20 روش آسان حفظ قرآن

 

 برای حفظ قرآن روش های گوناگونی بیان و تبیین شده که هر کدام در جای خود، دارای ویژگی هایی است و هر کس نیز امکان دارد بر اساس استعداد، ذوق و سلیقه، شرایط شخصی و تجربه عملی خویش، دارای روش خاص و شخصی در حفظ قرآن باشد.

اولین روش پیشنهادی ما در حفظ قرآن، بر مبنای حفظ «تفکیکی» آیات، صفحات، سوره ها و جزءهای قرآن و سپس بر مبنای حفظِ «ترکیبی» و تکرار آن ها بر اساس قسمت های «سه» تایی ـ «سه» تایی است.
توضیح این روش بدین گونه است که باید هر صفحه از قرآن را، سه آیه ـ سه آیه، و هر سوره از قرآن را، سه صفحه ـ سه صفحه، و هر جزء از قرآن را، سه سوره سه سوره تقسیم کنید. مثلاً اگر یک صفحه از قرآن، مانند صفحه 573 قرآن هایی که با رسم الخط «عثمان طه» است، دارای 15 آیه، یعنی آیه 14 تا 28 سوره «جن» است، باید به پنج قسمتِ «3 آیه»ای، و چنان چه یک سوره از قرآن، مانند سوره «یس» دارای حدود 6 صفحه است، باید به دو قسمتِ «3 صفحه»ای، و در صورتی که یک جزء از قرآن، مانند جزء «بیست و هشتم» دارای 9 سوره است، باید به سه قسمتِ «3 سوره»ای تقسیم نمایید. سپس باید آیه های هر قسمت را، یک بار به صورت جدا ـ جدا و یک آیه ـ یک آیه و با «تفکیک» از آیات قبلی و بعدی شان حفظ کنید تا آیات الهی به صورت «تک به تک» و «جزء به جزء» به حافظه تان سپرده شوند. و بار دیگر باید آن ها را به صورت ارتباط و پیوند و «ترکیب» با آیات قبلی و بعدی شان نیز تکرار و حفظ نمایید تا آیات به صورتِ مجموعه ای و کل به کل نیز به حافظه تان سپرده شوند.
تشریح عملی این روش بدین گونه است که با صدای آشکار، آیه اول از سوره مورد نظرتان را به صورت جدا و تفکیکی و بدون ارتباط با آیه دوم، بخوانید و تکرار نمایید تا حدی که این آیه را، به طور کامل و صحیح و روان و آسان، حفظ نمایید. سپس به سراغ آیه دوم بروید و آن را نیز، به صورت جدا و تفکیکی و بدون ارتباط با آیه اول و سوم، بخوانید و تکرار کنید تا حدی که آیه دوم را هم، به طور کامل و صحیح و روان و آسان، حفظ کنید. آن گاه به سراغ آیه سوم بروید و آن را نیز، به صورت جدا و تفکیکی و بدون ارتباط با آیه دوم و چهارم، بخوانید و تکرار نمایید تا حدی که آیه سوم را هم، به طور کامل و صحیح و روان و آسان، حفظ نمایید.
در پایانِ نخستین قسمت سه آیه ای، دوباره، آیات اول تا سوم را، با یکدیگر و پشت سر هم و به صورت ترکیبی، بخوانید و تکرار کنید تا حدی که مجموع هر سه آیه را، با هم و به طور کامل و صحیح و روان و آسان، حفظ شود.


علت این امر، آن است که اگر آیات قرآن را جدا ـ جدا و یکی ـ یکی و به صورت تفکیکی حفظ کنید، ولی با یکدیگر حفظ ننمایید، ممکن است نتوانید آیاتی را که جدا ـ جدا و یکی ـ یکی حفظ کرده اید، بار دیگر به صورت متصل و مرتبط با آیات قبلی و بعدی شان و به ترتیب یکدیگر، از حفظ بخوانید و بازگو کنید و یا نزد دیگران ارائه نمایید. این نکته ای مهم است که باید کاملاً آن را رعایت کنید.
اکنون به سراغ آیاتِ دومین قسمتِ سه آیه ای، یعنی آیات چهارم تا ششم، بروید و آن ها را، همانند آیات اول تا سوم، بخوانید و تکرار نمایید تا حدی که این سه آیه را هم، به طور جداگانه و بدون ارتباط با آیات قبلی و بعدی شان، حفظ نمایید. سپس مجموع هر سه آیه چهارم تا ششم را، با یکدیگر و پشت سر هم و به صورت ترکیبی، بخوانید و تکرار کنید تا حدی که مجموع هر سه آیه را، با هم، حفظ کنید. در پایانِ دومین قسمتِ سه آیه ای، دوباره، آیات اول تا ششم را، با یکدیگر و پشت سر هم و به صورت ترکیبی، نیز بخوانید و تکرار کنید تا حدی که مجموع هر شش آیه را، با هم حفظ کنید.
اینک به سراغ آیاتِ سومین قسمت سه آیه ای، یعنی آیات هفتم تا نهم، بروید و آن ها را، همانند آیات اول تا سوم، بخوانید و تکرار نمایید تا حدی که این سه آیه هم، به طور جداگانه و بدون ارتباط با آیات قبلی و بعدی شان، حفظ شود. سپس مجموع هر سه آیه هفتم تا نهم را، با یکدیگر و پشت سر هم و به صورت ترکیبی، بخوانید و تکرار کنید تا حدی که مجموع هر سه آیه را، با هم، حفظ نمایید. در پایان سومین قسمت سه آیه ای، دوباره، آیات چهارم تا نهم را ـ نه آیات اول تا نهم (دقت کنید) ـ با یکدیگر و پشت سرهم و به صورت ترکیبی، بخوانید و تکرار کنید تا حدی که مجموع هر شش آیه را، با هم، حفظ کنید. حفظ آیات را، با همین روش و به صورت سه آیه ـ سه آیه، آن قدر ادامه دهید تا این که همه آیاتِ یک صفحه از قرآن را حفظ نمایید. در پایان، دوباره، کل آیاتِ این صفحه را، از اول تا آخر، بخوانید و تکرار کنید تا آیات آن صفحه، به صورت مجموعه ای و ترکیبی، نیز حفظ شود.
پس از حفظ کامل و صحیح یک صفحه از قرآن، اینک به سراغ صفحه دوم قرآن بروید و آیات صفحه را نیز، همانند صفحه اول و به همان صورتِ تفکیکی و ترکیب که گفته شد، حفظ کنید. پس از حفظ کامل و صحیح صفحه دوم به سراغ صفحه سوم قرآن بروید و آیات آن صفحه را نیز، همانند صفحه اول و دوم، حفظ نمایید. پس از حفظ کامل و صحیح صفحه سوم، دوباره، کل آیاتِ صفحه اول تا سوم را با یکدیگر و پشت سر هم و به صورت ترکیبی، بخوانید و تکرار کنید تا حدی که مجموع هر سه صفحه را، با هم، حفظ نمایید.
اکنون به سراغ آیاتِ دومین قسمتِ سه صفحه ای، یعنی آیات صفحه چهارم تا ششم، بروید و آن ها را، همانند آیات صفحه اول تا سوم، بخوانید و تکرار کنید تا حدی که آیات این سه صفحه را هم، به طور جداگانه و بدون ارتباط با آیات صفحات قبلی و بعدی شان، حفظ کنید. آن گاه، مجموع هر سه صفحه چهارم تا ششم را، با یکدیگر و پشت سرهم و به صورت ترکیبی، بخوانید و تکرار نمایید تا حدی که مجموع آیات هر سه صفحه، با هم حفظ گردد. در پایانِ دومین قسمتِ سه صفحه ای، دوباره، آیاتِ صفحه اول تا ششم را، با یکدیگر و پشت سر هم و به صورت ترکیبی، بخوانید و تکرار نمایید تا حدی که مجموع هر شش صفحه را، با هم، حفظ نمایید.
اینک به سراغ آیاتِ سومین قسمتِ سه صفحه ای، یعنی آیات صفحه هفتم تا نهم، بروید و آن ها را، همانند آیات صفحه اول تا سوم، بخوانید و تکرار نمایید تا حدی که آیات این سه صفحه را هم، به طور جداگانه و بدون ارتباط با آیات صفحات قبلی و بعدی شان، حفظ کنید. سپس مجموع آیات هر سه صفحه هفتم تا نهم را، با یکدیگر و پشت سر هم و به صورت ترکیبی، بخوانید و تکرار کنید تا حدی که آیات مجموع هر سه صفحه، با هم، حفظ شود. در پایان سومین قسمتِ سه صفحه ای، دوباره، آیات صفحات چهارم تا نهم را ـ نه آیات صفحات اول تا نهم (دقت کنید) ـ با یکدیگر و پشت سر هم و به صورت ترکیبی، بخوانید و تکرار کنید تا حدی که مجموع هر شش صفحه را، با هم حفظ نمایید. حفظ آیاتِ صفحات را، با همین روش و به صورت سه صفحه ـ سه صفحه آن قدر ادامه دهید تا این که آیات همه صفحات یک سوره از قرآن را حفظ نمایید. در پایان، دوباره، کل آیات صفحات این سوره را، از اول تا آخر، بخوانید و تکرار کنید تا آیات آن سوره را به صورت مجموعه ای ترکیبی، حفظ کنید.
پس از حفظ کامل، صحیح، روان و آسان یک سوره از قرآن، اینک به سراغ سوره های بعدی قرآن بروید و آیات آن سوره ها را نیز، همانند سوره اول و به همان صورت تفکیکی و ترکیبی که گفته شد و براساس سه سوره ـ سه سوره، حفظ کنید و حفظ سوره ها را آن قدر ادامه دهید تا این که همه آیات یک جزء از قرآن را حفظ نمایید. در پایان، دوباره، کل آیات این جزء را، از اول تا آخر، بخوانید و تکرار کنید تا آیات آن جزء را، به صورت مجموعه ای و ترکیبی، نیز حفظ نمایید.
پس از حفظ کامل، صحیح، روان و آسان یک جزء از قرآن، اینک به سراغ جزءهای بعدی قرآن بروید و آیات آن جزءها را نیز، همانند جزء اول و به همان صورت تفکیکی و ترکیبی که گفته شد و بر اساس سه جزء ـ سه جزء حفظ نمایید و حفظ جزءها را آن قدر ادامه دهید تا اینکه همه آیات سی جزء قرآن را، به طور کامل و صحیح و روان و آسان، حفظ کنید و با عنایات خدای سبحان و توجهات امام زمان (عج) «حافظ کل قرآن» شوید.
با توجه به آن چه گفته شد، در صورتی که بخواهید مثلاً صفحه 373 را که طبق قرآن های با رسم الخط «عثمان طه» دارای 15 آیه است، با این روش، حفظ نمایید، باید به ترتیب زیر عمل کنید:

