگر گفتگو می‌کردند در حالیکه معمولاً یک نگهیان در میان آن قرار داشت.)

موزه‌ی عبرت یا همان شکنجه‌گاه ساواک، در زمان شاه پذیرای ۱۰ هزار مبارز در طول ۷ سال فعالیت خود بود.

اشتراک گذاری این مطلب!

زنان در متن انقلاب اما در حاشیه تاریخ /قسمت سوم

15ام بهمن, 1395

زنان مبارز و انقلابی در سال 57
مرحوم مرضیه حدیدچی (دباغ)
ﻣﺒﺎرزات و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‌هاﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ دباغ از ﺳﺎل ١٣٤٠ ﺁﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد. او دورادور ﺷﻴﻔﺘﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﻌﻨﻮﯼ اﻣﺎم (ره) ﻣﯽ‌شود و ﺑﺎ هداﻳﺖ ﺷﻬﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪﯼ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺳﻴﺎﺳﯽ وارد ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺒﺎرز داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان، داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻠﯽ(ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ)، ﺁرﻳﺎﻣﻬﺮ (ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﻳﻒ) و ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ همکارﯼ و ﺗﻌﺎﻣﻞ داﺷت. روﻧﻮﻳﺴﯽ از ﮐﺘﺎب اﻣﺎم (ره) و ﭘﺨﺶ ﺁن، ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻋﻼﻣﻴﻪ‌ها و ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ‌هاﯼ ﺁﻳﺎت ﻋﻈﺎم از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﺎم (ره) و ﺗﻮزﻳﻊ ﺁن در ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮﺳﺘان‌ها، ﺗﺸﮑﻴﻞ اردوهاﯼ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﮐﺎﻧﻮن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‌هاﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ، ﮐﻪ زنان و مردان در ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺤﺚ و ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ رﻓﻊ اﺷﮑﺎﻻت ﺳﻴﺎﺳﯽ و دﻳﻨﯽ ﻣﺒﺎدرت ﻣﯽورزﻳﺪﻧﺪ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴت‌هاﯼ اﻳﺸﺎن ﺑﻮد. ﭘﺲ از ﺷﻬﺎدت ﺁﻳﺖ‌اﷲ ﺳﻌﻴﺪﯼ در ﺳﺎل ١٣٤٩ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ و ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺧﻮد ﻋﻠﻴﻪ رژﻳﻢ ﺷﺎﻩ ﺷﺪت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و در ﺳﺎل ١٣٥٢ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

ﭘﺲ از ﺷﮑﻨﺠﻪ‌هاﯼ ﺑﺴﻴﺎر در ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺑﻪ ﻣﺪت ٤٠ روز و ﺑﺎزﯼ‌ﮐﺮدن ﻧﻘﺶ ﻳﮏ زن ﻋﺎﻣﯽ و ﺑﻴﺴﻮاد، زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯽشود. دردﻧﺎﮎ‌ﺗﺮﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮﻩ، هنگاﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺶ (رﺿﻮاﻧﻪ) را ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﯽدهند و از ﻣﺎدر ﺟﺪا ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ. در ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ﺑﻴﺶ از همیشه درد ﮐﺸﻴﺪ، ﻓﺮﻳﺎد ﮐﺸﻴﺪ، ﺧﻮد را ﺑﻪ در و دﻳﻮار ﮐﻮﺑﻴﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﻴﺪن ﺁﻳﺎت اﻟﻬﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻳﺖ‌اﷲ رﺑﺎﻧﯽ‌ﺷﻴﺮازﯼ ﮐﻪ ﻧﺰدﻳﮏ ﺳﻠﻮل او ﺑﻮد، ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺁرام شود. او به تقابل اندیشه‌های مختلف در زﻧﺪان از ﮔﺮوﻩ‌هاﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ که دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ‌اﻧﺪ، نیز اشاره می‌کند. در ﺁﻧﺠﺎ ﻧﻴﺰ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ دﺧﺘﺮان ﭼﭙﯽ (ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺘﯽ) اﻃﻼﻋﺎت درﺳﺖ دﻳﻨﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ اﻳﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻮﯼ ﮐﻨﺪ.

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1· 2

زنان در متن انقلاب اما در حاشیه تاریخ / قسمت دوم

14ام بهمن, 1395

زنان در نقش خانواده یک مبارز
پروین سلیحی یکی از همین زنان است. همسر شهید لبافی‌نژاد، از شهدای انقلاب در سال 1354 که به جرم مشاركت در ترور پنج نفر از مستشاران آمريكايي و سران ساواك محكوم به هفت بار اعدام شده بود. سلیحی پيش از انقلاب در سال 1351 وقتي كه فقط 15 سال داشت، با دکتر لبافی‌نژاد ازدواج كرد و زمانی‌که 18 ساله بود و يك فرزند داشت، به خاطر همراهي با همسرش در فعاليت‌هاي سياسي و انجام مبارزات انقلابی، دستگير و محكوم به اعدام شد.

اما محکومیت سليحي با توجه به سن كم او با نظر پزشك قانوني، از اعدام به حبس ابد، و سپس به 2 سال حبس تخفيف يافت. 2 سال را هم در زندان انفرادي به‌سر برد. او بر اثر فشارهاي صليب سرخ در سال 56 آزاد شد. با توجه به اين‌كه در زمان دستگيري دانش‌آموز بود، بعد از آزادي از زندان موفق به اخذ ديپلم شد و تحصيلات دانشگاهي را نيز پس از انقلاب ادامه داده است.

سلیحی از دوران كوتاه زندگي مشترك خود با شهید لبافی‌نژاد خاطراتي بسيار شنيدني دارد و آن دوران را به لحاظ معنوي هنوز بهترين بخش زندگي خود مي‌داند: «من در شرایطی با ایشان قبل از انقلاب ازدواج کردم که طاغوت حاکم بود و در سال‌های ابتدایی دهه 50 تنها عده اندکی آگاهی‌های سیاسی همراه با معرفت دینی برای مقابله با رژیم طاغوت را داشتند که شهید لبافی‌نژاد هم جزو همین دسته از افراد بودند. ایشان که مقلد امام خمینی(ره) بودند، با توجه به دستورات امام، مبارزه را تکلیف شرعی خود می‌دانستند و حتی در سال 1354 که به خاطر فارغ‌التحصیل نمونه بودن در رشته پزشکی دانشگاه تهران، بورس ادامه تحصیل در کشور آمریکا بهشان تعلق گرفت، با استفتا از امام(ره) ترجیح دادند در داخل کشور به مبارزات خود ادامه دهند که فعالیت‌های سیاسی‌شان هم در آن زمان اوج گرفته بود».

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1· 2

راه سلطه بر ارکان جمهوری اسلامی چیست؟

13ام بهمن, 1395

تحلیل عمیقی که محصول تجارب بیست ساله نظریه پردازان سیاسی بیگانه است همه دشمنان را به این نتیجه رسانده که راه سلطه برارکان جمهوری اسلامی ورخنه در پایه های استوار این نظام شامخ, منحصرا اینها است :
1. سست کردن ایمان دینی نسل جوان
2. سست کردن پیوند فکری وعاطفی آنان با کانونهای اصلی نظام
3. سست کردن انگیزه های آموزشی و پرورشی
امروز هدف اصلی همه تبلیغات و نظریه پردازیهای دستگاه های پر خرج تبلیغاتی استکباری و صهیونیستی همین است
(منبع: حدیث ولايت،مكتوبات سال١٣٧٧ص٦٠)

اشتراک گذاری این مطلب!

زنان در متن انقلاب اما در حاشیه تاریخ /قسمت اول

12ام بهمن, 1395

مناسبت‌هایی همچون دهه فجر انقلاب اسلامی، بهترین زمان برای ورق زدن نقش زنان در روزهای سرنوشت‌ساز و تاریخی است. تاریخ اغلب با نگاه مردانه در حال بررسی و تحلیل بوده است. گرچه حضور مردان و رشادت‌ها و فعالیت‌های انقلابی و سیاسی‌شان غیرقابل انکار و چشم‌پوشی است، اما این انتقاد همیشه بر تاریخ وارد است که تاریخ شفاهی آن‌چه در برهه‌های حساسی چون جنگ‌ها یا انقلاب‌ها بر زنان رفته است را اغلب نادیده انگاشته و گرچه نیروی بالقوه زنان در آن بزنگاه‌های تاریخی فعال شده، اما پس از اتمام حادثه، نقش فعال آنان در تاریخ ثبت نشده و مغفول مانده است. در ایران نیز در طول سالیان دراز، رویه فوق کمابیش حاکم بوده است. تنها در سال‌های اخیر و با هزار مشقت، از لابه‌لای اسناد تاریخی دسته اول و غبارگرفته یا گفت‌وگو با آنان که بازمانده‌اند یا بازماندگان آنهایی که در دوران پهلوی فعالیت‌های مبارزاتی داشته‌اند، تاریخ مکتوب و تقریباً روشنی از حضور زنان در سال‌های انقلاب اسلامی ‌به دست آمده، اما باز آنچنان ناچیز و اندک است که همچنان اکثریت مردم عادی حتی نمی‌توانند نام چند تن از این زنان مبارز و فعال در هر یک از برهه‌های تاریخی را بر زبان بیاورند. گرچه نفس انقلاب و اندیشه‌های امام خمینی (ره) در باب مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان، خود نقطه‌ای نورانی در دل این سیاهی تاریخ بود، تا شاهد حضور پررنگ‌تر زنان هم در عرصه‌های اجتماعی و هم در عرصه تاریخ شفاهی و مکتوب این سرزمین باشیم.

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1· 2

شیخ مفید و نگارش کتابی در فقه زنان

9ام آذر, 1395

شیخ مفید، ابوعبدالله محمد بن محمد بن نعمان، نابغه دوران خود و از چهره‌های برجسته فقه و راوی حدیث قرن چهارم هجری بود. کتب شیخ، سال‌های سال مورد توجه فقها و مراجعه مردم قرار داشت و هنوز هم نکات و بررسی‌های او مدنظر اهل تحقیق است.

شیخ مفید، به درخواست فاطمه دختر حسين بن احمد بن حسن ناصر كبير، مادر سیدمرتضی و سیدرضی (مؤلف نهج‌البلاغه)، به نگارش کتابی در باب احکام زنان پرداخت.

شیخ مفید

کتاب «احکام‌النساء»، کتابی است خاص زنان، که مختصراً به تمامی ابواب فقهی و احکام مختص زنان می‌پردازد. اين كتاب مسائل شرعی مربوط به زنان را مورد بررسى قرار داده است. شيخ کوشیده است تا در اين كتاب خلاصه‌اى فشرده از مسائل عقيدتى را مطرح کرده و سپس به مباحث فقهى، از كتاب طهارت تا كتاب ديات -يعنى تمام ابواب فقه كه مربوط به زنان می‌شود- پرداخته است.

ادامه »

امام در تبعید/ بمناسبت سالروز هجرت امام از عراق به پاریس

13ام مهر, 1395

شاه تحت فشار آمریكا در انجام اصلاحات دیكته شده كاخ سفید مصمم بود . از این رو برداشتن موانع حقوقی و قانونی برای حضور نیروهای آمریكائی در ایران و تضمین امنیت آنها شرط اولیه بود . تصویب لایحه كا پیتولاسیون ( مصونیت سیاسی و كنسولی اتباع آمریكائی در ایران )  گامی مهم  در این زمینه بود در این  ماجرا نیز امام خمینی (س) برای  انجام رسالت به قیامی دوباره برخاست . روز چهارم آبان كه روز تولد شاه و برگزاری جشنهای فرمایشی به همین مناسبت بود به عنوان روز افشاگری از سوی امام خمینی (س) انتخاب شد . ایشان بی اعتنا به تهدیدها در جمع كثیری از روحانیون و مردم قم طی  نطقی به محاكمه دخالتهای غیر قانونی هیئت حاكمه امریكا در كشور اسلامی ایران و افشای خیانتهای شاه پرداخت  .این افشاگری ، ایران را در آبان سال 43 در آستانه قیامی دوباره قرار داد . رژیم شاه با تجربه ای كه از بازداشت  امام خمینی (س) در داخل كشور داشت سرانجام تصمیم به تبعید ایشان به خارج كشور گرفت كماندوهای مسلح در سحرگاه 13 آبان امام را دستگیر و به تركیه تبعید كردند با انتشار خبرتبعید امام موجی از اعتراضات جلوه گرشد . آیت الله حاج آقا مصطفی خمینی نیز  كه در روز تبعید امام بازداشت شده بود پس از چندی در 13 دی ماه به تركیه نزد پدر تبعید گردید . اقامت امام در تركیه 11 ماه به درازا كشید در این مدت رژیم شاه با شدت عمل بی سابقه ای بقایای مقاومت در ایران را در هم شكست و در غیاب امام خمینی دست به اصلاحات آمریكا پسند زد . حضرت امام خمینی (س) دراقامت اجباری در تركیه تدوین كتاب بزرگ تحریرالوسیله را آغاز برای نخستین بار در آنروزها ، احكام مربوط به جهاد ، دفاع و امر به معروف و نهی از منكر را به عنوان تكالیف شرعی مطرح ساختند .

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1· 2

گفت‌وگو با دختر شهید نواب‌صفوی از فعالیت‌هایش در 8 سال دفاع مقدس

2ام مهر, 1395

چند روزی درگیر تماس بودم، تماس‌هایی که گاه بی‌جواب می‌ماند و گاه با بوق اشغال مواجه می‌شد و در اوقاتی که به پاسخ می‌رسید، با درگیری‌های فراوان و وقت کم مخاطبم همراه بود. ناامید شده بودم، از پی‌گیری‌های بی‌نتیجه و داشتم اعلام تغییر مصاحبه را می‌دادم که این بار جوابم با رویی‌گشاده داده شد و بالاخره بعد از چند روز پی‌گیری، به نتیجه رسیدم؛ نتیجه‌ای که لذت‌بخش بود.

صحبت یک ساعت و نیمه با خانم فاطمه سادات نواب‌صفوی، دختر شهید نواب‌صفوی، کلاس درسی بود از آنچه که ندیده بودم و باور نداشتم و تصور هم نمی‌کردم؛ دیدن جنگ از نگاهی زنانه، آن هم نه فقط در پشت جبهه و یا حتی در قامت پرستار و بهیار و… که در قالب مجاهدی فعال و در صحنه، ایدئولوژی و باور و آرمانی را برایم ترسیم کرد که در زندگی امروز من و امثال من بسیار کم‌رنگ و شاید نامفهوم است.

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1· 2

شهيد باهنر از زبان همسرش

8ام شهریور, 1395

چند روزي است پي چهره هاي گرم و بي ادعايي مي گردم كه بشود نشان آدمها داد و گفت، هنوز هستند آنهايي كه دغدغه هايشان عميق تر از دلواپسي هاي روزمرگي است…
برخلاف هميشه كه از تاريخ گريزانم، همه كتابها را صفحه به صفحه گشته ام و تمام زندگينامه ها را براي پيدا كردن يك نقطه اصيل و شفاف زير و رو كرده ام…

از آن روزها فقط من گريه هايش به خاطرم مانده و لنز دروبينهايي كه روي چهره دوست داشتني و آرام آدمها مي نشست.
نمي خواهم اين روزها بهانه اي باشد تا هر چه صفت خوب است بگذارم روي بعضي ها به صرف اين كه يك مناسبت خاص است.
اما اين را نمي شود انكار كرد كه عمق باورها، آدمها را دوست داشتني تر مي كند و تأثيرگذارتر. درست مثل باهنرها، رجايي ها و بهشتي ها…

حقيقتاً نمي دانم در اين چند سال كه بي حضور ماديشان تمام شده است، چقدر به آنها انديشيده ايم، چقدر از آموخته هايشان آموخته ايم، چقدر وسواس اين را داشته ايم كه روي همان خط ممتدي پا بگذاريم كه آنها پا گذاشتند و راهي را برويم كه آنها عاشقانه رفتند و در تاريخ جاودانه شدند.

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1· 2

تصاویر دیده نشده منافقین قبل از عملیات مرصاد

7ام مرداد, 1395

رژیم بعث عراق در 4 مرداد 1367 و تنها شش روز پس از قبول قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت توسط ایران با زیر پا گذاشتن آن بار دیگر به جنوب و حوالی خرمشهر حمله و زمینه را برای عملیات سازمان مجاهدین خلق فراهم کرد. ارتش و سپاه به سرعت در مرزهای جنوبی مستقر و آماده دفاع در برابر نیروهای عراقی شدند اما در همین زمان سازمان مجاهدین عملیاتی با نام “فروغ جاویدان” را برای حمله به خاک ایران از غرب کشور به اجرا درآورد.

صدام پیش تر و در تیرماه 1367 طی یک نطق تلویزیونی از عملیات آینده منافقین خبر داده و گفته بود: به زودی خواهید دید که چگونه مجاهدین خلق به اعماق خاک خودشان نفوذ خواهند کرد و پیوستن مردم ایران به صفوف آن‌ها را نیز خواهید دید.

عملیات سازمان مجاهدین خلق در 4 مرداد و همزمان با بمباران شیمیایی عراق علیه مردم بی دفاع در چند روستای کرمانشاه آغاز شد. نیروهای این سازمان توانستند در روز نخست عملیات فاصلهٔ تنگه “پاتاق” تا منطقه “چهارزبر” در ۳۴ کیلومتری کرمانشاه را طی کنند اما نیروهای ارتش و سپاه در عملیاتی متقابل که 5 مرداد آغاز شد توانستند متجاوزان را از خاک کشور بیرون کنند. در این عملیات که به نام “مرصاد” شناخته می‌شود شمار زیادی از نیروهای منافقین کشته و تجهیزات نظامی آنها نیز منهدم شد.

نیروهای سازمان مجاهدین در آن زمان در پادگان “اشرف” در ۸۰ کیلومتری مرزهای ایران در استان دیاله عراق مستقر بودند. این پادگان نظامی که در سال 1365 و پس از انتقال اعضای این سازمان به عراق تاسیس شد تا دو سال قبل که به طور کامل تخلیه شد به عنوان مقر اصلی نیروهای این سازمان به شمار می رفت.

در سالگرد عملیات مرصاد و حمله مجاهدین خلق به کشور مجموعه‌ای دیده نشده از عکس های پادگان اشرف که عکاس آژانس عکس گاما عکاسی کرده را از نظر می گذرانید. این عکس‌ها که در اول جولای 1994 توسط “آنتونیو ریبریو” عکاسی شده مربوط به مانور نظامی این گروه تروریستی با ادوات نظامی دولت بعث عراق است که با حضور مسعود رجوی سرکرده آنها برگزار شده است.

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1· 2

روز 30 تیر یادی کنیم از شهید عباس دوران

2ام مرداد, 1395

صدام حسین برای تحقیر کردن خلبانان ارتش ایران در تلوزیون عراق گفت: به هر جوجه کلاغ ایرانی که به 50 مایلی نیروگاه بصره نزدیک شود، حقوق یک سال نیروی هوایی عراق را جایزه خواهم داد،
 تنها 150 دقیقه بعد از مصاحبه صدام، شهید عباس دوران و سرهنگ کیومرث حیدریان و شهید علیرضا یاسینی، نیروگاه بصره را بمباران کردند، با این عملیات جواب گستاخی صدام داده شد و در حقیقت خود صدام تحقیر شد، ????غروب همان روز خبرنگار رادیو بی بی سی اعلام کرد:

 من امروز با آقای صدام حسین رئیس جمهور عراق، مصاحبه داشتم و ایشان با اطمینان خاطر از دفاع قدرتمند هوایی خود در راه محافظت از نیروگاه ها، تاسیسات و دیگر منابع اقتصادی عراق در برابر حملات و تهاجم خلبانان ایرانی سخن میگفت، ولی من هنوز مصاحبه او را تنظیم نکرده بودم که نیروی هوایی ایران???????? نیروگاه بصره را منهدم کرد، اینک جنوب عراق در خاموشی فرو رفته و چراغ قوه در بازارهای عراق بسیار نایاب و گران شده است چون با توجه به خسارات وارد به نیروگاه، تا چند روز آینده برق وصل نخواهد شد، سپس این خبرنگار با لبخندی تمسخر آمیز گفت:

 البته هنوز فرصتی پیش نیامده که من از صدام حسین سوال کنم چگونه جایزه خلبانان ارتش ایران را تحویل خواهند داد⁉️

روز 30 تیر یادی کنیم از شهید عباس دوران

اشتراک گذاری این مطلب!

بچه‌های قالبی پژمرده درخودفرورفته تربیت نکنید!

7ام تیر, 1395

تربیت، از ارکان پرورش کودک است. آینده کودک، آینده جامعه، آینده سرزمین، تحت‌تأثیر تربیت امروز اوست. باید در این راه گام‌های به‌جا، صحیح و هدفمندی را برداشت. باید آموخت و عمل کرد. شهید بهشتی در این مسیر باتوجه به عقبه آموزشی مبتنی بر دینی خود، پیش‌گام بود. توصیه‌ها، سفارشات و آموزه‌های او همواره و تاکنون می‌تواند راهنما و راه‌گشای والدین و مربیان در این مسیر سخت و پرتلاطم باشد. ازاین‌رو و به بهانه ایام شهادت این بزرگ‌مرد مظلوم تاریخ، (هفتم تیر ماه ) نگاهی داریم بر بخشی از صحبت‌های ایشان در جمع انجمن اولیا و مربیان مدرسه دخترانه رفاه، در موضوع نقش آزادی در تربیت کودکان.

 شهید بهشتی آزاد بودن و انتخاب‌گر بودن انسان را بعدی از ابعاد انسانی می‌داند که به او کرامتی خاص و ارزشی فوق‌العاده بخشیده است. او معتقد است که خداوند تمام نیروها و قدرت‌ها و امکانات فراوان محیطی را در اختیار انسان قرار داده تا چراغ راه او در انتخاب‌هایش باشد و در این مسیر، نقش هیچ‌یک از رهبران و راهنمایان امت به گونه‌ای ترسیم نشده که به آزادی و انتخاب انسان لطمه بزند. این خود انسان است که انتخاب می‌کند هدایت را بپذیرد یا نپذیرد. در دیدگاه شهید، اگر هریک از این نقش‌های هدایت‌گر بخواهند به آزادی انسان لطمه وارد کنند، برخلاف مشیت خداوند عمل شده است.