یک. حفظ آیه اول
دو. حفظ آیه دوم
سه. حفظ آیه سوم
چهار. حفظ آیه اول تا سوم
پنج. حفظ آیه چهارم
شش. حفظ آیه پنجم
هفت. حفظ آیه ششم
هشت. حفظ آیه چهارم تا ششم
نه. حفظ آیه اول تا ششم
ده. حفظ آیه هفتم
یازده. حفظ آیه هشتم
دوازده. حفظ آیه نهم
سیزده. حفظ آیه هفتم تا نهم
چهارده. حفظ آیه چهارم تا نهم (نه آیه اول تا نهم)
پانزده. حفظ آیه دهم
شانزده. حفظ آیه یازدهم
هفده. حفظ آیه دوازدهم
هجده. حفظ آیه دهم تا دوازدهم
نوزده. حفظ آیه هفتم تا دوازدهم (نه آیه اول تا دوازدهم)
بیست. حفظ آیه سیزدهم
بیست و یک. حفظ آیه چهاردهم
بیست و دو. حفظ آیه پانزدهم
بیست و سه. حفظ آیه سیزدهم تا پانزدهم
بیست و چهار. حفظ آیه دهم تا پانزدهم (نه آیه اول تا پانزدهم)

چنانچه بخواهید مثلاً سوره «یس» را که طبق قرآن های با رسم الخط «عثمان طه»، دارای 6 صفحه است، با این روش حفظ کنید، باید به ترتیب زیر عمل نمایید:

یک. حفظ صفحه اول
دو. حفظ صفحه دوم
سه. حفظ صفحه سوم
چهار. حفظ صفحه اول تا سوم
پنج. حفظ صفحه چهارم
شش. حفظ صفحه پنجم
هفت. حفظ صفحه ششم
هشت. حفظ صفحه چهارم تا ششم
نه. حفظ صفحه اول تا ششم

اگر بخواهید مثلاً جزء 28 قرآن را که دارای 9 سوره است، با این روش، حفظ نمایید، باید به ترتیب زیر عمل کنید:

یک. حفظ سوره اول
دو. حفظ سوره دوم
سه. حفظ سوره سوم
چهار. حفظ سوره اول تا سوم
پنج. حفظ سوره چهارم
شش. حفظ سوره پنجم
هفت. حفظ سوره ششم
هشت. حفظ سوره چهارم تا ششم
نه. حفظ سوره اول تا ششم
ده. حفظ سوره هفتم
یازده. حفظ سوره هشتم
دوازده. حفظ سوره نهم
سیزده. حفظ سوره هفتم تا نهم
چهارده. حفظ سوره چهارم تا نهم (نه سوره اول تا نهم)

برای خودداری از تکرار زیاد و غیر ضروریِ آیات، توجه داشته باشید که دیگر لازم نیست مثلاً مجموع دو آیه اول و دوم، یا دوم و سوم، یا سوم و چهارم، یا چهارم و پنجم، یا پنجم و ششم، یا مجموع سه آیه دوم تا چهارم، یا سوم تا پنجم، یا مجموع چهار آیه اول تا چهارم، یا دوم تا پنجم، یا سوم تا ششم، و یا مجموع پنج آیه اول تا پنجم، یا دوم تا ششم را نیز بخوانید و تکرار نمایید تا حفظتان شود. و یا دیگر لازم نیست مثلاً مجموع شش صفحه دوم تا هفتم، یا سوم تا هشتم، و یا مجموع هفت صفحه سوم تا نهم، یا چهارم تا دهم، یا پنجم تا یازدهم، یا ششم تا دوازدهم را نیز بخوانید و تکرار کنید تا حفظ نمایید؛ زیرا انجام دادن این امر، به صورت حالت تصاعدی در خواهد آمد و در نتیجه، وقت فراوانی از شما را خواهد گرفت و ممکن است خودِ تکرار زیاد و بدون ضرورتِ آیات، موجب خستگی و دلزدگی تان نیز بشود.
پس مبنای شما در مجموعه خوانیِ آیات قرآن با یکدیگر، حداکثر تا سه آیه، و در مجموعه خوانیِ صفحات قرآن با یکدیگر، حداکثر تا سه صفحه، و در مجموعه خوانیِ سوره های قرآن با یکدیگر، حداکثر، تا سه سوره، و در مجموعه خوانی جزءهای قرآن با یکدیگر، حداکثر، تا سه جزء خواهد بود. و مبنای شما در حفظ خود آیات قرآن، آیه به آیه، و سپس صفحه به صفحه، و آن گاه سوره به سوره و پس از آن، جزء به جزء و به طور کامل و صحیح و روان و آسان خواهد بود؛ یعنی تا آیه یا صفحه یا سوره یا جزئی از قرآن را، به طور کامل و صحیح و روان و آسان حفظ نکرده اید، هرگز به سراغ حفظ آیه یا صفحه یا سوره و یا جزئی دیگر از قرآن نروید.
توجه داشته باشید که این روش را هم با «خواندن» از روی قرآن و هم با «گوش دادن» به نوارها یا سی دی های قرآنی می توانید انجام دهید. اگر چه حفظ قرآن از راه «گوش دادن»، برای برخی ها، مانند خردسالان و کسانی که نمی توانند از راه «خواندن» به حفظ قرآن بپردازند، ممکن است که بهترین و تنهاترین راه باشد.

2. اگر بلندی آیه ای از یک سطر بیشتر باشد، مبنای شما در روش حفظ خود این آیات، سطر به سطر و در مجموعه خوانیِ سطرها با یکدیگر، حداکثر تا سه سطر خواهد بود؛ یعنی چنانچه بلندی آیه ای، مانند آیه 160 سوره «اعراف»، شش سطر باشد، آن را به دو قسمت سه سطری تقسیم کنید. سپس هر کدام از سطرهای اول و دوم و سوم آن آیه را، به صورت تفکیکی، می خوانید و تکرار می نمایید تا هر یک از سطرها را به طور جداگانه، حفظ کنید. آن گاه مجموع سطرهای اول تا سوم را، به صورت ترکیبی، می خوانید و تکرار می نمایید تا مجموع هر سه سطر، با هم و به طور کامل و صحیح حفظ گردد. پس از آن، هر کدام از سطرهای چهارم و پنجم و ششم آن آیه را، به صورت تفکیکی، می خوانید و تکرار می نمایید. تا هر یک از سطرها، به طور جداگانه، حفظ شود. سپس مجموع سطرهای چهارم تا ششم را، به صورت ترکیبی، می خوانید و تکرار می کنید تا مجموع هر سه سطر، با هم و به طور کامل و صحیح و روان و آسان حفظ شود. در پایان، دوباره، سطرهای اول تا ششم را از اول تا آخر و به صورت ترکیبی نیز، می خوانید و تکرار می نمایید تا مجموع هر شش سطر، با هم، یعنی کل آیه به طور کامل و صحیح و روان و آسان حفظ گردد. آن گاه به سراغ حفظ آیه بعدی بروید.

3. اگر بلندی آیه ای، فقط یکی ـ دو ـ سه کلمه بیش از یک سطر باشد، آن آیه را نیز به طور کامل حفظ نمایید و در این گونه آیات، از روش سطر به سطر استفاده نکنید.

4. اگر بلندی سوره ای، از یک صفحه کمتر باشد، مانند شماری از سوره های کوتاه آخر قرآن، مبنای شما در حفظ آن ها باید همان سوره به سوره باشد؛ یعنی تا سوره ای را به طور کامل و صحیح و روان و آسان حفظ نکرده اید، هرگز به سراغ حفظ سوره ای دیگر نروید.

5. حفظ کامل یک صفحه یا یک سوره و یا یک جزء از قرآن را در صورتی به خوبی انجام داده و محقق کرده اید که بتوانید تک تک آیات آن را با شماره خودشان و حتی بدون ترتیب نیز به یاد آورید و از حفظ بخوانید. مثلاً اگر از شما بپرسند که آیه 18 سوره بلد چیست؟ فوراً بگویید: «اُولئِکَ أصحابُ المَیْمَنَة» و چنان چه از شما بپرسند که آیه 4 سوره بلد چیست؟ فورا بگویید: «لَقَد خَلَقْنا الانسان فی کبد» و اگر از شما بپرسند که آیه 10 سوره بلد چیست؟ فورا بگویید: «وَ هَدَیْناهُ النَّجدَینِ».

6. مقدار تکرار هر آیه و سوره قرآن، برای حفظ آن، به شرایط انسان، روش حفظ وی، آسانی و دشواریِ هر آیه و سوره، و کوتاهی و بلندیِ آن بستگی دارد. مثلا ممکن است شما آیه ای را با 3 بار تکرار حفظ نمایید، ولی شخص دیگری همان آیه را با 5 بار تکرار حفظ کند. یا امکان دارد که شما سوره ای از قرآن را با روشی که در حفظ قرآن دارید، با 8 بار تکرار حفظ نمایید، اما فردی دیگر با روش دیگری که در حفظ قرآن دارد، همان سوره را با 10 بار تکرار حفظ کند. و یا ممکن است شما آیه ای آسان و کوتاه را حتی با 1 بار خواندن حفظ نمایید، اما آیه دشوار و بلند را با 7 بار تکرار حفظ کنید. پس، مقدار تکرار هر آیه و سوره قرآن، به «شرایط حافظ قرآن»، «روش حفظ قرآن» و «شرایط آیه قرآن» بستگی دارد.

7. حتماً دقت کنید که کلمات و آیات قرآن را، از همان آغاز خواندن و حفظ کردن و از نظر تلفظ و حرکت و اعراب، به شکل صحیح بخوانید و حفظ کنید؛ زیرا در صورتی که تلفظ و حرکت واعراب کلمه ای، به شکل غلط وارد حافظه شما شود، تلاشتان برای حفظ چنین کلمه ای دو برابر خواهد شد: یک بار باید شکل غلط این کلمه را از حافظه خود بیرون برید و بار دیگر باید شکل صحیح آن را به درون حافظه خویش بیرون بَرید و جایگزین شکل قبلی آن نمایید. یکی از بهترین راه های پیشگیری از چنین مشکلی این است که دستگاه حاوی نوار قرآن را کنار خود بگذارید و قرآن را باز کنید و هنگامی که می خواهید، برای نخستین بار، آیه ای را حفظ نمایید، دستگاه را روشن کنید و در حالی که خودتان آیه مورد نظر را از روی قرآن می خوانید، به شکل خواندن و تلفظ همان آیه از طریق نوار نیز گوش فرا دهید تا از اشتباه خواندنِ تلفظ ها و حرکت ها و اعراب های کلمات و آیات قرآن، به دور باشید.

8. بارها اتفاق افتاده است که برخی از حافظان قرآن نتوانسته اند آیه ای از قرآن را که قبلاً حفظ کرده اند، دوباره از حفظ بخوانند، ولی هنگامی که «کلمه اول + کلمه دوم» همان آیه را برای آنان خوانده اند، تمام آن آیه به یادشان آمده است و همه آیه را، از اول تا آخر و از حفظ، خوانده اند. پس، «کلمه اول» یا مجموع «کلمه اول + کلمه دوم» در هر آیه، «نقطه تمرکزِ» آن آیه برای حفظ کردنش است و باید آن را بیش از کلمات دیگرِ آن آیه، تکرار کنید و به حافظه خود بسپارید. مثلا در آیه سوره بینه: «إنَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ أُولائِکَ هُم خَیرُ البَرِیَّة»، باید دو کلمه «إنَّ الّذینَ» را بیشتر از کلمات بعدی آیه تکرار نمایید و به گنجینه حافظه خویش بسپارید.

9. معمولاً انسان دوست دارد ثمره و نتیجه کار خویش را زودتر ببیند و گاه نیز از حوصله فراوانی برخوردار نیست. از این رو، شما حفظ تمام قرآن را هدف خود قرار ندهید، بلکه هدف خویش را مثلاً حفظ یک جزء قرآن در نظر بگیرید و از سوره های کوتاه و جزء سی ام قرآن آغاز کنید تا ثمره و نتیجه آن را زودتر مشاهده نمایید و دلگرم تر شوید. و نیز چنان چه حفظ قرآن را با سوره های بلند مانند سوره «بقره» و «آل عمران» و «مائده» آغاز کنید، ممکن است شوق و علاقه اولیه ای را که برای حفظ قرآن داشته اید، از دست بدهید؛ هر چند اگر بتوانید حفظ قرآن را از همان جزء اول و با سوره حمد آغاز نمایید، بهتر است.