ادامه »

مصطفی چمران مرد خدا بود

31ام خرداد, 1395

شهید دکتر مصطفی چمران در سال 1311 در جنوب تهران متولد شد. پس از تحصیل در دبیرستانهای البرز و دارالفنون وارد دانشکده فنی الکترومکانیک و به عنوان شاگرد اول فارغ‌التحصیل شد. ایشان علاقه شدیدی به مسائل مذهبی داشت و از 15 سالگی در درس تفسیر آیت‌ا…. طالقانی و دروس منطق و فلسفه شهید مطهری شرکت می‌کرد. به هنگام تحصیل در دانشکده فنی از اعضای فعال انجمن اسلامی دانشجویان بود و در جریانات ملی شدن صنعت نفت و مبارزات آن فعالانه شرکت جست. در سال 1332 ه.ش با استفاده از بورس تحصیلی دانشجویان ممتاز، جهت ادامه تحصیل عازم آمریکا شد و در دانشگاه کالیفرنیا تحصیلات خود را طی کرد.

در همان دانشکده، انجمن اسلامی دانشجویان را بنا نهاد و وقتی که رژیم شاه از فعالیت های اسلامی او در آمریکا مطلع شد بورس وی را قطع کرد. چمران با دریافت ممتازترین درجه علمی که همراه با تحسین بسیاری از صاحبنظران بود، درجه دکترای الکترونیک و فیزیک پلاسما را اخذ کرد. پس از واقعه 15 خرداد تصمیم به مبارزه مسلحانه با رژیم گرفت و به همین منظور عازم مصر شد و مدت دو سال دوره آموزش های چریکی و جنگ های پارتیزانی را گذراند. چمران با جمال عبدالناصر در مسأله ناسیونالیسم عربی که ناصر به آن دامن می‌زد اختلاف پیدا کرده و پس از فوت وی عازم لبنان شد. در لبنان، آموزش دوره‌های چریکی به مبارزان ایرانی را آغاز کرد و با کمک امام موسی صدر، ”¹”¹حرکت المحرومین”؛”؛‌ و نیز شاخه نظامی آن یعنی ”¹”¹جنبش امل”؛”؛‌ را بنیان نهاد. شهید چمران در لبنان حملات بسیاری به مواضع صهیونیزم اشغالگر و نیروهای فالانژ وابسته به این رژیم داشت.

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1· 2

رحلت امام خمینى (ره) وصال یار، فراق یاران

14ام خرداد, 1395

امام خمینى هـدفها و آرمانها و هـر آنچه را كه مـى بایــست ابـلاغ كنـد ، گفته بـود و در عمـل نیز تـمام هستیـش را بـراى تحقق هـمان هـدفها بـكار گرفته بـود . اینك در آستـانه نیمه خـرداد سـال 1368 خـود را آماده ملاقات عزیزى مى كرد كه تمام عمرش را براى جلب رضاى او صرف كرده بـود و قامتش جز در بـرابـر او ، در مـقابل هیچ قدرتى خـم نشده ، و چشـمانش جز براى او گریه نكرده بـود . سروده هاى عارفانه اش همه حاكى از درد فـراق و بیان عطـش لحظه وصال محبوب بـود . و اینك ایـن لحظه شكـوهمنـد بـراى او ، و جانــكاه و تحمل ناپذیر بـراى پیروانـش ، فـرا مـى رسید . او خـود در وصیتنامه اش نـوشـته است : با دلى آرام و قلبـى مطمئن و روحى شاد و ضمیرى امیدوار به فضل خدا از خدمت خـواهران و برادران مرخص و به سـوى جایگاه ابــدى سفر مى كنـم و به دعاى خیر شما احتیاج مبرم دارم و از خداى رحمان و رحیـم مى خـواهـم كه عذرم را در كوتاهى خدمت و قصـور و تقصیر بپذیـرد و از مـلت امیدوارم كه عذرم را در كـوتاهى ها و قصـور و تقصیـرها بـپذیـرنـد و بـا قــدرت و تصمیـم و اراده بــه پیش بروند .

شگفت آنكه امام خمینـى در یكـى ازغزلیاتـش كه چنـد سال قبل از رحلت سروده است:

     انتظار فرج از نیمه خرداد كشم                                  سالها مى گذرد حادثه ها مى آید

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1· 2

تقویم امروز چهارشنبه 29 اردیبهشت

29ام اردیبهشت, 1395

 بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ 

 امروز …: چهارشنبه :… 29 اردیبهشت ماه
1395/02/29
11 شعبان 1437 هجری قمری
1437/08/11
18 می 2016 میلادی
2016/05/18

اوقات شرعی به افق تهران

 اذان صبح: 04:18

 اذان ظهر: 13:01
اذان مغرب: 20:25

طلوع آفتاب: 05:57
غروب آفتاب: 20:05
 نیمه شب شرعی: 00:12

ادامه »

تقویم امروز سه شنبه 28 اردیبهشت

28ام اردیبهشت, 1395

 بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ 

 امروز …: سه شنبه :… 28 اردیبهشت ماه
1395/02/28
10 شعبان 1437 هجری قمری
1437/08/10
17می 2016 میلادی
2016/05/17

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح: 04:19
اذان ظهر: 13:01
اذان مغرب: 20:24
طلوع آفتاب: 05:58
غروب آفتاب: 20:04
نیمه شب شرعی: 00:12

ادامه »

تقویم امروز دوشنبه 27 اردیبهشت

27ام اردیبهشت, 1395

 بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ 

امروز …: دوشنبه :… 27 اردیبهشت ماه
1395/02/27
9 شعبان 1437 هجری قمری
1437/08/09
16 می 2016 میلادی
2016/05/16

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح: 04:20
 اذان ظهر: 13:01
 اذان مغرب: 20:24

 طلوع آفتاب: 05:58
غروب آفتاب: 20:03
 نیمه شب شرعی: 00:12

ادامه »

تقویم امروز یکشنبه 26 اردیبهشت

26ام اردیبهشت, 1395

 بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ 

 امروز …: یکشنبه :… 26 اردیبهشت ماه
1395/02/26
8 شعبان 1437 هجری قمری
1437/08/08
15 می 2016 میلادی
2016/05/1

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح: 04:21
اذان ظهر: 13:01
 اذان مغرب: 20:23

طلوع آفتاب: 05:59
 غروب آفتاب: 20:03
 نیمه شب شرعی: 00:12

ادامه »

تقویم امروز 25 اردیبهشت

25ام اردیبهشت, 1395

بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ 

 امروز …: شنبه :… 25 اردیبهشت ماه

7شعبان 1437 هجری قمری
1437/08/07
14 می 2016 میلادی

 

 اذان صبح: 04:22
 اذان ظهر: 13:01
اذان مغرب: 20:22

طلوع آفتاب: 06:00
 غروب آفتاب: 20:02
نیمه شب شرعی: 00:12

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1· 2

تقویم امروز چهارشنبه 22 اردیبهشت ماه

22ام اردیبهشت, 1395

 بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ 

امروز …: 8 :… چهارشنبه 22 اردیبهشت ماه
1395/02/22
4 شعبان 1437 هجری قمری
1437/08/04
11 می 2016 میلادی
2016/05/11

 

اوقات شرعی به افق تهران

 اذان صبح: 04:26
اذان ظهر: 13:01
اذان مغرب: 20:19

طلوع آفتاب: 06:02
 غروب آفتاب: 19:59
 نیمه شب شرعی: 00:12

ادامه »

بهمن همیشه در راه است

8ام بهمن, 1394

وقتی صدای پای بهمن ازکوچه پس کوچه های خاطره ها به گوش تو می رسد گویی شهیدانند که آمده اند برای بیعت دوباره برای هشدار وتذکر وبیداری…

بهمن که از راه میرسد شهیدان پیمان نامه ی خونین شهادت رابرای تجدید امضای تک تک ما می آورند تا فراموش نکنیم که باغبان لاله ها امام مهربان بود وسایبان لحظه ها نگاهش هنوز هم نگران باغمان است.

هربهمن امام است که دوباره بر بال ملائک به دیدارمان می آید وکوچه های باغمان را پر از نسترن و نیلوفر مینماید گام هایش همه جا یاس میکارد وگل محمدی به خانه ها هدیه میکند…

 

بهمن همیشه در راه است..

فرارسیدن ایام مبارک فجر بر همه انقلابی ها و ایرانیان مبارک

اشتراک گذاری این مطلب!

13 آبان نزدیک است.

11ام آذر, 1394

 

13 آبانی که پس از چندین سال تلاش و تقلا و دست و پا زدن‌های برخی اشخاص و جریانات برای حذف شعار “مرگ بر آمریکا” قرار است یک بار دیگر ثابت کند که “مرگ بر آمریکا” زنده است! هم به آمریکا ثابت کند و هم به آمریکاپرستان!

آنها پاسخی برای این سؤال ندارند که وقتی آمریکا همان آمریکای سابق است، چرا ما نباید “مرگ بر آمریکا” بگوییم؟!
اما ما دلایل متعدد داریم برای “مرگ بر آمریکا” گفتن!

ادامه »

♥️من انقلابی ام♥️

13ام آبان, 1394

من امام ندیده ام
من۱۵ خرداد ۴۲ ندیده ام!

اما شنیده ام که : سربازان من اکنون در گهواره ها خفته اند…

من ۲۲بهمن ۵۷ ندیده ام!
اما شنیده ام که : انقلاب ما انفجار نور بود..
من ۵ اردیبهشت ۵۹ ندیده ام!
اما شنیده ام که : این شن ها لشکر خدا بود..و یقین دارم خدای طبس هنوز زنده است

من ۳ خرداد ۶۱ ندیده ام!
اما شنیده ام که : خرمشهر را خدا آزاد کرد..
من چشم که باز کرده ام، امام را ندیده ام… من جنگ ندیده ام…صدای آژیر خطر نشنیده ام، به پناهگاه نرفته ام…
من سن و سالم از سابقه مبارزاتی خیلی ها کمتر است!
من چشم که باز کرده ام به جای جماران و روح خدا، حسینیه ای دیده ام با نام خمینی…به جای روح خدا، سید علی را دیده ام…
حضرت ماه را… او که یک “آه” بیشتر از خمینی دارد…

من بزرگتر شده ام و او موی سپید کرده…

سن و سال من از سابقه مبارزاتی خیلی ها کمتر است اما افتخارم این است که… من “یک شبه انقلابی” نشده ام…

من در ۲۲ بهمن ها قد کشیده ام!

من جنگ تحمیلی ندیده ام اما تا دلتان بخواهد جنگ تحلیلی دیده ام…

من چمران و همت و باکری و خرازی ندیده ام…

بی پرده بگویم من جیغ آرمیتا و نگاه بهت آلود پسرک سه ساله دیده ام
من شهادت علم را دیده ام

من تا دلتان بخواهد تزویر دیده ام و فتنه…

تا دلتان بخواهد تهدید دیده ام و تحریم…

من سن و سالم از سابقه مبارزاتی خیلی ها کمتر است!
اما…

یک انقلابی ام… من ۲۳ تیر ۷۸ دیده ام…
من ۹ دی ۸۸ دیده ام…
من مشارکت ۴۰ میلیونی ۸۸ را دیده ام و

دهن کجی به قانون را…!
من بيعت شکنی یقه سفید ها ديده ام من نیرنگ علامه طلایی ها ديده ام من رياست عظیم البطن های تهی مغز دیده ام من دور زدن قانون از قانون گذار دیده ام من جیغ و دست و شادمانی برای باخت دیده ام

اما با این همه من انقلابی ام…

من عهد با خدا و ناخدای کشتی انقلاب بسته ام، نه با کدخدا…

من خون شهدای گلگون کفنمان را به یک مشت دلار نمی فروشم…

من خیلی بیشتر از تعداد سال های عمرم تهدید شنیده ام که گزینه ها روی میز است…

اما شنیده ام از همان امامی که ندیده ام!

“آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند”

 

اشتراک گذاری این مطلب!

آیا ماجرای ازدواج قاسم بن حسن (ع) صحت دارد؟

28ام مهر, 1394

حجت‌الاسلام حمید احمدی‌جلفایی درخصوص حضور قاسم بن حسن علیه‌السلام در کربلا با بیان این‌که در حضور ایشان در کاروان کربلا و همراهی با امام حسین علیه‌السلام در روز عاشورا شکی نیست، اظهار داشت: کتب تاریخی به طور مبسوط به این جریان پرداخته‌اند؛ شیخ صدوق در امالی، روایتی از امام سجاد علیه‌السلام نقل می‌کند که ایشان می‌فرمایند: امام حسین علیه‌السلام، خواهران و دختر و برادرزاده‌اش قاسم بن حسن علی علیهم‌السلام را سوار بر محمل کرد و به همراه 21 نفر از مردان، همراه خود و اصحاب، حرکت کرد. از این نقل و بیان این‌که امام حسین علیه‌السلام ایشان را سوار بر محمل کردند، این‌طور می‌توان استفاده کرد که قاسم بن حسن علیه‌السلام در سنین پایین و نوجوانی بوده است؛ سنی که برای سوارشدن نیاز به کمک داشته است، و اگر جز این بود، باید سایر مردان را نیز ذکر می‌کرد.

قاسم بن الحسن؛ برادرزاده‌ای در رکاب عمو
این پژوهشگر تاریخ، مستند دیگری که بر حضور قاسم بن حسن علیه‌السلام در کربلا دلالت دارد را زیارت ناحیه مقدسه دانست و گفت: در این زیارت آمده است: «السَّلَامُ عَلَی الْقَاسِمِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِی» و در کنار قاسم، به نام دو پسر دیگر امام حسن علیه‌السلام نیز که در کربلا حضور داشتند، اشاره شده است؛ ابوبکر و عبدالله.

ادامه »

اذان- آب- حضرت زهرا (س)/ سه کلمه یک خاطره

24ام مرداد, 1394

قبل نوشت:

این خاطره تقدیم به آزادگان میهنم برای چند روز دیگر که می شود سالروز وردشان به خاک وطن.

***

در اسارت، اذان گفتن با صدای بلند ممنوع بود. ما در آنجا اذان مینده روز ی‌گفتیم، اما به گونه‌ای که دشمن نفهمد.
روزي جوان هفده ساله ضعیف و نحیفي، موقع نماز صبح بلند شد و اذان گفت. ناگهان مأمور بعثی آمد و گفت: «چیه؟ اذان می‌گویی؟ بیا جلو»!
یکی از برادران اسدآبادی دید که اگر این مؤذن جوان ضعیف و نحیف، زیر شکنجه برود معلوم نیست سالم بیرون بیاید، پرید پشت پنجره و به نگهبان عراقی گفت: «چیه؟ من اذان گفتم نه او».
آن بعثی گفت: «او اذان گفت».
برادرمان اصرار کرد که «نه، اشتباه می‌کنی. من اذان گفتم».
مأمور بعثی گفت: «خفه شو! بنشین فلان فلان شده! او اذان گفت، نه تو».
برادر ایثارگرمان هم دستش را گذاشت روی گوشش و با صدای بلند شروع کرد به اذان گفتن. مأمور بعثی فرار کرد.
وقتی مأمور عراقی رفت، او رو کرد به آن برادر هفده ساله که اذان گفته بود و به او گفت: «بدان که من اذان گفتم و شما اذان نگفتی. الان دیگر پای من گیر است».
به هر حال، ایشان را به زندان انداختند و شانزده روز به او آب ندادند. زندان در اردوگاه موصل (موصل شماره 1 و 2) زیر زمین بود. آنقدر گرم بود که گویا آتش می‌بارید.
آن مأمور بعثی، گاهی وقت‌ها آب می‌پاشید داخل زندان که هوا دم کند و گرمتر شود. روزی یک دانه سمون (نان عراق) می‌دادند که بیشتر آن خمیر بود.
ایشان می‌گفت: «می‌دیدم اگر نان را بخورم از تشنگی خفه می‌شوم. نان را فقط مزه مزه می‌كردم که شیره‌اش را بمکم. آن مأمور هم هر از چند ساعتی می‌آمد و برای این‌که بیشتر اذیت کند، آب می‌آورد، ولی می‌ریخت روی زمین و بارها این کار را تکرار می‌کرد».
می‌گفت: «روز شانزدهم بود که دیدم از تشنگی دارم هلاک می‌شوم. گفتم: یا فاطمه زهرا! امروز افتخار می‌كنم که مثل فرزندتان آقا حسین بن علی اینجا تشنه‌کام به شهادت برسم».
سرم را گذاشتم زمین و گفتم: یا زهرا! افتخار می‌کنم. این شهادت همراه با تشنه‌کامی را شما از من بپذیر و به لطف و کرمت،‌این را به عنوان برگ سبزی از من قبول کن.
دیگر با خودم عهد کردم که اگر هم آب آوردند سرم را بلند نکنم تا جان به جان آفرین تسلیم کنم. تا شروع کردم شهادتین را بر زبان جاری کنم، دیدم که زبانم در دهانم تکان نمی‌خورد و دهانم خشک شده است.
در همان حال، نگهبان بعثی آمد پشت پنجره، همان نگهبانی که این مکافات را سر ما آورده بود و همیشه آب می‌آورد و می‌ریخت روی زمین. او از پشت پنجره مرا صدا می‌زد که بیا آب آورده‌ام.
اعتنایی نکردم. دیدم لحن صدایش فرق می‌کند و دارد گریه می‌کند و می‌گوید: بیا که آب آورده‌ام.
او مرا قسم می‌داد به حق فاطمه زهرا (سلام الله علیه) که آب را از دستش بگیرم.
عراقی‌ها هیچ‌وقت به حضرت زهرا (سلام الله علیها ) قسم نمی‌خوردند. تا نام مبارکت حضرت فاطمه (سلام الله علیها )را برد، طاقت نیاوردم. سرم را برگرداندم و دیدم که اشکش جاری است و می‌گوید: «بیا آب را ببر! این دفعه با دفعات قبل فرق می‌کند».
همین‌طور که روی زمین بودم، سرم را کج کردم و او لیوان آب را ریخت توی دهانم. لیوان دوم و سوم را هم آورد. یک مقدار حال آمدم. بلند شدم. او گفت: به حق فاطمه زهرا بیا و از من درگذر و مرا حلال کن! گفتم: تا نگویی جریان چی هست، حلالت نمی‌کنم.
گفت: دیشب، نیمه‌شب، مادرم آمد و مرا از خواب بیدار کرد و با عصبانیت و گریه گفت: چه کار کردی که مرا در مقابل حضرت زهرا(سلام الله علیه) شرمنده کردی. الان حضرت زهرا(سلام الله علیه) را در عالم خواب زیارت کردم. ایشان فرمودند: به پسرت بگو برو و دل اسیری که به درد آورده‌ای را به دست بیاور اگرنه همه شما را نفرین خواهم کرد.


منبع: حماسه‌های ناگفته(به روايت علي اكبر ابوترابي)،عبد المجيد رحمانيان،انتشارات پيام آزادگان،چاپ اول :۱۳۸۸،صفحات ۱۲۵-۱۲۷

اشتراک گذاری این مطلب!

اندیشه امام خمینی (ره) درباره زنان

17ام خرداد, 1394

قبل نوشت:

بچه به بغل در گرمای  نیمه خرداد همراه با همسر گرامی راهی حرم شدیم

تازه به ابتدای اتوبان تهران قم رسیده بودیم که ترافیک سرسام آور شروع شد

چند دقیقه ای که در ترافیک ماندیم زهرا گریه اش شروع شد بعد از چند دقیقه با کولر ماشین آرام گرفت اما دوباره گریه اش گرفت این بار با اسباب بازی و شیر آرامش کردم اما هربار بعد از ده دقیقه دوباره شروع می کرد

بچه شیش ماهه کلافه شده بود

به پیشنهاد آقای همسر از همانجا فاتحه ای  خواندیم و بازگشتیم به تهران

خیلی سخت است آدم با یک دختر بچه شش ماهه بخواهد مانند زمان مجردی و سال های ابتدای ازدواجش هر جا می خواهد برود حتی اگر آنجا حرم  رهبر عظیم شان انقلابمان خمینی کبیر باشد

ادامه »

سین اول امسال سوگ فاطمه

25ام اسفند, 1393


نوروز از سنت‌های دیرین ما ایرانیان است. گرامی‌داشتن سال جدید و برپایی رسومی که هر یک به پشتوانه تفکری عمیق است، از یادگارهای ایران باستان است. میراثی که به تأیید ائمه اطهار علیهم‌السلام نیز رسیده است، اما امسال، نوروز ما فاطمی است.

به نظر می‌رسد، گرامی‌داشت این سنت و احیاء عزای فاطمی، نوعی تقابل میان ایرانیت و اسلامیت است؛ تقابل میان دین و رسوم، اما آیا می‌توان میان این دو اتفاق را جمع کرد، به‌گونه‌ای که بهار باشد و حرمت بانوی دو عالم محفوظ بماند؟ وظیفه شیعه‌بودن چیست و اقتضای ایرانیت کدام است؟ در چنین تداخلی، چه باید کرد؟

 نوروز و تحولی که در سال و پیرامون‌مان ایجاد می‌شود،‌ از عبرت‌آموزترین اتفاقات هر ساله است. به خاطر همین تلنگرها و یادآوری‌های عبرت‌آمیز است که سال‌مان را با دعای آغاز سال شروع می‌کنیم و از خدا طلب بهترین حال‌ها را داریم. (1) بهترین حال، حالی است که خدا در آن پررنگ است؛ حالی است که یاد خدا در لحظه لحظه آن جاری است و شاید برای تکرار همین حال خوش است که سنت‌های نیک‌مان را پاس می‌داریم؛ خانه و زندگی را صفا می‌دهیم، به دید و بازدید می‌رویم، از احوال هم جویا می‌شویم، بهانه شادبودن پیدا می‌کنیم و از لحظات باهم‌بودن نهایت استفاده را می‌بریم.

این سنت‌ها به قدری خوب و شیرین است و به قدری مورد تأیید اسلام، که نمی‌توان از انجام آنها جلوگیری کرد. دید و بازدید و صله‌رحم همواره سفارش شده است، اکرام و احترام بزرگ‌تر نیز از جمله سفارشات اکید دین است و… .

از طرفی امام صادق علیه‌السلام فرموده‌اند:‌ شیعیان ما با شادی ما شادمان می‌شوند و در اندوه ما اندوهگین‌اند. (2) و امام حسن‌عسکرى علیه‌السلام می‌فرمایند: اظهار شادمانى پیش انسان غمگین، از ادب نیست و دور از ادب است. (3)

ادامه »

وحدت حوزه و دانشگاه یعنی چه؟

27ام آذر, 1393

بیانات در دیدار جمعی از طلاب و دانشجویان   در تاریخ 69/09/28


وحدت حوزه و دانشگاه یعنی چه؟ آیا مقصود این است که برنامه‌های حوزه را در دانشگاه، یا برنامه‌های دانشگاه را در حوزه اجرا کنیم؟ یقیناً مقصود اینها نیست. حوزه برای خود، علوم و درسها و روشهایی دارد؛ دانشگاه هم برای خود، علوم و روشها و مقاصدی دارد. البته هرکدام هم باید روشهای خود را کامل کنند و از تجربه‌های یکدیگر استفاده نمایند؛ دراین بحثی نیست. بنابراین، مقصود از وحدت حوزه و دانشگاه، اینها نیست.