10. گفته شد که در ابتدا می توانید سوره های کوتاه قرآن را حفظ کنید، و چون جزءهای سی ام و بیست و نهم و بیست و هشتم قرآن به ترتیب و به طور نسبی در بردارنده سوره های کوتاهتری هستند، می توانید این سه جزء را پیش از جزءهای دیگر قرآن حفظ نمایید؛ اما پس از حفظ کردن آیات این سه جزء، شایسته است ـ اگر نگوییم بایسته است ـ جزءهای دیگرِ قرآن را به ترتیب و از جزء اول و سپس جزء دوم تا جزء بیست و ششم و سپس جزء بیست و هفتم قرآن حفظ کنید. رعایت این ترتیب، برای آن است که ذهن و حافظه شما نیز از ترتیب ویژه ای برخوردار گردد، و از نظم خاصی پیروی نماید و هنگام بازگویی و ارائه آیاتِ حفظ شده، دچار تشویش و نابسامانی نشود. البته پیشنهاد می شود برای کودکان و نوجوانان و مانند آنان، حفظ قرآن از جزء سی ام و طبق مراحل زیرین و به ترتیب سوره هایی که گفته شده است، صورت پذیرد:

مرحله اول: سوره های 2 سطری، یعنی سوره های عصر، کوثر و اخلاص.
مرحله دوم: سوره های 3 سطری، یعنی سوره های شرح، قدر، فیل، قریش، کافرون، نصر، مسد و فلق.
مرحله سوم: سوره های 4 سطری، یعنی سوره های تین، تکاثر، همزه، ماعون و ناس.
مرحله چهارم: سوره های 5 سطری، یعنی سوره های ضحی، زلزله و عادیات.
مرحله پنجم: سوره های 6 سطری، یعنی سوره های طارق و قارعه.
مرحله ششم: سوره های 7 سطری، یعنی سوره های شمس و علق.
مرحله هفتم: سوره های 8 سطری، یعنی سوره های اعلی و لیل.
مرحله هشتم: سوره های 9 سطری، یعنی سوره های انفطار و بلد.
مرحله نهم: سوره های 10 سطری، یعنی سوره بینه.
مرحله دهم: سوره های یک صفحه ای و کمتر از آن، یعنی سوره های عبس، تکویر، انشقاق، بروج و غاشیه.
مرحله یازدهم: سوره های بیشتر از یک صفحه، یعنی سوره های نبأ، نازعات، مطففین و فجر.
مرحله دوازدهم: این مرحله که مرحله پایانی برای کودکان و نوجوانان و مانند آنان است، حفظ دوباره سوره های جزء سی ام، است به همان ترتیبی که در قرآن آمده است، یعنی حفظ جزء سی ام را از سوره نبأ آغاز نمایند و با سوره ناس پایان دهند.

11. در صورتی که وسایل سمعی و بصری، مانند نوارهای ویدئویی، قرآن را حفظ می نمایید، حتماً به دهان قاری قرآن و چگونگی تلفظ و ادای کلمات و قرائت وی، خوب نگاه کنید.

12. هر مقدار از آیات و سوره ها و جزءهای قرآن را که حفظ کردید، در جایی آن را یادداشت کنید. و نوار پارچه ای را که در عطف و شیرازه برخی از قرآن ها وجود دارد، در همان صفحه مربوط قرار دهید تا برایتان مشخص باشد که چه مقدار از قرآن و تا کدام صفحه از آن را حفظ نموده اید و از دوباره کاری و تکرار غیر لازم آیات نیز به دور باشید.

13. در صورتی که برایتان امکان دارد، سعی کنید، در هر جلسه حفظ قرآن، آیات را تا پایان هر صفحه یا تا پایان هر سوره حفظ نمایید و مثلاً حفظ آیات را تا نیمه صفحه و یا تا نیمه سوره باقی نگذارید.

14. سعی کنید جای هر آیه در صفحه قرآن را کاملاً به خاطر بسپارید تا آسانتر بتوانید آیه حفظ شده را به خاطر آورید و ارائه نمایید؛ مثلاً آیه 20 سوره مرسلات، یعنی آیه «ألَم نَخلُقُکم مِن ماءٍ مَهینٍ» در اول صفحه، و آیه 35 آن، یعنی آیه «هذا یَومٌ لایَنْطِقُونَ» در وسط صفحه، و آیه 50 آن، یعنی آیه «فَبِأیِّ حَدیثٍ بَعدَهُ یُؤمِنُونَ» در آخر صفحه قرآن قرار دارد.

15. چنانچه هنگام تمرین و تکرار محفوظات قرآنی خود، قسمتی را به یاد نیاوردید، فوراً به قرآن مراجعه نکنید؛ بلکه د ر ابتدا خوب فکر نمایید و ذهن و حافظه خویش را به کار اندازید. و در صورتی که آن قسمتِ فراموش شده را به یاد نیاوردید، آن گاه به قرآن مراجعه کنید. اگر این نکته را به خوبی رعایت نمایید، قسمت های فراموش شده دیگر، کمتر فراموشتان می شوند و بیشتر در ذهن حافظه تان باقی می مانند؛ زیرا دستگاه ذهن و سیستم حافظه انسان، آن چه را با تلاش و کاوش درونیِ خود به یاد می آورد، بیشتر به یاد می سپارد و دیرتر از یاد می برد.

16. هر اندازه که بین تکرار آیات حفظ شده، کمتر فاصله بیندازید، آن ها را بیشتر به ذهن و خاطرتان می سپارید. مثلاً چنان چه سوره صف را حفظ نمودید و هر 3 روز یک بار، آن را مرور و تکرار کردید، بیشتر در ذهن و خاطرتان باقی می ماند تا هنگامی که همین سوره را 5 روز یک بار، مرور و تکرار نمایید.

17. در حفظ آیاتی که به یکدیگر شبیه هستند، هم دقت و هم تمرین بیشتری را لازم دارید. به طور مثال، اگر آیات دیگر را 4 تا 5 بار مرور و تکرار می کنید، آیات مشابه را باید 8 تا 10 بار مرور و تکرار نمایید. یکی از راه های حفظ آیات مشابه، استفاده از «نشانه» است. مثلاً سوره «صف» با آیه «سَبَّحَ لِلّهِ مَا فِی السَّمواتِ وَ ما فِی الارضِ…» آغاز می گردد و سوره بعدی آن، یعنی سوره «جمعه»، با آیه «یُسَبِّحُ لِلّهِ مَا فِی السَّمواتِ وَ ما فِی الارضِ…» شروع می شود. برای این که «سَبَّحَ» با «یُسَبِّحُ» اشتباه نشود، می توانید مثلاً این نشانه را برای خود قرار دهید که حرف اول نام سوره صف، یعنی حرف «ص» شبیه حرف اول کلمه «سَبَّحَ»، یعنی حرف «س» است، هر چند این دو حرف کاملاً مانند یکدیگر نیستند.

18. همان گونه که گفته شد، هنگام حفظ قرآن، آیات را با صدای آشکار بخوانید تا پژواک آیه های قرآن، در گوش هایتان طنین انداز شود و حرکات و کلمات آن ها بر سیستم مغزی و دستگاه حافظه شما به خوبی نقش بندد؛ زیرا یکی از آثار و ویژگی های صوت، ایجاد نقش در اجسام و تأثیر در اطراف است. البته، آشکار خواندن آیات به معنی بلند خواندن آن ها و آزرده کردن اطرافیان نیست، بلکه به معنی آشکار ساختن جوهره صوت و دوری جُستن از لب خوانی است؛ هر چند در برخی از شرایط و مواردِ حفظ قرآن، لب خوانی شایسته و یا حتی بایسته است.

19. یکی از راه های تمرکز حواس و حفظ آیات قرآن، این است که آیه مورد نظر برای حفظ را یک بار از روی قرآن و با دقت و توجه کامل بخوانید تا نخستین تصویر از آن آیه، در ذهن و حافظه تان جای گیرد و نقش بندد. آن گاه، برای بار دوم، آیه مورد نظر را از روی قرآن بخوانید. و در اثنای آن، گاهی چشم های خود را ببندید و ادامه آیه را در ذهن و خاطرتان بیاورید و از حفظ بخوانید. سپس، هرگاه قسمتی از ادامه آیه را به یاد نیاوردید، چشم های خود را باز کنید و آن قسمت را از روی قرآن بخوانید. دوباره چشم های خود را ببندید و قمست دیگری از ادامه آیه را در ذهن و خاطرتان بیاورید و از حفظ بخوانید. این کار را به همین صورت، آن قدر ادامه دهید تا تمام آیه مورد نظر را، حفظ نمایید.

20. برای حفظ آیات طولانی، می توانید آن آیات را بر اساس محل های وقف و درنگ آن ها، قسمت ـ قسمت کنید و سپس به حفظ هر قسمت از آن آیه بپردازید.