ادامه »

معرفی آثار و تالیفات شهید دستغیب

20ام آذر, 1393

معلم اخلاق و مهذب نفوس، شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب (قدس سره‌الشریف) بیش و قبل از هر چیز در جامعه دینی ما مکانتی عرفانی دارد. او را به تقرب به خدا و دستگیری از بندگان او می‌شناسند و آثار ماندگارش که پس از سال‌ها هنوز مورد مراجعه مشتاقان عرفان اسلامی است، شاهدی بر این مدعاست.

به بهانه 20 آذر ماه سالروز شهادت این عالم بزرگوار در ادامه معرفی جامعی از این آثار ارجمند که توسط فرزند گرانمایه‌اش سید محمد هاشم دستغیب صورت گرفته است می آید.

ادامه »

نحوه شکل گیری روز دانشجو

16ام آذر, 1393

با فرارسيدن 16 آذر و روز دانشجو فرصتي دوباره براي بررسي هويت تاريخي و رسالت ملي و ديني دانشجو ، فرا روي ما قرار مي گيرد. ضمن بزرگداشت ياد و خاطره شهيدان دانشجو و تبريک اين روز به همه دانشجويان هميشه سربلند کشورمان، نوشتار حاضر ابتدا به بررسي تاريخي 16 آذر، علل، اهداف و نقش آن در شکل گيري جنبش دانشجويي پرداخته و رسالت اين جنبش را در شرايط کنوني مورد تحليل قرار مي دهد.

ادامه »

سقای آب و ادب...

11ام آبان, 1393

ماه، روشنی‌اش را، گرمی‌اش را، هستی‌اش را و هویتش را از خورشید می‌گیرد. و ماه، بدون خورشید به سکه‌ای سیاه می‌ماند که فاقد هویت و ارزش و خا‌صیت است. و آنها که مرا به لقب قمر، مفتخر ساخته‌اند، نسبت میان ماه و خورشید را چه خوب می‌فهمیده‌اند!

من به طفیلی حسین آمده‌ام و به عشق حسین زیسته‌ام. من آمدم که عاشقی را به تجلی بنشینم. من آمدم که دوست داشتن را معنا کنم اما آسمان عشق حسین، بلندتر از آن است که پرنده عاشقی چون من بتواند بر آستان عظمتش بال ارادت بسازد.

بزرگترین موهبت خداوند متعال در حق من این است که به من رخصت داده تا حسین را دوست داشته باشم، عاشق حسین باشم و فدای حسین بشوم مگر چند نفر در عالم به این افتخار که من رسیده‌ام نائل شده‌اند.

چه کسی می‌تواند ادعا کند که داشتن یک آینه تمام نما از خداوند را آرزو ندارد؟ چه کسی دوست ندارد که خدایی ملموس و محسوس در کنار خود داشته باشد؟ چه کسی به دنبال یک تجلیگاه تمام و کمال از خداوند بر روی زمین نمی‌گردد؟

حسین آینه تمام نمای خداوند است و من همه عمر تاکنون کشیده‌ام که آینه حسین بشوم. از خودم هیچ نداشته باشم، هیچ نباشم. از خودم خالی شوم و سرشار از حسین. از خودم تهی شوم و لبریز از حسین. فدایی حسین شوم. فناء در حسین شوم و آنچنان شوم که در آینه نیز جز تصویر حسین نبینم.

ادامه »

اینفوگرافی/ اینها را بسازید!

21ام شهریور, 1393

قبل نوشت:

به مناسبت 21 شهریور روزملی سینما

***

رهبر انقلاب در دیدارها و پیام‌های گوناگون موضوعات مختلفی را برای فیلمسازی به اهالی سینما پیشنهاد کرده‌اند .برای دیدن تصویر در اندازه بزرگتر روی آن کلیک کنید.

اشتراک گذاری این مطلب!

پسرم يادت باشد...

25ام اردیبهشت, 1393
پسرکم یادت باشد صبح هایی ک من نیستم ، جور محبت و مراقبتهای مادرانه را پدرت می کشد …

پسرکم یادت باشد علیرغم تمام نصایح ام ، باز هم وقتیکه پدرت وارد مغازه اسباب بازی فروشی می شود ؛ بدون خرید ماشینی برای تو آنجا را ترک نمی کند …

پسرکم یادت باشد پدرت دوست دارد روزهای پنج شنبه هر هفته بی مناسبت برایت هدیه بخرد و عاشق دیدن لبخند توست بعد از دیدن هدیه ات …

پسرکم یادت باشد وقتهایی ک من خسته از کار روزانه ، زودتر از شما به رختخواب می روم ؛ پدرت با تو بیدار می ماند تا یواشکی و دور از چشم ِ مامی کارتون ببینی و شیر بخوری و البته وقت خواب هم دوباره شیر بخوری !

پسرکم یادت باشد روزهایی ک من تا نیمه شب سرکار می مانم ، پدرت با دلت راه میاید تا نبودم در خانه را کمتر حس کنی …

پسرکم یادت باشد وقتهایی ک دلت آب بازی های طولانی در حمام می خواهد ، پدرت  تو را به خواسته دلت می رساند و با همه خستگی هایش کنارت می ماند تا همه ماشین ها و شامپوهایت را بشوری …

پسرکم یادت باشد سهم پدرت از مادری کردن برایت از من بیشتر نباشد ، کمتر نیست …

پسرکم یادت باشد اینها گوشه ای از محبتهای پدرت هست که نوشتم …

پسرکم یادت باشد پدرت را دوست بداری ، احترامش کنی و همیشه گرامی اش بداری

پسرکم یادت باشد روز پدر بهانه است برای یادآوری زحماتی ک روزانه ، بی منت و همیشگی است ؛ تا آن زمان ک خودت پدر خواهی شد و قدر مهربانی پدرت را بیشتر خواهی دانست .

اشتراک گذاری این مطلب!

روشهایی برای آنکه مادرمان در روز زن اشک شوق بریزد

31ام فروردین, 1393

ولادت حضرت زهرا(س) در 31 فروردین این روز را به رویداد مهمی برای مادران تبدیل کرده است و همه دوست دارند که هر طور شده این روز را بدل به روزی به یاد ماندنی بکنند؛ اما به مادری که خداوند بهشت را زیر پایش قرار داده چه چیزی می توان داد که در خور او باشد؟

ادامه »

دلنوشته هاي مادرانه شما...

27ام فروردین, 1393

با نزدیک شدن به روز مادر، نيت كرديم به رسم دست بوسي مادرانه، قدر دادن باشيم مادران را و مادر بودن را .

در اين راه شما كاربران و مخاطبان هميشگي -و حتي گذرا- نيز ما را ياري كنيد.

در صورت تمایل یادداشت های مادرانه اتان را در هر سبك نوشتاري و هر جنبه مادرانه اي  برای ما بفرستید تا با نام خودتان  منتشر كنيم.


اشتراک گذاری این مطلب!

امروز یادمان صیاد دلهاست

21ام فروردین, 1393

امروز یادمان صیاد دلهاست

امیری که شاید هنوز هم گمنام است..چرا که فقط اسمش را می شناسیم و هر چند ماه یکبار شاید عکسش را در رسانه ای مشاهده کنیم.

***

ادامه »

اشتهای آمریکا با انرژی هسته‎‌ای کور نمی‌شود!

20ام فروردین, 1393

اشتهای دشمن برای سلب حقوق ما، سیری‌ناپذیر است و اینطور نیست که مثلاً با دست‌کشیدن از انرژی هسته‌ای، او هم از دشمنیِ خود، دست بکشد. و همچنین غلط است اگر فکر کنیم با تعطیلی سانتریفیوژها، می‌توان مانع از حمله‌ی نظامی دشمن شد؛[4] چراکه در سال 1359 که جنگی نابرابر بر ما تحمیل شد اصلا چیزی به‌نام انرژی هسته‌ای نداشتیم!

ادامه »

السلام علیک یا فاطمة الزهرا یا بنت رسول الله!

12ام فروردین, 1393

نخستین ستاره ای بودی که در عرش به خورشید نبوت رسیدی؛ ستاره ای نیلی به رنگ جراحت آسمان و زخم زمان. ای ام ابیها! ای مهربان ترین مادر، حبیبه ی حق و شفیعه ی حشر! پدر و مادرم فدای پینه ی دست هایت باد. تو محور آسیای ایثاری و اولین علت خلقت. ای مادر رسالت و همتای ولایت! به روزهایی می اندیشیم که پس از واقعه ی عظیم غدیر، همراه با حسنین به خانه های اهل مدینه می رفتی و با بیان وحیانی خویش حجت الهی را بر غافلان، تمام می کردی و بدین سان از آغاز، حمایت از ولایت، سرلوحه ی خصایل آسمانی ات بود.
غبار غم از سیمای زیبای علی می زدودی و بر زخم های فزون از ستاره ی پیکرش که نشان از رزم با باطل داشت، مرهم می نهادی. فتوحات مولا، رهین مهربانی توست. هنوز خطابه های رسایت سراج راه مجاهدان است و بر آفاق تاریخ می تابد. پاره ی تن رسول یار بودی و یگانه یاور یکتا امیر عاشقان. تلألؤ ذوالفقارعلی، وامدار عزم و عزت تو بود. آنگاه که بر بی بصیرتان و دنیا پرستان غضب می کردی، غضبناکی آفریدگار قادر، آشکار می شد. رضای تو رضای حق بود و با خرسندی ات، تمامت اهل عرش و ساکنان قدس، قرین شعف می شدند.
وصله های چادر و بوریای خانه ات، تمنیات و تمایلات خاکیان را به هیچ می انگاشت. صالحان و صدیقین و مقربان ملکوت، آرزومند خدمتگزاری خاندان خدایی ات بودند و بانوان برگزیده ی حق ، رفت و روب آستانه ی خانه ی اهل بیت(ع) را تمنا می کردند و با این وصف، دستان مبارکت که بوسه گاه اشرف رسولان بود، از فزونی تلاش مهرآگینت پینه بسته بود.
همه ی قصرهای جنت و تمام گهرها و آذین های باغ بهشت، ذره ای از غبار خشت خانه ات هستند و هستی، جلوه ی یک سجود سالکانه ی تو. اگر نبودی، افلاک و آفریدگان به وادی حیات نمی رسیدند.
ما «اسیر» عنایت تو هستیم و «مسکین» و محتاج شفاعتت. اینک «یتیم» هجران توییم و سیه پوش نیلوفر ساقه شکسته ی شهود؛ « و یطعمون الطعام علی حبّه مسکینا ً و یتیما ً و اسیرا». ما را نیز به طعام معرفت و محبت، میهمان کن و از زلال زمزم خیر کثیر، بنوشان ای عطیه ی عرش!
سلام بر غمگنانه ترین روایت ولایت! امروز جان علی از تن مفارقت کرد، گرد یتیمی بر رخسار مهسای زینب نشست، موسم تنهایی حسن فرا رسید، حسین از همین لحظه، کربلایی شد و طلیعه ی عاشورا بر صحیفه ی راز، تابید. ای مهدی موعود، ای آخرین حجت یار! تو شاهدی که مادر سادات را شبانه به جانب مزاری ناپیدا مشایعت کردند و پیکر زخمی شقایق باغ ولایت را به آغوش خاک سپردند و علی بی یاور شد. ای قائم آل یاسین، ای شمس بنی هاشم، ای برپا کننده ی قسط ، ای احیاگر عدل علی! ذوالفقار قیام از نیام برآور و روا مدار که چنین، امواج غم بر دریای دل شیعه بیفزایند.
اینک در شعاع آفتاب خرداد، اندوهی سترگ بر شکوفه های قلب شیعه سایه گستر شد. ستاره ی امید نبی بر خاک فتاد و موج دریای دل علی به ساحل فرقت رسید و برترین آشنای عرشیان بر فراز دست سپیداران در سیاهی شب به ضیافت سرخ لقا نایل شد.
مادر، چه غریبانه از دیار عاطفه ها هجرت کرد و در مشایعتش مرغ دل تا فراسوی آسمان کوچید. معتصمین شیطان، تلخی شوکران فراق را در کام یاران سپیده ریختند. واحسرتا! مهتاب نیلی شفاعت به محاق نشست و طوبای رعنای ولایت و آذین صحیفه ی شهادت، پای به معراج نهاد و سایه ی همای عنایتش را از ماسوا برچید.
امروز از سیمای یاس ها و نسترن های بهاری، نکهت غم می خیزد. امروز شقایق های دشت بی قراری، سیاهپوش زهرای آل یاسینند و از سمت آبی دلدادگی، سحاب حزن و توفان حسرت به آسمان احساس سرخ شیعه رسیده و بارش اشک و تراوش زمزم عشق و ریزش آبشار حرمان و رویش غنچه های درد و داغ، منظر بهار غمند و عندلیب عاطفه را به نغمه ی فرقت فرامی خوانند.
یا فاطمه، یا سیدتنا و مولاتنا!
ادرکنا!
امروز صبای سوزدل ها حزین و خرامان به سوی مدینه وزید و عطر یاسمن های اندوه در کوچه های ارادت پیچید. سلام عاشقان بر غریب مدینه. امروز تمام راه های آسمان را به سوی مدینه گشوده اند و راهیان سبز سلوک به تنهایی مزار یار می اندیشند. آنک، در رثای گوهر گمگشته ی علی، ریزش الماس اشک را شاید و تراوش یاقوت آه. آنگاه که شمشاد شیدای ولایت را شبانه به معراج مهر بردند، چشمه ی اشتیاق خشکید و ماه امید، هجرت کرد. چه شباهنگام دلتنگی بود و چه سپیده ی سیاهی! تمام خورشیدهای شعف، یکباره با غروب آشنا شدند. سیمای سپید زهره ی منظومه ی ولایت به سرخی گرایید.
فاطمه، معیار فضایل بود و اسوه ی سرآمدان عصمت و میزان محسنین. در فناکده ی خاک، افول کرد و در بقاسرای عرش، طلوع و تابندگی نمود. هنوز آوای شیوایش در گوش دل ها باقی است که همگان را به پارسایی و پایداری در ولایت علوی می خواند و خود،عامل نخست آن بود. آیین محمد (ص) از استقامت سرخ زهرا آوازه یافت و امت از مرام زیبایش، مجد. فردای شیعه از دیروز شعله ناک آلاله ی شهید نبی، به روشنایی رسید و سوز سینه ی آسمانی اش، اقتدار و صبر حسین و سطوت و صلابت حسن را به ارمغان آورد.
السلام علیک یا فاطمة الزهرا یا بنت رسول الله!
ما خاک پای یوسف گمگشته ی توییم و حیات و قیام و حکومت و جان و روح و هستی مان رهین یک نگاه آسمانی اوست. انقلاب اسلامی ما جلوه ی کوچکی از نورعنایت فرزند عزیز توست. تمام شقایق های دشت التهاب برای قطره ای از دریای احسانش در انتظار، می سوزند.
خدایا مباد که نسیان و غفلت ما، موعود عاشقان را دل آزرده سازد، که تمام حیات و نهضت ما برای یک تبسم ملیح اوست. سال هاست که دلتنگ غیبت و نهانی اوییم و نیک می دانیم که وجود جودآگینش حضور محض است و نهانی، از آن ماست.
یا فاطمة الزهرا، یا قرة عین الرسول!
پدر و مادرم فدای خاک قدوم گل گمگشته ات باد. نظر عنایت خویش از ما مگیر. ضعیفانیم و چه کسی به ما نظر کند جز مظهر سطوت رسول یار؟ تهی دستانیم و چه کسی احسان مان کند جز جلوه ی غنای دوست؟
یا وجیهتا ًعند الله، اشفعی لنا عند الله!

اشتراک گذاری این مطلب!

فاطمیه از کی شروع و در چه تاریخی تمام میشود؟

10ام فروردین, 1393

ایام فاطمیه جمعا ۶ روز می باشد، ۳ روز در ماه جمادی الاول و ۳ روز در ماه جمادی الثانی

IMAGE634385457844062500 شروع ایام فاطمیه سال 93

دربارة تاریخ شهادت حضرت زهرا (س) روایات مختلف و متضاد است. از چهل روز تا شش ماه بعد از رحلت پیامبر (ص).
میان علمای شیعه، دو تاریخ مشهور و مقبول است: یکی هفتاد و پنج روز بعد از رحلت پیامبر (ص) و دیگری نود و پنج روز.

با توجه به رحلت پیامبر اسلام (ص) در بیست و هشتم صفر، بنا به روایت هفتاد و پنج روز، در مورخة سیزدهم تا پانزدهم جمادی الأوّل ، شهادت حضرت زهرا(س) است و این ایام را فاطمیة اوّل می‌ خوانند.

اما بنا به روایت نود و پنج روز، شهادت حضرت(س) در سوم تا پنجم جمادی الثانی است و این ایام را فاطمیة دوم می‌ خوانند.

ایام فاطمیه جمعا ۶ روز می باشد، ۳ روز در ماه جمادی الاول و ۳ روز در ماه جمادی الثانی. بنابراین فاطمیه اول از ۱۳ تا ۱۵جمادی الاول است و فاطمیه دوم از سوم تا پنجم جمادی الثانی می باشد.ظاهراً علت اینکه سه روز در هر ماه بعنوان روز شهادت آن حضرت(س) معرفی شده است به این دلیل است که این احتمال وجود دارد که ماههای قمری از رحلت پیامبر(ص) تا شهادت حضرت زهرا(س)،۲۹روز بوده باشند،حال آنکه د رصورت کامل بودن ماههای قبل،روز شهادت ۱۳جمادی الاول و یا سوم جمادی الثانی خواهد بود.چرا که طبق تقویم، حداکثر سه ماه قمری ۲۹ روزه و حداکثر ۴ ماه قمری ۳۰ روزه می توانند پشت سر هم قرار گیرند.

اما در عرف به دهه دوم جمادی الاول از دهم تا بیستم جمادی الاول که بنابر قول ۷۵روز، شهادت آن بانوی بزرگوار در آن واقع شده است دهه فاطمیه اول و به دهه اول جمادی الثانی ازاول تا دهم جمادی الثانی، که طبق قول ۹۵روز،شهادت حضرت زهرا(س) در آن واقع شده است،دهه فاطمیه دوم گفته می شود.

اشتراک گذاری این مطلب!

فصل جدیدی مراقبت جدید می خواهد!

7ام فروردین, 1393

با آمدن فصل بهار شکوفه ها بر سر درختان شروع به باز شدن می کنند و پرندگانی که به خاطر سرمای زمستان مهاجرت کرده بودند برای خوش آمد گویی به فرا رسیدن فصل بهاشر بازمی گردند. همانطور که به همراه کودک دلبند خود به تماشای بیدار شدن دنیا از خواب زمستانی نشسته اید لازم است تا به راهنمایی های مهمی در خصوص مراقبت از کودک برای حفظ سلامتی او در این فصل اشاره کنیم.

ادامه »

سوال/ چرا دوباره روزمرگي مي آيد سراغمان؟

2ام فروردین, 1393

 

ثانيه ‌هاي پاياني سال هر چه به سال جديد نزديكتر مي شويم خلوصمان هم در خواندن بيشتر مي شود

يا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار
یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال

روزهاي اول همه سعيمان را براي اين تغيير مي كنيم

لباس نو، رفتار نو، اخلاق نو

اما همين كه يك ماهي از سال گذشت ديگر يادمان مي رود كه دعا كرده بوديم براي دگرگون شدن حالمان به حالي احسن

يادمان مي رود يك روز نو پوشيديم كه نو بمانيم

نو رفتار كرديم كه رفتار نو ماندگار شود برايمان

چرا دوباره روزمرگي مي آيد سراغمان

چرا يادمان مي رود يك روز آرزوي نو شدن داشتيم  و برايش دعا كرديم و از يك ماه قبل همه زندگيمان را زير و رو كرديم كه رنگ و بوي طراوت و نويي به خود بگيرد؟
اشتراک گذاری این مطلب!

سال نویتان فاطمی

1ام فروردین, 1393
وقتی جوانه نیست کجا عید می شود؟

مادر که خانه نیست کجا عید می شود؟

مادر بهانه همه عاشقانه هاست

وقتی بهانه نیست کجا عید می شود؟

 


اشتراک گذاری این مطلب!

تنها آیه قرآن با مضمون خانه‌تکانی دل

26ام اسفند, 1392

خداوند متعال در سوره «شمس» 11 قسم را ذکر کرده است که در کل قرآن کریم بی‌نظیر است،.

در جایی در این ققسم ها می‌فرماید: «قَدْ أَفْلَحَ مَن زَکَّاهَا، وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا» که هر کس آن را پاک گردانید قطعا رستگار شد، هر که آلوده‌‏اش ساخت قطعاً باخت، این آیات ناظر بر خانه تکانی دل است.

بنابراین کسی که خانه دل را پاکیزه کند، به صلاح و رستگاری می‌رسد و کسی که خانه دل را رها کند و از آن غفلت کند به بیچارگی و بدبختی می‌رسد.

منبع: حجت‌الاسلام محمد عالم‌زاده نوری مدیرگروه اخلاق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی/ خبرگزاری فارس

اشتراک گذاری این مطلب!

نوروز در محاق فاطمیه (2)

25ام اسفند, 1392

نوروز 93 مصادف شده است با ایام فاطمیه

روزهایی که دختر پیامبرمان به او پیوست…

ادامه »

شاه‌کلید خانه‌تکانی دل چیست؟

25ام اسفند, 1392

مدیر گروه اخلاق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: همان گونه که برای ایام عید خود را موظف به خانه‌تکانی می‌دانیم، به همان نسبت هم باید مراقب باشیم خانه دل از آلودگی‌ها و پلیدی‌ها مصون بماند.

حجت‌الاسلام محمد عالم‌زاده نوری مدیرگروه اخلاق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  گفت: در ابتدا باید توجه کنیم هدف از خلقت وجودی انسان تنها بعد مادی نبوده است، بلکه بعد روحانی وجودی آن از اهمیت خاصی برخودار است، در واقع در خانه تکانی دل این بعد روحانی است که مورد بازیابی قرار می‌گیرد.

ادامه »

این هم یک خانه تکانی است...

24ام اسفند, 1392

برنامه پنجشنبه هایمان  معمولا از پیش معلوم می شود

این هفته طبق یک قرار قبلی بهشت زهرا بودیم

سری هم به گلزار شهدا و شهدای گمنام زدیم

خانواده شهدا آمده بودند برای غبار روبی مزار شهدایشان

مزار شهدای گمنام هم پر بود از آدم هایی که سفر کرده ای داشتند بی نام نشان


خانه تکانی,سال نو,عید,سال تحویل,مزار شهیدان,غبار روبی,خانه,تکاندن,شهید,مزار,قبور شهدا

خانه تکانی,سال نو,عید,سال تحویل,مزار شهیدان,غبار روبی,خانه,تکاندن,شهید,مزار,قبور شهدا

ادامه »

نوروز در محاق فاطمیه (1)

24ام اسفند, 1392

نوروز 93 مصادف شده است با ایام فاطمیه

روزهایی که دختر پیامبرمان به او پیوست…

ادامه »

همه چيز مشترك، حتي خانه تكاني!

20ام اسفند, 1392

گمان نمی‌کنم خانواده‌ای در ایران وجود داشته باشد که از اوایل بهمن تا آخر اسفند به خانه‌تکانی فکر نکنند.

خانه‌تکانی کردن یکی از رسوم ما ایرانی‌هاست‌. رسمی که فقط اختصاص به جابه‌جایی وسایل خانه و مرتب کردن آن‌ها ندارد‌. رسمی که الگویی است برای غبار روبی کردن از دل‌هایمان تا اگر خدای نکرده ناراحتی و کدورتی در آن است جای خود را به دوستی و صمیمیت بدهد‌. چه خوب می‌شود اگر همه ما به موازات خانه‌تکانی منزلمان حواسمان به خانه‌تکانی دلمان هم باشد.

ادامه »

در اين جشنواره شركت كنيد...

18ام اسفند, 1392

 

سايت مادربانو جشنواره بهاره‌اي با عنوان مقاشي و تخم مرغ برگزار كرده و از مادرهاي كشورمان خواسته تا از بچه‌هايشان بخواهند نقاشی هایی با موضوع بهار، نوروز و یا سفره هفت سین بکشند و یا با همکاری بچه ها تخم مرغ های سفره ی هفت سین را آماده کنند و تصاویر آن را تا قبل از عید نوروز به آدرس info@madarbanoo.com ایمیل بزنید.

ادامه »

صدقه تا روز قيامت!

14ام اسفند, 1392


قبل نوشت:

جايي خواندم پيامبر عزيزمان فرموده: هر که درختي غرس کند تا به ثمر برسد، خدا عوض آن در بهشت درختي براي اوغرص مي‌فرمايد.
و همين طور:

مسلمان درختي نمي‌نشاند که از ميوه آن، آدمي و چهارپا و مرغ بخورد جز آنکه تا روز قيامت براي او صدقه بشمار مي‌آيد.

***

امروز در اخبار ديدم  حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ظهر امروز (چهارشنبه 14 اسفند 92) یک اصله نهال غرس کردند

اشتراک گذاری این مطلب!

کافیست یک آدم فقط لله برخیزد

21ام بهمن, 1392

کافیست یک آدم فقط لله برخیزد

تنها برای مدتی کوتاه برخیزد

مثل کبوترها که طوقی بود ناجیشان

کافیست از جا باوری آگاه برخیزد

باد موافق با سبک بالی که توام شد

این می شود کم کم که کوه از کاه بر خیزد

طوفان به پا خواهد شد و صد کاخ خواهد ریخت

از سینه ها گر لشکری از آه برخیزد

گر گرم پشت رهبری با مشت مردم بود

دلگرم خواهد شد علیه شاه برخیزد

مردی مسیر روشنی ترسیم کرد و رفت

کز انعکاسش می شود صد ماه برخیزد

این ماه ها در امتداد راه خورشیدند

تا یوسف گمگشته ای از چاه برخیزد

هیچ احتیاجی هم به فانوس و علامت نیست

وقتی که چون خورشید نور از راه برخیزد

در قلب ها روحی دمید و انقلابی شد

تا عالم از سر مشق روح الله برخیزد

 

مجتبی نادری طاهری

اشتراک گذاری این مطلب!

مادری که در «شیار 143» آرام گرفت

20ام بهمن, 1392

قبل نوشت:

برخي از فيلم‌هاي جشنواره فيلم فجر، فيلم نيستند زندگي هستند كه به تصوير درآمده اند


“نرگس آبیار"در دومین فیلم خود به سراغ زندگی یک مادر شهید رفته است تا رنج‌ها و سختی‌های او را روایت کند.

“الفت” زنی است که در جوانی شوهر خود را از دست داده و با دو فرزند خود؛ یونس و فردوس، زندگی می‌کند. یونس 19 سال دارد و سال اول رشته معدن است و همزمان در معدن مس نیز کار می‌کند. زمان جنگ است و یونس و سه تا از دوستانش تصمیم می‌گیرند به جبهه بروند.

عملیات والفجر مقدماتی لو می‌رود و از یونس خبری نیست. سال‌ها به همین منوال می‌گذرد و الفت هر لحظه منتظر است تا خبری از یونس برسد تا اینکه سربازی به نام شاهرخ خواب یونس را می‌بیند که محل جسدش را به او می‌گوید.

در دوران جنگ تحمیلی زنان گرچه تفنگ به دست نگرفتند و به جبهه اعزام نشدند، ولی در پشت جبهه و در سنگر خانه‌هایشان با دشمن جنگیدند. الفت نمونه‌ای از همین شیرزنان است. او که جانش به جان یونس بند است، سال‌ها بدون هیچ خبری از مرده یا زنده بودن یونس سر می‌کند و در آخر هم با تکه استخوان‌های یونس که با کفنی که در آن پیچیده شده به اندازه یک نوزاد درآمده، روبه‌رو می‌شود؛ اما بازهم عزت و مقام خود را حفظ می‌کند و حرمت کاری که پسرش کرده است را زیر پا نمی‌گذارد.

الفت گرچه شوهرش را در جوانی از دست داده، ولی خود به تنهایی مانند یک مرد دو بچه‌اش را بزرگ می‌کند و در انتظاری آمیخته به غم، خود بزرگ می‌شود. در دیالوگی فردوس می‌گوید: «این غم الفت رو بزرگ کرده بود؛ کنارش که می‌نشستم، احساس کوچیکی می‌کردم.» برای همین است که وقتی خبر پیدا کردن تکه‌استخوان‌های یونس را می‌آورند، این‌گونه با صبر و شکیبایی برخورد می‌کند.

الفت سال‌ها دلخوش به شنیدن خبری از پسر خود، رادیوی هدیه او را به کمرش می‌بندد و حتی در برابر رفتار مادرش که با تلخی از او می‌خواهد بعد از این همه سال این عادتش را کنار بگذارد، با صبوری برخورد می‌کند. الفت به توصیه سیدعباس گوش به زنگ است تا اسم اسرا را اعلام کنند، بلکه نامی ‌از یونس هم برده شود. انقدر این بلاتکلیفی عذاب‌آور است که او راضی است خبر اسیری پسرش را بشنود تا حداقل بفهمد او زنده است. زمانی که به اشتباه به او خبر می‌دهند یونس اسیر بوده، آنقدر خوشحال می‌شود که سراسیمه به کوچه می‌دود و همه اهل محل را خبردار می‌کند. بعد از آن هم ریسه می‌بندد و به اهالی محل شام می‌دهد.

وجه دیگری از زنان در زمان جنگ، دختران جوانی بودند که چشم انتظار نامزدشان بودند تا از جبهه بازگردد، ولی عده‌ای از آنها هرگز برنگشتند. مریم که از بچگی با یونس هم‌بازی بوده، نشان‌کرده یونس است و مدت‌ها منتظر او می‌ماند تا اینکه با اجازه الفت، با یکی از خواستگارانش ازدواج می‌کند، ولی حالا که استخوان‌های یونس را پیدا کرده‌اند، مریم غمی‌ کمتر از بقیه ندارد. فردوس هم از دوست یونس خوشش می‌آید، ولی او نیز شهید می‌شود.

شاهرخ؛ سربازی 6 ماهه است که قبل از آمدن به مناطق جنگی دچار افسردگی بوده و او کسی است که استخوان‌های یونس را پیدا می‌کند. شاهرخ در خواب می‌بیند که مرد جوانی از او می‌پرسد: “شیار 143 رو چی؟؛ اونجا رو گشتی؟” و او در جواب می‌گوید: “نه ماشین نمی‌ره توی اون شیار. اونجا رو نگشتم.” جوان باز می‌پرسد: “کسی نمیاد اونجا دنبال من؟” بار اول کسی به حرف‌های شاهرخ اهمیت نمی‌دهد، اما با تکرار این خواب شاهرخ اصرار می‌کند تا آن شیار را بگردند.

نقش زندگی الفت در بلاتکلیفیِ نبودن یونس به هم ریخته بود، قالی‌ای که سال‌های در حال بافتنش بود و هرکاری می‌کرد تمام نمی‌شد، پس از پیدا شدن استخوان‌های باقیمانده از یونس، بالاخره آرامش به الفت بازگشت و قالی نمادین تمام شد.

در این فیلم، فیلم‌ساز بخوبی توانسته انتظار و شکیبایی یک مادر شهید را به تصویر بکشد و نشان دهد زنان چه جایگاه والایی در دفاع مقدس داشته‌اند؛ اگرچه فیلم مانند فیلم قبلی فیلم‌سازش ریتم کندی داشت.
زینب سیاوشانی

اشتراک گذاری این مطلب!

اين روزها مرگ در همين نزديكي است!

17ام بهمن, 1392

هرچند كه مرگ حق است اما آن روزها مرگ و ميرها فقط محدود مي شد به مسن‌هاي فاميل و يا مرگ‌هايي كه ناشي از حوادثي مثل تصادف بود
اما اين روزها مرگ در همين  نزديكي است

كه عمده آن هم به دليل سرطان است

خيلي كم اتفاق مي افتد كه فردي حداقل يك مورد آن را در نزديكان و يا فاميل‌هايش نداشته باشد

با يكي از دوستانم كه از قضا پزشك عمومي هم هست حرف مي زدم مي گفت:

«آلودگي هوا- كم تحركي- استرس و سبك غلط غدايي اين روزها ابتلا به بيماري سرطان را بالا برده

سرطان هم يك غده است به سن و سال افراد كاري ندارد هر كسي كه مستعد آن باشد در بدنش رشد مي كند»

سه شنبه  روز جهانی سرطان بود …

ادامه »

22 جمله رهبر انقلاب درباره 22 بهمن

15ام بهمن, 1392

در آستانه فرارسیدن «22 بهمن» سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR  بیست و دو جمله‌ی برگزیده از حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را درباره «دهه فجر و 22 بهمن» منتشر کرد:

* بیست و دوم بهمن، براى ملت ما در حکم عید فطرى است که ملت در آن، از یک دوران روزه‌ى سخت خارج شد؛ دورانى که محرومیت از تغذیه‌ى معنوى و مادّى را بر ملت ما تحمیل کرده بودند. 1368/11/04

* بیست و دوم بهمن، در حکم عید قربان است؛ زیرا در آن روز و به آن مناسبت بود که ملت ما اسماعیلهاى خودش را قربانى کرد. 1368/11/04

* بیست و دوم بهمن، در حکم عید غدیر است؛ زیرا در آن روز بود که نعمت ولایت، اتمام نعمت و تکمیل نعمت الهى، براى ملت ایران صورت عملى و تحقق خارجى گرفت. 1368/11/04

* هر گاه و هر جا که از پیروزی 22 بهمن یادی و نامی آورده می شود، چهره ی شهید و نقش خونین شهادت، در برابر چشم ها پدیدار می گردد. 1368/11/19

* اگر کسى مى‌خواهد بداند در ایران چه خبر است، به راهپیمایى روز قدس و بیست و دوم بهمن و مراسم سالگرد امام نگاه کند، تا بفهمد در ایران چه خبر است. 1369/03/02

* دهه‌ى فجر، در حقیقت مقطع رهایى ملت ایران و آن بخشى از تاریخ ماست که گذشته را از آینده جدا کرده است.1369/10/11

* دهه‌ى فجر، جزو رشحات اسلام است. خیال نکنید که دهه‌ى فجر منهاى اسلام، چیزى است. 1369/10/11

* دهه‌ى فجر، آن آیینه‌یى است که خورشید اسلام در آن درخشید و به ما منعکس شد. اگر این آیینه نبود، باز هم مثل همان دوره‌هاى تاریک و قرون خالیه، بایستى ما مى‌نشستیم و اسمى از اسلام مى‌آوردیم. 1369/10/11

* برگزارى دهه‌ى فجر، باید مثل برگزارى جشن نیمه‌ى شعبان باشد. 1369/10/11

* خاطره‌ى امام، بیش از همیشه، در دهه‌ى فجر و بیست‌ودوى بهمن است. حتّى بیشتر از مراسم سالگرد رحلت امام، این بزرگداشت نشان‌دهنده‌ى شخصیت آن بزرگوار است. 1369/10/11

* دهه فجر در حقیقت ولادت امامت در این کشور است؛ به همان معنایى که خود امام و اسلام براى ما ترسیم کرده‌اند.1369/10/11

* هر روزى از روزهاى این دهه - مخصوصاً روز بیست‌ودوم بهمن - ایام اللَّه و خاطره‌هاى فراموش‌نشدنى براى ملت ایران هستند. 1369/10/11

* 22 بهمن در حیات تاریخى و ملى کشور و هدایت سرنوشت ملت ایران به سوى حق و صلاح نقش بزرگى داشته است.1378/11/06

* در طلیعه‌ی‌ روزهای‌ درخشان‌ فجر از همه‌ چیز شایسته‌تر تکریم‌ شهیدان‌ و خضوع‌ در برابر روح‌ فداکار آنهاست‌. 1379/11/12

* دشمنان سعى مى‌کنند انقلاب را از یاد مردم ببرند؛ اما دهه فجر، انقلاب را به یاد مردم مى‌آورد. سعى مى‌کنند امام را از یاد مردم ببرند؛ اما دهه فجر، تجسّم اراده و عظمت امام بزرگوار ماست. 1380/11/03

* حادثه بیست‌ودوم بهمن و پیروزى انقلاب، پایان تحقیر ملت ایران بود. 1380/11/21

* اگر انقلاب اسلامى و امام بزرگوار ما نبود و اگر اسلام پرچمدار انقلاب و تحوّل در این کشور نبود، هیچ امیدى وجود نداشت که سلطه جهنّمىِ تحقیرآمیز امریکا و حکومت دیکتاتورىِ قسىّ‌القلب پهلوى از این مملکت برکنده شود. 1381/03/14

* راهپیمایى بیست‌ودوم بهمن در جهان یک پدیده بى‌نظیر است؛ هیچ کشورى در هیچ مراسمى چنین اجتماعى را در شهرهاى بزرگ و کوچک به خود نمى‌بیند و به یاد ندارد؛ این مخصوص شماست. 1382/11/24

* راهپیمایى بیست‌ودوم بهمن مظهر اقتدار ملى است؛ نشان‌دهنده‌ى عزم عمومى ملت ایران است؛ مظهر همان چیزى است که هر دشمنى را در هر حد و اندازه‌یى از اقتدار نظامى و توانایى‌هاى تبلیغاتى و سیاسى، مرعوب مى‌کند.1383/11/19

* ملت ایران هر سال با حرکت خود در بیست‌ودوم بهمن، دشمن را در جاى خود متوقف و وادار به عقب‌نشینى کرده.1383/11/19

* روز 22 بهمن و راهپیمائى 22 بهمن مظهر اقتدار ملى است؛ مظهر اقتدار ملت ایران است؛ مظهر حضور مردمى و اراده و عزم ملى ملت ایران است که مرد و زن و پیر و جوان، در همه‌ى شرائط به خیابانها مى‌آیند و خودشان را در سرتاسر کشور در مقابل چشم بینندگان قرار میدهند؛ این خیلى باعظمت است. 1386/11/19

* سالگرد انقلاب ما یک مراسم خشک و رسمى نیست؛ یک مراسم صددرصد مردمى است. 1386/11/19

اشتراک گذاری این مطلب!

ورود بنيانگذار انقلاب از زبان رهبر انقلاب

13ام بهمن, 1392

روز ورود امام البته آن روزِ ورود ايشان كه ما از دانشگاه، مى‌دانيد كه متحصن بوديم در دانشگاه ديگر، مى‌رفتيم خدمت امام، توى ماشين من يك وقتى خدمت خود امام هم گفتم همين را. همه خوشحال بودند، مى‌خنديدند، بنده از نگرانىِ بر آنچه كه براى امام ممكن است پيش بيايد بى‌اختيار اشك مى‌ريختم و نمى‌دانستم كه براى امام چى ممكن است پيش بيايد. چون يك تهديدهايى هم وجود داشت.

بعد رفتيم وارد فرودگاه شديم، با آن تفاصيل امام وارد شدند. به مجرد اين‌كه آرامش امام ظاهر شد نگرانيها و اضطراب ما به كلى برطرف شد. يعنى امام با آرامش خودشان به بنده و شايد به خيلى‌هاى ديگر كه نگران بودند، آرامش بخشيدند.

وقتى كه بعد از سالهاى متمادى امام را من زيارت مى‌كردم آن‌جا، ناگهان خستگى اين چند ساله مثل اين‌كه از تن آدم خارج مى‌شد. احساس مى‌شد كه همه‌ى آن آرزوها مجسم شده در وجود امام و با كمال صلابت و با يك تحقق واقعى و پيروزمندانه اين‌جا در مقابل انسان تبلور پيدا كرده.

وقتى كه آمديم وارد شهر شديم از فرودگاه و با آن تفاصيلى كه خب همه‌ى شماها شاهد بوديد و بحمداللَّه هنوز در ذهن همه‌ى مردم شايد آن قضايا زنده است، همان‌طور كه مى‌دانيد امام عصرى از بهشت زهرا رفتند به يك نقطه‌ى نامعلومى و برادرانمان حالا به طور مشخص، آقاى ناطق نورى امام را در حقيقت ربودند و به يك مأمنى بردند كه از احساسات مردم كه مى‌خواستند همه ابراز احساسات بكنند و امام از شب قبلش كه از پاريس حركت كرده بودند تا دم غروب، تقريباً دمادم غروب دائماً در حال فشار كار و حضور بودند و هيچ يك لحظه استراحت نكرده بودند يك مقدارى استراحت بدهند به امام.

امام در مدرسه‌ی رفاه
ما هم پائين بوديم يعنى ما در آن حال، ما رفته بوديم رفاه. مدرسه‌ى رفاه كارهايمان را انجام مى‌داديم. قبل از آنى كه امام وارد بشوند ما نشسته بوديم با برادرانمان و روى برنامه‌ى اقامتگاه امام و ترتيباتى كه بعد از ورود امام بايد انجام بگيرد يك مقدارى مذاكره كرده بوديم، يك برنامه‌ريزيهايى شده بود.
آن روزها يك نشريه‌اى ما درمى‌آورديم كه بعضى از اخبار و مثلاً اينها در آن نشريه چاپ مى‌شد، از همان رفاه اين نشريه بيرون مى‌آمد. يك چند شماره‌اى منتشر شد. البته در دوران تحصن هم يك نشريه‌ى ديگرى آن‌جا راه انداختيم يك دو سه شماره هم آن درآمد.
- عرض كنم كه - من برگشتم آن‌جا و منتظر بوديم لحظه به لحظه كه ببينيم چه خواهد شد. اطلاع پيدا كرديم كه امام رفتند به يك نقطه‌اى كه يك مقدارى آن‌جا استراحت كنند، نماز ظهر و عصرشان را ظاهراً نخوانده بودند نزديك غروب شده بود، نماز ظهر و عصرشان را بخوانند و اينها. آخر شب بود، من داشتم خبرهاى آن روز را تنظيم مى‌كردم كه توى همان نشريه‌اى كه گفتيم چاپ بشود و بيايد بيرون.
ساعت حدود ده شب بود تقريباً، يك وقت ديديم كه از در حياط داخلى [مدرسه‌ى]رفاه - كه از آن كوچهِ باز مى‌شد يك در كوچكى بود - يك صداى همهمه‌اى احساس كردم من و يك چند نفرى آن‌جا سر و صدا كردند و {پيدا شد} معلوم شد كه يك حادثه‌اى واقع شده.
من رفتم از دم پنجره نگاه كردم ديدم بله امام، تنها از در وارد شدند. هيچكس با ايشان نبود. و اين برادرهاى پاسدار، - پاسدار كه يعنى همان كسانى كه آن‌جا بودند - كه ناگهان امام را در مقابل خودشان ديده بودند سر از پا نشناخته مانده بودند كه چه بكنند و دور امام را گرفته بودند، امام هم على‌رغم آن خستگى كه آن روز گذرانده بودند با كمال خوشروئى با اينها صحبت مى‌كردند. اينها هم دست امام را مى‌بوسيدند، البته شايد يك ده پانزده نفر مثلاً مجموعاً بودند، همين‌طور طول حياط را طى كردند رسيدند به پله‌هايى كه به حال طبقه‌ى اول منتهى مى‌شد و آن پله‌ها پهلوى همان اتاقى هم بود كه من توى آن اتاق بودم. من از پنجره آمدم دم در اتاق وارد هال شدم كه امام را از نزديك ببينم. امام وارد شدند. تو هال هم عده‌اى از بچه‌ها بودند اينها هم رفتند طرف امام، دور امام را گرفتند كه دست ايشان را ببوسند.
من هر چى كردم نزديك بشوم دست امام را ببوسم ديدم كه به قدر يك نفر مزاحمت براى امام ايجاد خواهد شد و على‌رغم ميل شديدى كه داشتم بروم خدمت امام دست ايشان را ببوسم، كنار ايستادم و امام از دو مترى من عبور كردند.
من نزديك نرفتم چون ديدم شلوغ است دور و ور ايشان و رفتنِ من هم به اين شلوغى كمك خواهد كرد. عين اين احساس را من توى فرودگاه هم داشتم. توى فرودگاه همه مى‌رفتند طرف امام من هم خيلى دلم مى‌خواست بروم، اما خودم را مانع شدم، بعضى ديگر هم مانع مى‌شدم كه بروند طرف امام كه ايشان را خسته نكنند.
امام آمدند از پله‌ها رفتند بالا و در اين حين پاى پله‌ها در حدود شايد يك سى چهل نفرى، چهل پنجاه نفرى آدم جمع شده بود. رفتند دم پاگرد پله‌ها كه رسيدند كه مى‌خواستند بروند بالا. يكهو برگشتند طرف اين جمعيت و نشستند روى زمين و همه نشستند، يعنى خواستند كه رها نكرده باشند اين علاقه‌مندان و دوستداران خودشان را. يكى از برادران آن‌جا يك مقدارى صحبت كرد و يك خير مقدم حساب نشده‌ى پرهيجانى - چون هيچكس انتظار اين ديدار را نداشت - گفت. بعد هم امام يك چند كلمه‌اى صحبت كردند و رفتند بالا در اتاقى كه برايشان معين شده بود راهنمائى شدند به آن‌جا. و همين‌طور ديگر خاطرات لحظه به لحظه…

در پاسخ به سوال خبرنگار اطلاعات هفتگی مصاحبه مطبوعاتى درباره دهه فجر 24/10/1362

منبع: خامنه اي دات آي آر


اشتراک گذاری این مطلب!