برای آشنایی با محل های وقف آیات و علائم آن، می توانید به صفحات پایانی برخی از قرآن ها یا کتاب های معتبر روخوانی و تجوید قرآن مراجعه نمایید، یا به نوارهای مشهور تلاوت قرآن

 در همین زمینه بخوانید:

چطور قرآن را حفظ کنیم

منبع : پايگاه اينترنتي حوزه

 • 5 stars
  نظر از: إن شاء الله شهیده شکرانی
  1397/05/23 @ 09:27:28 ب.ظ

  إن شاء الله شهیده شکرانی [عضو] 

  ممنون از تبلیغتون توفیق شد این مطلب را ببینم عالی بود
  http://kanizeyas.kowsarblog.ir/

 • 3 stars
  نظر از: مدیریت استان مازندران
  1397/05/21 @ 08:14:13 ق.ظ

  مدیریت استان مازندران [عضو] 

  سلام. ممنونم از راه حلهای خوب برای حفظ قرآن

 • 5 stars
  علی ABF 110
  نظر از: علی ABF 110
  1396/10/13 @ 11:38:24 ب.ظ

  علی ABF 110 [بازدید کننده]

  سلام علیکم
  خداقوت به همه ی حافظان قران کریم.
  منم توکل به خدای مهربان از فردا یعنی
  14/10/96 شروع میکنم به حفظ قران.
  التماس دعا
  خدایا:
  چه یافت، آن که تورا گم کرد
  چه گم کرد، آن که تو را یافت …
  یا علی جان، از تو مدد (ع)

 • 5 stars
  مهناز
  نظر از: مهناز
  1396/04/14 @ 12:00:30 ب.ظ

  مهناز [بازدید کننده]

  سلام عليكم و رحمة الله و بركاته .

  اولتر از همه خداى پاك را سپاسگذارم كه خواهران و برادران با خدا و خوبى مثل شما دارم كه بسوى خدا و كلام پاكش رجوع كرديد. من هم زياد به حفظ قرآن علاقه دارم و چند روزى ميشه شروع كردم به حفظ ، از شما قرآن دوستان ميخواهم برايم دعا كنيد تا بتوانم تا كل قرآن پاك را حفظ كنم باتشكر..
  التماس دعا عزيزان.

 • 5 stars
  محمد جواد
  نظر از: محمد جواد
  1396/03/08 @ 01:42:00 ق.ظ

  محمد جواد [بازدید کننده]

  با سلام خدمت دوستان از صمیم قلب براتون آرزوی موفقیتدارم وامیدوارم شما هم برام دعا کنین تا به کمک خدا منم بتونم حافظ بشم .چراکه به نظر من خیر دنیا و آخرت فقط تو همینه
  التماس دعا

 • معصومه
  نظر از: معصومه
  1396/01/12 @ 07:24:13 ب.ظ

  معصومه [بازدید کننده]

  با سلام
  ممنون از مطلبتون خیلی عالی و کمک کننده بود.
  من تازه حفظ قرآن و شروع کردم ان شاالله توفیق داشته باشم که حافظ قرآن شوم
  التماس دعا

 • 4 stars
  دریا
  نظر از: دریا
  1395/12/29 @ 09:55:44 ب.ظ

  دریا [بازدید کننده]

  سلام.من 18 سالمه.چندماه پیش دانشگاه فرهنگیان قبول شدم.علاقه ی من برای حافظ قران شدن کم از علاقم برا معلم شدن نیست.الان که دارم این متنو مینویسم 29اسفنده 95ه. میخوام از فردا که 1فروردینه حفظ قران رو شروع کنم.میخوام تا 29 اسفند 96 حافظ کل قران بشم. البته فقط میخوام، دیگه نمیدونم خدا این توفیقو بهم میده یا نه؟ برام دعا کنین که عید97 پیش خدا روسیاه نباشم…

 • علی عبودی
  نظر از: علی عبودی
  1395/11/28 @ 10:02:06 ب.ظ

  علی عبودی [بازدید کننده]

  سلام و عرض ادب
  وبلاگتون رو دیدم و بسیار پسندیده است
  از زحماتتون در نشر قرآن تشکر میکنیم
  با توجه به اینکه مجموعه ما اقدام به راه اندازی سایت کرده است
  لذا برای شروع نیازمند تبلیغات هستیم
  لطفا در صورت امکان دست یاری رسانده و اسم سایت مارا با نام
  دانشنامه قرآن و عترت
  با آدرس qorankade.ir
  در فهرست پیوندهای خودتون قراربدهید
  کانال تلگرام ما : qorankade@

 • 1 stars
  حمید
  نظر از: حمید
  1395/10/20 @ 06:39:41 ب.ظ

  حمید [بازدید کننده]

  دوستان هرکی دوس داشت میتونه بیاد تلگرام من میتونم کمکش کنم و یا به سوالتش جواب بدم Hamid_ghasemi1@

 • 5 stars
  فاطمه
  نظر از: فاطمه
  1395/06/20 @ 09:56:33 ق.ظ

  فاطمه [بازدید کننده]

  سلام. من دختری 15ساله هستم.الحمدلله خدابه من توفیق داده 6 جزاز قرآن راحفظ کنم ولی نمیتوانم به خوبی مرور کنم.لطفا مراراهنمایی کنید.باتشکر

 • طیبه
  نظر از: طیبه
  1395/06/02 @ 10:08:34 ق.ظ

  طیبه [بازدید کننده]

  سلام من از سال 92 توفیق پیدا کردم حفظ قران را شروع کنم و الان 7 جز, اول و جز, 30 را حفظ هستم و الان هم در حال ادامه حفظ قران هستم.ولی برای مرور و تثبیت ان مشکل دارم در حالی که وقت زیاد دارم .لطفا راهنمایی کنید. التماس دعا.

 • طاهره
  نظر از: طاهره
  1395/04/08 @ 11:16:20 ب.ظ

  طاهره [بازدید کننده]

  با سلام از مطالب مفیدتون چند روزه پسر 11 سالم را تشویق به حفظ جزء 30 کردم امروز سوره القارعه را حفظ کرد تا امروز روزی یک سوره را حفظ کرده دعا کنید بتونه ادامه بده
  التماس دعا

 • سمانه
  نظر از: سمانه
  1395/04/05 @ 04:24:39 ق.ظ

  سمانه [بازدید کننده]

  سلام خدمت شما قران دوستان.من مدیه بهتر بگم چند سالیه که علاقه مند به حفظ قرآنم .۲۳سالمه. متأسفانه تا الان فعالیت قرانی نداشتم و از این بابت خیلی خیلی ناراحتم و از خودم ناراضیم که چرا تا الان کاری نکردم.من مشکلی باحفظ ایات ندارم فقط مشکلم اینه که با هم قاطیشون میکنم.خودم تو خونه نشستم حفظ کردم۶صفحه شده کلاس نرفتم به نظرتون کلاس برم چیکارکنم راهنماییم کنید تورو خدا.من میخوام از تابستونم مفید استفاده کنم و حتما سه جزء رو به درستی و کاملا صحیح حفظ کنم.

 • 5 stars
  Zahra
  نظر از: Zahra
  1395/04/04 @ 02:46:45 ق.ظ

  Zahra [بازدید کننده]

  Salam, taat hamegi qabol bashe ???? mn ham tasmim gereftam quran hefz konm in arezome lotfan baraye mnm doa konid☺❤

 • 5 stars
  سیما
  نظر از: سیما
  1395/03/29 @ 12:12:40 ب.ظ

  سیما [بازدید کننده]

  عاااالی بود. واقعا استفاده کردم. امیدوارم در ماه رمضان امسال (سال 95)خدا به من هم توفیق حفظ کلام الله را عطا کند.

 • 4 stars
  فریدون
  نظر از: فریدون
  1395/03/11 @ 03:57:46 ب.ظ

  فریدون [بازدید کننده]

  سلام من 47 سالم هست و یک جلد هم قران با دست خودم نوشتم اما نمیدونم چه جوری باید قران رو حفظ کنم خیلی مشتاق این کار هستم لطفا راهنمایی بفرمائید ممنون.