سبك زندگي امام خميني (ره)

13ام بهمن, 1392

 

روزی در مطب بیمارستان نشسته بودم…

خانم محجبه ای همراه فرزندش وارد مطب شد…

فرزند را که معاینه میکردم…

شباهت عجیبش به امام خامنه ای مرا به فکر فرو برد…

از مادرش سوال کردم…

شما با آقای خامنه ای نسبتی دارید؟

گفتند:

بله من همسر ایشان هستم…

خیلی تعجب کردم !

گفتم:

مگر شما پزشک خصوصی ندارید؟

گفتند:

خیر آقا اجازه چنین کاری نمیدهند!

میگویند شما هم مثل سایر مردم به بیمارستان مراجعه کنید…

آن روز دیگر نتوانستم به کارم ادامه دهم…

سرم را روی میز گذاشتم و بسیار گریه کردم…

اشتراک گذاری این مطلب!

يك روز به نام غزه!

29ام دی, 1392

دولت جمهوری اسلامی ایران، ‌یک سال بعد از اعلام آتش‌بس از سوی اسرائیل و پایان جنگ ۲۲ روزه غزه، ۲۹ دی ماه مصادف با 19 ژانویه را روز «غزه؛ نماد مقاومت فلسطین» نام‌گذاری کرد.
روز غزه یادآور آتش‌بس یک‌جانبه و لذا، پایان جنگ ۲۲ روزه رژیم صهیونیستی و حماس است که در ۲۷ دسامبر سال ۲۰۰۸ با حمله اسرائیل آغاز شده و در ۱۷ ژانویه سال ۲۰۰۹ به پایان رسید. این نبرد که به نام جنگ ۲۲ روزه نیز شناخته می‌شود و نام عملیاتی اسرائیلی آن «سرب گداخته»‌ است،‬ نماد مقاومت و ایستادگی مردم غزه و فلسطین است؛ چراکه در نهایت و با وجود نابرابر بودن این نبرد، به نفع مردم غزه به پایان رسید.

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1· 2

مسيح در قرآن

7ام دی, 1392

قبل نوشت:

اين روزها براي مسيحيت روزهاي خوشي است

ادامه »

من نگرانم، مردم اينقدر روي ما حساب مي كنند

30ام آذر, 1392

ديشب يكي از آشنايان كه دو سه ماهي مي شود ازدواج كرده

تماس گرفت براي مشورت

كه براي شب يلدا خانواده عروس رسم دارن جشن مفصل بگيرند تكليف ما به اربعين و جشن چه مي شود

گفت اگر ما ساده برگزار كنيم ناراحت مي شوند و توقع دارند

گفت كه تازه چند ماه است با اين خانواده فاميل شده ايم و نمي شود كه همين طوري رسم و رسومات آنها را زير پا بگذاريم

هي دليل مي آورد و آخرشم هم اضافه مي كرد اما خب اربعين را چه كار كنيم

بين حرفهايش يك جايي كه مجالش بود پرسيدم چرا به من زنگ زدي و سوال مي كني تصميمي است كه بايد خودت بگيري

در لفافه بهم فهماند كه چون تو حوزوي هستي و ما قبولت داريم اجازه تو يعني صحت عمل ما

يك لحظه ترسيدم

مردم اينقدر روي ما حساب مي كنند و آنوقت خود ما …

بعد نوشت:

عمه جان

اینروزا و شبا

فکر و خیالم همش شده

هندونه و آجیل و فال حافظ و …

قراره یک دقیقه ای که داره به شب اضافه میشه جشن بگیرم

هرچند که از بقیه دقایق عمرم یادم نمیاد که خیلی استفاده مفیدی کرده باشم

که حالا بخوام یک دقیقه بیشتر شدنشو جشن بگیرم

اونم توی ایامی که داری خودتو به کربلا میرسونی

شرمنده م که هر وقت ایام سوگواری مصادف میشه با یه مراسم مثلا شادی ملی

من شادی رو انتخاب میکنم به اسم ملی بودن و باستانی بودنش!!!

شرمنده م که هیچوقت همدردی بلد نبودم

هیچوقت معرفت نداشتم

شرمنده م شرمنده م شرمنده م

 

بعدتر نوشت:

تا آنجا كه مي دانم اين آشنايمان هنوز تصميمي نگرفته

شنيدم يك النگو گرفته براي عروس و خيال دارد سور و سات شب يلدايي را فراموش كنداشتراک گذاری این مطلب!

بسيج در كلام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (ره)

5ام آذر, 1392

ــ بسيج شجرة طيبّه و درخت تناور و پرثمري است كه شكوفه‌هاي آن بوي بهار وصل و طراوات یقين و حديث عشق مي‌دهد.
ـ اگر بر كشوري نواي دلنشين تفكر بسيجي طنين انداز شد چشم طمع دشمنان و جهانخواران از آن دور خواهد گرديد.
ـ بار ديگر تأكيد مي‌كنم كه غفلت از ايجاد ارتش بيست ميليوني سقوط در دام دو ابرقدرت جهاني را به دنبال خواهد داشت.
ـ مليت كه در خط اسلام ناب محمدي(ص) و مخالف با استكبار و پول‌پرستي و تحجرگرايي و مقدس‌نمايي است بايد همة افرادش بسيجي باشند.
ـ در اين دنيا افتخارم اين است كه خود بسيجيم.
ـ بسيج لشگر مخلص خداست كه دفتر تشكل آن را همة مجاهدان از اولين تا آخرين امضاء نموده‌اند.
ـ بسيج مدرسة عشق و مكتب شاهدان و شهيدان گمنامي است كه پيروانش بر گلدسته‌هاي رفيع آن اذان شهادت و رشادت سرداده‌اند.
ـ من همواره به خلوص و صفاي بسيجيان غبطه مي‌خورم و از خدا مي‌خواهم تا با بسيحيانم محشور گرداند.
ـ تشكيل بسيج در نظام جمهوري اسلامي ايران يقيناً از بركات و الطاف جلية خداوند تعالي بود كه بر ملت عزيز و انقلاب اسلامي ايران ارزاني شد.


اشتراک گذاری این مطلب!

بسيج در كلام رهبر معظم انقلاب

5ام آذر, 1392

-بسیج در حقیقت مظهر یک وحدت مقدس میان افراد ملت است.

ـ‌ بسيج به معني حضور و آمادگي در همان نقطه‌اي است كه اسلام و قرآن و امام زمان (ارواحناه و فداه) و اين انقلاب مقدس به آن نيازمند است.
ـ پيوند ميان بسيجيان عزيز و حضرت ولي عصر (ارواحناه و فداه) مهدي موعود عزيز يك پيوند ناگسستني و هميشگي است.
ـ شما جوانان بسيجي و سپاهي و جوانان مؤمن آگاهي را با احساس مسئوليت و شور و شعور همراه كرديد.
ـ نيروهاي نظامي و بسيجي ما مؤمن و با اخلاصند و به عنوان پشتوانه‌اي كه هيچ خدشه‌اي در آن راه ندارد, محسوب مي‌شوند.
ـ انكار بسيج, انكار بزرگترين ضرورت و مصلحت براي كشور است.
ـ اگر بسيج در دوران پس از جنگ نبود و اگر امروز هم نباشد, كميت اين انقلاب و اين نظام واهمة حركتهاي سازندة اين كشور لنگ است.
ـ انكار بسيج و بي‌احترامي به آن يا نابخردانه است يا خائنانه است.
ـ تا وقتي كه اين كشور و اين ملت به امنيت احتياج دارد, به نيروهاي بسيج, به انگيزة بسيح به سازماندهي بسيجي و به عشق و ايمان بسيجي احتياج است.
ـ فرزندان بسيحي‌ام با حضور خود در هر صحنه‌اي كه لازم است دشمنان زبون را مرعوب و منكوب سازند.
ـ بسيج, يعني نيروي كارآمد كشور براي همة ميدانها
ـ همه جا چيزي شبيه بسيج هست, تنها به اين درخشندگي, به اين فراگيري, به اين زيبايي, به اين فداكاري, من در جايي سراغ ندارم.
ـ اين فداكاري, من در جايي سراغ ندارم.
ـ نيروي عظيم بسيج مردمي است, اين بسيج در همة قشرها هست.
ـ بسيج, اختصاص به يك منطقة جغرافيايي ويك منطقة انساني و طبقاتي و قشري ندارد, همه جا هست.
ـ ايمان عاشقانه, ايمان عميق, ايمان توأم با عواطف كه از خصوصيات ملت ايران است باعث درخشان شدن بسيج شد.
ـ دانشجوي بسيجي دشمن كمين گرفته را از ياد نمي‌برد و غافلانه خو و دانشگاه و كشورش را به دست تطاول دشمن نمي‌سپرد.
ـ بسياري از پيشرفتهاي كشور مرهون تفكر بسيجي است.
ـ هريك از آحاد قشرهاي مختلف جامعه كه داراي روحية حساس مسئوليت و ايمان باشد, بسيجي است.
ـ بسياري از پيشرفتها و موفقيتهاي نظام اسلامي در عرصه‌هاي مختلف مرهون تفكر و ميل بسيجي است.
ـ بسيجي يعني علي كه تمام وجودش وقف اسلام بود.

اشتراک گذاری این مطلب!

با يك زن از تسخير لانه تا اعدام فرعون/ بمناسبت روز 13 آبان

16ام آبان, 1392

(1*) با منزلشان تماس می گیرم که وقت مصاحبه بگیرم با وجودی که می دانم - و از خیلی ها که او را می شناسند، شنیده ام- همین که نزدیک ماه آبان می شود از اقسا نقاط ایران از دانشگاه ها و مدارس گرفته تا محافل سیاسی این فوج تلفن ها ست که به سوی ایشان سرازیر می شود.

اما امیدوارم که وقتی هم ولو نیم ساعته به من بدهد. که همین طور هم می شود و نه تنها یک ساعت که چهار ساعت مصاحبه طولانی ام را با وجود سردردی که داشت با روی گشاده تحمل می کند.

وارد محل کارشان که بشوی از تابلوهای زنان استشهادی فلسطین که بر جای جای دیوار نصب شده بخشی از دیدگاه و احساس مسئولیتی را که نسبت به اوضاع و احوال زمانه اش دارد می توانی احساس می کنی. 

به نظر می رسد هنوز هم مانند زمان تسخیر لانه جاسوسی با سرزندگی و احساس مسئولیت کار می کند.

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1· 2

طرح معرفي شهدا(1) / محمد فرزانه

15ام آبان, 1392

شهيد محمد فرزانه

سال شهادت: 67

محل شهادت: شاخ شميران

براي ديدن تصوير در اندازه بزرگتر روي آن كليك كنيد.

دوستان هر نوع اطلاعاتي از زندگي اين شهيد در دست داريد براي ما ارسال كنيد.


اشتراک گذاری این مطلب!

طرح / اينها شهداي محله پيروزي اند

15ام آبان, 1392

حتما دوستان اطلاع دارند كه اين وبلاگ متعلق به مدرسه علميه حضرت فاطمه (س) تهران است.

اين مدرسه حوالي خيابان پيروزي تهران قرار گرفته محله اي كه به نام پيشگامان انقلاب اسلامي معروف هست

در روزهاي انقلاب و هشت سال دفاع مقدس، بسياري از جوانان اين محله براي دفاع از اسلام و انقلاب شهيد شدند.

در يك پلاكارد بزرگ برخي از آنها با نام، تصوير، سن و سال شهادت در مدرسه ما معرفي شده اند

هميشه دلم مي خواست اين شهداي جوان را به نحوي در فضاي مجازي معرفي كنم، حالا هم كه ماه محرم رسيد فرصت را غنيمت شمردم براي تحقق اين هدف

بنابراين به صورت روزانه و در پست هاي جداگانه اين شهدا در همين وبلاگ معرفي خواهم كرد

البته متاسفانه اطلاعات زيادي از زندگي آنها و يا نحوه شهادتشان ندارم

دوستان تهراني و حتي شهرستاني اگر اطلاعاتي از آنها دارند براي ما ارسال كنند تا ما هم در وبلاگ قرار دهيم براي اطلاع ديگر دوستان

اشتراک گذاری این مطلب!

... دير نشه مي خوام مثل آقا ما هم اول بشيم!

10ام مهر, 1392

رهبرمان 250 ميليون ريال  براي كمك به دانش آموزان محروم در جشن عاطفه ها كمك كردند

سهم ما چقدر است

قبل نوشت:

دختر سه سالهاي دارم كه شيرين زباني اش شهره همه فاميل است، به رهبر انقلاب را به تاسي از پدرش آقا مي خواند،

شب گذشته كه همسرم خبر كمك نقدي رهبر را در خانه مطرح كرد

نازنين زهرا، اولين سوالي كه پرسيد اين بود

مامان ما كي كمك مي كنيم، دير نشه مي خوام مثل آقا ما هم اول بشيم.

اشتراک گذاری این مطلب!

از خاطرمان نرود همين پنجشنبه است!

9ام مهر, 1392

خريد كردن در ايران دوبار به طور كلي انجام مي شود يكبار براي آغاز سال شمسي و يك بار براي آغاز سال تحصيلي

هر دور بار هم براي اينكه  سير از گرسنه خبردار شود جشن عاطفه ها برگزار مي شود

امسال جشن عاطفه هاي تحصيلي 19 ساله مي شود

فكر مي كردم در اين 19 سال چند بارش را كمك كرده ام

چند بارش را بي ريا و فقط براي خداوند كمك كرده ام

چند بارش را …

بماند

يادمان باشد همين پنج شنبه است

اشتراک گذاری این مطلب!

مولاي ما و دفاعي كه مقدس بود!

9ام مهر, 1392

قبل نوشت: رهبرمان درباره دفاع مقدس جملات زيبايي را در زمان هاي متفاوت بيان كرده است.

جملاتي كه بسيار خواندني است.

* جنگ به وسیله‌ى مردم اداره شد. هم ارتش و هم سپاه پاسداران انقلاب اسلامى و هم نیروهاى گوناگون، متکى به مردم بودند؛ به ایمان مردم، به عشق مردم، به صفاى مردم. 1390/07/20

* جنگ هشت ساله، ما را قوى‌تر کرد. اگر جنگ هشت ساله نبود، این سرداران شجاع، این مردان برجسته نشان داده نمی‌شدند، در بین ملت بروز نمی‌کردند؛ این حرکت عظیمِ مخلصانه‌ى مردم مجال بروز و ظهور پیدا نمی‌کرد. 1389/11/27

ادامه »

شهدا درباره حجاب چه نظری داشتند؟!

6ام مهر, 1392

استعمار از سیاهى چادر تو می ترسد «اى خواهرم: قبل از هر چیز استعمار از سیاهى چادر تو مى‏ترسد تاسرخى خون من.»

(شهید محمد حسن جعفرزاده)

من با حجاب شما رشد پیدا کردم «مادرم… من با حجاب و عزت نفس و فداكارى شما رشد پیدا كردم.»

(شهید غلامرضا عسگرى)

حجاب خون‏بهاى شهیدان است «از خواهران گرامى خواهشمندم كه حجاب خود را حفظ كنند، زیرا كه‏حجاب خون‏بهاى شهیدان است.»

(شهید على روحى نجفى)

حجاب شما، مانع فساد جامعه «شما خواهرانم و مادرانم: حجاب شما جامعه را از فساد به سوى‏معنویت و صفا می کشاند.»

(شهید على رضائیان)

خواهر مسلمان: حجاب شما… «خواهر مسلمان: حجاب شما موجب حفظ نگاه برادران خواهد شد. برادرمسلمان: بی اعتنایی شما و حفظ نگاه شما موجب حجاب خواهران خواهدشد.»

(شهید على اصغر پور فرح آبادى)

حجاب را حجاب‏را، حجاب را به پهلوى شكسته فاطمه زهرا(س) قسمتان مى‏دهم كه، حجاب را حجاب‏را، حجاب را، رعایت كنید.»

(شهید حمید رستمى)

یاران مردانه رفتند؛ اما هنوز تکبیر وفاداری‌شان از مناره‌های غیرت این دیار به گوش می‌رسد. یاران عاشقانه رفتند؛ اما هنوز لاله‌های سرخ دشت‌های این خاک به یمن آنان به پا ایستاده‌اند. حجاب، مشت محکم بر دهان منافقین «خواهرم: حجاب تو مشت محكمى بر دهان منافقین و دشمنان اسلام مى زند.»

(شهید بهرام یادگارى)

دختر نجیب، دختر با حجاب «یك دختر نجیب باید باحجاب باشد.»

(شهید صادق مهدى پور)

حجاب، لباس رزم «از تمامى خواهرانم مى‏خواهم كه حجاب این لباس رزم را حافظ باشند.»

(شهید سید محمد تقى میرغفوریان )

نهفته باش و همیشه گل باش خواهرم: از بى حجابى است اگر عمر گل كم است نهفته باش و همیشه گل باش.»

(شهید حمید رضا نظام)

حفظ حجاب هم چون جهاد در راه خداست.

(شهید محمد كریم غفرانى)

خواهرم: محجوب باش و باتقوا «خواهرم: محجوب باش و باتقوا، كه شمایید كه دشمن را با چادرسیاهتان و تقوایتان مىكشید.» «حجاب تو سنگر تو است، تو از داخل حجاب دشمن را مى بینى و دشمن تو را نمى بیند.»

(سردار شهید رحیم آنجفى)

چادر تو کوبنده تر از خون من «و تو اى خواهر دینى‏ام: چادر سیاهى كه تو را احاطه كرده است ازخون سرخ من كوبنده تر است.»

(شهید عبدالله محمودى)

اشتراک گذاری این مطلب!

این کـلاغ سیـاه ها آخر همه ما را به کشتن میدهنــد !

3ام مهر, 1392

سال ۱۳۶۴ بود اول دبیرستان درس می خواندم .بیشتر خانه های شهر در اثر بمباران و برخورد توپ و موشک تخریب شده بود و مردم در روستاها و اردوگاههای اطراف شهر بودنده اند که خانه های در داخل شهر بود. اما همه ادارات دولتی و دو دبیرستان دخترانه و پسرانه همچنان در داخل شهر بود .و بچه ها هر روز با مینی بوس از روستا ها و اردوگاههای اطراف شهر به مدرسه داخل شهر می آمدند .گاهگاهی هم بر اثر بمباران چند وقتی مدرسه تعطیل می شد، اما بعد از مدتی دوباره به مدرسه می آمدیم. تمام دوستانم در مدرسه چادر می پوشیدند در اون دبیرستان ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفری حتی یک نفر بدون چادر نبود .

هیچ کس ما رو به پوشیدن چادر مجبور نکرده بود. فضای روحانی و معنوی اون سالها معطر از خون شهدا بود و دم مسیحیایی امام  امت، خمینی کبیر فضای کشور را متأثر نموده بود.

ادامه »

شروع شد، مثل هر سال، بدون تأخیر...

3ام مهر, 1392

مهر رو میگم!!!
خوب بعد از خوش گذرونی تابستان، باید دوباره شروع کنی، می دونی این راهیه که باید تا آخرش بری، حالا که قراره وقت بذاری، چرا الکی چیزی رو که همه می گن با ارزشه، هدر بدی، پس یه جوری شروع کن و ادامه بده که آخرش خیالت راحت باشه. پس درستش اینه که خودت رو کاملاً آماده کنی و نهایت تلاشت رو بکنی تا از کلاس و معلمت استفاده کنی، چند تا نکته هست که می تونه کمکت کنه، بد نیست یه نگاهی بهشون بندازی:
1) سعی کن با علاقه بری سر کلاس، حتی اون درسی رو که شدیداً ازش متنفری، فکر های منفی تعطیل، بالا خره هر درسی یه خوبی هایی داره، سخت نگیر.
2) اگه مریض شدی، مجبور نیستی بری سر کلاس، این جوری چیزی یاد نمی گیری، استراحت کنی بهتره، البته به شرط اینکه مدام مریض نشی.
3) یکی از مهمترین کار ها، خوب گوش دادنه، یه کم تمرکز لازم داره، خوب گوش کن و خوب  یادداشت بردار!
4) بعضی ها سر کلاس به فکر تکالیف انجام نداده قبلی هستن، بهترین راه حلش اینه که تنبلی رو کنار بذار و به موقع تکلیف هر درس رو انجام بدن.
5) اگه مجبور شدی و غیبت کردی، از هم کلاسیات بخواه که درس اون جلسه رو برات توضیح بدن.
6) یه کم زودتر از خونه حرکت کنی، به موقع می رسی به کلاس، این جوری مطالب رو خوب یاد می گیری، استرس هم نداری.
7) یه جایی تو کلاس بنشین که راحت باشی و مزاحم (از همه نوع) نداشته باشی.
8) اگه معلم مطلب رو یه جوری گفت که نفهمیدی، یه وقت بی خیال نشی و بقیه کلاس رو الکی بگذرونی، سعی کن منظور درس رو بفهمی، اون مهم تره!!! یه کم تلاش می خواد. می تونی از معلمت هم بپرسی.
9) سعی کن همه چیز رو بشنوی، نه فقط اون هایی رو که دوست داری.
10) وقتی معلم می گه یه نکته از درس مهم تره، بهش توجه کن و زیرش خط بکش. البته همه این کارا رو وقتی می تونی انجام بدی که مشغول صحبت کردن با دوستات نباشی.
11) اگه قبل از کلاس، درس رو مطالعه کنی، بهتر می تونی یادداشت برداری کنی.
12) لازم نیست همه کلمات معلم رو عیناً بنویسی، سعی کن فقط نکات مهم را انتخاب کنی. معمولاً مطالبی که روی تخته نوشته می شه، از مهم ترین مطالب هستن. او نا رو حتماً بنویس.
13) اگه از معلم عقب افتادی، یه جایی خالی بذار و بعد از کلاس از دوستات بگیر.
14) خجالت رو کنار بذار و اگه سؤالی داشتی از معلمت بپرس، نگران طعنه و خنده های هم کلاسیات نباش.
15) به سوال هایی که بقیه می پرسن توجه کن، تجربه ثابت کرده می تونی به نکته های خوبی برسی.
16) وقتی معلم از یکی دیگه سوال می پرسه، بی تفاوت نباش و سعی کن به سوال جواب بدی. این جوری هم مطلب رو بهتر یاد می گیری و هم کسل نمی شی. همین! تموم شد، فکر نکنم عمل کردن به اینها ضرر داشته باشه، امتحان کن، موفق باشی.

اشتراک گذاری این مطلب!

به او گفتم چرا از عشق می نویسی؟

3ام مهر, 1392

به او گفتم چرا از عشق می نویسی؟
گفت:تا تو عاشقانه بخوانی.