 • نیما
  نظر از: نیما
  1394/11/28 @ 09:53:01 ب.ظ

  نیما [بازدید کننده]

  سلام,من۳۷سال,دارم۶سال,است,شروع,به,حفظ,قران,کردم,امسال,تمام,کردم,اماایه جای بشنوم,برام,اشناست,اما,نمی دونم چه جز خیلی ناراحتم که نمی تونم راحت حفظ کنم حفظم با معنی مثلا تا اول معنی قران نفهمم نمی تونم حفظ کنم لطفا راهنمایی کنید روزی ۱۰صفحه مرور دارم

 • شریف کاظمی
  نظر از: شریف کاظمی
  1394/11/18 @ 10:52:29 ق.ظ

  شریف کاظمی [بازدید کننده]

  با سلام. به نظر حقیر بهترین راه برای فراموش نکردن آیات قرآن اینست که آیات قرآن رو وارد زندگی خود کنیم. طوری که هر عملی انجام میدهیم مطابق با نص صریح قرآن باشد.اگر اینگونه شد زندگی ما رنگ قرآنی دارد و در اصل با قرآن زندگی میکنیم و آیات آن نیز در جان و زندگی ما هیچگاه فراموش نخواهد شد.

 • زينب
  نظر از: زينب
  1394/09/14 @ 11:35:09 ق.ظ

  زينب [بازدید کننده]

  سلام من هم مدتى که شروع به حفظ آيات خدا کردم لطفا” برا من هم دعا کنيد
  ممنون از راهنمايتون.
  ————–
  موفق باشید دوست عزیز

 • نظر از: فانوس
  1394/07/25 @ 07:12:54 ب.ظ

  فانوس [عضو] 

  السلام عليك يا ابا عبدالله الحسين عليه السلام

 • طيبه
  نظر از: طيبه
  1394/07/01 @ 11:16:56 ب.ظ

  طيبه [بازدید کننده]

  خيلي جالبه ولي بنظرم هرقلبي-مثلا قلب من-جايگاه حفظ ونگهداري قران نيست
  ———————-
  اصلن با نظر شما موفق نیستم خداوند همه انسان ها را یکسان آفریده است، ما انسان ها با روش هایی که در زندگی انتخاب می کنیم راهمان را انتخاب می کنیم اما همیشه راه بازگشت وجود دارد

 • نوید
  نظر از: نوید
  1394/03/30 @ 07:25:42 ق.ظ

  نوید [بازدید کننده]

  با سلام . من فکر میکردم حفظ قرآن خیلی سخت است و نمی دانستم روش هایی دارد که به آسانی حفظ کردن آن فراهم میشود.
  خیلی ممنون از اینکه روش هایی را یاد دادید و در دل ما این امید را دادید که میتوان هر جور هم شده قرآن را حفظ کنیم.
  راز موفقیت این است که ما برای حفظ قرآن در ذهنمان ایجاد علاقه کنیم.
  و از همه مهم تر اینکه :
  تا نخواهیم به حفظ بپردازیم ، یا شروع نکنیم ، قرار نیست حافظ آن شویم.
  به فکر آن باشید که هر آیه آیه ای که میخوانید دارید ثواب میکنید و درجه ای بر درجه خود می افزایید.
  و با تفکر به اینکه ما آدم هستیم و هوش و زکاوت ما خیلی بیشتر از اینهاست ، به خودمان امید دهیم و اینکه کتابی که ما میخواهیم به حفظ آن بپردازیم و کتاب خداوند است و به نظر شما اگر واقعا بخواهیم آن را حفظ کنیم ، آیا به نظرتان خداوند به ما کمک نخواهد کرد ؟ قطعا چرا ، فقط باید صبر و حوصله داشته باشیم و تمرین کنیم.خداوند خیلی شمارو دوست داشته ، یکی دلایلش هین که به فکر حفظ کردن قرآن افتادید . یاد آور باشیم که ما بر تمام مخلوقات برتری داریم.پس نباید خود را ببازیم و بگو ییم که ، حافظ شدن حتی کل قرآن دشوار است. این اشتباه است و منطقی نیست. اگر بخواهیم ، قطعا میتوانیم.
  انسان ها مقامی بالا تر از تمام کائنات دارند
  با وجود این آیا حیف نیست برای حفظ کردن این کتاب با ارزش تلاش نکنیم ؟
  حفظ کنیم تا در قیامت پشیمان نشویم. سن ما مهم نیست. مهم این است که ما هنوز زنده ایم و فرصت داریم .
  و با خود یاد آور باشید اگر حافظ قرآن شوید
  در آخرت چه ثوابی دارد و میتوانید در آنجا بر درجه ی خود بیافزایید.
  پس کارهای دیگر خود(کارهای روزانه و بیهوده ای که وقت مارا تلف میکنند) را روشن تر از حفظ قرآن جلوه ندهید تا مانعی را برای خودتان و برای حفظ قرآن قرار ندهید و نگویید حفظ آن سخت است.
  ما بسیار وقت های داریم که میتوانیم از آن استفاده کنیم.
  به نظر من بهترین آن ، صبح بعد از نماز است.
  انشاءالله خداوند به من و شما توفیق دهد تا بتوانیم قلب و دلمان را با نور قرآن و حفظ قرآن ،روشن و منور کنیم تا بتوانیم هم در دنیا هم در آخرت از آن بهره گیریم.
  انشاء الله.
  التماس دعا دارم از تمام بزرگواران و دوستداران قرآن . انشاء الله در دل ما نوری پیدا شود تا به حفظ قرآن بپردازیم.
  انشاء الله
  التماس دعا…

 • دوستدار حفظ قرآن
  نظر از: دوستدار حفظ قرآن
  1394/03/17 @ 10:29:14 ق.ظ

  دوستدار حفظ قرآن [بازدید کننده]

  سلام. ممنون از مطالب مفیدتون. منم خیلی دوست دارم حافظ قرآن بشم. امیدوارم بتونم تو این راه قدم بزارم. التماس دعا

 • م.س. حسینی
  نظر از: م.س. حسینی
  1394/02/14 @ 01:00:41 ب.ظ

  م.س. حسینی [بازدید کننده]

  باسلام خدمت قرانی های بزرگوار.من الان حافظ 16 جز از قران کریم هستم باوجود اینکه خیلی تلاش میکنم شماره ایات وصفحات رو به خاطر بسپرم ولی باز از یادم میرن واین خیلی منو عذاب میده.وقتی کسی ازم میپرسه ونمیتونم جواب بدم از خودم نا امید میشم .من باید چیکار کنم.لطفا بهم کمک کنید

 • علی
  نظر از: علی
  1394/01/29 @ 02:33:20 ق.ظ

  علی [بازدید کننده]

  دوستان حفظ قرآن گاهی باعث ایجاد خصومتتان با منافقان میشود . پس تا میتوانید از اینگونه افراد فاصله بگیرید تا خداوند توفیقتان را کامل کند . مجادله با منافقان حاشیه ساز است .

 • خدیجه
  نظر از: خدیجه
  1394/01/27 @ 07:08:46 ب.ظ

  خدیجه [بازدید کننده]

  سلام دوستان!
  من خیلی دوست داشتم حافظ قرآن بشم اما فکر می کردم خیلی کار سختیه و من از پسش بر نمیام. همیشه با حسرت به حافظای قرآن نگاه می کردم و می گفتم: خدایا میشه منم یه روز حافظ قرآن بشم.ماه رمضون سال 91 تو شب قدر از خدا خواستم کمکم کنه تا بتونم قرآن حفظ کنم.خدای رحمن هم دعای منو اجابت کرد و الان بحمدالله حافظ کل قرآن هستم.اینو برای همه دوستانی گفتم که آرزوی خفظ قرآن رو دارن.من ضمن آرزوی موفقیت پیشنهاد می کنم همین فردا برن و برای کلاس حفظ ثبت نام کنن.التماس دعا
  ———————-
  خیلی خوشحالم که این توفیق نصیبتان شده ، برای دیگر دوستان هم دعا بفرمایید

 • ماهان
  نظر از: ماهان
  1394/01/01 @ 12:44:52 ب.ظ

  ماهان [بازدید کننده]

  سلام دوستان
  راه های بسیاری خوب و مفیدی هستن،ان شاء ا… با حفظ قرآن همگی عامل به قرآن باشیم.
  دعا بفرمایید.
  برای تعجیل در ظهور امام زمان(ارواحنا له الفدا) صلوات

 • مصیب
  نظر از: مصیب
  1393/12/19 @ 11:31:07 ق.ظ

  مصیب [بازدید کننده]

  خیلی عالی بود من قبلا5جز حفظ کرده بودم با این روشهای خوب ان شاالله به حفظ کل برسم.
  ————–
  انشاء الله