گفتم:چرا گلها در دل زمین مخفی شده اند؟
گفت:برای این که یاد زمین همیشه خوشبو بماند.

گفتم:مرحم زخمهایت چیست؟
گفت:مرحم زخمهایم صبوری است.

ادامه »

چه کسی می تواند این معادله را حل کند؟؟

2ام مهر, 1392

چه کسی می تواند این معادله را حل کند؟؟
چه کسی می داند فرود یک خمپاره قلب چند نفر را می درد؟ چه کسی می داند جنگ یعنی سوختن ،یعنی آتش ،یعنی گریز به هر جا ،به هر جا که اینجا نباش یعنی اضطراب که کودکم کجاست ؟ جوانم چه می کند ؟دخترم چه شد ؟
به راستی ما کجای این سوال ها و جواب ها قرار گرفته ایم ؟ کدام دختر دانشجویی که حتی حوصله ندارد عکس های جنگ را ببیند و اخبار آن را بشنود ، از قصه دختران معصوم سوسنگرد با خبر است ؟ آن مظاهر شرم و حیا را چه کسی یاد می کند که بی شرمان دامنشان را آلوده کردند و زنده زنده به رسم اجدادشان به گور سپردند
کدام پسر دانشجویی می داند هویزه کجاست ؟ چه کسی در هویزه جنگیدیده ؟ کشته شده ودر آنجا دفن گردیده؟
چه کسی است که معنی این جمله را درک کند:
نبرد تن و تانک؟!” اصلا چه کسی می داند تانک چیست ؟ چگونه سر ۱۲۰ دانشجوی مبارز و"  مظلوم زیر شنی های تانک له می شود ؟ آیا می توانید این مسئله را حل کنید ؟
گلوله ای از لوله دوشکا با سرعت اولیه ی خود از فاصله هزار متری شلیک می شود و در مبدا به حلقومی اصابت نموده و آن را سوارخ کرده وگذر می کند ،حالا معلوم نمایید سر کجا افتاده است ؟ کدام گریبان پاره می شود ؟ کدام کودک در انزوا وخلوت اشک می ریزد؟
وکدام کدام…؟ توانستید؟؟ اگر نمی توانید،این مسئله را با کمی دقت بیشتر حل کنید  هواپیمایی با یک ونیم برابر سرععت صوت از ارتفاع ده متری سطح زمین ماشین لندکروزی که با سرعت در جاده مهران-دهلران حرکت می نماید،مورد اصابت موشک قرار می دهد،اگر از مقاومت هوا صرف نظر شود. معلوم کنید کدام تن می سوزد؟
کدام سر می پرد ؟چگونه باید اجساد را از درون این آهن پاره له شده بیرون کشید ؟
چگونه باید آنها را غسل داد ؟چگونه بخندیم و نگاه آن عزیزان را فراموش کنیم؟
چگونه می توانیم در شهرمان بمانیم وفقط درس بخوانیم چگونه می توانیم در ها را به روی خود ببندیم و چون موش در انبار کلمات کهنه کتاب لانه بگیریم ؟کدام مسئله را حل می کنی؟ برای کدام امتحان درس می خوانی؟ به چه امید نفس می کشی ؟ کیف و کلاسورت را از چه پر می کنی؟ از خیال ، از کتاب ،از لقب شامخ دکتر یا ازآدامسی که هر روز مادرت در کیفت می گذارد ؟
کدام اضطراب جانت را می خورد ؟ دیر رسیدن به اتوبوس ، دیر رسیدن سر کلاس ، نمره گرفتن؟دلت را به چه چیز بسته ای؟
به مدرک ، به ماشین ، به قبول شدن در حوزه فوق دکترا ؟
“صفایی ندارد ارسطو شدن،خوشا پر کشیدن ،پرستو شدن"  آی پسرک دانشجو ، به تو چه مربوط است که خانواده ای در همسایگی تو داغدار شده است ؟جوانی به خاک افتاده است؟
آی دخترک دانشجو ، به تو چه مربوط است که دختران سوسنگرد به اشک نشانده اند ؟
و آنان را زنده به گور کردند ؟هیچ می دانستی؟ حتما نه هیچ آیا آنجا که کارون و دجله وفرات بهم گره می خورد ، به دنبال آب گشته ای تا اندکی زبان خشکیده کودکی را تر کنی و آنگاه که قطه ای نم یافتی با امید های فراوان به بالین آن کودک رفتی تا سیرابش کنی اما دیدی که کودک دیگر آب نمی خورد!! اما تو اگر قاسم نیستی ، اگرعلی اکبرنیستی ، اگر جعفر و عبدالله نیستی ، لااقل حرمله مباش ! که خدا هدیه حسین را پذیرفت و خون علی اکبر و علی اصغر را به زمین پس نداد من نمی دانم که فردای قیامت این خون با حرمله چه خواهد کرد!!!

 


دلنوشته شهید احمد رضا احدی منتشر شدهدر سايت البرز به مناسبت هفته دفاع مقدس

اشتراک گذاری این مطلب!

نگاهی به بیانات امام خمینی(ره)‌ درباره فلسطین

11ام مرداد, 1392

روز قدس، روز اسلام است

من از عموم مسلمانان جهان و دولت‌های اسلامی می‌خواهم برای کوتاه‌کردن دست این غاصب و پشتیبانان آن به هم بپیوندند و جمیع مسلمانان جهان را دعوت می‌کنم آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را که از ایام قدر است و می‌تواند تعیین‌کننده سرنوشت مردم فلسطین نیز باشد، به عنوان روز قدس انتخاب و طی مراسمی همبستگی بین‌المللی مسلمانان را در حمایت از حقوق قانونی مردم مسلمان اعلام نمایند. از خداوند متعال پیروزی مسلمانان را بر اهل کفر خواستارم.صحیفه نور / جلد 8)

ادامه »

فراخوان شرکت در کمپین «اتحاد آب»

7ام مرداد, 1392

اگر مسلمین مجتمع بودند هر کدام یک سطل آب به اسرائیل می ریختند او را سیل می برد. امام خمینی (ره)

با پیوستن به کمپین ضد صهیونیست به جمله امام خمینی (ره) در فضای مجازی عمل کنیم.


برای شرکت در این کمپین فقط کافی است کاربران

نام، ایمیل و یک جمله بنویسند و مقدار آبی را که می خواهند روی اسرائیل بریزید را انتخاب کنند.

سپس گزینه comment را انتخاب کنند.

 

کاربران می توانند به صفحه Water Reservoir رفته و مقدار آبی را که تا بحال ریخته شده را ببینند.

56470 متر مکعب برای نابودی اسرائیل لازم است.

 

بشتابید ؛ بشتابید ؛ بشتابید

حی علی الجهاد ؛ حی علی خیر العمل

 

 


اشتراک گذاری این مطلب!

دل‌تنگی‌های رمضانی یک زنِ متأهل

30ام تیر, 1392
ماه رمضون‌ها، وقتی سحری را می‌خوردیم هر روز نوبت یکی از خواهرها بود که ظرف‌ها را بشوره. اولی، دومی، سومی؛ و خوب یادمه که خیلی وقت ها که نوبت من بود، خوابم می‌برد و یادم می‌رفت یا میذاشتم ظهر بشورم که قبل از من، مامان همه را میشستن!
نماز صبح‌هامون را همیشه به جماعت بابا می‌خوندیم و بعد از نماز بابا “یا علی و یا عظیم” و “اللهم ادخل علی اهل القبور السرور” را می‌خوندن؛ و بعضی وقت‌ها “اللهم فک کل اسیر” را فراموش میکردن و من اذیت‌شون میکردم و به شوخی می گفتم «بابا شما چرا نمی‌خواین اسیرها آزاد بشن؟»
همیشه با مامانم سرِ اینکه روزهای سحر امروز فرق داره با افطار شبِ قبل و یکروز نیستن؛ و اینکه الان که بخوابیم و ظهر بیدار بشیم “فردا” نیست و “امروزه”  بحث داشتم و سر به سرشون میذاشتم و می‌خندیدیم.
حالا دلم تنگ شده برای آن روزها … حالا که هر کدام ازدواج کردیم و سر خونه زندگی خودمون هستیم، حالا که چند سالیه بابا همه‌ی نمازهاشون را پشت صندلی و میز می‌خونن و حسرت یه نماز دیگه به جماعت بابا مونده به دلم، حالا که مامان تنها شدن و سحرها و افطارها تنهایی سفره میندازن و غذا می‌خورن … دلم تنگ‌ه برای تمام روزهای گذشته در کنارِ تمام لذت‌ها و خوبی‌های الان
نوشته: فاطمه مطهری
اشتراک گذاری این مطلب!

قطعنامه‌ ۵۹۸ به روایت رهبر معظم انقلاب

29ام تیر, 1392

دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در سالگرد پذیرش قطعنامه‌ 598 گزیده‌ای از بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را باز نشر داده است که در ادامه می‌آید:‌

کاسه‌ شهد و شیرینی به جای کاسه‌ی زهر…

هر کسى در این ایام، اظهارات مخالفان ما را در دنیا گوش کرده یا خوانده باشد، مى‌فهمد که دشمنان نظام ما، چه‌طور از عزت امروز جمهورى اسلامى، از ته دل ناراحتند. پیروزى ملت ایران، به کام اینها تلخ آمد. خداى متعال، همه‌ى کارها را با حساب انجام مى‌دهد. یک روز بنده‌ى صالح خدا، آن انسان بزرگ و مخلص که هیچ‌چیز را براى خودش نمى‌خواست و همه‌ى کارها را براى خدا مى‌کرد و همه چیز را براى او مى‌خواست، در قضیه‌ى قطعنامه گفت: کاسه‌ى زهر را نوشیدم. این تلخى را او تحمل کرد؛ ولى خداى متعال به آن بنده‌ى صالح عوض داد و هنوز دو سال و اندى نگذشته کاسه‌ى شهد و شیرینى پیروزى را به ملتش چشاند و کامشان را شیرین کرد. آن فداکارى، این ثمره را داشت. «اللهم ما بنا من نعمة فمنک لا اله الا انت». همه چیز متعلق به او و به اراده‌ى اوست.

سخنرانى در دیدار با گروه کثیرى از آزادگان و اقشار مختلف مردم، در اولین روز از هفته‌ى وحدت 11/07/1369

ادامه »

رمضان در دل گرما!

28ام تیر, 1392

گرمای بی‌امان و روزهای طولانی کمی ماه رمضان امسال را سخت‌تر از سال‌های قبل کرده است. اگر چه روزها بلند است و باید حدود 16 ساعت از خوردن و آشامیدن خودداری شود اما افرادی که در سلامت کامل هستند می‌توانند با رعایت اصول تغذیه‌ای‌ مناسب برای سحر و افطار بدون مشکل این ماه را روزه بگیرند. در این مقاله چند توصیه داریم که به شما کمک می‌کند ماه رمضان امسال را با سلامت کامل دل به خدا داده و پشت سر بگذارید. با ما همراه باشید.


چه کسانی نباید روزه بگیرند؟
درست است که روزه گرفتن حال معنوی و جسمی شما را تقویت می‌کند اما با این حال افرادی که مریض هستند و توانایی بدنی ندارند نباید روزه بگیرند. در واقع کودکانی که به سن بلوغ نرسیده‌اند، افرادی که از بیماری‌هایی مانند دیابت، نارسایی کلیوی یا بیماری‌های قلبی و مزمن رنج می‌برند نباید روزه بگیرند. علاوه بر این اگر خدای ناکرده در این ماه به هر دلیلی بیمار شدید بهتر است قبل از روزه‌داری با پزشکتان مشورت کنید.

برنامه‌ی روزانه‌تان را کمی تغییر دهید
خستگی ناشی از روزه‌داری و شب‌های کوتاه معمولاً نیاز خواب بین روز را افزایش می‌دهد. اگر سر کار می‌روید حتماً زمان ناهار را استراحت کنید. صندلی‌تان را راحت کرده و بخوابید. از سرکار که بر می‌گردید نیز لازم است چند ساعتی بخوابید. اگر در منزل هستید که بخت با شما یار است و می‌توانید هر ساعتی از روز که احساس نیاز کردید استراحت کنید.
ماه رمضان بهترین فرصت برای نزدیکی به خدا و گرفتن احساس آرامش درونی است. از این ماه استفاده کرده و با دعا و نیایش استرس‌هایتان را کاهش دهید.

 اگر اهل ورزش هستید
انجام ورزش‌های سنگین و نفس‌گیر برای ماه رمضان توصیه نمی‌شود. به خاطر اینکه امکان دارد دچار افت قند خون شده و به سلامتی‌تان آسیب برسد. اما انجام ورزش‌های سبک و منظم مانند پیاده‌روی مانعی ندارد. البته بهتر است این ورزش‌ها را اول صبح و یا نزدیک افطار انجام دهید چون در ساعات گرم روز احتمال تشنگی و دهیدراته شدن بدنتان وجود دارد.

نباید اجازه دهید آب بدنتان از بین برود و دهیدراته شود
یکی از موارد مهم در روزه‌داری در فصل گرم تابستان حفظ آب بدن است. لازم است که در طول روز تلاش کنید کمترین میزان آب را از دست بدهید. برای همین لازم است که کمتر در معرض نور خورشید و گرما باشید تا کمتر عرق کنید. از استرس و فشارهای روحی روانی و هیجان دوری کنید چون باعث افزایش ضربان قلب و تنفس می‌شوند. از این‌ها گذشته تا جایی که می‌شود نیز کمتر حرف بزنید تا دهانتان خشک نشود.
موقع افطار بهتر است قبل از اینکه لیوان لیوان آب بنوشید کمی شیر گرم میل کنید. حواستان باشد که کم کم مایعات میل کنید. لازم است که بین سحر و افطار همان یک و نیم لیتر مایعات را میل کنید. 6 لیوان از این میزان باید آب یا نوشیدنی‌های کم شیرین و سالم باشد. توصیه می‌کنیم برای افطار میوه‌های آبداری مانند هندوانه میل کنید.

وعده‌ی سحری را هرگز حذف نکنید
وعده‌ی سحری برای تامین انرژی و آب بدن لازم و ضروری است. برای همین لازم است این وعده‌ی غذایی را کامل میل کنید. یک وعده‌ی سحری کامل باید حاوی مواد غذایی زیر باشد:
نوشیدنی‌های سالم مانند شیر، چای و غیره برای تامین آب بدن، مواد غذایی نشاسته‌ای مانند نان، برنج، پاستاها، سیب‌زمینی و غیره برای تامین انرژی بدن، یک واحد میوه و سبزیجات برای تامین فیبرها، ویتامین‌ها و مواد معدنی بدن. با خوردن سبزی خوردن به خصوص شوید و جعفری قدمی در جهت ذخیره آب نیز بر می‌دارید. پروتئین حیوانی مانند گوشت، ماهی یا تخم‌مرغ  و محصولات لبنی برای حفظ توده‌ی عضلانی بدن.

افطار: یک غذای کامل اما سبک
امسال صدای اذان را دیرتر از سال‌های دیگر خواهید شنید. بهتر است اول افطار سبکی میل کرده و بعد شام میل کنید. امسال روزه‌تان را با کمی آب جوش یا کمی شیر باز کنید. توجه داشته باشید اگر بلافاصله بعد از باز کردن روزه‌تان پرخوری کنید خیلی زود دچار ناراحتی مانند دل درد، نفخ معده و غیره خواهید شد. از این‌ها گذشته پرخوری برای افطار خوابتان را هم به هم می‌زند و شاید اشتهایتان را برای سحری از بین ببرد.
سعی کنید برای هر شب یک غذای متفاوت تهیه کنید تا هم مواد مغذی مناسب را کسب کرده و هم از خوردن یک غذا مانند کتلت و کوکو و غیره خسته نشوید.
بهتر است برای شام بعد از افطار ماهی، گوشت، تخم‌مرغ، سبزیجات، مواد غذایی نشاسته‌ای، حبوبات و غیره را بگنجانید. البته امسال شب‌ها کوتاه است و امکان اینکه آخر شب گرسنه‌تان شود خیلی کم است. اما اگر افطار و شام اندکی خورده‌اید و موقع خواب احساس گرسنگی می‌کنید می‌توانید یک فنجان شیر با یک یا دو عدد خرما و چهار پنج عدد بادام میل کنید.

روزه‌داری و چاق شدن
خیلی از مردم در ماه رمضان چاق می‌شوند. به خاطر اینکه برای سحر غذاهای چرب و سنگین می‌خورند و بعد از افطار هم دل از سفره نمی‌کنند. البته در این ماه مهمانی هم زیاد است و به همین دلیل احتمال پرخوری بیشتر از همیشه است. هر جا هم که می‌روید بساط زولبیا بامیه و انواع غذاها و شیرینی‌جات دیگر فراهم است. اگر نمی‌خواهید بعد از ماه مبارک چند کیلو اضافه‌وزن روی دستتان بماند بهتر است از مصرف این مواد غذایی شیرین و پرچرب دوری کنید.
البته مصرف یک عدد بامیه بعد از افطار مشکل چندانی به بار نمی‌آورد اما اگر عادت دارید زولبیا بامیه را مثل نقل و نبات نوش جان کنید باید کمی حواستان باشد. به جای این قبیل خوراکی‌هایی که فقط کالری بیهوده نصیبتان می‌کند سبزیجات بیشتری به برنامه‌ی غذایی‌تان اضافه کنید. قندهای دیر جذب مانند غلات کامل، حبوبات  و غیره را دریابید.

اشتراک گذاری این مطلب!

55 نکته از توصیه‌های پیامبر(ص) برای ورود به ماه رمضان

19ام تیر, 1392

حضرت امام رضا(ع) از پدر گرامی خود و او از پدران بزرگوارش، و آنان هم از امیرالمؤمنان امام علی(ع) نقل کرده‌اند که آن حضرت چنین فرمود: یکی از روزهای آخر ماه شعبان و در آستانهٔ ماه رمضان پیامبر خدا، خطاب به ما، خطبهٔ مهمی خواند که مضمونش چنین است:

۱- ای مردم، ماه خدا، همراه برکت و رحمت و آمرزش گناهان به شما روی آورده است.
۲- ماهی است که از همه ماه‌ها ارزشمندتر و با فضیلت‌تر است.
۳- روزهایش ارزشمندترین روزهاست.
۴- شب‌هایش با فضیلت‌ترین شب‌هاست.
۵- ساعت‌هایش از همهٔ ساعت‌ها ارزشمند‌تر و ارجمندتر است.
۶- ماهی است که شما به میهمانی خدا دعوت شده‌اید.
۷- و خدا شما را در این ماه گرامی داشته است.
۸- نفس‌های شما در ماه رمضان تسبیح است.
۹- و خوابتان عبادت خداست.
۱۰- و عمل شما مورد قبول درگاه خداست.
۱۱- و دعایتان در این ماه عزیز مستجاب است.
۱۲- با نیت‌های درست و دل‌های پاک، خواسته‌هایتان را از خدا بخواهید.
۱۳- و بخواهید که شما را در این ماه به گرفتن روزه توفیق دهد.
۱۴- و نیز به تلاوت قرآن موفق سازد.
۱۵- انسان شقی کسی است که در این ماه مورد بخشش و آمرزش خدا قرار نگیرد.
۱۶- با گرسنگی و تشنگی این ماه، به یاد گرسنگی و تشنگی قیامت بفتید.
۱۷- و به فقرا و محرومان صدقه بدهید.
۱۸- در ماه رمضان به بزرگانتان احترام کنید.
۱۹- و به کودکان و افراد کوچک‌تر، از هیچ محبتی دریغ نورزید.
۲۰- در این ماه بیشتر صلهٔ رحم نمایید.
۲۱- زبان خود را از گفتار ناپسند و زشت نگهدارید.
۲۲- و از آنچه خدا بر شما حلال نکرده است، چشمانتان را ببندید.
۲۳- و آن چه را که شنیدنش بر شما حلال نیست، گوش ننمایید.
۲۴- و به یتیمان مهر و محبت کنید تا بر یتیمان شما مهرورزند.
۲۵- و از گناهانتان توبه کنید.
۲۶- به هنگام نماز، دو دست خود را به دعا به پیشگاه خدا بلند کنید.
۲۷- چه آن که آن لحظه‌ها بهترین لحظه‌هاست.
۲۸- خداوند در آن لحظات با مهر و لطف بر بندگان می‌نگرد.
۲۹- و اگر از او درخواست کنند، جواب می‌دهد.
۳۰- و وقتی او را بخوانند، لبیک می‌گوید.
۳۱- و دعای آنان را اجابت می‌کند.
۳۲- ای مردم! جانتان در گروه اعمال شماست، با طلب مغفرت از خدا، آزادش کنید.
۳۳- و شانه‌های شما از وزر و وبال گناه و زشتی‌های سنگینی می‌کند، با سجده‌های طولانی، آن وزر و وبال را سبک کنید.
۳۴- بدانید که خداوند به عزت خود قسم یاد کرده است که نمازگزاران و سجده کننده‌گان را عذاب نکند.
۳۵- ای مردم! هر کسی از شما روزه‌دار مؤمنی را افطار دهد، چنان است که گویا بنده‌ای را آزاد کرده، و خداوند از لغزش‌های گذشته‌اش می‌گذرد.
۳۶- یکی عرض کرد! ای رسول خدا، همهٔ ما قدرت افطاردادن و سیرکردن شکم افراد را نداریم.
۳۷- پیامبر فرمود: با پاره‌ خرما، و مقداری آب، آتش را از خود دور کنید.
۳۸- ای مردم! اگر کسی در این ماه اخلاق خودش را نیکو و اصلاح کند، جواز عبور از پل صراط برای او خواهد بود.
۳۹- و آن کسی که در این ماه بر زیردستان خود آسان گرفته و سخت گیری نکند، خداوند حساب را بر او آسان می‌گیرد.
۴۰- و کسی که در این ماه مردم از شرش در امان باشند، خداوند در قیامت غضب خود را از او باز می‌دارد.
۴۱- و کسی که یتیمی را نوازش نماید، در قیامت مورد نوازش خداوند خواهد بود.
۴۲- و کسی که صله رحم کند، خداوند رحمتش را در قیامت بر او فرومی‌فرستد.
۴۳- و کسی که قطع رحم کند، خداوند رحمتش را در قیامت از او دور دارد.
۴۴- و کسی که یک نماز مستحبی به قصد اطاعت و بندگی به جا آورد، خداوند برآت آزادی از آتش جهنم را برای او صادر می‌کند.
۴۵- و کسی که یک واجب را انجام دهد ثواب 70 واجب به او داده می‌شود.
۴۶- و کسی که در این ماه بر من زیاد درود فرستد، خداوند کفهٔ میزان عمل نیک او را در قیامت سنگین می‌کند.
۴۷- و کسی که یک آیه در این ماه از قرآن تلاوت کند، پاداش یک ختم قرآن را خواهد داشت.
۴۸- ای مردم، درهای بهشت در این ماه باز است، از خدا درخواست کنید که آن را بر روی شما نبندد.
۴۹- و درهای جهنم بر روی شما بسته است، از خداوند بخواهید که آن را بر روی شما نگشاید.
۵۰- و شیطان در این ماه درغل و زنجیر است، از خداوند بخواهید که آن را بر شما مسلط نکند.
۵۱- امیرالمؤمنین گفت: از جا برخاستم و عرض کردم: ای رسول خدا، کدام عمل در این ماه ارزشمند‌تر است؟

فرمود: ای ابالحسن، ارجمندترین عمل در رمضان آن است که انسان از آن چه خدا حرام کرده است، دوری جوید.
آن گاه گریه کرد. عرض کردم: چه چیزی باعث گریهٔ شما شد؟
فرمود: علی جان، گریهٔ من برای این است که در این ماه در حالی که به نماز ایستاده‌ای فرق سرت به دست شقی‌ترین انسان شکافته می‌شود، و محاسن شریف تو خضاب می‌گردد.
امیرالمؤمنین عرض کرد: ای رسول خدا، آیا دین من سالم است؟
رسول خدا فرمود: آری، در سلامت کامل دینی قرار داری.