 • صالح
  نظر از: صالح
  1393/12/17 @ 09:00:58 ق.ظ

  صالح [بازدید کننده]

  السلام علیکم
  باتشکر ازپیشنهاد وروش های ارائه شده لطفا مرادرحفظ قران پسرم که تاکنون حدود 4جزء را حفظ کرده بعضا برخی از آیات را فراموش می کند راهکار چیست وهمچنین برای تشویق ایشان برای ادامه حفظ قرآن چکار بکنم خوب است
  با تشکر
  ——-
  علیک سلام
  ضن آرزوی موفقیت برای پسرتان
  پیشنهاد می شود از روشهای تثبیت آیات به صورت روزانه هفتگی ماهی و یا حتی سوره ای استفاده شود مثلن در روز زمان خود را به دو قسمت کرده در یک بخش حفظ کنید و در بخش دوم کحفوظات را تثبیت کنید در روش هفتگی می توان مثلن روز جمعه را به تثبیت آیات حفظ شده در روزهای هفته را انجام داد و …

 • حاجيان
  نظر از: حاجيان
  1393/12/13 @ 08:00:43 ب.ظ

  حاجيان [بازدید کننده]

  سلام 47 سال دارم شغلم سردفتري است و دو هفته اي است حفظ قرآن را همراه با تفسير شروع كرده ام اما مشكل من مشغله كاري است بطوري كه از ساعت 8 تا 16 فرصت مراجعه به قرآن ندارم آيا كمكي مي توانيد به من بكنيد ؟ اجركم عندالله
  ————-
  سلام دوست عزیز
  امیدوارم موفق باشید
  پیشنهاد می کنم از فایل های صوتی استفاده کنید و در زمان های آزادی که دارید به مرور آیات بپردازید
  همچنین بهترین زمان حفظ صبح هاست می توانید بعد از نماز صبح برای حفظ زمان بگذارید و یک زمانی هم قبل از خواب در آخر شب
  امیدوارم دوستان دیگر هم اگر پیشنهادی دارند بیان کنند

 • زندگی زیبا
  نظر از: زندگی زیبا
  1393/12/09 @ 09:38:43 ق.ظ

  زندگی زیبا [بازدید کننده]

  سلام،بسیار عالی بود
  با آرزوی بهترین ها برای شما

 • محمد علی پورحیدری
  نظر از: محمد علی پورحیدری
  1393/12/02 @ 11:47:14 ب.ظ

  محمد علی پورحیدری [بازدید کننده]

  با عرض سلام و ادب خدمت شمت دوستداران کلام وحی بنده به لطف خدا که بهصورت اتفاقی وارئ وب سایت شما شدم علاقه مند به حفظ قران شدم ان شا الله که خداوند مرا در این راه حمایت کند/اجرکم علی ااالله
  —————
  سلام دوست عزیز
  امیدوارم موفق باشید

 • 4 stars
  سید هادی حسینی
  نظر از: سید هادی حسینی
  1393/11/01 @ 03:46:19 ب.ظ

  سید هادی حسینی [بازدید کننده]

  به خاطر سایت خوبتون ممنونم از شما.
  —————-
  شما لطف دارید دوست عزیز

 • 5 stars
  محمد متین
  نظر از: محمد متین
  1393/10/08 @ 01:01:44 ق.ظ

  محمد متین [بازدید کننده]

  خیلی مفید بود؛ دعا کنید ما هم روزی بتونیم حافظ کل کلام الله مجید باشیم انشاءالله
  امید وارم همیشه سالم، سربلند و شاد باشید
  ————–
  انشاء الله به زودی زود نام شما را در لیست برترین حافظان کشور ببنیم

 • 4 stars
  فاطمه
  نظر از: فاطمه
  1393/09/27 @ 02:25:59 ب.ظ

  فاطمه [بازدید کننده]

  خوب بود کاش می شد مطالبی بگذارید که آدم آن جزء هایی حفظش بوده ویادشرفته یادش بیاد الآن من جزء 28-29 حفظ بودم و الآن فقط جزء 30 را حفظم دعا کنید که بتونم دوباره حفظشون کنم ومقام بیارم پارسال مقام دوم را آوردم امسال دعا کنید اول را بیارم الآن به نظر خودم می تونم حفظ کنم ولی دعا کنید برام باش من 10 سالم است دوباره دعا کنید که کل قرآن را حفظ کنم ممنون از وبلاکتون
  ————
  حافظ ده ساله عزیز بنده و تمام همکاران وبلاگ برای موفقیت شما دعا می کنیم.
  امیدوارم در این راه موفق باشید و بهترین موفقیت ها را کسب کنید
  البته فراموش نکنید که همین که در این راه قدم گذاشته اید لطف بزرگی خداوند در حق شما کرده است بنابراین دربند مقام بودن خیلی هم خوب نیست

 • بانو
  نظر از: بانو
  1393/09/07 @ 09:32:16 ب.ظ

  بانو [بازدید کننده]

  با سلام و درود بسیار، ممنون از روشهای بسیار خوبتون.من تازه حفظ قرآن رو شروع کردم.راستش اصلا امیدوار نبودم که بتونم حتی یک آیه رو حفظ کنم اما الان سوره ی بقره رو حفظ کردم.این برای کسی مثل من واقعا کار شاقی بود.الان چهار هفته هست که کلاس حفظ قرآن توی خوبگاهمون برقرار میشه و این واقعا یک موهبت بزرگ برای من بود.توصیه ی من به دوستانی که هنوز آغاز نکردن اینه که نخواین سریع حفظ کنین.با صبر حفظ کنید.معنیهاشو با دقت بخونین.من خودم تفسیر هم کار میکنم که خیلی خیلی در حفظ موثره.شاید من توی همین سوره ی مبارک بقره هزاران هزار درس آموختم که هیچ معلمی نمیتونه مانند اونو به من یاد بده.حفظ کردن قرآن در کنار توجه به معنی اون چنان تاثیری در زندگیتون میذاره که دلکندن از قرآن رو براتون سخت میکنه و آرامشی بهتون میده که هزارتا قرص آرامبخش نمیتونه باهاش برابری کنه.
  امیدوارم همیشه موفق باشید.
  در پناه حق

  ——————
  موفق باشید دوست عزیز
  ما را هم زمانی که آیات قرآن کریم را حفظ میکنید از دعای خود بی نصیب نگذاررید

 • گمنام
  نظر از: گمنام
  1393/09/05 @ 12:35:15 ب.ظ

  گمنام [بازدید کننده]

  خدایا آخر و عاقبتمان را ختم بخیر بفرما…
  انشاالله از سربازان امام زمان(عج) باشیم…
  آمین
  ————
  انشاء الله

 • 3 stars
  داود
  نظر از: داود
  1393/08/30 @ 05:54:34 ب.ظ

  داود [بازدید کننده]

  واقعا قرآن وسیله خوبی در زندگی ما انسان هاست اما متأسفانه استفاده از آن برای ما مشکل شده است و فقط شده لوحی در تاقچه های خونه هامون ضمناً خود من نیز علاقه شدیدی به حفظ قرآن دارم ولی نمی دانم ازچه راه و روشی استفاده کنم با اینکه چند جلسه در کلاس هم شرکت کردم لذا خواهشی که از شما دارم این است که راه ساده تری جهت حفظ این کتاب آسمانی به بنده نشان دهید تا به آرزوی قلبی خودم در زندگی برسم . با تشکر
  ——————-
  دوست عزیز درخواست شما را به دوستان بخش محتوا ابلاغ می کنم
  موفق باشید

 • رسول مولوی
  نظر از: رسول مولوی
  1393/08/25 @ 09:54:57 ق.ظ

  رسول مولوی [بازدید کننده]

  5 صفحه ی اول سوره ی مبارکه ی نور رو تو سه روز حفظ کردم با در نظر گرفتن همه ی جوانب بهم بگید چقد طول میکشه تا قرآن رو به طور کامل حفظ کنم،روش حفظ کردنم هم اینطوریه که اول کل آیات یک صفحه رو با معنی میخونم بعد آیه ها رو با در نظر گرفتن ارتباط معنایی حفظ میکنم
  ——————–
  دوست عزیز حافظه افراد در به یادسپاری مطالب با هم متفاوت است، همچنین اوضاع و احوال شخص و پیرامون او نیز در موقعیت های زمانی و مکانی مختلف با هم تفاوت دارد بنابراین نمی توان زمان حفظ کل قران را با قار دادن در یک فرمول خاص به شما گفت.
  اما توصیه می کنم زیاد در بند مدت زمان حفظ نباشید مهم خوب به یاد سپردن و تکرار و ملکه کردن آیات حفظی است