۵۲- سپس فرمود: یا علی، قاتل تو، قاتل من است، و کسی که بر تو غضب کند بر من غضب کرده است.
۵۳- و کسی که به تو دشنام دهد به من دشنام داده است، تو برای من به منزلهٔ جان من هستی، روح تو از روح من است و طینت تو از طینت من است.
۵۴- خدای تبارک و تعالی، من و تو را آفرید و انتخاب کرد.
۵۵- مرا برای نبوت و پیامبری، و تو را برای امامت امت اسلامی اختیار کرد، و هر کسی امامت تو را انکار کند، در حقیقت منکر نبوت من شده است.

منبع: بحار/ ج۹۶/ص۱۵۷ و ۳۵۸؛ عیون أخبار الرضا/ ج۱/ص۲۹۵

اشتراک گذاری این مطلب!

18 تیر روز به رسمیت شناختن کودکی و نوجوانی

18ام تیر, 1392

مهدی آذر یزدی که او را با کتاب «قصه های خوب برای بچه های خوب» می شناسیم در 18 تیرماه درگذشت.

به پاس قدردانی از این پدر داستان کودک و نوجوان این روز، به نام «روز ادیات کودک و نوجوان» نامگذاری شد.

روحش شاد

اشتراک گذاری این مطلب!

ن و القلم و ما يسطرون

14ام تیر, 1392

چهاردهم تیرماه در سال ۱۳۸۱ پس از پیشنهاد انجمن قلم ایران و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان «روز قلم» در تقویم ثبت شد.

 

البته توجه به قلم در سرزمین ما پیشینه‌ای دیرینه دارد. سده‌ها پیش در ایران باستان، تیرگان (سیزدهم تیرماه) یکی از مهم‌ترین جشن‌های ایران باستان بوده که آیین‌های مخصوصی داشته و یکی از آن‌ها پاسداشت قلم بوده است.

 

یکی از دلایلی که برای این جشن ذکر شده، این است که در این روز، هوشنگ، پادشاه پیشدادی ایران، نویسندگان و کاتبان را به رسمیت شناخت و آنان را گرامی داشت. مردم جشن گرفتند و آن جشن به یاد ارجمندی قلم بر جای ماند. دلیل دیگری هم که برای این جشن ثبت شده، این است که به نوشته‌ی ابوریحان بیرونی، سیزدهم تیرماه، روز ستاره‌ی تیر یا عطارد است و چون عطارد، کاتب ستارگان است، می‌توان سیزدهم تیرماه را روز نویسنده نامید.

 

پس از انقلاب نیز نویسندگان و شاعران سرشناسی چون محمدعلی سپانلو سیزدهم تیرماه را به عنوان روز قلم و نویسنده پیشنهاد دادند، تا این‌که چهاردهم تیرماه از جانب انجمن قلم به عنوان روز قلم نام‌گذاری شد.

امسال  در روز چهاردهم تیرماه و به مناسبت روز قلم، در خانه‌ی سیمین دانشور و جلال آل احمد، از یادنامه‌ی سیمین دانشور با نام «بی‌ سرو سیمین» نوشته‌ی سیدجواد میرهاشمی رونمایی شد.

اشتراک گذاری این مطلب!

بازخوانی حمله آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران

12ام تیر, 1392

حمله ناو آمریکایی “وینسنس” در 12 تیر 1367 به هواپیمای ایرباس جمهوری اسلامی ایران که منجر به شهادت 290 سرنشین این هواپیمای مسافربری از جمله 57 کودک زیر 12 سال شد، درحافظه تاریخی ملت ایران همیشه باقی خواهد ماند.
هواپیمای ایرباس 300 متعلق به هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران که از تهران عازم دبی بود ( تهران-بندر عباس-دبی ) در فرودگاه بندرعباس به زمین نشست و طبق برنامه پیش‌بینی شده قرار بود این هواپیما با شماره پرواز 655 با دویست و نود سرنشین در ساعت 10 صبح به مقصد دوبی پرواز کند.
این هواپیما با 15دقیقه تأخیر در ساعت 10:05 روز 12 تیر سال 1367 از برج مراقبت فرودگاه بندرعباس تقاضای پرواز کرد، مدت پرواز تا دوبی 30 دقیقه و حداکثر 14 هزار پا تعیین شد.
در ساعت 10:17 دقیقه، هواپیمای ایرباس 300 به پرواز درآمد. دقایق نخستین پرواز و مراحل اوج‌گیری تا ارتفاع 12 هزارپایی مطابق طرح پرواز انجام شد و خلبان به طور پیوسته با برج مراقبت فرودگاه بندرعباس و مرکز کنترل راههای هوایی ایران و امارات تماس داشت.
چند لحظه پیش از ورود هواپیمای ایرباس 300 به منطقه کنترل هوایی امارات، در محلی به نام «مولبیت‌»، خلبان به مرکز کنترل هوایی کشور اطلاع داد که قصد دارد به 14 هزارپایی صعود کند.
خلبان ایرباس ایرانی نمی دانست که ناخدا “ویل راجرز” فرمانده ناو آمریکایی وینسنس (ساعت 10:22) فرمان آتش را به سوی پرواز 655 ایرانی صادر کرده است ودقایقی بعد با صدور فرمان هواپیمای ایرباس از صفحه رادارهای زمینی محو می شود.

ادامه »

کوتاه از چهارمین شهید محراب

11ام تیر, 1392

آیت الله صدوقی نماينده امام خميني (ره) در استان و امام جمعه يزد بود.

در آخرين نماز جمعه‌اش که مصادف با دهم ماه مبارک رمضان 1402 مطابق با يازدهم تيرماه 1361 بود، بعد از اداي فريضه جمعه ، در حالي که جايگاه را ترک مي‌کرد، منافقي قسي القلب به ايشان نزديک شد و با به آغوش کشيدن آن پير زاهد و منفجر کردن نارنجکي که در دست داشت،‌ ايشان را به شهادت رساند.

 اين عالم شهيد از ياران صديق و با وفاي امام خميني و ياور مردم محروم بود و خود را هيچگاه از مردم جدا نمي‌دانست.

شهيد صدوقي در مبارزه با رژيم شاه يکي از محورهاي مبارزه محسوب مي‌شد. او اعلاميه‌هايي در محکوم کردن جنايات رژيم از جمله در فاجعه سينما رکس آبادان صادر کرد.

ايشان رهبري نهضت اسلامي در يزد را بر عهده داشت و نيز پيامهاي حضرت امام را به اطلاع علماي مشهد، تبريز،‌ شيراز و ديگر شهرها مي‌رساند.

حضرت امام در بخشي از پيام خود به مناسبت شهادت ايشان فرموده‌اند: «چه کسي اولي به شهادت است در زماني که کفر بني‌اميه، اسلام را تهديد مي‌کرد از فرزند معصوم پيامبر اسلام (ص) و فرزندان و اصحاب او و چه کسي اولي به شهادت است در عصري که استکبار جهاني و فرزندان خلف آن در داخل و خارج، اسلام عزيز را تهديد مي‌کنند، از امثال شهيد بزرگوار ما و فقيه متعهد و فداکار اسلام شهيد صدوقي عزيز – رضوان‌ا… عليه – شهيد بزرگي که در تمام صحنه‌هاي انقلاب حضور داشت و يار و مددکار گرفتاران و مستمندان بود.»

اشتراک گذاری این مطلب!

مسابقه عکس حضور حماسی زنان در انتخابات

20ام خرداد, 1392

مسابقه عکس انتخابات و حماسه سیاسی حضور زنان با هدف جاودانه نگاه داشتن جلوه‌های حضور پرشور و گسترده زنان و دختران در انتخابات برگزار می‌شود.

علاقمندان می‌توانند آثار خود را در قالب حداکثر ۵ عکس تا۲۷ خردادماه‌، به آدرس الکترونیکی hazrat.fateme@yahoo.com ارسال نمایند.

گفتنی است، بعد از داوری به سه عکس برتر جوایزی اهدا می‌شود.

اشتراک گذاری این مطلب!

دانلود کتابچه انتخاباتی

19ام خرداد, 1392

گزیده بیانات رهبر انقلاب درباره اهميت شوراهای اسلامی شهر و روستا

دانلود کتابچه انتخاباتی به صورت پی دی اف

مطالعه بخش هایی از متن کتابچه در ادامه مطلب

ادامه »

ختم قرآن به پاس قدردانی از امام مهربانی ها، دوستان بگویند چه جزئی را تقبل می کنند

13ام خرداد, 1392

تو زن ایرانی مقید تو

اگر سی و چهار سال قبل و بیشتر می خواستی از خانه ات بیرون بروی هرگز به راحتی امروز نمی توانستی

درس خواندن آنهم درس حوزوی  که برایت محال بود

اگر همرنگ جماعت بودی که هیچ و اگر نبودی مجالی برای نمایاندن قابلیت های خود به جامعه نداشتی

یا باید در خانه ات می نشستی و بیرون نمی آمدی و اگر می آمدی باید از همه معیارهایت می گذشتی

بعد کسی آمد که سال ها تبعید و اسارت را به جان خرید و همه را آزاد کرد

قید بی حجابی را از پای زن مسلمان برداشت

و زن دیگر ابزاری نبود برای مردان بوالهوس

هویت، شخصیت، احترام، حقوق، جایگاه، منزلت و همه آنچه که روزی به بهانه تجدد از او گرفته شده بود به او بازگردانده شد

و همه اینها مرهون شخصیتی است که او را امام می خوانیم

روحش شاد

 

بعد نوشت:

به پاس قدردانی از امام مهربانی ها قصد دارم ختم قرآنی هدیه اشان کنم

دوستان بگویند چه جزئی را تقبل می کنند لطفا تکراری نباشد

اشتراک گذاری این مطلب!

من در انتخابات شرکت می کنم تا...

13ام خرداد, 1392

من در انتخابات شرکت میکنم تا خودم انتخاب کنم سرنوشت چهار سال سیاسی ، اقتصادی و فرهنگیم را


در انتخابات شرکت می کنم تا یک سال بعد، دو سال بعد، سه سال بعد و حتی چهار سال بعد استوار بگویم انتخاب خودم بود نه یک معادله از پیش تعیین شده!

اشتراک گذاری این مطلب!

سبک زندگی امام روح الله در متروهای تهران

12ام خرداد, 1392

افراد زیادی این روزها از مترو استفاده می کنند

برخی ساعت های طولانی را در تونل های مترو می گذرانند زمانی که می شود با آن هزاران کار انجام داد

خوابیدن، مطالعه، قرائت قرآن، قرائت زیارت نامه های مختلف، ذکر گفتن،  گوش دادن موزیک، بازی با موبایل، سکوت و غرق شدن در افکار، وقت گذرانی با دست فروش های مترو و …. نمونه فعالیتهایی است که دیده ام در این قطار زیرزمینی صورت می گیرد.

همیشه فکر می کردم به چه روشی می توان از پتانسیل زمان هدر رفت مترو با توجه به جمعیت زیادی که از آن استفاده می کنند بهره گرفت.

خلاصه این شده بود یکی از دغدغه های من زمان سوار شدن به مترو

 

بعد نوشت:

امروز که خبرها را خواندم دیدم معاون فرهنگی و اجتماعی مترو گفته قرار است در ایستگاه های مترو «سبک زندگی امام روح الله» را در قالب های مختلف بیان کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمين جعفرپور، معاون فرهنگی و اجتماعی شركت بهره‌برداری مترو تهران اعلام کرده که از 12 خردادماه برنامه‌های مختلفی را به مناسبت ايام رحلت بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران امام خمينی(ره) و قيام 15 خرداد دارد.

این برنامه ها با عنوان «سبک زندگی امام روح الله» و در قالب: پخش کلیپ، عکس های تولد تا رحلت، توذیع ویژه نامه و … صورت خواهدگرفت.

دستشان درد نکند یکی از دغدغه هایم را جواب دادند

اشتراک گذاری این مطلب!

فراخوان/ نامه به امام روح الله درباره حجاب و آرمان های انقلاب

11ام خرداد, 1392

مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی حضرت فاطمه(س) تهران؛  فراخوان نامه ای به امام روح الله را برگزار می کند.

این فراخوان در قالب، داستان، شعر، دلنوسته و … زنان و دختران طلبه درباره ارمان های انقلاب اسلامی و مسئله حجاب امروز برخی از زنان به امام روح الله برگزار می شود.

علاقه مندان می توانند نوشته های خود را درباره حجاب امروز زنان و آرمان های امام گرانقدر درباره ایران و  انقلاب اسلامی،در وبلاگ های خود منتشر و لینک آنر ا برای ما ارسال نمایند.

نوشته های ارسالی در وبلاگ مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی حضرت فاطمه(س) تهران با نام نویسنده درج خواهد شد.

 

اشتراک گذاری این مطلب!

چقدر شاهنامه می خوانیم؟

25ام اردیبهشت, 1392

بي گمان فردوسي بزرگ نه تنها يكي از درخشان ترين ستاره هاي آسمان ادب ايران است ، بلكه نماد و تجلي عظمت ملت ايران و يكي از افتخارات تاريخ جهان است و شاهنامه اين اثر جاودانه او كه بي گمان يكي از شاهكارهاي ادبي تاريخ بشر است ، بر بلنداي تارك ادب ايران زمين درخشيده و بدون ترديد تا ابد خواهد درخشيد.
حال پس از گذشت بيش از هزار سال از زندگي فردوسي بزرگ ، ما ملتي هستيم كه با همه بدي ها و خوبي ها ، با همه ضعف ها و قوت ها ميراث بان شاهنامه ايم و اين اثر بزرگ تاريخ ادبيات جهان به عنوان هديه اي از طرف فردوسي بزرگ در دامان تمدن ايراني و بشري قرار گرفته است
شاهنامه نه تنها يك كتاب شعر و ادب بلكه يك كتاب سرشار از حكمت و خرد است و اشعار نغز و زيباي حكيم توس در تصوير كردن آنچه كه مربوط به اسطوره هاي باستاني ايران زمين است ، يكي از بي بديل ترين كتاب هاي حماسي جهان را آفريده كه بي گمان نه پيش از فردوسي و نه پس از او كسي را ياراي آفرينندگي اثري به اين عظمت و بزرگي نيست.

ما ايرانيان در هزار سال گذشته وارث شاهنامه بوده ايم و بدون ترديد بايد اين اعتراف تلخ را كرد كه نياكان ما وارث بهتري از ما بوده اند.
 اگر امروز از نسل جديد بخواهيم كه اشعاري از شاهنامه بزرگ فردوسي بخوانند در پاسخ چه خواهيم شنيد ؟

چند درصد از خانواده هاي ايراني در خانه خود شاهنامه دارند ؟ و چند درصد به فرض در اختيار داشتن اين اثر ملي آن را خوانده و يا براي فرزندان خود از حكايت هاي اين اثر ملي مي گويند ؟
به راستي چند درصد ما ايرانيان تا كنون كتاب شاهنامه را به دست گرفته و چند بيتي از آن خوانده ايم ؟ به جز فرزانگان و برخي خواص چند درصد از مردم حتي نگاهي به صفحات اين اثر ملي انداخته اند؟

بياييم از همين جا و در سالروز جهاني گراميداشت فردوسي( 25 ارديبهشت) با خود اين پيمان را ببنديم كه تا سال آينده در همين روز دست كم چند ده يا چند صد بيت از اين كتاب بزرگ و حماسي را كه يادگار تمدني و سند افتخار ملي ما ايرانيان است ، را از حفظ كنيم .

اين كار مشكلي نيست اگر بخواهيم تنها و تنها در پايان هر روز 5 تا 10 دقيقه همت كنيم و اگر در هر روز تنها يك بيت از اين اثر ملي را بياموزيم در پايان يك سال ما دست كم از دهها هزار بيت اين كتاب ملي مان بيش از 350 بيت را حفظ هستيم.
فردوسي بزرگ با نگارش اين اثر ملي در آن شرايط تاريخي دشوار براي تمدن ايراني بسيار بيشتر از آنچه كه بايد ، دين خود را نسبت به نسل هاي آينده ايران زمين ادا كرده و حالا كوچك ترين كاري كه ما مي توانيم انجام دهيم نگاهباني از ميراث گنجينه اي است كه او با خردمندي تمام به داخل واژگان زبان و ادب پارسي ريخته است .
فردوسي بزرگ نماد عظمت و بلندي نام ايران و ايراني در جهان است و بي گمان نام پرآوازه اين مرد بزرگ نه تنها باعث سربلندي ايران و ايراني بلكه سبب افتخار جامعه بشري است و ما مفتخر به اين هستيم كه اين مرد بزرگ از دامان تمدن ايراني باليده است ،
 
حال چرا نبايد به شكرانه ميراث داري اين مرد بزرگ تاريخ بشر با او همدم نشويم و همه با هم نسراييم :

بيا تا جهان را به بد نسپريم
به كوشش همه دست نيكي بريم
نباشد همي نيك  و بد پايدار
همان به كه نيكي بود يادگار

همان گنج و دينار و كاخ بلند
نخواهد بدن مر تو را سودمند
فریدون فرخ فرشته نبود
ز مشگ و ز عنبر ، سرشته نبود
به داد و دهش یافت آن نیکویی
تو داد و دهش کن  ، فریدون تویی

 

اشتراک گذاری این مطلب!

خدارا شکر که رهنمودهای مقام رهبری زمین نمی ماند

18ام اردیبهشت, 1392

امروز بالاخره وقتش رسید

 رفتیم نمایشگاه کتاب و عجیب شلوغ بود

یک لیست بلند بالا  با 104 عنوان کتاب و یک عابر بانک و 200 هزار تومان نقد!!! (نتیجه دو سه ماه پس انداز)

اول از همه رفتم سوره مهر و کتاب «ضد» را خریدم راستش نمی دانستم کتاب شعر است!

خیلی از کتاب هایی که در لیسم بود  قیمت های بالایی داشتند که  نشد بخرم

چند تایی کتاب فلسفی، یکی دو رمان خارجی، چندین کتاب کودک، یکی دو تا آشپزی، چند تایی آموزش دوخت، چند تایی تفسیر برای کامل کردن سری اش، کتاب هایی که در طول سال در رسانه های مختلف معرفی شدند، آنها که گنده شدند و نخواندنشان عقب ماندن از قافله بود

خلاصه الان نمی دانم این کتابا را کی بخوانم!  خیلی وقت بود که کلی کتاب که دوست دارم بخوانمشان به دستم نرسیده بود! حتی بعد نمایشگاه پارسال این اتفاق نیفتاد!


بعد نوشت:

طی سال های اخیر مساله اقتصاد کشور یکی از مسائل مهم بوده به طوری که چندسالی مقام معظم رهبری شعار و نام سال را در حول این موضوع معرفی می کنند،

جهاد اقتصادی، همت مضاعف کار مضاعف، تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ملی ، حماسه اقتصادی-حماسه سیاسی

از همه ارگان های هم دعوت شده تا برنامه های یک ساله خود را در جهت تحقق این شعارها معرفی و اجرا کنند.

نمایشگاه که بودم کلی کتاب آموزشی بود برای ایجاد کار آفرینی برای زنان (نمونه اش آموزش تولید قارچ، کود کمپوست، دوخت لباس و …)

خدارا شکر که رهنمودهای مقام رهبری زمین نمی ماند

 

نکته:

قیمت ساندویچ های نمایشگاه با کتاب هایش برابری می کند! خواستید بروید از منزل خوراکی ببرید، هزینه اش می شود یک کتاب برای بچه های ریش دار یا 4-5 جلد برای بچه های بدون ریش!

یک مرد تنومند هم همراتان ببرید تا کتابهایتان را حمل کند آخر تعداد ون ها کم است و یا اصلا نیست!

با مترو برگردید یا ماشین خودتان، یا حتی پیاده چون قیمت های آژانس در آن محدوده بیداد می کند!

 

اشتراک گذاری این مطلب!

بیانیه مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی حضرت فاطمه (س) تهران به مناسبت هتک حرمت به صحابه پیامبر (ص)

15ام اردیبهشت, 1392

باز هم حب محمّد و آل محمّد(ع) مورد بغض قرار گرفت

  جهان اسلام داغدار حرکت  تروریست های  وهابی شد.

صحابى بزرگ پیغمبر اکرم(ص) - یار وفادار امیرمؤمنان على(ع)، مورد تعرض و تعدی قرار گرفت.

این عمل ننگین خود نشان از کینه  و خصومت دیرینه دشمنان ناپاک اسلام و تشیع دارد.

و با هیچ دلیلی قابل توجیه نیست و در نزد همه جهانیان علی الخصوص مسلمانان محکوم و مطرود است.

حُجر بن عَدى آن مرد زاهد و عابد و شجاع که در برابر طغیانگران زمان خود از بنى امیه قیام کرد از بزرگ مردان روزگار خود بود.

مرکز تخصصی تفیر و علوم قرآنی حضرت فاطمه (س) تهران ضمن تسلیت این جنایت هولناک به محضر مقدس امام زمان(عج)، مقام معظم رهبری، شهدای اسلام و انقلاب این جنایت بزرگ را شدیدا محکوم می کند.

 

 

 

اشتراک گذاری این مطلب!

یک نمونه آماری از ابتر بودن دشمنان پیامبر (ص)

12ام اردیبهشت, 1392

قبل نوشت:

رییس سازمان ثبت احوال کشور ضمن اظهار امیدواری از راه اندازی مجمع ملی و بین المللی سادات در کشور گفت: بیش ازشش میلیون نفر از سادات در کشورمان زندگی می کنند که بیش از سه میلیون نفر آنان مرد هستند.

 استانهای تهران، مازندران، خراسان رضوی، اصفهان، خوزستان، فارس، گیلان، آذربایجان شرقی، یزد و قم دارای بیشترین جمعیت سادات در کشور هستند و نام های خانوادگی محمدی، حسینی، موسوی و حسنی دارای بیشترین فراوانی در کشوراست.

 

اشاره:

بِسمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  إِنَّا أَعْطيْنَك الْكَوْثَرَ(1) فَصلّ‏ِ لِرَبِّك وَ انحَرْ(2) إِنَّ شانِئَك هُوَ الأَبْترُ(3)

 

به نام الله كه به نيك و بد بخشنده ، و به نيكان مهربان است .

محققا ما به تو خير كثير ( فاطمه (عليهاالسلام‏) داديم ( 1) .

پس به شكرانه‏اش براي پروردگارت نماز بخوان و قرباني كن ( 2) .

و بدان كه محققا شماتت‏گوي و دشمن تو ابتر و بلا عقب است ( 3) .

اشتراک گذاری این مطلب!

شهدا روز مادر به مادرشان چه هدیه ای می دادند

12ام اردیبهشت, 1392

در سالروز ولادت حضرت زهرا(س) و بزرگداشت روز زن، به سراغ مادران شهدا می‌رویم که امروز با یادآوری خاطره‌ای از «هدیه‌ای که شهدا برای مادر می‌گرفتند» لبخندی بر لبانشان نشست.

 

* چادری که هنوز نگه داشتم

مادر شهید مفقود «حمیدرضا مهرایی» می‌گوید: قدیم‌ها که روز مادر نمی‌گرفتند؛ اوایل که این قضیه مطرح شده بود، بچه‌ها می‌گفتند «مامان، پول بده برایت صابون یا جوراب بخریم» یک بار در تولد حضرت زهرا(س) حمیدرضا برای من پارچه چادری خرید و آورد؛ به او گفتم «این چیه؟» گفت «هدیه روز مادر» گفتم «تو که پول نداشتی؟» گفت «پول تو جیبی‌هایم را جمع کردم برای چنین روزی» آن چادر پاره شد اما آن را یادگاری نگه داشتم؛ یکبار دیگر هم یک دست بشقاب چینی گل سرخ برای من خریده بود که من آن را برای جهیزیه دخترم دادم.

 

* بچه‌های شهیدم باهم یک پارچه پیراهنی خریدند

مادر شهیدان «احمد، علی، یونس و محمد جوادنیا» می‌گوید: آن موقع‌ها بچه‌های شهیدم باهم پول می‌گذاشتند و هدیه می‌گرفتند؛ یادم است یکبار پارچه پیراهنی گران‌قیمت برایم گرفته بودند.

 

* جاروبرقی که داود خریده بود را یادگاری نگه داشتم

مادر شهیدان «داود، علیرضا و رسول خالقی‌پور» درباره هدیه فرزندان شهیدش می‌گوید: بچه‌های من هم مثل بچه‌های دیگر هر چیزی که لازم داشتم، می‌گرفتند؛ اولین هدیه‌ای که داود برایم گرفت، جارو برقی بود؛ الان هم آن جارو برقی را دارم البته زیاد کار نمی‌کند اما یادگاری نگه داشتم؛ خیلی هم از آن جارو برقی کار کشیدم. بیشتر وقت‌ها برایم کتاب می‌خریدند، آنها باهم هماهنگ می‌کردند که چه کتابی برایم بخرند، معمولاً کتاب‌های مذهبی بود و آنها را هنوز هم دارم. الان می‌خواهم برای هدیه روز مادر یک نگاه به من کنند.

 

* مادری که پیش فرزندانش است

با منزل شهیدان «محمدحسن، محمدابراهیم و محمدحسین طوسی» تماس گرفتیم اما مادر این شهدا به آرزویش رسیده و در کنار بچه‌های شهیدش است.

 

* راضی نبودم برایم هدیه‌ای بگیرد

شهید «محمدحسن صادقی» از شهدای عملیات «مرصاد» است؛ مادر این شهید می‌گوید: راستش را بخواهید نمی‌گذاشتم برای من هدیه‌ای بگیرند؛ می‌گفتم فعلا لباس دارم، وقتی پاره شد، برای آن موقع هم خدا بزرگ است.


 

* شهادت پسرم، هدیه‌ای که از او به یاد دارم

شهید «مسعود جوادی» از شهدای عملیات «کربلای 5» است و پیکرش مطهرش 10 سال بعد از انتظار مادر در قطعه 29 آرام گرفت؛ مادر آقا مسعود می‌گوید: هر چیزی که لازم داشتم می‌گرفتند؛ الان یادم نمی‌آید برایم چه می‌گرفت. اما شهادتش هدیه بزرگی برای من است.

 

* برایم لباس می‌دوخت

مادر شهید مفقود «اکبر منفرد» می‌گوید: پسرم آن موقعی که محصل بود در ایام تعطیلات تابستان در بازار هم خیاطی می‌کرد؛ معمولاً به من پول هدیه می‌داد؛ البته چون خیاطی بلد بود، برای من لباس می‌دوخت.

 

پسرم سرباز شهید است و 25 سال است که از او خبری ندارم؛ هر مادری دوست دارد در این ایام بچه‌اش در کنارش باشد؛ امروز به تمام مادران می‌گویم، بچه‌های خوبی تربیت کنند و تحویل جامعه دهند تا سربلند باشد.

 

* یک شاخه گل می‌دادند

همسر شهید سرلشکر «قنبر قنبرزاده» و مادر شهید سرتیپ خلبان «امیرهوشنگ قنبرزاده» می‌گوید: همسرم در جبهه جنوب به شهادت رسید؛ پسرم نیز شاگرد اول رشته خلبانی شد؛ آن موقع آقای خامنه‌ای رئیس جمهور بودند که به پسرم درجه دادند؛ او استاد خلبان شد و در حین انجام وظیفه در اول اردیبهشت 1372 به شهادت رسید و فرزند امیرهوشنگ یک روز بعد از شهادت پسرم، به دنیا آمد.

 

همسر و پسر شهیدم معمولاً در روز مادر یک شاخه گل با یک پاکت پول می‌دادند و می‌گفتند هر چه که دوست داری برای خودت بگیر. امروز بزرگترین هدیه امیرهوشنگ برای روز مادر، راهی است که او رفت.

 

* از لبنان برایم روسری و لباس ‌خریده بود

مادر شهید «یوسف رضایی‌مطلق» می‌گوید: یوسف پسر ارشدم است که در سال 1366 در ماووت عراق به شهادت رسید؛ آن موقع‌ها خیلی بحث روز مادر مطرح نبود اما وقتی پسرم حقوقش را از سپاه می‌گرفت، اول می‌آمد و مبلغی به من می‌داد. خیلی حرمت پدر و مادر را نگه می‌داشت.

 

گاهی که به لبنان می‌رفت، از آنجا برای من لباس و روسری هدیه می‌گرفت؛ بعضی وقت‌ها هم ظرف و ظروف می‌خرید؛ من هم وسایل خانگی را برای خودش نگه داشتم که قسمت نشد یک روز وسایل را در خانه دامادی‌اش ببینم.

 

این مادر شهید ادامه می‌دهد: اگر به عمق دفاع مقدس نگاه کنیم، مادران جنگ را اداره کردند؛ جوان‌هایی پرورش دادند که اسم آن بچه‌ها تن دشمن را به لرزه در می‌آورد؛ امروز مادران باید الگو گرفتن از حضرت فاطمه زهرا(س) بچه‌هایی تربیت کنند پاسدار اسلام و خون شهیدان باشند.

 

و اما مادران انتظاری که این روزها در قاب عکس بچه‌هایشان زمزمه می‌کنند: «ای کاش در روز مادر پلاک تو را به من هدیه می‌دادند».

منبع: فارس

اشتراک گذاری این مطلب!

فراخوان/ بهترین خاطره تان در جایگاه یک معلم و استاد چیست؟

9ام اردیبهشت, 1392

تبلیغ یکی از مهمترین وظایف حوزویان است.

در گستره تبلیغ مقوله تعلیم و تعلم هم جایگاه ویژه ای دارد.

بسیاری از مبلغان ما امروز در جایگاه معلم و استاد هستند.

یک هفته مانده به روز شهادت استاد مطهری و روز معلم در این یک هفته شما دوست بلاگر حوزوی من


بهترین خاطره ای که از تبلیغ دین در جایگاه یک معلم و استاد انجام داده ای برایمان بنویس.


خاطره هایتان در روز معلم 12 اردیبهشت برای دوستان منتشر می شود.

 

 

اشتراک گذاری این مطلب!

معجزه ای به نام توفان شن در بیابان طبس

5ام اردیبهشت, 1392

بیابان طبس، بهترین راوى معجزه اى است که دل تاریخ را به لرزه در آورد.

تفسیر آیة « و مَکَرُوا و مَکر الله خیرُ الماکرین » را باید از کویر تفتیدة طبس پرسید؛ بیابان خشک طبس، تبلور مرصاد الهى شد براى گرگ هاى در کمین نشسته اى که راوى سیاه مرگ بودند.
مى گویند: تاریخ، تکرار شدنى است؛ اگر چنین است، پس این سپاه ابرهه بود که دیگر بار، از حافظان کعبة حقیقت به تنگ آمد و نابود شد.
همه چیز مهیا بود براى شبیخونى وحشیانه؛ براى خنجر زدن بر پیکر شقایق. اما حقیقت از جنس دیگر بود:
مدعى خواست که از بیخ کند ریشة ما غافل از آن که خدا هست در اندیشة ماعجب شبى بود شامگاه چهارمین روز اردیبهشت ماه.
گرگ ها آمده بودند تا همه چیز را یک نفس ببلعند، تا شاید طعم تلخ شکست، از مشتى دانشجوى پیرو خط امام را از خاطرها محو کنند؛ غافل از آن که « ید الله فوق ایدیهم «آرى! دست قدرت الهى، پاسدار موطن عاشقان بود. چه خوش بود که رهرویى از قافلة عشق نیز به پاس خلوص خود، معبر وصال را در آن واقعه جست و صحراى طبس را تا معراج، بال در بال ملایک پیمود.
خدا صدق وعده اش را عیان می کند. » ا ن تنصروا الله ینصرکم » اگر دین خدا را یارى کنید خدا شما را یارى میکند و این مزد جهاد مردانى است که چون دین خدا را یارى کردند ، خدا به یارى آنها برخاست .قرآن هدف از بیان سرگذشت پیشینیان را این مى داند که نتایج آنها مدارتفکر و جمعبندى قرارگیرد(فاقصص القصص لعلهم یتفکرون). لذا واقعه طبس مى تواند عظمت الهى و امدادهاى غیبى را براى مردم آشکار سازد و درس عبرتى براى آیندگان تاریخ باشد.ماجراى طبس از جمله رسواترین و مفتضحانه ترین توطئه هاى شکست امپریالیسم امریکا بر ضد انقلاب اسلامى ایران است. بدون شک ماجرایى که در طبس به وقوع پیوست و با شکست مزدوران امریکایى مواجه شد، یکى از معجزات بزرگ قرن به حساب مى آید؛ زیرا شیطان بزرگ امریکا با همه توان و با بهره گیرى از دقیقترین و پیچیده ترین امکانات نظامى و با تدارک همه جانبه و هماهنگى کلیه عوامل داخلى و خارجى به بهانه آزادى جاسوسان خود در ایران، اما در حقیقت به قصد در هم شکستن انقلاب و نابود ساختن نظام جمهورى اسلامى ایران، هجوم خود را آغاز کرد . سران
کاخ سفید و مقامات پنتاگون از توفیق این عملیات کمال اطمینان را داشتند، چرا که به زعم باطل خود هیچ عامل و نیرویى را در شکست عملیات خود دخیل نمى دانستند؛ اما ازآنجا که خداوند همواره حافظ این ملت و انقلاب بوده است ، در طبس نیز امداد هاى

غیبى او عینیت یافت تا بار دیگر بر طاغوتیان زمان ثابت شود که اراده الهى بر هرچیزى تعلق بگیرد، آن امر محقق خواهد شد.

ادامه »

دستور 'انتخاباتی' دفتر رهبر معظم انقلاب به رسانه‌ها

4ام اردیبهشت, 1392

همواره آستانه انتخابات و در ایام تبلیغات انتخاباتی گروه ها و کاندیداهایی که به صورت مستقیم با غیر مستقیم به رسانه های بیت المال دسترسی دارند، برای استفاده شخصی و گروهی از آن ها تحریک می شوند.
دستور
 این وسوسه های انتخاباتی گاهی به سرعت به عرصه عمل رسیده و نامزدها، رسانه های وابسته به بیت المال را به ابزار تبلیغاتی خود تبدیل می کنند؛ گویی که این اقدام حق قانونی و آشکار آنان است.

در انتخابات پیش رو هم این موضوع خطرناک و ابهام آفرین درباره برخی کاندیداها که به رسانه های متعلق به بیت المال دسترسی دارند، نگاه های بسیاری را متوجه خود ساخته است.

البته نامزدهای مورد اشاره مانور تبلیغاتی خود در رسانه های تحت مدیریت شان را اینگونه توجیه می کنند: رسانه های زیرمجموعه ما فقط موضوعات غیرانتخاباتی را پوشش می دهند” یا اینکه “ما کاندیدا نداریم".
حال اینکه بخش قابل توجهی از توان این رسانه ها به تخریب رقبای انتخاباتی و تبلیغ نامزد مطلوب اختصاص داده می شود.

در این باره، بازخوانی اطلاعیه دفتر رهبر معظم انقلاب در سال ۷۶ راهگشا و فصل الخطاب به نظر می رسد و تکلیف را بر همه رسانه های وابسته به بیت المال اعم از مطبوعات، خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری روشن می کند.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

ادامه »

دانلود 6 کتاب تالیف شیخ بهایی

3ام اردیبهشت, 1392

بهاءالدین محمد بن‏ حسین عاملی معروف به شیخ بهائی دانشمند نامدار قرن دهم و یازدهم هجری است که در دانش‌های فلسفه، منطق، هیئت و ریاضیات تبحر داشت.

به پاس خدمات وی به علم ستاره‌شناسی، یونسکو سال ۲۰۰۹ را به نام او سال نجوم و شیخ بهایی نامگذاری کرد و امروز سوم اردیبهشت هم در تقویم ما ایرانی ها روز شیخ بهایی نام گرفته است. به همین مناسبت فایل حاوی چند کتاب از این دانشمند ایرانی را برای دانلود در اختیاران دوستان قرار می دهم.

 

کتاب های موجود در این مجموعه عبارت است از:
- جامع عباسی
- کشکول
- نان و حلوا
- نان و پنیر
- رباعیات شیخ بهایی
- شیرو شکر

دانلود - 19.2 مگابایت

 (لینک را کپی کرده و در برنامه دانلود منیجر کپی کنید پس از دانلود، به وسیله رمز فایل را باز و مطالعه کنید)

رمز فایل: www.p30download.com

اشتراک گذاری این مطلب!

نوروز نمادي از فرهنگ صلح

2ام فروردین, 1392

نوروز از آیین های باستانی و ملی ایرانیان و میراث گرانبهای نیاکان این سرزمین کهن است که جایگاه مهم و با ارزشی نزد مردم ایران دارد. جشن نوروز برابر با اول فروردین ماه هجری خورشیدی آغاز می شود و از کهن ترین و با شکوه ترین یادگارهای دوره ی ایران باستان است.

نوروز سنت ماندگاری محسوب می شود که با آداب و رسوم خود توانست امید، شادمانی، صلح، سرزندگی و دوستی را برای مردمان این کره خاکی به ارمغان آورد. نوروز گنج غنی سرزمین پارس است که مهر تاییدی بر تاریخ پربار این مرز و بوم زد.

این جشن دارای اهمیت فراوانی است که علاوه بر ایرانیان، بسیاری از مردم منطقه های مختلف فلات ایران نیز آن را جشن می گیرند.

نوروز ترکیبی از 2 واژه ی نو و روز به معنی روز نوین است که در اصطلاح به معنای نخستین روز از اولین ماه سال خورشیدی به شمار می رود و در زبان قدیم به معنی نوک روچ یا نوک روز بوده است. ایرانیان باستان نوروز را «ناوا سرِدا» یعنی سال نو می نامیدند و در آسیای میانه نیز مردمان ایرانی زمان سغدیان و خوارزمشاهیان، نوروز را به عنوان نوسارد و نوسارجی به معنی سال نو یاد می کردند.

تاریخ شناسان با مرور تاریخ؛ ارزش والای این عید باستانی را درک کرده اند، زیرا با گذشت قرن ها و انتقال قدرت بین قوم های مختلف ساکن در این سرزمین؛ این سنت همچنان برای هر ایرانی از اهمیت خاصی برخوردار است و همواره گرامی داشته می شود.

زمان پیدایش و منشا نوروز، مشخص نیست، در برخی از متون های کهن ایران، همچون شاهنامه فردوسی و تاریخ طبری، جمشید را پایه گذار آن می دانند. همچنین در برخی از روایت های تاریخی، بابلیان را آغازگر نوروز دانسته اند و رواج نوروز در ایران را به 538 سال پیش از میلاد یعنی زمان ورود کوروش بزرگ به بابل نسبت می دهند.

ایرانیان در دوره های گوناگون تاریخی نوروز را پاس می داشتند و آن را با شکوه و بزرگی جشن می گرفتند. هنگام حکومت هخامنشیان، جشن های نوروز از 21 اسفند تا 19 اردیبهشت برگزار می شد. همچنین این جشن در دوره ی ساسانیان شامل 2 دوره ی کوچک و بزرگ بود، نوروز کوچک یا نوروز عامه از یکم تا پنجم فروردین و جشن نوروز بزرگ یا نوروز خاصه در روز ششم فروردین برپا می شد.

عید نوروز دارای آداب و رسوم های گوناگونی است، یکی از رسم های رایج آن روزگار این بود که مردم در بامداد نوروز به یکدیگر آب می پاشیدند و شکر هدیه می دادند. کاشتن دانه های غلات و حبوبات چند روز پیش از فرا رسیدن نوروز، نظافت و خانه تکانی، خرید لباس نو، چیدن سفره هفت سین و جشن سیزده فروردین نیز از دیگر آیین های کهن ایرانیان بوده و نیز هست.

به دلیل اهمیت و جایگاه بالای عید نوروز، مجمع عمومی سازمان ملل این میراث ارزشمند ایران زمین را در چهارم اسفند 1388 هجری خورشیدی برابر با 23 فوریه 2010 میلادی مناسبتی جهانی اعلام کرد. همچنین منشا ایرانی آن را به رسمیت شناخت و در تقویم خود به ثبت رساند. قابل ذکر است که سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد پیش از این نیز در هشتم مهر 1388 هجری خورشیدی نوروز را به عنوان میراث غیر ملموس جهانی، به ثبت رسانده بود.

عید نوروز گنجینه ی ارزشمند این دیار کهن است که فرهنگ صلح، همبستگی و انسان دوستی را برای جهانیان به ارمغان آورد و اینگونه خود را ماندگار و جاودان ساخت و باعث افتخار ایرانیان به داشتن چنین میراث گرانبهایی شد.

اشتراک گذاری این مطلب!

نوروز عیدی دینی یا ملی؟

2ام فروردین, 1392

پرسشی که ممکن است در ذهن هر مسلمان ایرانی باشد این است که چرا نوروز به عنوان عید مطرح شده است؟ آیا عید نوروز همانند اعیاد اسلامی دیگری چون عید فطر و غدیر است؟ یا ماهیت این عید کاملا متفاوت با عیدهایی است که بزرگان دین معرفی کرده اند؟ اگر عید نوروز اسلامی نیست آیا مخالف با دستورات اسلامی است یا اینطور نیست؟

 به این نکته باید توجه داشت که آنچه بر روی آن بحث است تنها روز اول فروردین است نه سیزده روز اول بهار! روایاتی هم که در باب اعمال نوروز آمده است برای یک روز است مانند روزه و یا غسل و یا ادعیه وارده در نوروز همگی مربوط به روز اول نوروز است.

ادامه »

رسوم نوروزی ایرانیان باستان (بعد از سال تحویل)

1ام فروردین, 1392

به هنگام تحویل سال، همه اعضای خانواده جامه‌های تازه خود را پوشیده و دور سفره هفت‌سین جمع می شوند. پدربزرگ و مادربزرگ در بالای سفره و پس از آن‌ها پدر و مادر و فرزندان در کنار سفره می‌نشینند. عقیده بر این است که به هنگام تحویل سال بزرگ‌ترین فرد خانواده قرآن را برداشته شروع به خواندن می کند. قبل از تحویل سال، همه اعضای خانواده دعای تحویل سال را بارها زیر لب زمزمه می‌کنند:

 

یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الی احسن الحال

 

رسوم نوروزی ایرانیان باستان

در گذشته هنگام تحویل سال توپی شلیک می‌شد که از صدای آن همه متوجه سال نو می‌شدند و آن‌گاه همگی فرارسیدن سال جدید را به یک‌ دیگر تبریک می‌گفتند و پس از آن‌ بزرگ‌ترها عیدی‌های کوچک‌ترها را که معمولاٌ سکه و یا اسکناس بوده‌است از لای قرآن کریم درآورده و به آن‌ها می‌دادند. سپس بسته به زمان تحویل سال که اگر روز باشد، سنت حسنه صله ارحام را به جا می آوردند و فوراٌ افراد کوچک‌تر فامیل به دیدن بزرگ‌ترها رهسپار می‌شوند و معمولاٌ ناهار یا شام روز اول عید را در منازل بزرگان خویش صرف می‌کنند.

رسوم نوروزی ایرانیان باستان

در گذشته غذای روز اول عید رشته‌پلو بوده است تا به این وسیله در سال جدید سر رشته کارها دستشان آمده و تا پایان سال از دستشان خارج نشود.

 

 دید و بازدید

هم‌چنین از آیین‌های ویژه‌ی نوروز، دیدار با اقوام و آشنایان است. این دید و بازدید رفتن‌ها تا پایان روز دوازده فروردین ادامه دارد. ایرانیان روزهای نخست سال جدید را به دیدار اقوام درجه‌ی اول می‌روند.  روزهای بعد نوبت اقوام دورتر فرامی‌رسد و سر فرصت به دیگر اقوام و دوستان سر می‌زنند و دیدارها را تازه می‌کنند. حتی اگر کسانی در طول سال به علت کدورت‌هایی که پیش آمده از احوال پرسی یک دیگر سر باز زده باشند، این روزها را فرصت مغتنمی برای رفع کدورت می‌شمارند و راه آشتی و دوستی در پیش می‌گیرند.

اشتراک گذاری این مطلب!

 
فراخوان چی شد طلبه شدم