 • رسول مولوی
  نظر از: رسول مولوی
  1393/08/25 @ 09:46:03 ق.ظ

  رسول مولوی [بازدید کننده]

  سلام،من21ساله هستم آیا الان هم میشود قران را حفظ کرد؟
  —————-
  سلام
  دوست عزیز البته که دیر نیست هر زمان حفظ را شروع کنید زمان خوبی است حتی اگر بسیار بیشتر از این ها باشید.
  سه سال قبل که در کلاس های حفظ قرآن شرکت می کردم خانم میانسالی در کلاس بودند که با وجود سنشان که بنده تصور می کردم باید حافظه اشان مانند دیگر هم کلاسی ها نباشد بسیار خوب هم پای کلاس پیش می رفتند و دقیقا هر جلسه به میزان درخواست شده از آیات را به خوبی همراه با معنی و گاهی تفسیری مختصر حفظ می کردند یادم هست که یکبار با شیرینی وارد کلاس شدند بعدا کاشف به عمل آمد که نوه دار شده اند از آن زمان هر وقت می خواهم کاری را شروع کنم و فکر می کنم که دیر شده است یاد ایشان می افتم

 • 3 stars
  فاطمه
  نظر از: فاطمه
  1393/08/22 @ 04:48:10 ق.ظ

  فاطمه [بازدید کننده]

  من مادر عارفه هستم دخترم 2 ماه دیگه 6 سالشو تموم میکنه واگه خدا بخواد داره حافظ دو جزءقران میشه کار حفظ خیلی سخته مخصوصا با بچه که همش دوستداره بازیگوشی کنه از خداوند منان میخوام به من صبر بده به دخترم توانایی واز شما التماس دعا دا حافظ شدن دخترم از آرزوهای قلبی منه
  ————–
  امیدوارم موفق باشید مادر عارفه عزیز
  و دعا می کنم عارفه خانم باقیات و صالحات شما و همسر گرامی باشند

 • 4 stars
  نطری
  نظر از: نطری
  1393/07/25 @ 12:59:40 ب.ظ

  نطری [بازدید کننده]

  با سلام.منم حافط ده جزءاز کلام الله ام.روش جدیدی بود که دیدم….باید امتحانش کنم…..من به سی چهل روش به حفظم تسلط دارم ولی روشمم تقریبا متفاوته……
  امید وارم ما هم مث یوسف جرات اینو داشته باشیم که بگیم/قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه، سوره ی یوسف، ایهی 33/التماس دعا .
  —————–
  موفق باشید دوست عزیز

 • فاطمه
  نظر از: فاطمه
  1393/07/19 @ 10:01:14 ق.ظ

  فاطمه [بازدید کننده]

  ممنون از اموزشهای مفید شما بسیار استفاده کردیم امیدوارم یک روز از بهترین حافظان و البته عاملان به قران باشیم
  —————-
  خوشحالم که این پست مورد استفاده شما قرار گرفته است، انشاء الله که بزودی شما را در جمع بزرگ قاریان و حافظان کشور ببینیم

 • 3 stars
  نسرین
  نظر از: نسرین
  1393/06/30 @ 11:24:49 ق.ظ

  نسرین [بازدید کننده]

  من میخوام سوره مایده رو در 25روز حفظ کنم کسی میتونه کمکم کنه؟؟
  —————-
  امیدوارم موفق باشید
  بنده که پیشنهاد و یا راه حل خاصی در این مورد ندارم

 • 5 stars
  احمدشیخی
  نظر از: احمدشیخی
  1393/06/19 @ 06:42:39 ق.ظ

  احمدشیخی [بازدید کننده]

  سلام علیکم
  درسته هر کس به اندازه ی توانایش ولی روش خیلی عالیند
  ان شاءالله که حافظ قران باشیم
  با آرزوی موفقیت شما دوستان گرامی
  ———-
  سلام
  انشاء الله

 • 5 stars
  زهرا
  نظر از: زهرا
  1393/06/18 @ 10:21:32 ب.ظ

  زهرا [بازدید کننده]

  سلام بچه هااجرتون باخدامنم خیلی دوست دارم حافظ قران بشم شمارو به خدا منم دعاکنید.راستی یه خبر!امروزسیددکترمحمدحسین طباطبایی نابغه قرانی کشورمون به همراه پدربزرگوارشون اومدن شهرما.
  ———————
  سلام
  ما هم التماس دعا داریم

 • 3 stars
  سیده مرضیه میراحمدی
  نظر از: سیده مرضیه میراحمدی
  1393/06/18 @ 03:40:03 ب.ظ

  سیده مرضیه میراحمدی [بازدید کننده]

  سلام :خسته نباشید التماس دعا واقعاآدمی اگر گناه نکند توفیق پیدا می کند وبا کوچکترین گناه سلب توفیق می شود.
  —————–
  سلام
  بله حق با شماست
  و زمانی کخ سلب توفیق می شود باید راه طولانی را برای بدست آوردن موقعیت قبلی طی کرد.
  خداوند توفیق بدهد انشاءالله

 • 5 stars
  فریبا
  نظر از: فریبا
  1393/05/31 @ 07:36:16 ب.ظ

  فریبا [بازدید کننده]

  سلام !! ممنون واقعا کمک بزرگی بود
  ————————-
  سلام.
  خواهش میکنم امیدوارم موفق باشید

 • 4 stars
  نعیمه
  نظر از: نعیمه
  1393/05/27 @ 12:27:42 ق.ظ

  نعیمه [بازدید کننده]

  سلام باتشکراززحمتان لطفادرموردبهترین زمان ومکان حفظ توضیح دهید التماس دعا
  —————–
  سلام دوست عزیز
  ضمن آرزوی موفقیت برای شما
  بهترين زمان : آغاز روز و پس از استراحت شبانه مناسب‌ترين زمان براي حفظ قسمت‌هاي جديد است. در اين اوقات حافظه برای پذیرش مطالب جدید فراغت و آمادگی بيشتري دارد و هنوز چندان با مشغله‌های روزمره درگير نشده و در نتيجه بهتر و راحت‌تر مطالب را در خود جاي مي‌دهد. زمان مناسب براي مرور محفوظات گذشته هم زماني است كه حافظ حداقل كمي از درگيري‌ها و مسائل روزانه خود فراغت يافته باشد. براي مثال، بعد از اداي نمازهاي يوميه (يعني در ميانه روز و آغاز شب) و نيز پيش از خواب شبانه زمان‌هاي خوبي براي مرور محفوظات است.

  بهترين مكان : هر قدر مكاني كه حافظ براي فعاليت‌هاي مرتبط با حفظ (اعم از حفظ جديد، مرور، پرسش و …) اختصاص مي‌دهد، ساده‌تر و بي پيرايه‌تر باشد، به تمركز ذهني و بازدهي بهتر كار او كمك مي‌كند. بنابراين يك اتاق يا فضاي خالي و به دور از هياهو و تا حد ممكن خالي از تزئينات، مكاني مناسب براي حفظ قرآن خواهد بود.

 • 5 stars
  اسماعیل
  نظر از: اسماعیل
  1393/05/22 @ 09:49:22 ق.ظ

  اسماعیل [بازدید کننده]

  باسلام وتشکر.
  من از دیروز با عنایت خدا شروع به حفظ
  کلام الله کردم واقعا دارم لذت میبرم و افسوس میخورم که چرا تاالان که 25 سالم هست به فکر حفظ نبودم البته اینها بعلت اشتباهات خودم بوده و خدا تاتوبه بندش رو قبول نکنه …..
  التماس دعا

نظر دهید

آدرس پست الکترونیک شما در این سایت آشکار نخواهد شد.

URL شما نمایش داده خواهد شد.
بدعالی
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots.
عبارت تصویر را بازنویسی نمائید. (غیرحساس به حروف کوچک و بزرگ)